fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEBadanie sprawozdań finansowych w 2022
Przeprowadzimy dla Ciebie badania sprawozdania finansowego

Zobacz, jakie to proste.
Nasi eksperci szybko przeanalizują Twoją sprawę. Napiszemy Ci, jakich dokładnie danych i informacji potrzebujemy od Ciebie, aby przeprowadzić dla Ciebie badanie sprawozdania finansowego. Całą usługę wykonamy dla Ciebie już po 5-7 dniach roboczych.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami! Jak wolisz- telefonicznie lub e-mailowo. Podaj nam dane kontaktowe do Ciebie i Twojej firmy (nazwa, adres, NIP i nr telefonu)

e-mail: biuro@doradcy365.pl

nr telefonów: 500 181 151 lub 695 264 400

Doradcy z Działu Obsługi Klienta wyślą Ci pisemną ofertę z zakresem naszej usługi, ceną oraz informacją o dalszej ścieżce postępowania. Czekamy zatem na kontakt od Ciebie!

 

Jak Ci pomożemy?

Usługi powinny być dopasowane indywidualnie – do potrzeb, oczekiwań, wielkości firmy i branży, w jakiej ona działa- my to oferujemy! Nie pracujemy na gotowych szablonach, nie narzucamy zakresu współpracy, a nasze usługi doradcze zawsze są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. To Ty decydujesz, czego potrzebujesz. Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszelkie nurtujące Cię pytania, przygotujemy odpowiednie dokumenty. Przeprowadzimy dla Ciebie badania sprawozdania finansowego.

Zadbaj o swój spokój ducha, czas i portfel – powierz wykonanie usługi ekspertom.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Audyt finansowy zlecony naszym Doradcom daje pewność prawidłowo wykonanego badania. A Ty w tym czasie możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

Wspieramy naszych Klientów, aby ci mogli skupić się na swoim biznesie. Rozumiemy, że czas jest najcenniejszym dobrem. Nasze działania wyróżnia terminowość, skuteczność, rzetelne doradztwo oraz satysfakcja klientów, o czym świadczą liczne pozytywne referencje. Osiągamy zamierzone efekty. Sukces klienta jest naszym sukcesem, dlatego współpracując z nami masz pewność, że dajemy z siebie 110%.  Świadczone przez nas usługi zawsze są najwyżej jakości i odpowiadają wymaganiom klientów.

Doradzamy już 20 lat. Pomogliśmy setkom klientów. Jesteśmy merytoryczni i szybcy w działaniu, a wszelkie sprawozdania finansowe nie maja dla nas tajemnic.

Badanie sprawozdań finansowych 2022
 • Nasi uprawnieni biegli rewidenci przeanalizują funkcjonowanie Twojej firmy i jej danych finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami badania
 • Przeprowadzą rozmowy z zarządem, rada nadzorczą i pracownikami w celu lepszego zrozumienia działalności przedsiębiorstwa
 • Dokonają oceny obszarów ryzyka finansowego , gospodarczego i podatkowego firmy w celu zaprojektowania skutecznych technik kontroli
 • Przedstawią propozycje rozwiązań problemów, sprawiający największe trudności
 • Opracują i przedłożymy sprawozdania z badania przygotowanego zgodnie z właściwą metodologią pracy, wiarygodność badania potwierdzi podpis biegłego rewidenta
 • Przedstaw rekomendacje dotyczące działania kontroli wewnętrznej
 • Cena zawiera konsultacje z ekspertem
 • Usługa świadczona 100% online
 • 100% gwarancji poprawności

Wszystkie usługi świadczone w ramach audytu finansowego przeprowadzają biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem – zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

W skrócie

Badania sprawozdania finansowego w 2022
wszystko, co musisz wiedzieć

Mówimy prostym językiem o skomplikowanych sprawach
Czym jest badanie sprawozdania finansowego firmy?

Jest to audyt finansowy firmy, który ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa. Usługa ta polega na kompleksowym badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Podmioty zobowiązanie do sprawozdania finansowego 

Podmioty, które są zobowiązanie do badania sprawozdania finansowego zostały wymienione w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 64 ust. 1, badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

A także pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących poniższych warunków:

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/11/ads.png
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Ponad 20 lat
Doświadczenia

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta
Dla kogo jest badanie sprawozdań finansowych?
 • Dla każdej firmy, która świadomie chce zarządzać ryzykiem;
 • Dla podmiotów, które są objęte obowiązek sprawozdania finansowego;
 • Dla przedsiębiorstw, które chcą zyskać wiarygodność w oczach inwestorów i instytucji finansowych;
 • Dla właścicieli, którzy nie zarządzają firmą, a chcą mieć pewność, że osoby nią kierujące odpowiedzialnie dbają o kondycję przedsiębiorstwa.
Co robimy w ramach badania sprawozdania finansowego?
 • przeprowadzamy badanie bilansu na każdym z etapów – od etapu wstępnego, aż po końcowe procedury badania,
 • badamy roczne i półroczne sprawozdania finansowe, a także skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • przejmujemy wszelkie formalności,
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania, czyli sekcja Q&A

Kiedy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego?

Z uwagi terminu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, którą można rozpocząć 3 miesiące przed dniem bilansowym, a przyjmując że w większości przypadków rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację można rozpocząć 30. września danego roku. Oznacza to, że należy podpisać umowę o badanie, przed tą datą, tak by biegło rewident spokojnie miał czas na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.

Na jaki okres zawierana jest umowa o badanie sprawozdania finansowego?

zgodnie z art. 66 ust. 5 UoR umowa na obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego, musi być zawarta na okres nie krótszy niż 2 lata.

Czy biegły rewident może przedstawić referencje potwierdzające jego skuteczność?

Niestety nie. Wynika to bezpośrednio z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów ust. 11.2. o następującej treści:”Pozyskiwanie przez podmioty uprawnione i biegłych rewidentów listów referencyjnych oraz wykorzystywanie ich w postępowaniu ofertowym zmierzającym do pozyskiwania zamówień na czynności rewizji finansowej jest sprzeczne z zasadami etyki”.

Natomiast nasza firma gwarantuje rzetelność, szczegółowość, dokładność szybkość i skuteczność w działaniu. Można Nam zaufać.

Czy to prawda, że przedłużeniu uległy niektóre terminy dot. Sprawozdań finansowych?

Tak. Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.

W szczególności przedłużono:

 • o 3 miesiące – czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).
 • o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego (w przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono).
 • do dnia 31 lipca 2021 r. termin na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).

Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

W jakiej postaci i formacie sporządza się sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta powinno być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta (o czym stanowi art. 86 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Pokrewne usługi

149
netto miesięcznie + VAT
Indywidualne monitorowanie dotacji
 • Sprawdzimy dla Ciebie wszelkie możliwe dostępne dotacje dopasowane do Twoich potrzeb
 • Będziesz regularnie otrzymywać od nas informacje o nowych szansach na dofinansowanie
 • Poinformujemy cię o istotnych warunkach ubiegania się o dotację w ramach wybranych programów
 • Jeśli będziesz zainteresowany przedstawimy ci ofertę pomocy jaką będziemy świadczyć w ramach wybranego programu dotacji
 • Usługa świadczona w 100% online
149
netto + VAT
Dobór programu - dotacje inwestycyjne
 • Sprawdzenie kwalifikowania się Twojej firmy oraz Twojego pomysłu na przedsięwzięcie inwestycyjne do pomocy w ramach wybranego programu.
 • W zależności od dostępności środków w danym województwie lub gminie, na podstawie autorskiej ankiety merytorycznej ustalimy czy Twój pomysł kwalifikuje się do wsparcia w ramach programów pomocowych
 • Podamy Ci szczegóły zidentyfikowanego programu pomocowego
 • Zaproponujemy rekomendowane dalsze działania w celu pozyskania środków
 • Konsultacja ekspercka
 • Usługa świadczona w 100% online
149
netto + VAT
E-konsultacja - w zakresie dotacji i preferencyjnych pożyczek w zakresie fotowoltaiki
 • Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z finansowaniem fotowoltaiki (np. ustalenie czy w danej lokalizacji są dostępne programy dotacyjne lub nieoprocentowane pożyczki na finansowanie inwestycji z zakresu fotowoltaiki, jakie sa warunki ubiegania się o wsparcie finansowe, możesz też skonsultować konkretną kwestię dot. wypełnianego wniosku o dofinansowanie), dopasowaną do Twojej sytuacji
 • W cenie 30-minutowa e-konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona online i/lub telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
149
netto + VAT
E-konsultacja – dotacja na rozpoczęcie biznesu (na terenach wiejskich)
 • Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z dotacjami na rozpoczęcie biznesu na terenach wiejskich, dopasowaną do Twojej sytuacji
 • W cenie 30-minutowa e-konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona online i/lub telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji
149
netto + VAT
E-konsultacja – dotacje na rozpoczęcie biznesu (na terenach miejskich )
 • Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę związaną z dotacjami na rozpoczęcie biznesu na terenach miejskich, dopasowaną do Twojej sytuacji
 • W cenie 30-minutowa e-konsultacja z ekspertem
 • Usługa świadczona online i/lub telefonicznie
 • Krótkie terminy realizacji

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.