fbpx
 

Dotacja z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - Doradcy365

 1. Na czym polega konkurs ZUS „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”?

Program ZUS ma na celu wsparcie firm w pozyskaniu specjalistycznych maszyn i urządzeń poprawiających bezpieczeństwo pracowników. Jest to konkurs wyłaniający projekty usprawniające BHP, czyli: ograniczające liczbę chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz redukujących szkodliwość oddziaływania czynników ryzyka w miejscu pracy.

Określony został w nim szeroki katalog konkretnych działań inwestycyjnych i doradczych, na które można uzyskać dofinansowanie.

 1. Kto może się ubiegać o dotację w ramach programu?

O dotację może się starać płatnik składek, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
 1. Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,
2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:

 • 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
 • 1 000,00 zł dla działań doradczych.
 1. Czy można dowolnie dysponować środkami z programu w ramach realizacji projektu?

Nie jest możliwe przesuwanie środków finansowych pomiędzy działaniami i poszczególnymi czynnościami.

 1. Czy można się ubiegać o niższą kwotę w ramach dofinansowania?

Tak, program zakłada minimalną kwotę wnioskowania w wysokości 10 000 zł.

 1. Jakie warunki projektowe muszą zostać spełnione, aby otrzymać dotację?

Zgłoszony do konkursu projekt powinien w swoim założeniu dotyczyć ograniczenia oddziaływania przynajmniej jednego z poniższych czynników:

 • mikroklimatu (gorący lub zimny);
 • czynników chemicznych i pyłów;
 • czynników biologicznych;
 • czynników mechanicznych;
 • czynników elektrycznych i elektryczności statycznej;
 • hałasu;
 • ogólnych i miejscowych drgań;
 • niewłaściwego oświetlenia elektrycznego;
 • promieniowania jonizującego;
 • promieniowania optycznego (podczerwonego lub widzialnego lub nadfioletowego);
 • pola elektromagnetycznego;
 • obciążenia fizycznego, dynamicznego lub statycznego.
 1. Jaki jest czas na realizację projektu?

Program zakłada termin realizacji projektu na 3-6 miesięcy, czyli nie może on być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.

 1. Jakie inwestycje można dofinansować środkami z programu?

Zgodnie z Katalogiem działań inwestycyjnych i doradczych program zakłada realizację wielu inwestycji poprzez zakup i instalację m.in.:

 • osłon niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń, np. nastawnych samoczynnie;
 • urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi, np. blokujących, czułych na nacisk (maty, listwy), optoelektronicznych (kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe);
 • uzupełniających środków ochronnych do maszyn realizujących funkcję awaryjnego zatrzymania, np. izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej części;
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcję bezpieczeństwa, np. oburęcznych urządzeń sterujących, wyłączników krańcowych;
 • urządzeń sygnalizacji i ostrzegania, np. belki i sygnalizatory świetlne;
 • osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi oraz przed promieniowaniem jonizującym;
 • elementów dźwiękoizolacyjnych oraz dźwiękochłonno-izolacyjnych, np. kabin, ekranów, osłon, tłumików akustycznych;
 • ustrojów przeciwdrganiowych, np. wibroizolatorów, amortyzatorów;
 1. Czy powyższe inwestycje muszą spełniać określone warunki?

Środki z programu należy przeznaczyć na działania mieszczące się w poniżej określonych obszarach:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.
 1. Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl poprzez zakładkę „Wysyłam wniosek”. Wnioskodawca powinien pobrać „Potwierdzenie złożenia Wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej” w formacie pdf.

Każdy załączany do wniosku dokument musi być w formacie pdf (czytelny, właściwie obrócony, w oddzielnym pliku z odpowiednią nazwą, nie budzący wątpliwości co do treści).

Dokumentacja zdjęciowa może być przygotowana w formacie pdf, gif lub jpg.

Wnioski należy składać w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

 1. Jakie są kryteria oceny wniosku, na co zwrócić uwagę?

Kryteria oceny wniosku zostały podzielone na 3 części:

 1. Wymogi formalne
 • złożenie wniosku we wskazanym terminie
 • złożenie wniosku w wymaganej formie
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie wymagań, które musi spełniać
 1. Kryteria oceny wnioskodawcy
 • rodzaj przedsiębiorstwa
 • kategoria ryzyka wnioskodawcy wg kodu PKD
 • Kryteria oceny merytorycznej wniosku
 • zgodność proponowanych rozwiązań z przepisami BHP
 • cel projektu
 • adekwatność proponowanych w projekcie działań do realizacji
 • efektywność wydatków w projekcie
 • oddziaływanie projektu na poprawę BHP
 • innowacyjność proponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
 1. Co w przypadku braków formalnych, czy można składać korektę do złożonego już wniosku?

Tak, ale tylko raz. W przypadku braków formalnych ZUS wzywa do ich usunięcia w terminie do 14 dni kalendarzowych i dotyczy to wyłącznie braków wskazanych w wezwaniu.

 1. W jaki sposób określić liczbę pracowników, za których opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne?

Wnioskodawca określa liczbę pracowników, z których opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne na dzień składania wniosku. Aby to właściwie wyliczyć, należy od liczby ubezpieczonych wykazanych w ostatniej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, która jest wymagalna na dzień złożenia wniosku odjąć osoby:

 • podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu;
 • przebywające na urlopach macierzyńskich;
 • przebywające na urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • przebywające na urlopach rodzicielskich;
 • przebywające na urlopach wychowawczych;
 • zatrudnione w celu przygotowania zawodowego;
 • przebywające cały miesiąc na urlopach bezpłatnych, lub za które płatnik wykazał kody przerwy 151 i 152 za cały miesiąc;
 • wyrejestrowane po przekazaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do ZUS w badanym okresie rozliczeniowym, z tym że nie później niż w dniu złożenia wniosku przez płatnika

– a następnie dodać osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych w okresie po przekazaniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA do ZUS.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.