fbpx
 

STANDARD – pozyskanie dotacji z KPO Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam (napisanie wniosku, pomoc przy zawarciu umowy – bez rozliczenia dotacji)

SKU: DUS158

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji na etapie wnioskowania;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu na etapie wnioskowania.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności na etapie wnioskowania – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności na etapie wnioskowania – płatne po podpisaniu umowy.

8% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3

0 zł + VAT za wszystkie czynności na etapie wnioskowania – płatne po podpisaniu umowy.

10% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

Prosimy przed złożeniem zamówienia upewnić się w naszym Biurze Obsługi Klienta co do możliwości przyjęcia Państwa zlecenia do realizacji. 

Rekomendujemy przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o dotację z programu KPO wykonanie  z pomocą naszych specjalistów szybkiej oceny online szans Państwa projektu na dofinansowanie (koszt takiej analizy wynosi 299 zł + VAT). 

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dotacji inwestycyjnej z programu KPO – Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam.

Na etapie wstępnym:

 • Przeprowadzimy działania zmierzające do skonkretyzowania zakresu projektu i jego źródeł finasowania oraz terminów realizacji i budżetu;
 • Dokonamy oceny możliwości wprowadzenia innowacji produktowych oraz procesowych;
 • Dokonamy inwentaryzacji zasobów ludzkich, sprzętowych, finansowych, lokalowych i terenowych;
 • Ustalimy zakres ewentualnych planowanych prac remontowych i adaptacyjnych w zakresie posiadanych nieruchomości;
 • Dokonamy analizy statusu MŚP firmy;
 • Dokonamy analizy wpisu firmy do CRBR;
 • Dokonamy oceny możliwości wprowadzenia innowacji i rozwiązań pro środowiskowych, sprzyjających równości szans i niedyskryminacji, a także w zakresie cyfryzacji, ICT i budowy społeczeństwa informacyjnego;
 • Wybierzemy główne fundusze pomocowe, a następnie będziemy regularnie monitorować je pod kątem dostępności środków finansowych;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie rozpoczęcia procesu pozyskania pozwoleń i uzyskania zgód administracyjnych związanych z planowanymi pracami;
 • Pomożemy w uzyskaniu wstępnych ofert od dostawców robót budowlanych oraz w zakresie zakupu wyposażenia;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie instytucji mogących wydać opinie o innowacyjności projektu, o potencjale rynkowym projektu, oraz o jego pozytywnym wpływie na środowisko, ICT i równość szans;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie instytucji mogących wystosować listy poparcia i zapotrzebowania na planowaną inwestycję (wstępne kontrakty);
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie nawiązania współpracy z jednostkami B+R oraz utworzenia własnego Działu B+R;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie nawiązania współpracy partnerskiej z innymi podmiotami z branży a także współpracy międzynarodowej (internacjonalizacja);
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie rozpoczęcia procesu związanego z ochroną własności intelektualnej (patenty, ochrona wzorów użytkowych itp.);
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie zaangażowanie w działania lokalnej społeczności, w tym charytatywne a także w działania skutkujące uzyskaniem nagród i certyfikatów podnoszących wiarygodność na rynku;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie wzięcia udziału w programach podnoszących kompetencje kadry Wnioskodawcy w kontekście celów przyszłego wniosku o dotację;
 • Udzielimy rekomendacji w zakresie zbudowania pozytywnej historii dotacyjnej poprzez realizację niewielkich projektów doradczych/szkoleniowych dofinansowane z UE;
 • Przeprowadzimy weryfikację oceny wiarygodności firmy/ratingu w bazach, z których korzystają instytucje dotacyjne;

Na etapie aplikowania i rozliczania dotacji:

 • Przygotujemy wymaganą dokumentację konkursową – wniosek, biznesplan (jeśli dotyczy) oraz załączniki;
 • Doradzimy jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Udzielimy pomocy z wysyłką dokumentów za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków lub pokierujemy w zakresie wysyłki dokumentów w formie tradycyjnej;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i pomożemy w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji do momentu oceny wniosku;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu i zapewnimy pomoc techniczną i merytoryczną w okresie trwania umowy.
 • Usługa świadczona zdalnie (100% online).

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o Inwestycji C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam:

Cel szczegółowy komponentu C planu rozwojowego KPO to m.in. wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarstwie.

Inwestycje adresowane w zakresie cyfryzacji dotyczą m. in.:

 • rozwoju infrastruktury sieciowej (likwidacja białych plam w dostępie do internetu szerokopasmowego);
 • zwiększania dostępności cyfrowych usług publicznych (w tym usług skierowanych do rolników);
 • podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz inwestycje związane z cyfrową szkołą;
 • wzmocnienia cyberodporności systemów informacyjnych;
 • rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektora rolno-spożywczego.

Celem inwestycji C.1.1.1 jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie całego kraju oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju. Kluczowe jest zapewnienie bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam”.

Harmonogram programu

Przyjmowanie wniosków w drugim naborze trwa od 4 września do 4 października 2023 r. (do godz. 16:59).

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną w systemie informatycznym dostępnym na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Inwestycja C.1.1.1 KPO jest kierowana przedsiębiorców telekomunikacyjnych posiadających siedzibę w państwie członkowskim UE.

Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia, które największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego C1. „Poprawa dostępu do szybkiego Internetu” KPO.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne otrzymają wsparcie na przedsięwzięcia polegające na budowie sieci NGA.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Pojedynczy Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie do 20% całkowitej kwoty środków przeznaczonych na objęcie przedsięwzięć wsparciem, czyli prawie 300 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioskodawca może otrzymać wsparcie przekraczające 20% kwoty alokacji naboru w przypadku, gdy:

 • na danym Obszarze konkursowym nie ma innych Wnioskodawców lub ich Wnioski zostały ocenione negatywnie lub inni Wnioskodawcy odstąpili od zawarcia umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem; oraz
 • Wnioskodawca podpisze deklarację o zawarciu umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem na wszystkich Obszarach konkursowych, na które złożył Wnioski, a które uplasowały się wyżej na Ogólnopolskiej liście rankingowej i dla których wsparcie osiąga limit, pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy / rozwiązania umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w zakresie przekraczającym 20% kwoty alokacji naboru.

Kwota środków przeznaczonych na dotacje w drugim naborze wynosi 1 467 859 500,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.