fbpx
 

Dotacje na ochronę praw własności intelektualnej dla firm- SME Fund

30 marca 2022by Martyna Skulska
Czym jest SME Fund?

Jest to program dotacji mający na celu wsparcie prawa własności intelektualnej zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Program jest inicjatywą Komisji Europejskiej, który realizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej.

Od kiedy można uzyskać dotację?

Program działa od 10 stycznia 2022 roku do 16 grudnia 2022 roku.

Dlaczego akurat własność intelektualna?

Potrzeba takiej dotacji narodziła się z świadomości iż żyjemy w świecie technologii i cyfryzacji. Ochrona własności intelektualnej jest nieodzownym, niezbędnym elementem. By nie dopuścic  do wykorzystywania swojej twórczości należy dobrze zabezpieczyć ją prawnie. Ochrona ta obejmuje wzory, tożsamość firmy, projekty, procesy, wzory.

Do kogo kierowana jest dotacja?

Dotacja kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę firmy w Uni Europejskiej. Wniosek może złożyć zarówno właściciel, pracownik jak i upoważniony przedstawiciel.

Warunki ubiegania się o dotacje

By ubiegać się o dotacje:

 1. Firma musi być mikro, małym bądź średnim przedsiębiorstwem;
 2. Przedsiębiorstwo musi znajdować się na terenie Uni Europejskiej
Jak działa Fundusz MŚP? Ile dotacji można uzyskać?

Dotacja przyznawana jest w formie bonów.

Można wyróżnić 2 bony:

1) Bon 1500 Euro – do wykorzystania na opłaty związane ze zgłoszeniem wzoru i znaku towarowego;

2) Bon 750 Euro– do wykorzystania na opłaty patentowe

Bony należy aktywować (czyli podjąć działania związane z własnością intelektualną, opłacić je i ubiegać się o zwrot) w przeciągu 4 miesięcy od przyznania. Można przedłużyć ich ważność o kolejne 2 miesiące.

Po aktywacji bonu rozpoczyna się okres realizacji. W przypadku posiadania jednego bonu, okres realizacji wynosi 6 miesięcy, w przypadku posiadania dwóch bonów – 12 miesięcy.

Po upływie okresu realizacji, może przedłużyć go jeszcze maksymalnie o 30 dni.

O co może ubiegać się wnioskodawca?

WZORY I ZNAKI TOWAROWE

Wnioskodawca może ubiegać się o:

 1. 75 % zwrotu opłat za znak towarowy i wzór na poziomie UE
 2. 75 % zwrotu opłat za znaki towarowe i wzory na poziomie regionalnym i krajowym;
 3. 50 % zwrotu opłat za znak towarowy i wzór poza UE

PATENTY

Wnioskodawca może ubiegać się o:

 1. 50% zwrotu opłat patentowych poniesionych na poziomie krajowym
Ile czeka się na odpowiedź o przyznaniu dotacji?

Wniosek zostanie oceniony w terminie 10 dni roboczych. W tym okresie zostanie również wysłana wiadomość dot. przyznania dotacji.

Kryteria oceny wniosku
 1. Kwalifikowalność wnioskodawców: nie kwalifikują się wnioskodawcy, którzy nie prowadzą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozumieniu zalecenia UE 2003/361, z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE;
 2. Kryteria wykluczenia: wnioskodawcy znajdujący się w określonych sytuacjach zostaną wykluczeni (np. wnioskodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, wnioskodawcy, którzy dopuścili się poważnych uchybień zawodowych itp.).
 3. Kryteria wyboru: wnioskodawcy, którzy nie są w stanie utrzymać swojej działalności przez cały okres trwania dotacji;

4.Kryterium dopuszczalności: wniosek został złożony drogą elektroniczną przy użyciu elektronicznego formularza wniosku (eForm) i został on złożony przed upływem terminu, jest on kompletny, oraz czy podobny bon nie został już przyznany temu samemu wnioskodawcy.

Jakie dokumenty należy przedłożyć wraz z wnioskiem?

 • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji;
 • wyciąg z rachunku bankowego firmy, zawierający numer IBAN, nazwę firmy, kod kraju i kod BIC/SWIFT
 • oświadczenie podpisane przez właściciela lub pracownika w przypadku reprezentowania przez przedstawiciela.
Wykluczenie z przyznania dotacji

Wnioskodawca zostanie wykluczony między innymi, jeżeli:

 • znajduje się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jego aktywami zarządza likwidator lub sąd, prowadzi postępowanie układowe z wierzycielami, jego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w unijnych lub krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych;
 • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca naruszył swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne wynikające z obowiązującego prawa;
 • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca dopuścił się poważnego uchybienia zawodowego poprzez naruszenie obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ten wnioskodawca należy, lub poprzez jakiekolwiek zachowanie wskazujące na bezprawny zamiar lub rażące niedbalstwo; w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań:
 • wnioskodawca dopuścił się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych obowiązków związanych z wykonaniem umowy, umowy o udzielenie dotacji lub decyzji finansowanych z budżetu UE, co doprowadziło do ich przedterminowego zakończenia lub do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych lub zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał Obrachunkowy w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń;
 • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca dopuścił się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95;
 • stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że wnioskodawca utworzył podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych, których stosowanie jest wymagane w jurysdykcji jego siedziby statutowej, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa;

WAŻNA UWAGA! Bony nie działają wstecz. Działania przeprowadzone przed przyznaniem dotacji i poniesione w związku z tym koszty, nie będą mogły zostać zwrócone.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś. Zapraszamy do kontaktu.

Obsłużymy cały proces od A do Z.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.