fbpx
 

Polityka prywatności w Serwisie Doradcy365.pl

I. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Państwa jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz treści (w tym plików „cookies”) w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.
 2. Działając jako DORADCY 365 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Januszowicka 5, 53-135 Wrocław, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000436264 NIP: 8992738657 REGON: 021986306 jesteśmy właścicielem witryny Doradcy365.pl administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: biuro@doradcy365.pl.
II. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
 2. Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem:

a. Poczty e-mail, formularza kontaktowego, chatu, telefonu – w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem drogą elektroniczną, jak również telefonicznie i poprzez SMSy. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obsługi użytkowników strony do czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.

b. zapisu do subskrypcji Newslettera – w celu przesyłania Państwu Newslettera na podany adres e-mail lub w formie SMSów. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres Państwa zainteresowania treściami przesyłanymi za pomocą Newslettera, tj. do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania.

c. interaktywnych ankiet informacyjnych – w celu realizacji umowy, przygotowania należycie zamówionych produktów (usług), udostępnianych Państwu drogą elektroniczną, a także w celu realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

d. zamówienia produktów (usług) dostępnych w ofercie Serwisu – w celu realizacji i rozliczenia zamówionych produktów (usług), udostępnianych Państwu drogą elektroniczną, a także w celu realizacji obowiązków prawnych na Nas nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

e. Serwisu internetowego Doradcy365.pl (zwanego też Platformą) – w celu zapewniania Państwu korzystania z wszystkich opcji oraz zapewnienia usług doradczych w związku z jego wykorzystaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Dane zbierane w sposób, o którym mowa w pkt c i d przetwarzamy w pierwszej kolejności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres realizacji umowy, a następnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, tj. przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Nas i przez czas niezbędny do zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

f. innych form przekazania nam danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem przekazania tych danych. Dane te, przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do celów:

g. administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Linkedln) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik zdecyduje się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

h. Odzyskiwania odrzuconych koszyków W sytuacji, gdy Użytkownik nie ukończy składania zamówienia, otrzyma przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

i. Zamieszczania komentarzy Dane podawane w celu zamieszczenia komentarza są podawane firmie zewnętrznej, która jest odrębnym Administratorem Danych na zasadach ustalonych przez ww. podmiot, po wcześniejszej akceptacji Regulaminu. W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Użytkownikiem oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

j. Dane wrażliwe Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o świadomą i dobrowolną zgodę Użytkownika (art. 9 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy

 1. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Prosimy m.in. o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz innych danych niezbędnych do dostosowania oferowanych produktów (usług) do indywidualnych potrzeb. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, złożenia zamówienia czy korzystania z Platformy, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych funkcjonalności.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail. Zastrzegamy możliwość odmowy realizacji zgłoszonego żądania w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych prawem.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób poufny, chroniąc je przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione. Wszelkie zebrane przez nas dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania. określiliśmy w pkt. 2
 4. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności:a. biuro rachunkowo-księgowe;b. biuro obsługujące korespondencję;c. eksperci, doradcy i podwykonawcy i tym podobne osoby, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług;d. firma IT obsługująca infrastrukturę informatyczną;e. podmioty oferujące usługi rozliczeniowe, w tym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wszystkie podmioty, którym powierzamy dane osobowe, zostają przez nas wpisane do prowadzonego rejestru umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Poza podmiotami określonymi w pkt. 6 Państwa dane mogą zostać ujawnione wyłącznie osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Nie ujawniamy żadnych danych, jeśli nie jest to niezbędne dla realizacji prawnie określonych celów.
 6. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.
 7. Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób automatyczny, jak również nie będą one przez nas profilowane.
 8. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Linkedln. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.
III. Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest DORADCY 365 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Januszowicka 5, 53-135 Wrocław, zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Facebook w dokumencie pod tytułem „Informacje o statystykach strony” znajdującej się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum?hc_location=ufi

IV. Administrator

przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.

V. Bezpieczeństwo danych
 1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.
 2. Dostęp do Serwisu zabezpieczony jest poprzez połączenie szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie zapewnia poufność Państwa danych osobowych w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem łączy internetowych.
 3. Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu chronione są systemami antywirusowymi, których prawidłowe funkcjonowanie zapewnia usługodawca mający siedzibę w Polsce i serwery zlokalizowane w Polsce.
 4. Nad stosowaniem środków technicznych zabezpieczających Państwa dane czuwa powołany przez nas Administrator Systemu Informatycznego/ Zespół IT.
 5. Prosimy pamiętać, że w przypadku opublikowania komentarza na blogu Serwisu bądź innej stronie Serwisu umożliwiającej pozostawienie komentarza, wszelkie udostępnione informacje będą widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu. Osoby te mogą czytać, zbierać i wykorzystywać takie informacje, w tym Państwa dane osobowe, jeśli zostaną przez Państwa udostępnione. To Państwo ponoszą odpowiedzialność za treści pozostawione w naszym Serwisie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z funkcji Serwisu
VI. Pliki „cookies” – informacje ogólne
 1. Informujemy Państwa o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Państwu treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Platformy, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. Przy stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam takie działanie.
 3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.
 4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.
 5. Informacja o wykorzystywaniu plików „cookies” pojawia się przy uruchomieniu Serwisu na dole strony. Korzystając z Serwisu, wyrażają Państwo zgodę na ich stosowanie.
 6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.
VII. Pliki cookies – dotyczy Platformy
 1. W związku z korzystaniem z Platformy, zbieramy następujące dane: informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu z usługi, oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się z Platformą (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego).
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  (1). dostosowania zawartości Platformy do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Platformy; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; (2). tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzysta się z Platformy, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,(3). utrzymanie sesji pomiotów korzystających z Platformy (po zalogowaniu).
 3. W ramach Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” ( persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 4. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje plików cookies:. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy, a. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy, b. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Platformy, c. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez podmiot korzystający z Platformy, ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,d. „reklamowe” pliki cookies, należące do podmiotów zewnętrznych umożliwiające dostarczanie Państwu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań na podstawie Państwa historii odwiedzin,
 5. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z podmiotem udostępniającym Platformę reklamodawców oraz partnerów.
 6. Informujemy Państwa o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na Państwa urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczają Państwo możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 7. Pliki „cookies” mogą być przez Państwa usunięte z Państwa urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.
VIII. Inne stosowane technologie
 1. Informujemy Państwa o stosowaniu przez nas technologii śledzących działania, które są przez Państwa podejmowane w ramach korzystania z Serwisu. Technologie te są stosowane w celach statystycznych oraz prowadzenia działań remarketingowych.
 2. W szczególności stosujemy:. kod śledzenia Google Analytics;a. narzędzia do oceny efektywności kampanii reklamowych portali społecznościowych i serwisów internetowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Linkedln, Salesmanago, GetResponse itp.) oraz anonimowe nagrywanie sposobu przeglądania strony m.in poprzez aplikacje takie jak Microsoft Clarity.
 3. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.
IX. Logi serwera
 1. Podobnie jak większość administratorów stron internetowych zbieramy określone dane w ramach logów serwera, na którym funkcjonuje Serwis. Oznacza to, że korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem do serwera informacji, które są zapisywane w logach tego serwera. Informacje te obejmują m.in.: adres IP, który wykorzystuje Państwa urządzenie, datę i czas serwera, nazwa przeglądarki internetowej oraz nazwa systemu operacyjnego urządzenia, z którego Państwo korzystają.
 2. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze, na którym funkcjonuje Serwis, w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwera, oraz statystycznych.
 3. Logi stanowią jedynie informacje o charakterze pomocniczym dla administrowania Serwisem. Nie są one ujawniane żadnym osobom ani podmiotom, z wyjątkiem osób upoważnionych do administrowania serwerem.
 4. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane, jak również nie są przez nas zbierane ani wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji
X. Przekierowania do innych stron internetowych.

W naszym Serwisie mogą Państwo trafić na linki prowadzące do innych stron internetowych, zwłaszcza tych, które nie są przez nas administrowane. Przekierowanie na inną stronę internetową wiąże się z opuszczeniem naszego Serwisu. Nie odpowiadamy za treści udostępnione na takich stronach, jak również za stosowaną na nich politykę prywatności i ochronę danych osobowych.

XI. Zmiany Polityki prywatności.

W związku z rozwojem technologii, planowaniem lub realizacją zmian w funkcjonalności naszego Serwisu, jak również zmieniającymi się przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz e-privacy, zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na stronie internetowej naszego Serwisu.

Wrocław, 07.05.2024

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone