fbpx
 

Ekspresowe zakładanie spółek

10 kwietnia 2021by Martyna Skulska

Pomagamy w procesie tworzenia  spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki akcyjnej. Wyręczamy w większości formalności. Warto powierzyć tak duży krok, jakim jest zakładanie spółki specjalistom. Pomogliśmy tysiącom firm, chętnie pomożemy i Tobie!

Postaw na kompleksową pomoc w zakładaniu spółki

Czym są spółki?

Spółki są rodzajem działalności osób fizycznych lub osób prawnych opartej na umowie, lub statucie którego zazwyczaj celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółki dzielimy na spółki cywilne, czyli takie które zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym oraz spółki handlowe ze źródłem w kodeksie spółek handlowych.

Ze względu na rodzaj substratu spółki możemy podzielić na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Spółki osobowe:

 • spółka jawna;
 • spółka partnerska;
 • spółka komandytowa;
 • spółka komandytowo- akcyjna.

Spółki kapitałowe:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp.z.o.o.);
 • spółka akcyjna (S.A.).

Jak założyć spółkę?

Spółka jawna

Spółka ta prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu, w celu zarobkowym, w sposób zorganizowany i ciągły. Działa pod własną firmą, która powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników albo nazwisko lub nazwę jednego z nich bądź też kilku wspólników oraz oznaczenie „spółka jawna” .

Spółka jawna może powstać na trzy sposoby:

 1. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Wszyscy wspólnicy muszą zgłosić takie przekształcenie do sądu rejestrowego i dostosować umowę spółki do warunków panujących w spółce jawnej.
 2. Przekształcenie innej spółki handlowej w spółkę jawną. Z chwilą wpisu przekształcenia danej spółki do rejestru przedsiębiorców, spółka stanie się spółką jawną.
 3. Założenie spółki jawnej poprzez zawarcie umowy spółki. Spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Zakładanie spółki jawnej w kilku krokach. Z nami to proste. Zrobimy to za Ciebie. Obsługujemy cały proces od A do Z.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/04/wqeqw.png

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest formą organizacyjną przedsiębiorstwa przeznaczoną dla przedstawicieli wolnych zawodów (np. adwokat, radca prawny, lekarz doradca podatkowy czy księgowy), nie jest to forma prowadzenia działalności dostępna dla każdego.Partnerami w takiej spółce mogą być jedynie osoby fizyczne, a celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu.

Spółka partnerska- najważniejsze kroki.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/04/2222.png

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Spółka komandytowa może powstać na dwa sposoby:

 1. Przekształcenie z innej spółki;
 2. Założenie spółki.

Spółka komandytowa krok po kroku. Martwi Cię ilość rzeczy potrzebnych do założenia spółki? Spokojnie- możemy zrobić to za Ciebie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/04/333.png

Spółka komandytowo- akcyjna

Spółka komandytowo- akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki i jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych określonych w statucie. Z definicji spółki komandytowo- akcyjnej wynika więc, że spółka tego typu łączy istotne cechy spółek osobowych i kapitałowych.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/04/44.png

Zakładanie spółki przez Internet

Obecne przepisy umożliwiają założenie w trybie przyspieszonym spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialność. Dzięki możliwości założenia spółki przez Internet zaoszczędzamy nie tylko pieniądze, ale również czas, ponieważ rejestracja takiej spółki trwa maksymalnie do kilku dni.

System S24 (eKRS)

Dzięki temu systemowi założenie spółki jest nie tylko szybsze, ale i tańsze. Chociażby dlatego, że w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie trzeba zawierać umowy spółki w formie aktu notarialnego i tym samym uiszczać tzw. taksy notarialnej.

Co należy zrobić?

KROK 1: Każdy ze wspólnik musi mieć utworzone  konto w systemie S24;

KROK 2: Autoryzacja konta. W zakładce „moje konto” dokonujemy autoryzacji konta. Możesz dokonać jej na dwa sposoby: podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

KROK 3: Dodanie przedsiębiorstwa w zakładce „moje przedsiębiorstwa”. Należy podać tam: nazwę spółki, formę prawną oraz siedzibę.  Uzupełniamy również treść umowy spółki.

KROK 4: Wypełnienie formularza do sądu rejestrowego.  Należy wypełnić „wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców”. Po uzupełnieniu należy go opłacić i wysłać do sądu. Opłata sądowa oraz Opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 350 zł.

Wniosek musi zostać opłacony i wysłany najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia ostatniego podpisu na umowie spółki.

Założenie spółki przez Internet jest o wiele szybsze, prostsze i tańsze. Jeśli masz jednak wątpliwości co do tego, jak założyć taką spółkę przez Internet- zgłoś się do Nas. Pomożemy.

Wady i zalety założenia spółki przez Internet

Zalety:

 • Krótki czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki w KRS (do kilku dni);
 • Niższe koszty (350 zł za opłatę sądową i dokonanie ogłoszenia w MSiG);
 • Brak konieczności uiszczenia taksy notarialnej, czyli wynagrodzenia notariusza za sporządzenie umowy spółki;
 • Możliwość zawarcia umowy spółki w domu- bez konieczności udania się do sądu czy notariusza.

Wady:

 • Konieczność korzystania z wzorca umowy,który narzuca, jak mają brzmieć zapisy umowy spółki, czy nie przewiduje pewnych praktycznych i optymalnych dla konkretnych wspólników rozwiązań, z których można skorzystać zawierające umowę w „tradycyjny” sposób, a mianowicie przed notariuszem. Przykładowo, w umowie spółki z o.o. zawieranej przez Internet nie ma możliwości wprowadzenia następujących zapisów:
 • o powołaniu Zarządu na czas nieokreślony – w treści umowy należy wskazać okres (ilość lat), na jaki powoływany jest ww. organ; w praktyce może być to problematyczne, albowiem wspólnicy muszą pamiętać po upływie kadencji Zarządu, powołać ponownie jego członków,
 • o możliwości wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (tzw. aportu), cały kapitał zakładowy spółki musi zostać w tym przypadku wniesiony w pieniądzu,
 • o możliwości wnoszenia dopłat przez wspólników,
 • o możliwości podwyższenia kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki.
 • Konieczność samodzielnego rozliczenia podatku (w przypadku spółki tradycyjnej, obowiązek ten spoczywa na notariuszu);
 • Mogące pojawiać się problemy z działaniem systemu S24.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów przy zakładaniu spółki?

To proste.

 • oszczędzisz czas ( dzięki pomocy specjalisty spółka zostanie założona sprawnie i szybko, a załatwienie formalności nie będzie wymagało od Ciebie wysiłku. W tym czasie  będziesz mógł/mogła zająć się innymi rzeczami);
 • Nasi specjaliści dopełnią koniecznych procedur. Gwarantujemy ochroną prawną przedsiębiorstwa. Tworzenie spółek przez prawników gwarantuje, że wszystkie zadania związane z zakładaniem i rejestracją nowej działalności zostaną wykonane terminowo i rzetelnie. Specjaliści dopilnują, aby wszelkie zapisy w  dokumentach były zgodne z prawem. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy prawnej przy tworzeniu spółki lepiej chronią swoje interesy i znacznie ograniczają ryzyko popełnienia kosztownych błędów.
 • Zyskasz dostęp do wiedzy eksperckiej. Nasi pracownicy to specjaliści z dużym zapleczem wiedzy i doświadczenia. Możesz mieć pewność, że twoja sprawa zostania załatwiona szybko, sprawnie i rzetelnie.

Umowa spółki

Dobrze skrojona umowa spółki może ocalić ją i jej wspólników od wielu nieprzyjemnych wydarzeń na dalszych etapach działalności.

W umowie spółki jest kilka kwestii, które wymagają przemyślenia. Poniżej przedstawimy Ci zapisy, które warto wynegocjować, przedyskutować i bardzo precyzyjnie zapisać.

 1. Reprezentacja spółki. Należy doprecyzować zasady reprezentowania spółki.
 2. Prowadzenie spraw spółki. Umownie można również ukształtować zasady prowadzenia spraw spółek osobowych. W spółce jawnej zasadą jest, że prowadzić sprawy spółki może każdy ze wspólników, ale umowa spółki jawnej może powierzyć to prawo tylko niektórym spośród wspólników. Umowa spółki komandytowej może przyznać prawo prowadzenia praw spółki również komandytariuszowi, który co do zasady takiego prawa  nie ma.
 3. Powoływanie zarządu. Zarząd spółki z o.o. powoływany i odwoływany jest przez zgromadzenie wspólników, a spółki akcyjnej – przez radę nadzorczą. Umową (statutem) spółki można przewidzieć jednak inny sposób powoływania i odwoływania zarządu. Można np. przyznać konkretnemu wspólnikowi (akcjonariuszowi) osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członka zarządu. Istotne jest nie tylko ustalenie trybu powołania osób zarządzających (przez kogo i jaką większością), ale także czasu na jaki dany zarząd jest powołany. Kadencja zarządu może być bowiem określona ściśle umową bądź też zarząd może być powoływany na czas nieoznaczony. W przypadku gdy komplementariuszem w spółce osobowej jest osoba prawna, powyższy tryb określania zarządu będzie miał w konsekwencji także istotne znaczenie dla reprezentowania spółki osobowej.
 4. Wystąpienie ze spółki. Warto opisać wszelkie wymogi wyjścia ze spółki, opcje, warunki.
 5. Sukcesja na wypadek śmierci wspólnika. W przypadku wspólników osób fizycznych w umowie spółki można wyłączyć dziedziczenie udziałów i przewidzieć spłatę spadkobierców niewstępujących do spółki. Warto dobrze przemyśleć, co w takiej sytuacji.
 6. Decyzje wspólników. Przepisy kodeksowo co prawda regulują te kwestie natomiast taki zapis przyda się, jeśli decyzje podejmowane mają być inaczej niż kodeks przewiduje. Przemyślenia wymaga również sposób podejmowania decyzji, miejsca, termin..
 7. Umorzenie udziałów, akcji, zwrot wkładu. W przypadku spółek kapitałowych umorzenie udziałów albo akcji może nastąpić tylko wówczas, gdy zostało przewidziane w umowie albo statucie spółki. W przypadku spółek osobowych umową można przewidzieć częściowy zwrot wkładów w określonych sytuacjach. Niekiedy jest to dogodna droga do wyjścia wspólnika ze spółki i rozliczenia się z nim albo zmniejszenia jego zaangażowania w spółce. Zamieszczenie odpowiednich zapisów o przymusowym umorzeniu udziałów /akcji/ w spółkach kapitałowych może być także dobrym narzędziem do dyscyplinowania wspólników w sytuacji, gdyby podejmowali oni działania niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami. Brak stosownych zapisów uniemożliwia skorzystanie z tego sposobu rozliczenia się z ustępującym lub częściowo „wycofującym” się wspólnikiem.
 8. Udział w zysku spółki.
 9. Dodatkowe obowiązki wspólnika.
 10. Rok obrotowy spółki. Zasadą jest rok kalendarzowy, natomiast jeśli wola wspólników jest inna można go zmienić.

Siedziba spółki a wirtualne biuro

Wirtualne biuro to popularne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Wynajęcie lokalu to spory wydatek, a na wirtualne biuro może sobie pozwolić niemalże każda spółka.

Czy muszę mieć biuro?

Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wskazać adres i tytuł prawny do lokalu

Co oznacza, że nie możesz otworzyć firmy bez podania adresu jej siedziby.

Co to jest wirtualne biuro?

E-biuro to usługa wynajęcia miejsca prowadzenia działalności (adresu, skrzynki pocztowej), świadczona przez firmy posiadające przestrzeń biurową oraz kadrę pracowników biurowych.

Pracownicy takiego biura są odpowiedzialni za odbieranie i skanowanie poczty, a także przyjmują interesantów. Mogą również pełnić rolę sekretariatu firmy. Wraz z wynajęciem wirtualnego biura zyskujesz dostęp do biurka (tzw. co- working), a nieraz nawet i do całego pomieszczenia. Natomiast wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, ponieważ przeważnie takie biuro dzielone jest z kilkudziesięcioma innymi firmami. Większość wirtualnych biur posiada również sale konferencyjne, które mogą być wynajmowane na godziny.

Osoby, które nie potrzebują stacjonarnego miejsca pracy, a jedynie adresu do rejestracji firmy spokojnie mogą przemyśleć kwestie wirtualnego biura.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/04/55.png

Ile trwa założenie spółki?

Jeśli chodzi o założenie spółki przez Internet, to na platformie S24 trwa to około godziny. W KRS podmiot może figurować już po 24 godzinach. A dokonanie wpisu trwa od 2 do 7 dni.

Tradycyjne założenie spółki to ciężki do określenia czas. Nie można stwierdzić dokładnie, ile czasu potrzeba do założenia spółki. Wymaga to na pewno większej ilości czasu niż założenie spółki przez platformę S24. Tradycyjna metoda polega na sporządzeniu umowy spółki w formie aktu notarialnego, wypełnieniu wniosków i formularzy rejestracyjnych oraz złożeniu ich w KRS. Trwa ona od 3 tygodni, do nawet 3 miesięcy, w zależności od tego jak szybko wnioski zostaną rozpatrzone oraz czy nie popełnimy w nich żadnych błędów, które zobligują nas do ponownego ich przedłożenia.

Przeprowadzenie rejestracji, zarówno online jak i tradycyjnie można powierzyć wyspecjalizowanej firmie- takiej jak nasza, która kompleksowo, rzetelnie i szybko zajmie się wszelkimi formalnościami.

Ile kosztuje założenie spółki?

 • Rejestracja w sposób tradycyjny- 500 zł opłata sądowa za wpis oraz 100 zł opłata za ogłoszenie wpisu w MSiG
 • Rejestracja przez system S24- 250 zł opłata sądowa za wpis oraz 100 zł opłata za ogłoszenie wpisu w MSiG

Zgłoś się do Nas. Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne. Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone