fbpx
 

MAMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIEPożyczki preferencyjne

Kredyt preferencyjny to kredyt, w którym część kosztów bierze na siebie Skarb Państwa. Kredyty takie udzielane są w ramach różnorodnych, zmieniających się z roku na rok programów. Skierowane są do osób realizujących interesy istotne społecznie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non consectetur arcu. Cras vulputate, nisi eu laoreet interdum, nulla augue luctus justo, sit amet molestie lorem nibh ac magna. Quisque in justo vel libero scelerisque fermentum. Nunc dignissim, tellus at congue scelerisque, orci libero consequat libero, ut consectetur neque orci eu tortor. In et convallis eros, vel imperdiet ligula. Nunc purus metus, maximus sagittis lectus et, euismod vestibulum nisi. Morbi ultricies sem sed eros condimentum fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non consectetur arcu. Cras vulputate, nisi eu laoreet interdum, nulla augue luctus justo, sit amet molestie lorem nibh ac magna. Quisque in justo vel libero scelerisque fermentum. Nunc dignissim, tellus at congue scelerisque, orci libero consequat libero, ut consectetur neque orci eu tortor. In et convallis eros, vel imperdiet ligula. Nunc purus metus, maximus sagittis lectus et, euismod vestibulum nisi. Morbi ultricies sem sed eros condimentum fringilla.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Nasze HITY

Kupon na bezpłatną wycenę
Pożyczki preferencyjne
 • Bezpłatny dobór pożyczki ( możliwe finansowanie obrotowe, inwestycyjne w tym inwestycji proekologicznych np. fotowoltaiki )
 • Szybka bezpłatna analiza szans na uzyskanie finansowania
 • Konsultacja z ekspertem ds. finansowania
 • Wywiad w formie e-ankiety
 • Usługa świadczona w 100% online
Kupon na bezpłatną wycenę
Biznesplany
 • Biznesplany dla dowolnych przedsięwzięć gospodarczych w tym np. deweloperów, zakładów produkcyjnych
 • Zgodnie z wymogami do ponad 40 banków i instytucji finansowych
 • Konsultacja z ekspertem ds. finansowania
 • Wywiad w formie e-ankiety
 • Usługa świadczona w 100% online
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji , załatwi formalności a Ty możesz skupić się na celach które chcesz zrealizować.

Lorem
Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque non consectetur arcu. Cras vulputate, nisi eu laoreet interdum, nulla augue luctus justo, sit amet molestie lorem nibh ac magna.
Pożyczka Płynnościowa BGK – dedykowana COVID-19

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na podstawie umów zawartych w dniach 16 i 23 lipca 2020 r. między Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. i Sudeckim Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych, jako Pośrednikami Finansowymi, upoważniających do udzielania pożyczek w ramach wskazanego powyżej instrumentu finansowego.

Wartość każdego z ww. projektów wynosi 13,579 mln złotych, z czego 12,5 mln stanowi wkład z Funduszu Funduszy, a 657,89 tyswkład własny Pośredników Finansowych.

Kwota pożyczki: do 250 000 zł 

Oprocentowanie: od 0% 

Okres spłaty: do 60 miesięcy 

Wakacje kredytowe: do 12 miesięcy 

Przeznaczenie pożyczki:

1. W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe i inwestycyjne, w tym np.:

a) koszty wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

b)  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

c)  zatowarowanie, półprodukty itp.,

d) wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

e)  bieżące raty pożyczek, kredytów lub leasingu, pod warunkiem, że udzielona pożyczka, kredyt czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

3. Pożyczka może finansować do 100% wydatków Pożyczkobiorcy.

4. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT

Pożyczka Płynnościowa DFR – dedykowana COVID-19

Pożyczka przeznaczona na pokrycie stałych miesięcznych wydatków:

 • Kwota pożyczki do: 180 000 zł
 • Wypłaty w transzach
 • Okres spłaty do 60 miesięcy + do 12 miesięcy (karencja/wakacje)
 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • Możliwość do 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału
 • Możliwość do 6 miesięcy „wakacji” w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych
 • Oprocentowania na warunkach korzystniejszych niż rynkowe: od 0%
 • Brak opłat i prowizji
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco (obligatoryjnie) + pozostałe zabezpieczenia stosowane przez Pośrednika Finansowego
Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży towarów i/lub usług w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • nie mniej niż o 20%, obliczony jako stosunek łącznych przychodów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych przychodów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

lub

 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek przychodów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Pożyczka wyłącznie dla przedsiębiorstw działających przed 1 stycznia 2020 r.

Pożyczka Rozwojowa – edycja II
Przeznaczenie pożyczki

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego zwiększających zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

W okresie do 31 grudnia 2020 roku WARR SA może udzielać Pożyczki Rozwojowej do 250.000,00 zł jako pożyczki obrotowej na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

Pożyczka przeznaczona jest w 100% na finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących (z uwzględnieniem wynagrodzeń brutto pracowników wraz ze składowymi należnymi  ZUS i US) ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem,  że Przedsiębiorca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie  spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczną poprawę sytuacji firmy na rynku.

Oprocentowanie pożyczki obrotowej na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki na poziomie stopy bazowej UE dla wszystkich przedsiębiorstw MŚP.

Dla kogo

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, , które najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie dolnośląskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEiDG.

Oprocentowanie

Stałe w całym okresie spłaty wynoszące 0,29% dla mikroprzedsiębiorstw spełniających warunki udzielenia pomocy de minimis  i od 0,89% dla pozostałych przedsiębiorstw.

Kwota pożyczki

– do 100 000,00 zł – mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw,

– od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł – pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Okres spłaty  

do 84 miesięcy

Karencja

do 6 miesięcy

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • inne zaakceptowane przez WARR
Brak dodatkowych opłat i prowizji
Pożyczka na efektywność energetyczną w MŚP
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.
Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), przedsięwzięć zakładających zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.
Przykładowe przedsięwzięcia:

 1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 2. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 3. wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
 4. inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie oraz że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu,
 5. modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,
 6. wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku.
Druga Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna (2DRPI)
Przeznaczenie pożyczki 

Wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Dla kogo

Oferta pożyczkowa skierowana jest do MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” (wg załączonej listy)  lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego w ww. gminach  z kategorii tzw. „Białych Plam”, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS (brak minimalnego okresu działania firmy).

Oprocentowanie

Od 0,89%  – zmienne, na warunkach rynkowych, ustalonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania, wg stopy referencyjnej ustalonej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej (dla start-upów, działających krócej niż 24 miesięcy – od 4,29%).

Kwota pożyczki

Powyżej 1 000 000,00 zł do 2 000 000,00 zł

Okres spłaty

do 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia lub do 84 miesięcy (jeśli 2 DRPI przeznaczona jest na sfinansowanie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji w  przedsiębiorstwach, lub dla przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności)

Karencja

do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty)

Zabezpieczenia

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • przelew wierzytelności,
 • inne zaakceptowane przez WARR

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Wkład własny  

10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia (kwoty netto nie dotyczą MŚP niebędących płatnikiem podatku VAT)

Ograniczenia w finansowaniu

2DRPI nie może być przeznaczona na:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych.
 • refinansowanie pożyczek, kredytów, rat leasingowych lub innych zobowiązań powstałych przed datą zawarcia 2DRPI,
 • refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie zakupu nieruchomości

Jeden MŚP może posiadać tylko jedną aktywną pożyczkę danego rodzaju udzieloną z Funduszu DFR i Środków. Pożyczka 2DRPI nie zostanie udzielona przedsiębiorcy, który złożył już wniosek o taką pożyczkę u innego Pośrednika Finansowego dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

Druga Regionalna Pożyczka Hipoteczna (2RPH)
Przeznaczenie pożyczki 

Zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” (wg załączonej listy), na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości oraz niezabudowanych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym położonych na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” pod warunkiem, że istnieje dla takiej nieruchomości wyodrębniona księga wieczysta.

Dla kogo

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS (brak minimalnego okresu działania firmy).

Oprocentowanie

Od 0,89%  – zmienne, na warunkach rynkowych, ustalonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania, wg stopy referencyjnej ustalonej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej (dla start-upów, działających krócej niż 24 miesięcy – od 4,29%).

Kwota pożyczki

do 1 000 000,00 zł

Okres spłaty  

do 120 miesięcy

Karencja

do 6 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty)

Zabezpieczenia

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem 2RPH oraz w przypadku nieruchomości zabudowanej cesja praw z polisy ubezpieczenia.

Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji WARR.  Dodatkowe formy zabezpieczenia mogą stanowić poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej, zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, przelew wierzytelności, inne zaakceptowane przez WARR.

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Wkład własny  

MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia tej nieruchomości oraz co najmniej 20% wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT bądź też transakcji nabycia nieruchomości zwolnionej  z podatku VAT co  najmniej 20% ceny brutto tej nieruchomości.

Ograniczenia w finansowaniu

O 2RPH nie mogą wnioskować przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

2RPH nie może być przeznaczona na:

 • finansowanie celów nie związanych bezpośrednio z prowadzona działalnością gospodarczą,
 • finansowanie zakupu nieruchomości pochodzącej z licytacji komorniczej,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Jeden MŚP może posiadać tylko jedną aktywną pożyczkę danego rodzaju udzieloną z Funduszu DFR i Środków. Pożyczka 2RPH nie zostanie udzielona przedsiębiorcy, który złożył już wniosek o taką pożyczkę u innego Pośrednika Finansowego dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

Druga Regionalna Pożyczka Obrotowa (2RPO)
Przeznaczenie pożyczki 

Wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Dla kogo

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam” (wg załączonej poniżej listy)  lub prowadzących działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego w wybranych gminach z kategorii tzw. „Białych Plam”, wpisanych do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorstw KRS (brak minimalnego okresu działania firmy).

Oprocentowanie

Od 0,89%  – zmienne, na warunkach rynkowych, ustalonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zobowiązania, wg stopy referencyjnej ustalonej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej (dla start-upów, działających krócej niż 24 miesiące – od 4,29%).

Kwota pożyczki

do 300 000,00 zł

Okres spłaty  

do 36 miesięcy

Karencja

brak

Zabezpieczenia 

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osoby fizycznej (zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenta) lub prawnej,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
 • przelew wierzytelności,
 • inne zaakceptowane przez WARR
Brak dodatkowych opłat i prowizji!
Ograniczenia w finansowaniu

2RPO nie może być przeznaczona na:

 • spłaty zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • finansowania celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
 • refinansowanie oraz bieżącą obsługę pożyczek zaciągniętych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

Jeden MŚP może posiadać tylko jedną aktywną pożyczkę danego rodzaju udzieloną z Funduszu DFR i Środków. Pożyczka 2RPO nie zostanie udzielona przedsiębiorcy, który złożył już wniosek o taką pożyczkę u innego Pośrednika Finansowego dysponującego środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego, w którym zamawiającym był DFR.

W przypadku MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mającymi wpływ na ich płynność finansową, wysokość oprocentowania pożyczki 2RPO jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy i wynosi 0,1% w skali roku z opcją 6 miesięcy zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych z możliwością wydłużenia okresu spłaty do 42 miesięcy. .

W przypadku MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 mającymi wpływ na ich płynność finansową, wysokość oprocentowania pożyczki 2RPO jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy i wynosi 0,1% w skali roku z opcją 3 miesięcy zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych lub 6 miesięcy zawieszenia spłaty rat kapitałowych z możliwością wydłużenia okresu spłaty odpowiednio do 39 lub 42 miesięcy.

Pożyczka Rozwojowa
RZEZNACZENIE POŻYCZKI

Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia zwiększającego zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP) lub przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.
Powyższy cel realizowany będzie poprzez inwestycje związane m. in. z:

 • wprowadzaniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Brak dodatkowych opłat i prowizji

Wkład własny nie jest wymagany

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-faq-2.png
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

Dlaczego warto nam zaufać?

Mamy wieloletnie doświadczenie w rożnych obszarach działalności biznesowej, a nasi eksperci brali udział w tysiącach różnych projektów w Polsce i zagranicą.

Stworzyliśmy własne procedury, które podnoszą tempo i efektywność prac.

Stosujemy jasną komunikację. Nasze wdrożenia przebiegają sprawnie i bez komplikacji.

Zapewniamy spokój i pewność, że dopełnione zostały wszystkie wymogi prawne.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06.jpg
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Sprawozdanie BDO”.
Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu będziesz na 5 kroku.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

emailowo warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

5 KROKPoczekaj chwilę

na kontakt od naszego eksperta.

6 KROKDodaj

na czas naszej pracy naszego eksperta jako użytkownika w portalu BDO (napiszemy Ci jak to zrobić - zajmie Ci to 1 minutę).

7 KROKOdpowiedz na proste pytania

lub prześlij ekspertowi potrzebne dane. Jeśli masz pytania lub chcesz skonsultować coś z naszym ekspertem – korzystaj śmiało!

8 KROKCiesz się spokojem

Twój obowiązek wysłania sprawozdania został właśnie dopełniony.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat pożyczek preferencyjnych

Nie wiem dokładnie jakie sprawozdanie mam złożyć do BDO – co mam zrobić?

Prosimy o kontakt z naszymi Doradcami (telefonicznie lub emailowo) – zapytają oni Państwa o profil działalności i doradzą właściwe sprawozdanie.

NASZE HITY

Pokrewne usługi

Kupon na bezpłatną wycenę
Kredyty
 • Preferencyjne kredyty, renegocjacje warunków finansowania, konsolidacje, restrukturyzacje finansowania, zawieranie ugód z wierzycielami finansowymi
 • W ofercie ponad 40 banków
 • Możliwe finansowanie obrotowe, inwestycyjne w tym inwestycji proekologicznych np. fotowoltaiki
 • Szybka bezpłatna analiza szans na uzyskanie finansowania
 • Konsultacja z ekspertem ds. finansowania
 • Wywiad w formie e-ankiety
 • Usługa świadczona w 100% online
Kupon na bezpłatną wycenę
Analizy finansowe
 • Analizy i prognozy finansowe do ponad 40 banków i instytucji finansowych
 • Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Analizy i wyceny wartości przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części
 • Monitorowanie sytuacji finansowej na potrzeby własne przesiębiorcy ( na podstawie zestawu ponad 20 wskażników finansowych )
 • Konsultacja z ekspertem ds. finansowania
 • Wywiad w formie e-ankiety
 • Usługa świadczona w 100% online
Kupon na bezpłatną wycenę
Biznesplany
 • Biznesplany dla dowolnych przedsięwzięć gospodarczych w tym np. deweloperów, zakładów produkcyjnych
 • Zgodnie z wymogami do ponad 40 banków i instytucji finansowych
 • Konsultacja z ekspertem ds. finansowania
 • Wywiad w formie e-ankiety
 • Usługa świadczona w 100% online

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone