fbpx
 

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania w ramach Działania 10.2 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach”.
W KAŻDYM Z PAKIETÓW:
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji (na etapie wnioskowania);
DODATKOWO W RAMACH PAKIETU PREMIUM:
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji (podczas całego procesu pozyskiwania i rozliczania dotacji);
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Do wyboru oferujemy poniższe warianty płatności:

PREMIUM (wraz z rozliczaniem dotacji)
WARIANT 1

7.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

2% od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,08% przyznanej dotacji miesięcznie.

PREMIUM (wraz z rozliczaniem dotacji)
WARIANT 2

3.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

3%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 3% tj. 0,125% przyznanej dotacji miesięcznie.

PREMIUM (wraz z rozliczaniem dotacji)
WARIANT 3

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

4%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 4% tj. 0,17% przyznanej dotacji miesięcznie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

STANDARD (bez rozliczania dotacji)
WARIANT 1

5.500 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

STANDARD (bez rozliczania dotacji)
WARIANT 2

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

STANDARD (bez rozliczania dotacji)
WARIANT 3

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Każdy wariant dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.
Gwarancja (w każdym z wariantów).

W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

Succes fee rozumiana jest jako sytuacja pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie tj. umieszczenie go na liście projektów rekomendowanych do  dofinansowania lub w przypadku braku publikacji takiej listy otrzymania przez Zamawiającego pisma z zaproszeniem do podpisania umowy o dofinansowanie zawierającego wykaz dokumentów do przedłożenia.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji w ramach Działania 10.2 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o Działaniu 10.2 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach”:

Celem konkursu „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

 1. Wsparcie inwestycji MŚP w zakresie dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji.
 2. Wsparcie poprawy eneretycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ.
 3. Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw.
 4. Wsparcie inwestycji produkcyjnych w dużych przedsiębiorstwach ujętych w TPSTWW.
Harmonogram programu

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • dla projektów typu. 2 –  od 3 czerwca do 16 sierpnia 2024 r.
 • dla projektów typu 3. – na grudzień 2024 r.
Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Dofinansowanie skierowane jest do przedsiębiorstw oraz partnerstw przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi z Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin i powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach projektów typu 1. wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

 • wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych,
 • inwestycje niezbędne do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych przyjaznych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji,
 • promocję zagraniczną (jako element projektu);

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

 • zakup usług programistycznych i/lub zakup oraz wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązań cyfrowych,
 • zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstw).

Wsparcie może być realizowane w formie kompleksowych/modułowych projektów, natomiast nie wyklucza się również realizacji projektów w węższym obszarze. Zakres projektu określa Wnioskodawca w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Istotne będzie tworzenie miejsc pracy w MŚP w związku z realizacją projektu.

Jako element projektu możliwy będzie także:

 • rozwój niezbędnych kompetencji,
 • zakup usług doradczych w celu wdrożenia technologii cyfrowych.

W ramach projektów typu 2. wsparcie obejmie:

a) podniesienie efektywności energetycznej w MŚP poprzez:

 • modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technolgii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
 • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
 • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania OZE.

Elementami uzupełniającymi projekt możliwe będą:

 • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizacji projektu,
 • internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi,
 • doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku poprawy efektywności energetycznej.

Podniesienie efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego, który będzie niezbędnym elementem projektu. Wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych. Możliwe do realizacji będą jedynie projekty, w których próg oszczędności energii pierwotnej wyniesie min. 30%.

W ramach realizowanych projektów muszą zostać zachowane trwałe warunki siedliskowe dla ptaków i/lub nietoperzy.

b) projekty w zakresie wdrażania modelu GOZ w przedsiębiorstwie, w tym:

 • wsparcie działań przedinwestycyjnych, w tym m.in.: prace koncepcyjne związane z etapem eko-projektowania produktów oraz niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalne wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • audyty środowiskowe, analizy techniczne i ekonomiczne w ramach działań inwestycyjnych, np. związane z wprowadzeniem zmian w procesach technologicznych,
 • wsparcie działań inwestycyjnych, w tym wdrażanie czy modyfikacje procesów technologiczncyh mające na celu zmniejszenie zasobo-i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów w przedsiębiorstwie;

c) tworzenie/rozwój punktów napraw i przygotowywania produktów do ponownego użycia.

Możliwym elementem uzupełniającym projekt będzie:

 • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem na potrzeby realizowanego projektu,
 • internacjonalizacja, tj. opracowanie nowych modeli biznesowych na rzecz wejścia na nowe rynki czy promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa powstałych dzięki projektowi,
 • doradcze usługi proinnowacyjne i/lub prorozwojowe w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku GOZ.

Typy projektów 1 i 2  można łączyć.

W ramach projektów typu 3. wspierana będzie działalność B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwo.

Możliwa będzie realizacja kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny.

Moduły fakultatywne muszą być powiązane z realizowanymi w projekcie modułami obowiązkowymi i obejmują:

 • Prace B+R – badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Realizacja projektu musi przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i być zgodna z zakresem przewidzianym w GBER.

 • Infrastruktura B+R – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.
 • Wdrożenie wyników prac B+R – koszty związane z wdrożeniem wykraczające poza zakres przewidziany w GBER w przypadku prac B+R lub infrastruktury B+R.

Celem modułu jest, wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania.

 • Cyfryzacja – wyłącznie jako element wspierający projekt BRI, obejmujący doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie, rozwój kompetencji cyfrowych, zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w postaci wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii), usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych.

Szczególnie istotne będą projekty wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na zieloną gospodarkę (np. usługi bazujące na sztucznej inteligencji i technologii blockchain w nowych instalacjach OZE).

 • Kompetencje – wsparcie umożliwi doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0/5.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, GOZ, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.
 • Zielone technologie – wsparcie inwestycyjne w ramach zazieleniania przedsiębiorstwa (tj. nowe modele biznesowe, uwzględniające aspekty środowiskowe i przestawienie się na model cyrkularny – ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów), wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (PEF; LCA), weryfikacji technologii środowiskowych (ETV), współdzielenie, realizację modelu sprzedaży funkcji danego produktu (product as a service), itd.
 • Internacjonalizacja – promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstwa.

Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona.

Możliwa będzie także automatyzacja i robotyzacja jako element pomocniczy projektu B+R.

Kluczowe wymagania dot. projektów typu 3:

 • priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu;
 • przewiduje się możliwość oceny projektów w formule panelowej.

Preferowane będą:

 • projekty B+R zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych. Projekty będą częścią Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. W przypadku prac B+R, można uzyskać wsparcie finansowe na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego;
 • projekty konsorcjów przemysłowo–naukowych zakładających współpracę MŚP z uniwersytetami i publicznymi organizacjami badawczymi.

W ramach projektów typu 4. wsparcie obejmie inwestycje produkcyjne w dużych przedsiębiorstwach ujętych w TPSTWW.

Dodatkowe kryteria
 • preferencje uzyskają projekty z obszarów podregionalnych inteligentnych specjalizacji oraz wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na cyfrową oraz zieloną gospodarkę;
 • wspierane projekty wymagają realizacji zgodnie z zasadą DNSH oraz wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych wymienionych w art. 9 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2020/852.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji, a w module wdrożeniowym w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia w module „prace B+R” wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w module „wdrożenie wyników B+R” wyniesie do 45% kosztów netto inwestycji.

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz pakiet i wariant

STANDARD WARIANT 1, STANDARD WARIANT 2, PREMIUM WARIANT 1, PREMIUM WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone