fbpx
 

WSPARCIE PODATKOWEDoradztwo podatkowe

Z pomocą doświadczonych ekspertów oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla Ciebie i Twojej firmy

Nasi Doradcy podatkowi oferują kompleksową pomoc w zrozumieniu przepisów podatkowych, w podejmowaniu decyzji podatkowych oraz w wypełnianiu obowiązków podatkowych.

Możesz skonsultować z nami dowolną sprawę z zakresu prawa podatkowego. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie ulg i zwolnień podatkowych. Służymy także wsparciem podczas kontroli z Urzędu Skarbowego i UCS.

Nasze usługi mogą być szczególnie przydatne w sytuacjach takich jak np.:

 • zakładanie lub zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej,
 • sprzedaż lub nabycie nieruchomości,
 • prowadzenie inwestycji krajowych i zagranicznych,
 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
 • planowanie spadkowe,
 • prowadzenie postępowania podatkowego,
 • kontrole podatkowe.

Jeśli masz wątpliwości co do jakiejkolwiek kwestii podatkowej, jesteśmy tu po to, aby Ci pomóc.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

NASZE HITY

W skrócie

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

Ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców
Co to są ulgi podatkowe?

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców to przewidziane w przepisach prawa podatkowego obniżenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku należnego, które mają na celu wspieranie działalności gospodarczej. Mogą być udzielane w formie odliczeń, zwolnień, obniżek lub zmniejszeń.

Odliczenia polegają na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o koszty poniesione w związku z działalnością gospodarczą lub inną działalnością, w stosunku do której przepisy przewidują możliwość odliczenia.

Zwolnienia polegają na wyłączeniu z podstawy opodatkowania określonych przychodów lub dochodów.

Obniżki polegają na zmniejszeniu wysokości podatku należnego o określoną kwotę.

Zmniejszenia polegają na pomniejszeniu podstawy opodatkowania lub wysokości podatku należnego o określoną kwotę.

Warto pamiętać, że ulgi i zwolnienia podatkowe mogą być stosowane tylko w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych, powinni dokładnie zapoznać się z przepisami prawa podatkowego lub skorzystać z pomocy ekspertów w tym zakresie.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/06/business-concept-with-calculator-pln-polish-banknotes-200-exchange-accounting-min-scaled.jpg

W Polsce przedsiębiorcy prowadzący działalność innowacyjną i inwestycyjną, mogą skorzystać z wielu ulg i zwolnień podatkowych. Mają one na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.

Mechanizmy te mogą być bardzo korzystne dla rozwoju przedsiębiorstwa. Mogą one pozwolić na obniżenie kosztów działalności gospodarczej, a tym samym zwiększyć rentowność przedsiębiorstwa.

Ulgi podatkowe i zwolnienia regulują przepisy prawa podatkowego. W Polsce główne przepisy regulujące ulgi i zwolnienia podatkowe znajdują się w:

 • Ordynacji podatkowej (art. 21, art. 22, art. 23, art. 23a),
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26, art. 26a, art. 26b, art. 26c),
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18, art. 18a, art. 18b, art. 18c).

Oprócz tych przepisów, ulgi i zwolnienia mogą być również regulowane przez inne ustawy, takie jak np.:

 • Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • Ustawa o Polskiej Strefie Inwestycji.
Jakie są mechanizmy podatkowe wspierania działalności innowacyjnej i inwestycyjnej przedsiębiorstw?

Do najważniejszych ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną i inwestycyjną należą:

 • ulga B+R,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na innowacyjnych pracowników,
 • ulga IP Box,
 • ulga na robotyzację,
 • ulga na ekspansję,
 • ulga dla twórców,
 • zwolnienia w Polskiej Strefie Inwestycji.

Dodatkowym mechanizmem jest także Grant Rządowy dla przedsiębiorstw realizujących duże inwestycje.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/BR3-min.png

Ulga B+R

Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Rozliczenie ulgi B+R następuje razem z deklaracją CIT/PIT.

Intensywność wsparcia wynosi:

 • 200% kosztów wynagrodzeń, oraz
 • 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych (200% w przypadku posiadania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego).

Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach działalności B+R (umowy o pracę/zlecenie/o dzieło),
 • koszty materiałów i surowców wykorzystywanych w działalności B+R oraz sprzętu specjalistycznego niebędącego środkami trwałymi (np. przybory laboratoryjne),
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych,
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej (np. wynajem),
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • koszty amortyzacji środków trwałych oraz WNiP wykorzystywanych w działalności B+R.

Ulga B+R przysługuje wszystkim podatnikom niezależnie od branży. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi za 5 poprzednich lat podatkowych. Ulga B+R może być stosowana łącznie z innymi ulgami i zwolnieniami podatkowymi, które nie dotyczą działalności badawczo-rozwojowej.

Aby skorzystać z ulgi B+R, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową, która spełnia definicję określoną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • prowadzić ewidencję rachunkową lub ewidencję uproszczoną, w której wyodrębnia koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 • posiadać dokumentację, która potwierdza prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to preferencja podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzyli nowy produkt, a następnie komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe. Rozliczenie ulgi na prototyp następuje razem z deklaracją CIT/PIT.

Intensywność wsparcia wynosi:

 • 30% kosztów kwalifikowanych, przy czym odliczenie nie może przekroczyć w roku podatkowym 10% dochodu osiągniętego z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • koszt nabycia lub wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszt nabycia materiałów i surowców wykorzystanych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszty badań, ekspertyz i certyfikacji,
 • koszty badania cyklu życia produktu,
 • koszt systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

W ramach ulgi istnieje także możliwość odliczenia kosztów poniesionych na:

 • produkcję próbną nowego produktu po zakończeniu prac B+R,
 • wprowadzenie nowego produktu na rynek

w kolejnych sześciu latach następujących po sobie bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

Ulga na prototyp przysługuje wszystkim podatnikom z branży produkcyjnej i tak jak ulga B+R może być stosowana łącznie z innymi ulgami i zwolnieniami podatkowymi, które nie dotyczą działalności badawczo-rozwojowej.

Aby skorzystać z ulgi na prototyp, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową, która spełnia definicję określoną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • wytworzyć nowy produkt w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • komercjalizować innowacyjne konstrukcje prototypowe,
 • prowadzić ewidencję rachunkową lub ewidencję uproszczoną, w której wyodrębnia koszty produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu,
 • posiadać dokumentację, która potwierdza wytworzenie nowego produktu i komercjalizację innowacyjnych konstrukcji prototypowych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/teamwork-brainstorming-meeting-and-new-startup-project-in-workplace-min-1-scaled-e1612985903756.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/10/hand-holding-light-bulb-putting-coins-into-jug-glass-idea-concept-with-innovation-inspiration-min-scaled.jpg

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników to preferencja podatkowa, która pozwala na pomniejszenie zaliczek na PIT z tytułu niewykorzystanej ulgi B+R. Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Rozliczenie ulgi na innowacyjnych pracowników następuje z comiesięcznymi zaliczkami na PIT.

Podatnicy posiadający nierozliczoną w roku poprzednim ulgę B+R mogą odliczyć niewykorzystaną kwotę od bieżących zaliczek na PIT od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników.

Koszty kwalifikowane w przypadku ulgi na innowacyjnych pracowników stanowią:

 • wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, oraz
 • wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych.

Aby skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową, która spełnia definicję określoną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zatrudniać pracowników w ramach działalności badawczo-rozwojowej,
 • pracownicy zatrudnieni w ramach działalności badawczo-rozwojowej muszą poświęcać co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu bezpośrednio na realizację działalności B+R.

Ulga na innowacyjnych pracowników może być stosowana łącznie z innymi ulgami i zwolnieniami podatkowymi, które nie dotyczą działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga na innowacyjnych pracowników jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy:

 • wykazują stratę z prowadzonej działalności,
 • nie mogli wcześniej skorzystać z ulgi B+R w pełnej wysokości ze względu na wysokość dochodu.

Uprawnienie przysługuje od miesiąca, w którym podatnik (pracodawca) rozliczający ulgę B+R, złożył zeznanie podatkowe za dany rok, do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe.

Ulga IP Box

Ulga IP Box to preferencja podatkowa, która pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) według stawki 5%. Ulga została wprowadzona w 2019 roku w celu zachęcenia do innowacji i wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.

Aby skorzystać z ulgi IP Box, przedsiębiorstwo musi spełnić następujące kryteria:

 • Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej: Przedsiębiorstwo musi bezpośrednio prowadzić działalność badawczo-rozwojową (B+R), która prowadzi do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • Posiadanie lub nabycie kwalifikowanych praw własności intelektualnej: Przedsiębiorstwo musi posiadać lub nabyć kwalifikowane prawa własności intelektualnej, do których należą patenty, prawa autorskie oraz wzory użytkowe;
 • Generowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej: Przedsiębiorstwo musi generować dochód z eksploatacji, licencjonowania lub sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przedsiębiorstwa mogą odliczyć koszty kwalifikowane poniesione w ramach procesu B+R, który doprowadził do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Do tych kosztów należą:

 • Koszty osobowe B+R: Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia wypłacane pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w działalność B+R.
 • Materiały i urządzenia B+R: Koszty materiałów, urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanych w działalności B+R.
 • Usługi B+R zlecane podmiotom zewnętrznym: Koszty zlecania usług B+R podmiotom zewnętrznym.

Ulga IP Box pozwala na zastosowanie obniżonej stawki podatku w wysokości 5% do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Jest to znaczna obniżka w stosunku do standardowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, która wynosi 19%.

Ulga IP Box została uznana za czynnik przyciągający inwestycje zagraniczne i stymulujący innowacje w Polsce. Szacuje się, że ulga wygenerowała miliardy złotych oszczędności podatkowych dla polskich przedsiębiorstw.

Ulga IP Box oferuje kilka korzyści dla przedsiębiorstw, w tym:

 • Obniżone obciążenie podatkowe: Przedsiębiorstwa mogą znacząco obniżyć swoje zobowiązania podatkowe, korzystając z obniżonej stawki podatku.
 • Zwiększona konkurencyjność: Obniżona stawka podatku może sprawić, że przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne na rynku globalnym.
 • Zwiększone inwestycje w B+R: Ulga może zachęcić przedsiębiorstwa do większego inwestowania w działalność B+R, prowadzącą do innowacji i postępu technologicznego.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/business-woman-signs-patent-intellectual-property-protection-concept-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/10/smartphone-man-s-hand-robotic-arms-modern-plant-iot-technology-concept-smart-factory-digital-manufacturing-operation-industry-4-0-min-scaled.jpg

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację to preferencja podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną i nabywają fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz określone maszyny i urządzenia związane z robotami przemysłowymi.

Kwota ulgi na robotyzację wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione w danym roku podatkowym. W drodze odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorcy mogą odliczyć koszty poniesione na inwestycje w robotyzację. Najpierw muszą zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych, a następnie mają prawo do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% powyższych wydatków.

Uwaga! Wartość odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu w danym roku podatkowym.

Koszty kwalifikowane, które mogą być odliczone w ramach ulgi na robotyzację, to koszty:

 • nabycia fabrycznie nowych robotów (zakup lub leasing),
 • oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia robotów,
 • osprzętu niezbędnego do funkcjonowania robotów (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektów końcowych),
 • urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • szkoleń pracowników z obsługi nowego sprzętu.

Ulga na robotyzację może być stosowana łącznie z innymi ulgami i zwolnieniami podatkowymi, które nie dotyczą działalności produkcyjnej związanej z robotyzacją.

Aby skorzystać z ulgi na robotyzację, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • prowadzić działalność produkcyjną,
 • nabyć fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz określone maszyny i urządzenia związane z robotami przemysłowymi.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję to preferencja podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów, które poniósł przedsiębiorca, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Z ulgi na ekspansję zagraniczną mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L),
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku, lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów to koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego (w tym: zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika)
 • działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja prasowych broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów)
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to dokonuje odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga dla twórców

Tzw. ulga dla twórców (autorskie koszty uzyskania przychodu) to preferencja podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

 • Osiągają przychody z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami.
 • Są twórcami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów, które są związane z tworzeniem utworów, m. in.

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Koszty w wysokości 50% stosuje się przychodów z tytułu:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 • produkcji audialnej i audiowizualnej;
 • działalności publicystycznej;
 • działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 • działalności konserwatorskiej;
 • prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 • działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Kwota ulgi jest ograniczona do wysokości przychodów uzyskanych przez twórcę w roku podatkowym z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami, nie więcej jednak niż 120 000 zł w roku podatkowym.

Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wskazane powyżej (obliczone według normy 50%), może przyjąć koszty uzyskania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych i w konsekwencji może zastosować koszty faktycznie poniesione, nawet jeżeli będą wyższe od kwoty 120 000 zł. Ważne jest aby w takim przypadku podatnik posiadał dokumenty, które wskazują na wysokość poniesionych wydatków, np. rachunki, faktury, jak i inne dowody poniesionych wydatków w celu osiągnięcia przychodów lub ich zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Do pozostałych przychodów z praw majątkowych, do których nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% zaliczane są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2020/11/when-hobby-become-real-work-cropped-shot-of-creative-female-designer-of-clothes-sitting-on-table-near-sewing-machine-in-her-workshop-making-notes-or-planning-new-design-for-her-clothing-line-min-scaled-e1605608829168.jpg

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to program, który ma wspierać inwestycje w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach PSI, mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych na okres od 10 do 15 lat.

Intensywność wsparcia wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych (uzależnione od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa).

Koszty kwalifikowane to:

 • Środki trwałe,
 • Grunty lub prawo użytkowania wieczystego,
 • Leasing finansowy aktywów trwałych,
 • Rozbudowa lub modernizacja środków trwałych,
 • Wartości niematerialne i prawne,
 • Koszty najmu lub dzierżawy,

LUB

 • Dwuletnie koszty pracy.

Aby skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • prowadzić działalność gospodarczą w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu w ramach PSI,
 • realizować inwestycję, która spełnia warunki określone w przepisach ustawy o Polskiej Strefie Inwestycji, m. in.:
  • poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych,
  • spełnienie od 4 do 6 kryteriów jakościowych,
  • utworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją inwestycji (min. 2).

Uwaga! Jeden projekt inwestycyjny może otrzymać pomoc publiczną z kilku źródeł, pod warunkiem, że jej łączna
wartość nie przekroczy dopuszczalnej intensywności pomocy.

Dodatkowy mechanizm: Grant Rządowy

Grant Rządowy to mechanizm podatkowy, który pozwala na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania na realizację znaczących inwestycji. Granty przyznawane są w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Aby skorzystać z Grantu Rządowego, przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • realizować inwestycję, która spełnia warunki określone w przepisach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, m. in.:
  • osiągnięcie przynajmniej 40-60% punktów w wyniku ewaluacji projektu (w zależności od lokalizacji),
  • poniesienie odpowiednich minimalnych nakładów inwestycyjnych,
  • utworzenie nowych miejsc (próg wyznaczony w zależności od rodzaju inwestycji),
  • spełnienie efektu zachęty.

Dofinansowanie może być przyznane na inwestycje w następujące obszary:

 • produkcja,
 • usługi,
 • infrastruktura,
 • ochrona środowiska,
 • badania i rozwój.

Intensywność wsparcia wynosi:

 • do 25% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości przedsiębiorcy, wielkości inwestycji, rodzaju inwestycji, lokalizacji inwestycji i wyniku ewaluacji projektu),

LUB

 • do 40 tys. zł za każde nowo utworzone miejsce pracy,

ORAZ

 • do 50% kosztów kwalifikowanych szkoleń (w zależności od lokalizacji inwestycji, do maksymalnie 7 tys. zł na pracownika).

Koszty kwalifikowane stanowią:

 • Rzeczowe aktywa trwałe,
 • Wartości niematerialne i prawne,

LUB

 • Dwuletnie koszty pracy,

ORAZ

 • Koszty szkoleń w przypadku dodatkowego grantu.

Grant Rządowy przyznawany jest na okres realizacji inwestycji.

Wniosek o Grant Rządowy należy złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym przedsiębiorca rozpoczął realizację inwestycji.

W ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, w 2023 roku, na Granty Rządowe przeznaczono 1,5 miliarda złotych.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

Możesz też od razu zamówić usługę bezpośrednio na naszej stronie internetowej korzystając z e-sklepu. Dzięki temu od razu przejdziesz do kroku 5.

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie „Doradztwo podatkowe”.

2 KROKZapoznaj się

z ofertą, którą otrzymasz od nas e-mailowo.

3 KROKZaakceptuj

warunki współpracy.

4 KROKOpłać

wybraną usługę (na życzenie wystawiamy fakturę proforma).

5 KROKRozpoczynamy współpracę

w zakresie doradztwa podatkowego w Twojej firmie.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące doradztwa podatkowego

Mam wątpliwości co do formy opodatkowania, czy możecie mi pomóc?

Oczywiście, zachęcamy do konsultacji z naszym doświadczonym doradcą podatkowym, który wyjaśni wątpliwości związane z formami opodatkowania oraz wskaże możliwości wyboru najodpowiedniejszej z nich.

Dlaczego warto skorzystać z usług doradztwa podatkowego?

Korzyści z korzystania z usług doradztwa podatkowego są liczne. Przede wszystkim doradca podatkowy może pomóc klientowi w uniknięciu błędów podatkowych, które mogą skutkować karami finansowymi lub innymi negatywnymi konsekwencjami. Doradca podatkowy może również pomóc klientowi w uzyskaniu korzyści podatkowych, które są dozwolone przez prawo.

Jakie są formalności związane z korzystaniem z usług doradztwa podatkowego?

Do korzystania z naszych usług doradztwa podatkowego nie jest wymagane podpisywanie żadnych umów. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i ustalisz zakres oraz terminy świadczenia usług.

Jakie są koszty usług doradztwa podatkowego?

Koszty usług doradztwa podatkowego są ustalane indywidualnie w zależności od zakresu świadczonych usług i stopnia skomplikowania sprawy.

Standardowa 45-minutowa e-konsultacja z ekspertem to koszt 299 zł netto + VAT. W przypadku kompleksowych usług ceny zaczynają się od 299 zł netto + VAT za godzinę pracy eksperta.

Jakie są najnowsze zmiany w przepisach podatkowych?

W 2023 roku w przepisach podatkowych wprowadzono wiele zmian. Do najważniejszych z nich należą:

 • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych z 30 000 zł do 45 000 zł.
 • Zniesienie ulgi za złe długi.
 • Podwyższenie kwoty przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5% podatku należnego.
 • Wydłużenie okresu obowiązywania oświadczenia płatnika o spełnieniu warunków do niepobrania podatku, zastosowania zwolnienia lub stawki podatku z 2 miesięcy do końca roku podatkowego, w którym zostało złożone.
 • Podwyższenie limitu dla małego podatnika w zakresie podatku VAT z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.
 • Wprowadzenie obowiązku wysyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej (e-paragony).

To tylko niektóre z wielu zmian, które zostały wprowadzone, a w 2024 r. z pewnością będzie ich równie wiele. Żeby uniknąć błędów w zakresie skomplikowanych przepisów podatkowych, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów.

Czy mogę skorzystać z więcej niż jednej ulgi podatkowej?

Tak, w wielu przypadkach możesz skorzystać z więcej niż jednej ulgi podatkowej. Jednak należy pamiętać, że niektóre ulgi mogą się wykluczać.

Ogólnie rzecz biorąc, ulgi podatkowe można podzielić na dwie kategorie:

 • Ulgi odliczane od podstawy opodatkowania – ulgi te zmniejszają podstawę opodatkowania, co oznacza, że od podstawy opodatkowania oblicza się niższą stawkę podatku.
 • Ulgi odliczane od podatku – ulgi te zmniejszają kwotę podatku do zapłaty.

Ulgi odliczane od podstawy opodatkowania można stosować łącznie, chyba że przepisy podatkowe stanowią inaczej. Przykładowo, przedsiębiorca, który prowadzi działalność badawczo-rozwojową, może skorzystać z ulgi B+R, a także z ulgi na innowacyjnych pracowników.

Ulgi odliczane od podatku można stosować łącznie tylko w przypadkach określonych w przepisach podatkowych. Przykładowo, przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W tym przypadku nie można stosować ulgi na innowacyjnych pracowników, ponieważ ulgi te są ze sobą sprzeczne.

Aby dowiedzieć się, czy możesz skorzystać z więcej niż jednej ulgi podatkowej, należy dokładnie zapoznać się z przepisami podatkowymi. W razie wątpliwości możesz skonsultować się z naszym doradcą podatkowym, który po zapoznaniu się ze specyfiką Twoje działalności wskaże możliwe rozwiązania.

Jakie są warunki skorzystania z ulg podatkowych?

Warunki skorzystania z ulg podatkowych są określone w przepisach podatkowych. W zależności od rodzaju ulgi warunki te mogą dotyczyć:

 • Formy opodatkowania – ulgi podatkowe mogą być dostępne tylko dla przedsiębiorców opodatkowanych na określonych zasadach.
 • Rodzaju działalności gospodarczej – ulgi podatkowe mogą być dostępne tylko dla przedsiębiorców prowadzących określoną działalność gospodarczą.
 • Wysokości przychodów lub dochodu – ulgi podatkowe mogą być dostępne tylko dla przedsiębiorców osiągających przychody lub dochód w określonym przedziale.
Jakie są rodzaje ulg podatkowych?

Ulgi podatkowe można podzielić na następujące rodzaje:

 • Ulgi odliczane od podstawy opodatkowania – ulgi te zmniejszają podstawę opodatkowania, co oznacza, że od podstawy opodatkowania oblicza się niższą stawkę podatku.
 • Ulgi odliczane od podatku – ulgi te zmniejszają kwotę podatku do zapłaty.
 • Zwolnienia podatkowe – ulgi te całkowicie eliminują obowiązek podatkowy w zakresie określonego przychodu lub dochodu.
Jakie są korzyści skorzystania z ulg podatkowych?

Korzyści skorzystania z ulg podatkowych to:

 • Obniżenie kwoty podatku do zapłaty,
 • Zwiększenie płynności finansowej,
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku.
Jakie są terminy składania wniosków o ulgi podatkowe?

Terminy składania wniosków o ulgi podatkowe są określone w przepisach podatkowych. W większości przypadków wnioski o ulgi podatkowe należy złożyć w urzędzie skarbowym w terminie do końca roku podatkowego, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe dla przedsiębiorców?

Do najpopularniejszych ulg podatkowych dla przedsiębiorców należą:

 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową,
 • Ulga na innowacyjnych pracowników,
 • Ulga na robotyzację,
 • Zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców z Polskiej Strefy Inwestycji.
Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat ulg podatkowych?

Informacje na temat ulg podatkowych można uzyskać w urzędzie skarbowym, w którym przedsiębiorca jest rozliczany z podatku dochodowego. Informacje te można również znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Krajowej Informacji Skarbowej.

Również nasi doradcy podatkowi mogą odpowiedzieć na wszelkie nurtujące Cię pytania z zakresu ulg i zwolnień podatkowych. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś!

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone