fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEDoradztwo podatkowe
oferujemy kompleksową pomoc od A do Z

Zapewnij swojej firmie opiekę podatkową i stałe wsparcie doradcy podatkowego

Co oferujemy?

 Zapewniamy stałe wsparcie biurom rachunkowym oraz przedsiębiorcom w zakresie bieżących zagadnień podatkowych i powiązanych kwestii ZUS.

Oferujemy:

 • bieżące wsparcie licencjonowanego doradcy podatkowego, który posiada wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze zarówno biur rachunkowych, jak i przedsiębiorców. Wsparcie obejmuje 5 godzin konsultacji raz w miesiącu. Z niewykorzystanej konsultacji w danym miesiącu, można skorzystać w następnych.

*Przykładowo, jeżeli w miesiącu marcu skorzystałeś/aś z 4 godzin konsultacji, to z ostatniej możesz skorzystać w następnym miesiącu, co oznacza że w kwietniu będziesz miał/a do wykorzystania 6 godzin itd.;

 • monitoring podatkowy – będziemy informować Cię o najistotniejszych zmianach w przepisach podatkowych, które mogą wpłynąć negatywnie lub pozytywnie na Twój biznes. Informowanie odbywać się będzie za pośrednictwem maila bądź kontaktu telefonicznego;
 • wstępna analizę możliwych do zastosowania ulg podatkowych w oparciu o informacje przesłane w kwestionariuszu i udostępnionym sprawozdaniu finansowym (jeśli dotyczy);
 • i wiele wiele innych…
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

Pakiety dla Ciebie

Wybierz spośród czterech dostępnych usług:

O oferowanych usługach słów więcej

BEZPIECZNY RYCZAŁT

Do kogo kierowana jest usługa?

Usługa „Bezpieczny ryczałt” kierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w 2022 roku i zastanawiają się nad wyborem formy opodatkowania w postaci ryczałty od przychodów ewidencjonowanych.

Zalety ryczałtu
 • prosty tryb rozliczeń;
 • niższa wysokość składki zdrowotnej niż w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego;
Wybór właściwej stawki ryczałtu

Przepisy w zakresie wyboru stawki ryczałtowej nie są jasne i odwołują się do kodów PKWiU, które niekiedy nie do końca odpowiadają rzeczywistości gospodarczej. Stawka ryczałtowa staje się skomplikowana szczególnie w sytuacji, gdy w ramach JDG przedsiębiorca wykonuje różne usługi.

Przykład

Jacek wykonuje usługi w oparciu o umowę B2B na rzecz spółki działającej jako software house. Zgodnie z umową, w zakres jego usług wchodzą następujące czynności:

 • projektowanie aplikacji i tworzenie kodu źródłowego,
 • tworzenie dokumentacji technicznej,
 • dobór narzędzi i bibliotek adekwatnych do wdrażanych rozwiązań.

Jednakże, Jacek wykonuje również usługi typowe dla analityka biznesowego, tj. zajmuje się analizą wymagań, tworzeniem specyfikacji systemowych, modelowaniem procesów biznesowych. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze formy opodatkowania JDG w postaci ryczałtu od   przychodów   ewidencjonowanych   oraz   spełnienia   wymaganych   przez   przepisy warunków,   Jacek   powinien   być   uprawniony   do   stosowania   następujących   stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • 12% w stosunku  do  części  przysługującego  mu wynagrodzenia odpowiadającego usługom programistycznym;
 • 8,5% w stosunku do części  przysługującego mu wynagrodzenia  odpowiadającego usługom w zakresie analizy biznesowej.

Jacek powinien jednak zmienić zawartą przez siebie umowę B2B żeby doprecyzować zakres wykonywanych przez siebie usług.

Przykład

Jan   jest   specjalistą   w   firmie   z   branży   produkcyjnej   i   współpracuje   stale   z   jednym podmiotem w oparciu o umowę B2B. Zgodnie z umową, w zakres jego usług wchodzą m.in.   usługi   doradztwa   technicznego   świadczonego   na   rzecz   klientów   jego zleceniodawcy,   ale   także   szkolenie   podległej   mu   kadry   oraz   obowiązki   z   zakresu sprzedaży – usługi pośrednictwa i pozyskiwania klientów.

W   związku   z   niekorzystnymi   zmianami   podatkowo   –   składkowymi   w   ramach   tzw.„Polskiego Ładu”, Jan zamierza skorzystać z formy opodatkowania w postaci ryczałtu od   przychodów   ewidencjonowanych.   Ma   jednak   wątpliwości   co   do   zasadności stosowanych stawek ryczałtu.W przypadku podjęcia decyzji o wyborze formy opodatkowania JDG w postaci ryczałtu od   przychodów   ewidencjonowanych   oraz   spełnienia   wymaganych   przez   przepisy warunków, Jan powinien być uprawniony do stosowania następujących stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • 14% w     stosunku     do     części     przysługującego     mu     wynagrodzenia odpowiadającego usługom doradztwa technicznego;
 • 8,5% w     stosunku     do     części     przysługującego     mu     wynagrodzenia odpowiadającego usługom pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów;
 • 8,5% w stosunku do usług szkoleniowych.
W jaki sposób zabezpieczyć stosowanie stawki ryczałtu?

W pierwszej kolejności należy zadbać o precyzyjne opisanie wykonywanych usług w zawartej umówię B2B. Istotne jest, aby opis pokrywał się z zakresem fizycznie wykonywanych usług przez danego przedsiębiorcę. Taka umowa stanowić będzie podstawę do ustalenia możliwych do zastosowania stawek ryczałtu.

Kolejny krok polega na zabezpieczeniu zastosowanych wstępnie ustalonych stawek ryczałty za pomocą istniejących w polskim systemie podatkowym rozwiązań.

Odbywa się to w drodze pozyskania:

 • tzw. Opinii klasyfikacyjnej z Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzającej PKWiU znajdujące zastosowane wobec danego przedsiębiorcy, a następnie
 • indywidualnej interpretacji podatkowej wydawanej przezDyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

! UWAGA: Pozyskanie samej interpretacji podatkowej nie jest wystarczające, z uwagi na fakt, że organy podatkowe wydają interpretację na podstawie kodu PKWiU wskazanego przez wnioskodawcę. W konsekwencji, w przypadku kontroli podatkowej, w razie braku opinii klasyfikacyjnej GUS, istnieje ryzyko podważenia zastosowanych przez podatnika stawek ryczałtu, co widać się będzie z obowiązkiem uiszczenia zaległego podatku, odsetek od zaległości podatkowej, a nawet dodatkowych kar wymierzanych na podstawie k.k.s.

Korzyści wynikające ze skorzystania z usługi „Bezpieczny ryczałt”

1) Wsparcie doradcy podatkowego w ustaniu prawidłowej stawi ryczałtu;

2) wsparcie doradcy podatkowego w precyzyjnym ustaleniu brzmienia umowy B2B;

3) sformułowanie wniosku o wydanie opinii statystycznej do GUS (PKWiU) oraz wniosku o wydanie interpretacji podatkowej celem kompleksowego zabezpieczenia stosowania stawki ryczałtu;

4) ciężar kontaktu z właściwymi organami i urzędami w zakresie złożonych wniosków spoczywa na nas

5) przekazanie wytycznych odnośnie sposobu dokumentacji wykonywanych usług i fakturowania do księgowości przedsiębiorcy;

KOMPLEKSOWY AUDYT PODATKOWY

Oferujemy także kompleksowy audyt podatkowy. Dowiedz się więcej z informacji poniżej.

Cel audytu podatkowego

Celem audytu kompleksowego jest pogłębiona weryfikacja prawidłowości wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, a także sprawdzenie potencjalnych obszarów oszczędności podatkowych.

Co robimy w ramach usługi?
 • Weryfikacja rozliczeń podatkowych;
 • Identyfikacja najważniejszych obszarów ryzyk podatkowych;
 • Rekomendacja sposobów zneutralizowania ryzyk;
 • Kalkulacja wysokości potencjalnych zaległości podatkowych wraz z odsetkami;
 • Ocena potencjału możliwych do wdrożenia oszczędności/ulg podatkowych;

KOMPLEKSOWA WERYFIKACJA OBSZARÓW:

 • PIT
 • CIT
 • PODATEK U ŹRÓDŁA
 • VAT
 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
 • PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

! Na życzenie klienta możliwa weryfikacja istniejących w danym podmiocie procedur podatkowych.

Efektem naszych prac jest zwięzły raport wraz z podsumowaniem najistotniejszych kwestii, rekomendacjami oraz szacunkowymi kwotami zidentyfikowanych ryzyk oraz oszczędności/ ulg podatkowych.

Usługa   skierowana   jest   do   podmiotów   prowadzących   działalność   w   formie   spółek kapitałowych   i   osobowych:   partnerskich,   komandytowych,   jawnych,   komandytowo-akcyjnych.

Skorzystaj z pomocy licencjonowanego doradcy podatkowego już dziś.

OPIEKA PODATKOWA

Usługa opieki podatkowej obejmuje:
 • bieżące   wsparcie   licencjonowanego   doradcy   podatkowego   posiadającego doświadczenie   w   stałej   obsłudze   przedsiębiorców   i   biur   rachunkowych   na poziomie   5   godzin   konsultacji   na   miesiąc.   Niewykorzystane   godziny„przechodzą” na kolejny miesiąc;
 • monitoring   podatkowy   –   informowanie   o   najistotniejszych   zmianach   w przepisach podatkowych mogących wpłynąć negatywnie (ryzyka podatkowe) i pozytywnie   (ulgi   podatkowe)   na   biznes   w   formie   bieżącej   korespondencji mailowej/ kontaktu telefonicznego;
 • wstępną analizę możliwych do zastosowania ulg podatkowych w oparciu o informacje   przesłane   w   kwestionariuszu   i   udostępnionym   sprawozdaniu finansowym (jeśli dotyczy). W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu danej ulgi, zakres i kwota zlecenia będą ustalane odrębnie.

Usługa jest wykonywana w całości przez licencjonowanego doradcę podatkowego.

WDRAŻANIE ULGI PODATKOWEJ W ZWIĄZKU Z ZATRZYMANIEM ZYSKU LUB WNIESIENIEM DOPŁAT DO SPÓŁKI

To rozwiązanie jest dla Ciebie, jeżeli prowadzisz działalność w formie:
 • Spółki z o.o.;
 • Spółki akcyjnej;
 • Spółki komandytowej;
 • Spółki jawnej.

Jeżeli na poniższe pytanie odpowiedziałeś/aś twierdząco, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w obniżeniu podatku dochodowego Twojej spółki!

 • Czy Twoja spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Czy przekazałeś/aś zyski wypracowane w roku poprzednim przez spółkę na kapitał zapasowy lub rezerwowy?
 • A może wniosłeś do spółki dopłatę?
 • O co chodzi z tą usługą?

Jeżeli prowadzisz spółkę i reinwestujesz swoje zyski z zamiarem wykorzystania ich na rozwój działalności lub kapitalizujesz swoją spółkę w drodze dopłat wspólników, możesz bez ponoszenia żadnych kosztów (za wyjątkiem wdrożenia ulgi) obniżyć podstawę obliczenia podatku dochodowego Twojej spółki

Na czym polega atrakcyjność ulgi podatkowej od zatrzymanego zysku i wniesione o maksymalnie 750.000,00 zł, co   przekłada   się   na   maksymalnie   142.500,00 złe  oszczędności   na   podatku dochodowym Twojej spółki.

Warunki skorzystania z ulgi

Zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku musi nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat licząc od końca roku, w którym dopłata została wniesiona lub została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

Odliczenie przysługuje łącznie w trzech latach począwszy od roku wniesienia dopłaty/ podwyższenia kapitału zapasowego lub rezerwowego, a jego wysokość jest obliczana w oparciu o algorytm wskazany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowym   parametrem   wpływającym   na   wysokość   ulgi   jest   wysokość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która znacząco wzrosła w 2022 r.

Przykład skorzystania z ulgi

Spółka HURT-DETAL sp. z o.o. w drodze uchwały podjętej w maju 2022 r. dokonała zatrzymania zysku za 2021 r. w kwocie 1 mln PLN i przekazała go na kapitał rezerwowy.

Uwzględniając   wysokość   stopy   referencyjnej   NBP   obowiązującej   na   koniec poprzedniego roku, oraz na koniec 2022 r. i koniec 2023 r. na poziomie 3%, powyższe może pozwolić na zaliczenie do dodatkowych kosztów podatkowych w następującej wysokości:

 • 11.000,00 PLN w 2022 r.,
 • 40.000,00 PLN w 2023 r.,
 • 40.000.00 PLN w 2024 r..

Łącznie spółka HURT-DETAL sp. z o.o. może być upoważniona do dodatkowej ulgi podatkowej w wysokości 91.000,00 PLN.

Dlaczego warto postawić na pomoc profesjonalistów przy wdrażaniu ulgi?
 • żeby skorzystać z ulgi, konieczne jest spełnienie kilku określonych w ustawie warunkó W celu ograniczenia ryzyka podatkowego niewłaściwego wdrożenia ulgi, kwestia ta powinna być oceniona indywidualnie przez doświadczonego specjalistę – współpracującego z nami licencjonowanego doradcę podatkowego;
 • nasi doradcy podatkowi posiadają znaczne doświadczenie we wdrażaniu ulgi. Pozwala nam to na efektywne kosztowo wdrożenie ulgi dla Klienta;
 • krótki termin realizacji. Jesteśmy w stanie ustalić wysokość przysługującego odliczenia oraz   potencjału   zastosowania   ulgi   w   terminie      2   –   3   dni roboczych od przekazania kompletnego zestawu informacji.

Mówimy prostym językiem o skomplikowanych sprawach

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.