fbpx
 

Dotacje dla firm w październiku 2023

1 października 2023by Joanna Pohl
Dotacje dla firm to jeden z najpopularniejszych sposobów na pozyskanie finansowania na rozwój działalności gospodarczej. W Polsce dostępne są liczne programy dotacyjne, które skierowane są do przedsiębiorców z różnych branż i na różnych etapach rozwoju. W tym artykule prezentujemy wybrane konkursy, w których nabory wniosków już trwają lub zaczną się w październiku.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to program operacyjny, który wspiera rozwój innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. W ramach programu dostępne są dotacje na następujące działania:

 • Badania i rozwój
  • Finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych
  • Wsparcie wdrożenia wyników prac B+R
 • Wdrażanie innowacji
  • Finansowanie zakupu maszyn i urządzeń do wdrożenia innowacji
  • Wsparcie w zakresie usług doradczych i szkoleniowych
 • Internacjonalizacja
  • Finansowanie udziału w targach i misjach gospodarczych
  • Wsparcie w zakresie usług doradczych i szkoleniowych
 • Rozwój kompetencji kadr
  • Finansowanie szkoleń i staży dla kadry przedsiębiorstw
  • Wsparcie w zakresie programów rozwojowych
Aktualne konkursy:
Ścieżka SMART

→ Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-002/23

Krótki opis działania

Kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
• maszyny i urządzenia,
• materiały i roboty budowlane
• wartości niematerialne i prawne,
• nieruchomości,
• usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
• inwestycje związane z ochroną środowiska,
• szkolenia,
• promocja produktów za granicą,
• ochrona praw własności przemysłowej.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Moduł B+R: wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego, zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem), koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków, koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R, koszty pośrednie (ogólne).

Moduł Wdrożenie innowacji: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, zakup usług doradczych, koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduł Infrastruktura B+R: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Moduł Cyfryzacja: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, zakup usług doradczych.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw: zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia), zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych, zwiększenie efektywności energetycznej w procesów, inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji, propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

Moduł Kompetencje: zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą, koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Moduł Internacjonalizacja: koszty udziału w targach lub imprezach targowokonferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników), koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety), usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej, usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 10 maja 2023 r. do 30 października 2023 r. do godz. 16:00.


→ Priorytet 1 „Wsparcie dla przedsiębiorców”
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Numer naboru: FENG.01.01-IP.02-003/23

Krótki opis działania

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przedmiotem każdego z modułów realizowanych w ramach projektu musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
• maszyny i urządzenia,
• materiały i roboty budowlane
• wartości niematerialne i prawne,
• nieruchomości,
• usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
• inwestycje związane z ochroną środowiska,
• szkolenia,
• promocja produktów za granicą,
• ochrona praw własności przemysłowej.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

Moduł B+R: wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego, zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem), koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków, koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R, koszty pośrednie (ogólne).

Moduł Wdrożenie innowacji: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, zakup usług doradczych, koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie.

Moduł Infrastruktura B+R: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Moduł Cyfryzacja: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, zakup usług doradczych.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw: zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia), zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych, zwiększenie efektywności energetycznej w procesów, inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji, propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

Moduł Kompetencje: zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą, koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

Moduł Internacjonalizacja: koszty udziału w targach lub imprezach targowokonferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników), koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety), usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej, usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 6 lipca 2023 r. do 30 października 2023 r. do godz. 16:00.


Promocja marki innowacyjnych MŚP

→ Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Numer naboru: FENG.02.25-IP.02-001/23

Krótki opis działania

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w jednym z następujących sektorów gospodarki:

• Sektor medyczny i farmaceutyczny
• Sektor budowy i wykańczania budowli
• Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki
• Sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ)
• Sektor IT/ICT
• Sektor przemysłu kreatywnego
• Sektor kosmetyczny
• Sektor maszyn i urządzeń
• Sektor meblarski
• Sektor motoryzacyjny
• Sektor pojazdów szynowych
• Sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi
• Sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania
• Sektor lotniczo-kosmiczny
• Sektor spożywczy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania promocyjne, m.in.:

• udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
• wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
• kampanie promocyjne.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Do 50% kosztów kwalifikowalnych. Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

• koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie;
• koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych;
• koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu)

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 16 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r., do godz. 16:00


IPCEI Microelectronics/Communication Technologies

→ Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Działania 2.10 IPCEI
Numer naboru: FENG.02.10-IP.01-002/23

Krótki opis działania

Konkurs umożliwia pozyskanie dofinansowania na projekty IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest), czyli stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Są to projekty ocenione wstępnie przez Komisję Europejską jako pozytywnie oddziałujące na rynek wewnętrzny i społeczeństwo całej Unii Europejskiej, wpisujące się we wspólne europejskie cele.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty IPCEI (Important Project of Common European Interest) stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej), dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy.
Projekty muszą obejmować dwa etapy: działalność B+R+I (działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna) oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle.

Projekt musi wpisywać się w zakres tematyczny „IPCEI Microelectronics/Communication Technologies ” oraz w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji KE, obliczonej w PLN na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 458 mln zł.

Projekt może być realizowany do 31 grudnia 2029 r.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

• koszty studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznych;
• koszty uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektu;
• koszty aparatury i sprzętu;
• koszty nieruchomości;
• inne koszty operacyjne, w tym koszty dostaw, energii, materiałów i produktów, niezbędne do wykonywania projektu;
• koszty nabycia, walidacji oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej;
• koszty badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów oraz koszty doradztwa i podobnych usług;
• koszty wynagrodzeń;
• koszty administracyjne;
• koszty stanowiące wydatki kapitałowe niezbędne do wykonywania projektu;
• inne koszty nierozłącznie związane z wykonywaniem projektu.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej NCBiR w terminie od 5 września 2023 r. do 17 października 2023 r. do
godz. 16.00.


Seal of Excellence

→ Priorytet II. Środowisko sprzyjające innowacjom
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Działanie 2.09 Seal of Excellence
Numer naboru: FENG.02.09-IP.01-002/23

Krótki opis działania

Nabór jest adresowany do polskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Europejską i otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”, jednak z powodu ograniczeń budżetowych nie otrzymały dofinansowania.

Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych projektu są analogiczne jak w instrumencie EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

MŚP zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, którym przyznano certyfikat Seal of Excellence w ramach instrumentu EIC Accelerator Programu „Horyzont Europa”.

Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalna wielkość pomocy publicznej na projekt badawczo-rozwojowy (tj. badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) wynosi 2,5 mln euro. Poziom dofinansowania badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (intensywność pomocy publicznej) wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 23 mln zł.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w zadeklarowanej wysokości na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych w projekcie. Wkład własny może zostać wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

• koszty personelu;
• podwykonawstwo;
• koszty podróży;
• środki trwałe i WNiP, w tym amortyzacja;
• pozostałe koszty;
• wsparcie osób trzecich (np. stypendia, nagrody);
• towary i usługi fakturowane wewnętrzne (beneficjenta);
• międzynarodowy dostęp do infrastruktury badawczej;
• wirtualny dostęp do infrastruktury badawczej;
• koszty pośrednie.

Wszystkie koszty wykazane w ramach Seal of Excellence finansowane z FENG muszą być zgodne z kosztami określonymi jako kwalifikowalne w przepisach instrumentu EIC Accelerator programu „Horyzont Europa”.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej NCBiR w terminie od 29 września 2023 r. do 30 października 2023 r. do
godz. 16.00.


Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych.

Cele programu to m.in.:

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki poprzez zwiększenie ilości danych wysokiej jakości otwartych do ponownego wykorzystania,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych, w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Aktualne konkursy:
→ Priorytet FERC.01 Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego

Krótki opis działania

W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem wsparcia będzie objęcie gospodarstw domowych (rozumianych jako lokale mieszkalne) oraz przedsiębiorstw zasięgiem sieci o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, przy czym wspierane będą wyłącznie rozwiązania technologiczne zapewniające skalowalność sieci do prędkości gigabitowych.

Interwencja obejmie zapewnienie ultraszybkiego internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s w miejscach stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego. W przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, jej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.

W przypadku modernizacji istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s, jej celem będzie dostosowanie sieci do osiągnięcia przepustowości co najmniej 1Gb/s.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Do 79,71% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 2 935 109 997 zł.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa w terminie od 18 września 2023 r. do 18 października 2023 r. do godz. 16:59.


Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to plan rozwojowy, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy i inwestycje.

W ramach KPO realizowane jest 6 komponentów, które stanowią obszary koncentracji reform i inwestycji:

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność;
F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Aktualne konkursy:
→ Inwestycja C 1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam (drugi nabór)

Krótki opis działania

W ramach konkursu operatorzy telekomunikacyjni mogą ubiegać się o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do internetu jest utrudniony. Realizowane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem naboru jest wyłonienie do objęcia wsparciem Przedsięwzięć w ramach inwestycji C1.1.1 „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam”, które zapewnią powszechny dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej na terenie całego kraju oraz ciągłe wspieranie ich rozwoju.

Kluczowe będzie przede wszystkim zapewnienie bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych i likwidacja „białych plam”.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Do 90% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dofinansowania dla pojedynczego Wnioskodawcy może wynieść do 20% całkowitej kwoty środków przeznaczonych na objęcie przedsięwzięć wsparciem, czyli prawie 300 mln zł.
W szczególnych przypadkach, opisanych w regulaminie programu, Wnioskodawca może otrzymać wsparcie przekraczające 20% kwoty alokacji naboru. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 1 467 859 500 zł.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa w terminie od 4 września 2023 r. do 4 października 2023 r. do godz. 16:59.


Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw na lata 2021-2027, aby przyspieszyć ich rozwój.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej wspierają innowacyjną przedsiębiorczość w 6-ciu wschodnich województwach Polski: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz w części województwa mazowieckiego (wyłączając m. st. Warszawę i 9 otaczających ją powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Celem programu jest:

 • Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej;
 • Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
 • Zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
 • Zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej; oraz
 • Rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce.
Aktualne konkursy:
→ Platformy startowe dla nowych pomysłów, Komponent IIa– Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Krótki opis działania

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty innowacyjne dotyczące wsparcia rozwoju działalności biznesowej startupów dla zweryfikowanych pomysłów w ramach programów inkubacji na Platformie startowej POPW lub innych programów finansowanych ze środków publicznych i wejście z opracowanym produktem na rynek, uwzględniając pierwszą sprzedaż.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się startupy (mikro i małe spółki kapitałowe), które zakończyły program inkubacji na Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych.

Dodatkowe kryteria kwalifikowania się do dotacji to:

 • ukończenie programu inkubacji nie wcześniej niż 24 miesiące przed 21 sierpnia 2023 r.;
 • posiadanie Raportu z inkubacji ważnego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • kwalifikowanie się do otrzymania wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014;
 • niekorzystanie z dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na rozwój działalności gospodarczej startupu, m. in. na:

 • wynagrodzenia personelu projektu;
 • zakup usług związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Do 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna planowana kwota dofinansowania projektu wynosi 600 tys. zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 60 mln zł.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 5 września 2023 r. do 31 października 2023 r. do godz. 16:00.


→ Działanie 1.3 FEPW – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
Numer naboru: FEPW.01.03-IP.01-001/23

Krótki opis działania

Wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego związanego z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w działalności (Model biznesowy GOZ-transformacji).

Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

 • Etap I – Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach I etapu Działania 1.3 FEPW jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze obejmujące opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ-transformacji), którego elementami będą w szczególności:

 • audyt przedsiębiorstwa, oraz
 • doradztwo wdrożeniowe,

mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
 • wydłużanie życia produktu,
 • ekoprojektowanie,
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
 • tworzenie platform współdzielenia,
 • symbioza przemysłowa,
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Rezultatem I etapu jest opracowany model biznesowy GOZ-transformacji, który jest możliwy do wdrożenia w II etapie Działania 1.3 FEPW.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Do 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna planowana kwota dofinansowania projektu wynosi 82 781 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 10 mln zł.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 10 października 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.


→ Działanie 1.2
Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje”
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
Numer naboru: FEPW.01.02-IP.01-001/23

Krótki opis działania

Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa) oraz wdrożenie działań związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wynikających z opracowanej mapy drogowej, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis – dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki ORAZ do 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej ORAZ w zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Wsparcie na usługi szkoleniowe i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł, przy czym minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 200 tys. zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej;
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej;
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń;
 • koszty usług szkoleniowych;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki.
Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie internetowej PARP w terminie od 2 sierpnia 2023 r. do 8 listopada 2023 r. do godz. 16:00.


Program priorytetowy „Energia dla Wsi”


Krótki opis działania

Program „Energia dla wsi” to inicjatywa kierowana do rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Program finansowany jest ze środków Funduszu Spójności UE oraz budżetu państwa i jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu skierowane jest do:

 • spółdzielni energetycznych (obecnych lub dopiero powstających) oraz ich członków będących przedsiębiorcami, zainteresowanych inwestycją w instalacje odnawialnego źródła energii, oraz
 • rolników: osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób prawnych, które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą:
  • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych; lub
  • dział specjalny produkcji rolnej.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika:

 • budowa instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW: fotowoltaicznych lub wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV);
 • budowa instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW: wodnych lub instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.

W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną:

 • budowa instalacji OZE o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej 10 MW: fotowoltaicznych lub wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV), elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.

Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji wskazanej powyżej.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych (w przypadku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych) w maksymalnej kwocie 25 mln zł.
Dodatkowo dotacja do 65% kosztów kwalifikowanych (w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych) w maksymalnej kwocie do 20 mln zł.
Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w aktualnym naborze to 500 mln zł.

Terminy naboru i sposoby składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie NFOŚiGW w terminie od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r.


Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone