fbpx
 

Nawet 85% wsparcia na innowacje dla mazowieckich przedsiębiorców

5 października 2023by Joanna Pohl
Już na początku przyszłego roku pojawią się ciekawe możliwości sfinansowania projektów B+R przedsiębiorców z Mazowsza. Wszystko to dzięki unijnemu wsparciu na rzecz rozwoju regionu z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Na uwagę zasługują Działanie 1.1 „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” oraz Działanie 1.3 „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP”, w których dofinansowanie wyniesie nawet 85% w regionie Mazowieckim regionalnym i do 50% w regionie Warszawskim stołecznym.
Cel programu

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 to program regionalny realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, który ma na celu wspieranie rozwoju województwa mazowieckiego. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.

Celem programu jest:

 • wspieranie innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • ochrona środowiska.

Program obejmuje 6 priorytetów tematycznych:

 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: wsparcie dla przedsiębiorców, innowacji i badań naukowych,
 2. Rynek pracy i edukacja: wsparcie dla rozwoju zawodowego, edukacji i kompetencji,
 3. Zdrowie i opieka społeczna: wsparcie dla służby zdrowia, opieki społecznej i integracji społecznej,
 4. Ochrona środowiska i klimat: wsparcie dla ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu,
 5. Transport i cyfryzacja: wsparcie dla rozwoju transportu, infrastruktury cyfrowej i inteligentnych miast,
 6. Dziedzictwo kulturowe i turystyka: wsparcie dla ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i rozwoju turystyki.

W ramach programu przewidziano wsparcie dla szerokiego grona beneficjentów, w tym:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji pozarządowych,
 • osób fizycznych.

Na realizację programu w latach 2021-2027 przeznaczono ponad 2 mld euro.

Celem Działania 1.1 „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” jest rozwijanie oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych, a także wykorzystywanie zaawansowanych technologii.

Celem Działania 1.3. „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP” jest natomiast wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Dla kogo wsparcie?

Dofinansowanie w ramach obu działań skierowane jest przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Środki z Działania 1.1 „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” będzie można przeznaczyć na projekty badawczo-rozwojowe:

 • Projekty badawczo-rozwojowe;
 • Projekty modułowe;
 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;
 • Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych;
 • Rozwój potencjału mazowieckich klastrów;
 • Pilotaż instrumentu dla niedoświadczonych firm z RMR.

W ramach projektów typu „Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, możliwe do sfinansowania będą m.in.

 • zakup i/lub wytworzenie aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R w celu tworzenia innowacyjnych produktów i usług – wspierane będzie utworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwie działu B+R/laboratorium lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego,
 • usługi niezbędne do podnoszenia kompetencji pracowników, mające na celu pełne wykorzystanie ww. sprzętu, aparatury, infrastruktury,
 • niezbędne prace budowlane tj. prace polegające na budowie i/lub rozbudowie zaplecza B+R, w tym prace adaptacyjno-dostosowawcze,
 • zakup aparatury specjalistycznej niezbędnej do prowadzenia prac B+R, uzupełniającej posiadane zasoby.

Warunkiem wsparcia będzie przedstawienie agendy badawczej, która będzie realizowana na nabytej infrastrukturze ukierunkowanej na badania stosowane wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030.

Działanie 1.3. „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP” finansować będzie z kolei projekty:

 • Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK,
 • Inkubacja z elementami akceleracji działalności innowacyjnej MŚP,
 • Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzania nowych modeli biznesowych,
 • Rozwój mazowieckich przedsiębiorstw w oparciu o klastry.

Premiowane będą projekty będące kontynuacją przedsięwzięć sfinansowanych m. in. w ramach Działania 1.1 i w programach krajowych, a także operacje, które otrzymały dofinansowanie z programu Horyzont Europa lub Horyzont 2020 na prace B+R.

Projekty te mogą obejmować:

 • rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług – wsparcie będzie kierowane również na zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, przejście z modelu liniowego na cyrkularny, redukowanie masy odpadów lub zmianę w sposobie świadczenia usług, a także innowacje organizacyjne i marketingowe;
 • rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizację procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpracę pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów;
 • nabycie usług doradczych świadczonych przez IOB, jako element projektu.

W ramach tego działania finansowane mogą być także projekty obejmujące m.in.:

 • programy inkubacyjne z elementami akceleracji dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju, mające na celu wspieranie działalności innowacyjnej MŚP;
 • usługi doradcze świadczone przez mazowieckie akredytowane IOB w celu modyfikacji lub powstania nowego modelu biznesowego;
 • projekty w oparciu o klastry służące zaprojektowaniu i wdrożeniu prototypowego rozwiązania, w celu wykazania jego wykonalności z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych cech produktu/usługi/procesu.
Ile można uzyskać wsparcia?

W obu działaniach maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu będzie wynosić 85% w regionie Mazowieckim regionalnym i 50% w regionie Warszawskim stołecznym (obszary te zaznaczone są na poniższej mapie).

Planowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych w ramach Działania 1.1 „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” wynosi 237 204 424 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów dwieście cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote), a na projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK w ramach Działania 1.3. „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP” 49 458 150 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Nabór wniosków

Organizatorem naborów będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wnioski w programie będzie można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem lokalnego systemu teleinformatycznego.

Rozpoczęcie naboru wniosków dla projektów modułowych w ramach Działania 1.1 „Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw” zaplanowane jest na styczeń 2024 r., a w kolejnych miesiącach uruchomione powinny zostać kolejne nabory. Brak jest natomiast jeszcze informacji o terminie naboru wniosków w ramach Działania 1.3. „Innowacyjność i konkurencyjność MŚP”.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco publikujemy aktualne informacje o naborach.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone