fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny
Zrównoważona mobilność miejska

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji inwestycyjnej z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 „Zrównoważona turystyka”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji na zintegrowane systemy mobilności miejskiej.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie funduszy na realizację projektów Twojej jednostki lub organizacji.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej jednostki lub organizacji.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs
„Zrównoważona mobilność miejska”

„Zrównoważona mobilność miejska” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Priorytetu III. „Zrównoważona mobilność miejska” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane podmiotom z Polski Wschodniej:

 • miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, z przedziału 50-100 tys. mieszkańców (ustawowo zobligowani organizatorzy transportu miejskiego), tj. w ramach:
  • woj. Lubelskiego: Chełm, Zamość, Biała Podlaska;
  • woj. Podlaskiego: Łomża, Suwałki;
  • woj. Podkarpackiego: Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec;
  • woj. Świętokrzyskiego: Ostrowiec Świętokrzyski;
  • woj. Warmińsko-Mazurskiego: Ełk;
  • woj. Mazowieckiego: Siedlce, Ostrołęka.

Bbeneficjentami projektów mogą być także:

 • ww. miasta działające na podstawie porozumienia zawartego z jednostkami samo-rządu terytorialnego położonymi w miejskim obszarze funkcjonalnym;
 • związki i stowarzyszenia utworzone przez ww. miasta oraz jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Przedmiotem działania są projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

W ramach działania realizowane będą kompleksowe i zintegrowane projekty, realizowane w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, obejmujące m.in.:

 • zakup bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);
 • budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności:
  • w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, wiaty z aktywną informacją pasażerską, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe; dworce intermodalne, strefy czystego transportu), w tym dostosowanie jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób z niepełnosprawnościami,
  • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);
 • digitalizację systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu).

Maksymalne dofinansowanie: do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet programu: 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych).

Na co: dofinansowanie zostanie udzielone na pokrycie wydatków związanych z:

 • zakupem bezemisyjnego taboru tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego (pojazdy z napędem elektrycznym lub wodorowym);
 • budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności, w tym w szczególności:
  • w zakresie infrastruktury transportu (np. stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania wodoru, infrastruktura OZE, linie i pętle tramwajowe lub trolejbusowe, pętle autobusowe, wiaty z aktywną informacją pasażerską, zaplecze techniczne do obsługi taboru, infrastruktura punktowa np. przystanki, wysepki, centra przesiadkowe; dworce intermodalne, strefy czystego transportu), w tym dostosowaniem jej do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się i osób z niepełnosprawnościami,
  • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany z preferencją dla ruchu pieszego i rowerowego lub komunikacji zbiorowej, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności w centrach miast (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów; ciągi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki, sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych, dedykowane pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej);
 • digitalizacją systemu mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych (np. ITS, wspólne bilety, informacja i planowanie podróży, powiązane z wdrażaniem integracji taryfowej oraz koncepcji „Mobilność jako usługa”, system parkingowy, strefy czystego transportu);
 • parkingami P+R („parkuj i jedź”) – pod warunkiem zlokalizowania ich na obrzeżach miast lub poza ich granicami na terenie obszaru funkcjonalnego, w miejscach zapewniających odpowiednią integrację z publicznym transportem zbiorowym;
 • parkingami dla rowerów („Bike & Ride”);
 • infrastrukturą ładowania/ tankowania samochodów zeroemisyjnych;
 • zakupem nieruchomości niezabudowanej, jak i zabudowanej na potrzeby projektu, nieprzekraczającym 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych wraz
  z wydatkami związanymi z zakupem nieruchomości;
 • działaniami służącymi ochronie środowiska, w tym np. zieleń miejska;
 • opłatami za usunięcie drzew lub krzewów zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330);
 • opłatami administracyjnymi;
 • przygotowaniem niezbędnej dokumentacji związanej z projektem, w tym np. przygotowanie i aktualizacja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP);
 • przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych;
 • nadzorem nad robotami budowlano-montażowymi, nadzorem autorskim, nadzorem archeologicznym i nadzorem środowiskowym oraz innymi nadzorami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji projektu (przy czym w ramach wydatków na nadzór nad robotami budowlano – montażowymi w przypadku inwestycji obejmującej również koszty niekwalifikowalne, wynagrodzenie inspektora nadzoru kwalifikuje się do wsparcia w całości);
 • działaniami informacyjno – promocyjnymi;
 • podatkiem VAT, o którym mowa w podrozdziale 3.5 „Podatek od towarów i usług (VAT)” Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 • innymi kategoriami wydatków, jeżeli wynikają bezpośrednio ze specyfiki danego projektu i zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz spełniają warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Termin i sposób składania wniosków: od 11 kwietnia 2024 r. do 27 czerwca 2024 r.

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI PARP.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Zrównoważona mobilność miejska”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Zrównoważona mobilność miejska”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Prowadzę przedsiębiorstwo na Podkarpaciu - czy mogę uzyskać wsparcie z tego programu?

Nestety nie, działanie to kierowane jest do podmiotów administracji publicznej (JST: miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz inne miasta subregionalne z podregionów z najwyższą kumulacją gmin zmarginalizowanych, liczące powyżej 50 tys. mieszkańców, wraz z ich obszarami funkcjonalnymi).

Jaki jest cel konkursu i jakie działania będą szczególnie wspierane?

Celem konkursu będzie wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Wsparcie otrzymają projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej (obejmujących transport miejski i aktywne formy mobilności), przyczyniające się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i zwiększenia efektywności przemieszczania się w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Gdzie można złożyć wniosek o dotację?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w generatorze wniosków w Lokalnym Systemie Informatycznym PARP.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Zrównoważona mobilność miejska w Polsce Wschodniej".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej jednostki w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Zrównoważona mobilność miejska".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone