fbpx
 

Granty rządowe
Program wspierania inwestycji 2011-2030

Grant rządowy w ramach programu wspierania inwestycji jest wsparciem przyznawanym w formie dotacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy inwestorem a właściwym do spraw gospodarki ministrem. Umowa zawiera szczegółowe zapisy dotyczące warunków wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady wypłacania dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i dowiedź się, jak uzyskać wsparcie w ramach programu wspierania inwestycji w latach 2011-2030.
Cel programu

Program wspierania inwestycji na lata 2011-2030 ma na celu przede wszystkim:

 • utworzenie większej ilości miejsc pracy (tym samym przyczynienie się do zmniejszenia bezrobocia w Polsce);
 • inwestycje w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z pkt. 1 Uchwały nr 116/2109  Rady Ministrów „Celem ustanowienia Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem„.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Definicje inwestycji kwalifikujących się do wsparcia

1) Strategiczna- inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 160 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 100

2) Innowacyjna- inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 7 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 20, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość co najmniej w skali krajowej. Innowacja produktowa lub procesowa to nowy lub udoskonalony produkt lub proces (lub kombinacja obu), który w istotnym stopniu różni się od poprzednich produktów przedsiębiorstwa lub procesów stosowanych dotychczas w przedsiębiorstwie i który został udostępniony przez przedsiębiorstwo potencjalnym użytkownikom lub zastosowany w procesie produkcji przez przedsiębiorstwo; spełnienie kryteriów innowacyjnej inwestycji produktowej lub procesowej oraz nowości na skalę polskiego rynku potwierdza minister właściwy do spraw gospodarki,

3) Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są co najmniej średniozaawansowane procesy (określone w Załączniku nr 1 do Programu), o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1,5 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 250, przy czym dla lokalizacji:

 1. a) w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta – delimitacja na podstawie SOR) lub gminach graniczących z tymi miastami, albo
 2. b) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia

wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem

miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa8)

– (dalej „miasta średnie”), progi te wynoszą odpowiednio 300 tys. zł i 50 miejsc pracy, w ramach której realizowane są co najmniej średniozaawansowane procesy,

4)  Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są wyłącznie zaawansowane lub wysokozaawansowane procesy, o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1,5 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 150, przy czym dla miast średnich progi te wynoszą odpowiednio 300 tys. zł i 50 miejsc pracy,

5) Centra Wysokozaawansowanych Usług – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem wynoszącej co najmniej 10, w ramach której realizowane są wyłącznie wysokozaawansowane procesy,

Kryteria, które określają maksymalną wysokość wsparcia

Na finalny poziom dofinansowania składa się:

 • wysokość kosztów inwestycji;
 • maksymalna intensywność wsparcia;
 • wynik końcowy oceny jakościowej inwestycji
Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski w ramach grantu rządowego programu wspierania inwestycji można składać do końca 2025 roku. Do końca 2030 roku zaplanowane jest wypłacenie przyznanych środków.

W jakiej formie udzielane jest wsparcie?

W ramach programu wspierania inwestycji wsparcie będzie udzielane:

 • z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy (dla Centrum usług Bizneoswych oraz Centrum Usług Badawczo-Rozowjowych)
 • oraz z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji (dla inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych).
Unrecognizable businessman sitting at table holding ballpoint pen and papers and checking documents in office
Ile wsparcia można otrzymać?

Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy

tzw. grant na zatrudnienie

Typ inwestycji Mikro/mały

Przedsiębiorca

Średni lub rozwijający się

Przedsiębiorca

Duży

Przedsiębiorca

Centrum B+R do 10.000,00 zł lub 20.000,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy
Centrum Usług Biznesowych do 7.500,00 zł lub 15.000,00 zł na utworzenie jednego miejsca pracy

Wsparcie z tytułu kosztów kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

tzw. grant inwestycyjny

Typ inwestycji Mikro/mały

Przedsiębiorca

Średni lub rozwijający się

Przedsiębiorca

Duży

Przedsiębiorca

Strategiczna

lub

Innowacyjna

do 15% lub 25% do 10% lub 20% do 5% lub 15%
Centrum B+R do 15% lub 25%

DODATKOWO można także otrzymać wsparcie na szkolenie, do 5.000,00 zł lub 7.000,00 zł na jednego pracownika na poczet szkolenia.

Czy można uzyskać większe wsparcie niż te powyżej opisane?

Uzyskanie wyższego poziomu wsparcia jest możliwe w sytuacji, w której lokalizacja inwestycji:

 • położona jest na obszarze zagrożony wykluczeniem ( mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze bądź też zmieni graniczącej z gminą, na terenie której położone jest to miasto albo na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, których stopa bezrobocia wynosi min. 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • położona jest w jednym z 5 województw Polski Wschodniej (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie lub warmińsko-mazurskie).
Co to są obszary zagrożone wykluczeniem? Jak tam inwestować?

Są to tereny jednego ze 122 miast średnich lub gminy graniczącej z gminą, na terenie której położone jest to miasto albo powiatu o stopie bezrobocia wynoszącej co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Wykaz obszarów zagrożonych można znaleźć na stronach rządowych bądź napisać bezpośrednio do Nas.

Należy pamiętać, że w przypadku inwestowania na obszarach zagrożonych wykluczeniem kryteria ilościowe ulegają obniżeniu o połowę 

Tzw. kryteria ilościowe

W związku z pandemią COVID-19 progi ilościowe zostały obniżone. Ma to na celu zachęcie do tworzenia nowych inwestycji. Narazie progi te obowiązują do końca 2021 roku, ale a szansa, że zostaną utrzymane.

Kryteria ilościowe zależą od wielkości inwestycji. Progi zostały określone dla każdego typu przedsiębiorstwa tj. Mikro, małej, średniej, rozwijającej się i dużej firmy. Poniżej tabela z zestawieniem.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/12/successful-business-partners-discussing-contract-min-scaled.jpg
Typ inwestycji Mikro

firma

Mała

firma

Średnia

firma

Rozwijająca

się

firma

Duża

firma

Centrum B+R 0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,5 mln zł

10 nowych miejsc pracy

1 mln zł

10 nowych miejsc pracy

Strategiczna 8 mln zł

5 nowych miejsc pracy

16 mln zł

10 nowych miejsc pracy

24 mln zł

15 nowych miejsc pracy

40 mln zł

25 nowych miejsc pracy

80 mln zł

50 nowych miejsc pracy

Innowacyjna 0,5 mln zł

2 nowe miejsca pracy

1 mln zł

4 nowe miejsca pracy

1,5 mln zł

6 nowych miejsc pracy

2,5, mln zł

10 nowych miejsc pracy

5 mln zł

20 nowych miejsc pracy

Centrum Usług Biznesowych 0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,5 mln zł

50 nowych miejsc pracy

1 mln zł

100 nowych miejsc pracy

Wsparcie tylko na nową inwestycję? Czy możliwa jest reinwestycja?

W istniejącym już zakładzie planowana reinwestycja jak najbardziej może być wsparta w ramach programu wspierania inwestycji. W przypadku przedsiębiorcy, który ubiega się o wsparcie z tytułu koszów inwestycji, wymagana liczba nowych miejsc pracy jest obniżona o połowę w stosunku do tabeli powyższej.

Ważna informacja! W przypadku Centrym Usług Badawczo-Rozwojowych liczba nie może być niższa od 10.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Doradców 365?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta
Tzw. Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe w ramach tego programu zostały zmodyfikowane i zrównane z  kryteriami Polskiej Strefy Inwestycji.

Za spełnienie każdego kryterium przyznawany jest 1 pkt. Maksymalnie można otrzymać 10 pkt. Minimalna ilośc punktów zależna jest od lokalizacji inwestycji i tak:

4 punkty – na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem;

5 punktów– na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 35%;

6 punktów– na pozostałym obszarze kraju.

Kryteria jakościowe

wsparcie z tytułu kosztów inwestycji
Wysokie przychody eksportu
Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym
Inwestycje w sektorze strategicznym
Prowadzenie działalności B+R
Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy
Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Lokalizacja inwestycji na obszarach zagrożonych wykluczeniem
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 

Kryteria jakościowe

wsparcie z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

Wysokie przychody eksportu
Utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu międzynarodowym
Utworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy
Prowadzenie działalności B+R
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy
Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Lokalizacja inwestycji na obszarach zagrożonych wykluczeniem
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

Program nakłada na dużego przedsiębiorcę obowiązek ponoszenia kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki przez okres utrzymania inwestycji.  Koszty wynoszą co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.

Na czym może polegać taka współpraca?
 • sponsorowaniu badań naukowych;
 • zleceniu realizacji programów kształcenia;
 • zleceniu wykonania badań naukowych bądź prac rozwojowych
 • udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
 • finansowaniu udziału studentów i uczniów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienie;
 • udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych;
 • wyposażaniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań;
 • wyposażaniu szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych;
 • współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji, wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.
Możliwość łączenia grantu z ulgą podatkową

Mając na uwadze warunki programu możliwe jest łączenie grantu rządowego uzyskanego z programu z ulgą podatkową w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, co oznacza że inwestycja może skorzystać z dwóch źródeł: zarówno grantu jak i PSI.  Warunki skorzystania z dwóch form wsparcia:

 • Wsparcie w ramach Programu nie przekracza 3 mln zł;
 • Strategiczna inwestycji zakłada koszty inwestycji na poziomie conajmniej 350 mln zł;
 • Innowacyjna Inwestycja zakłada koszty inwestycji na poziomie co najmniej 100 mln zł;
 • W ramach Centrum Usług Biznesowych planuje się utworzenie minimum 500 nowych miejsc pracy;
 • Inwestycja dotyczy utworzenia bądź rozwoju Centrum Usług B+R
Jakie informacje muszę podać na formularzu aplikacyjnym?

We wniosku należy podać następujące informacje:

 • informacje ogólne o przedsiębiorcy (rok założenia firmy, siedziba, struktura właścicielską, typ działalności, obroty w ostatnich 3 latach, czy obecność firmy na giełdzie, a także główni klienci i konkurenci;
 • dotychczasową działalność firmy na świecie i w Polsce (podobnie jak powyżej);
 • informacje o dotychczas uzyskanej pomocy publicznej (kwota uzyskanej pomocy, czy ciążył obowiązek zwrotu uzyskanych środków, forma pomocy publicznej);
 • informacje o nowym projekcie inwestycyjnym wraz z deklaracją dotyczącą spełnienia kryteriów (kwota, nazwa beneficjenta, wielkość przedsiębiorstwa, opis projektu, opis produktów i usług, informacja czy projekt jest reinwestycją czy opis innowacyjności;
 • deklarację dotyczącą innych form pomocy, o które zamierza ubiegać się inwestor w związku z realizacją inwestycji

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Podstawa prawna

Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 2011-2030-

Uchwała Rady Ministrów nr 116/2019 z 1.10.2019 r.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.