fbpx
 

Polska Strefa Inwestycji na lata 2022-2027 czym jest, ile wsparcia można uzyskać i jak z niego skorzystać?

Dzięki Polskiej Strefie Inwe-stycji możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację no-wej inwestycji.Działa ona na terenie całej Polski, niezależ-nie od wielkości firmy. Na czym polega? Kogo dotyczy wsparcie? Jakie warunki trze-ba spełnić? Zapraszamy do zapoznania się z naszym arty-kułem.

Polska Strefa Inwestycji- co to takiego?

Ten instrument wsparcia został wprowadzony w 2018 roku celem wsparcia inwestorów i tym sa-mym nowych inwestycji. Umożliwia on m.in. zwolnienie przedsiębiorstw z podatku dochodowego na okres 10,12 lub 15 lat, w wysokości do 70% wartości planowanej inwestycji.

Polska Strefa Inwestycji a Specjalne Strefy Ekonomiczne

Dotychczas zwolnienie podatkowe można było uzyskać prowadząc działalność gospodarcza na te-renie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Polska Strefa Inwestycji wprowadza możliwość uzyskania zwolnienie podatkowego na terenie całej Polski.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Na ile wydawana jest decyzja o wsparciu?

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres 10, 12 lub 15 lat.

Ile wsparcia można uzyskać?

Kwota wsparcia uzależniona jest od kilku czynników:

1) w jakim sektorze chcesz stworzyć inwestycję (przemysł, nowoczesne usługi, inne)

2) jaka będzie wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo)

3) W obszarze jakiego województwa ma powstać inwestycja

4) W jakim konkretnie powiecie planowana jest inwestycja

6) Jaki jest planowany koszt inwestycji

Dopiero po odpowiedzeniu na te 5 pytania można dowiedzieć się, ile wsparcia można uzyskać. Napisz do Nas uwzględniając 5 powyższych kwestii, a my powiemy ile pieniędzy możesz otrzymać na swoją inwestycję.

Wsparcie może wynieść od 50% do 70% nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów zatrud-nienia w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa.

Jakie są limity zwolnienia od podatku?

Województwo/region Mikro lub mała firma Średnia firma Duża firma
lubelskie, podkarpacie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, podregion siedlecki 70% 60% 50%
kujawsko-pomorskie, lubuskie,łódzkie, małopolskie, opolskie,zachodniopomorskie, region mazowiecki regionalny z wyjątkiem podregionu siedleckiego 60% 50% 40%
pomorskie, śląskie 50% 40% 30%
dolnośląskie, wielkopolskie (z wyłączeniami) 45% 35% 25%
podregion warszawski zachodni 40% 30% 20%

 

Województwo/region Mikro lub mała firma Średnia firma Duża firma
Region warszawski Gmina Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki,Jaktorów, Kampinos, Leoncin,Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola 45% 35% 25%
Region warszawski: Gmina Dąbrówka, Dobre, jadów, Kałuszyn,Kołbiel, Latowicz, Mrozy,Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz 55% 45% 35%
Miasto Poznań, Miasto Wrocław,podregion poznański w latach 2022-2024 40% 30% 20%
Miasto Poznań, Miasto Wrocław,podregion poznański w latach 2025-2027 35% 25% 15%

*przy czym limit zwolnienia podatków liczony jest od kosztów inwestycji lub 2 letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.

Komu wsparcie nie zostanie udzielone?

Wsparcie nie zostanie udzielone przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji;

 • w sektorze żelaza i stali;
 • w sektorze węgla brunatnego i węglowym;
 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • w sektorze rolnictwa rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-ropejskiej;
 • w sektorze leśnictwa;
 • w sektorze transportu;
 • w sektorze energetycznym;
 • w sektorze sieci szerokopasmowych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/business-analysis-idea-concept-min-scaled.jpg

Badania i rozwój wyłączono z Polskiej Strefy Inwestycji

Wraz z rokiem 2022 nastąpiło wykreślenie zapisu o możliwej redukcji minimalnej wymaganej war-tości kosztów kwalifikowanych o 95% w zakresie nakładów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Pozostaje przy tym zapis o redukcji na poziomie 95% dla „sektora usług nowoczesnych”. Jednakże i ta możliwość została znacznie ograniczona. Nowe przepisy ze-zwalają bowiem na redukcję nakładów inwestycyjnych o 95% w tym sektorze jedynie dla dużych i średnich przedsiębiorców (dotychczasowe przepisy nie wykluczały małych i mikroprzedsiębior-ców) i to jedynie w przypadku, gdy przedmiotem decyzji o wsparciu jest wyłącznie usługa nowo-czesna.

Ile czasu jest na wykorzystanie ulgi?

Z pomniejszonego podatku można skorzystać przez 10,12 lub 15 lat bądź do momentu wykorzysta-nia limitu zwolnienia, a liczba lat jest zależna od lokalizacji tj.

dla  województwa:  lubelskiego,  podlaskiego,  warmińsko-mazurskiego,  podkarpackiego  15      lat.

Okres 15 lat dot. Również terenów inwestycyjnych leżących w granicach specjalnych stref

ekonomicznych.

dla województwa: łódzkiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, kujawsko-po-morskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz podregionów: ciechanowsko-płocki, ostrołęcki-sielecki, radomski, warszawski wschodni 12 lat

dla województwa: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz podregionu warszawskiego za – chodniego i miasta Warszawy 10 lat

Jakie warunki należy spełnić?

 1. Inwestycja musi być nową, jeszcze nie rozpoczętą tzn.
 • Utworzenie nowego zakładu
 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • Wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład
 • Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

*Definicja inwestycji wynika pośrednio z art. 2 ust.1. pkt 1 Ustawy o wspieraniu nowych inwesty-cji.

 1. Zakres działalności

Działalność związana z przemysłem i nowoczesnymi usługami to dwie, które mają szansę na wsparcie.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji do nowoczesnych usług dla biznesu zalicza się usługi:

 • związane z wydawaniem oprogramowania i doradztwem w zakresie informatyki i usług po-wiązanych (PKWiU: 58.29 z wyłączeniem 58.29.5 i 62 z wyłączeniem 62.01.2),
 • przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting), oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych (PKWiU: 63.11.1),
 • w zakresie audytu finansowego (PKWiU: 69.20.1),
 • rachunkowo-księgowe (PKWiU: 69.20.2),
 • doradztwa związane z zarządzaniem i usługi firm centralnych (head offices) (PKWiU: 70),
 • architektoniczne i inżynierskie oraz w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU: 71),
 • badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU: 72),
 • specjalistycznego projektowania przemysłowego i wnętrz (PKWiU: 74.1),
 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego (PKWiU: 74.90.13),
 • centrów telefonicznych (call center) (PKWiU: 82.2),
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKWiU: 95.1)
 1. Wymagane koszty kwalifikowane

Kryteria ilościowe będą się różnić w każdym powiecie, w zależności od poziomu bezrobocia. Tam gdzie najwyższy poziom bezrobocia spodziewać się można najniższych wymaganych kosztów.

Wielkość firmy Nowoczesne usługi Przemysł
Mikro 200 tys.zł -2 mln zł 200 tys.zł -2 mln zł
Mała 500 tys.zł – 5 mln zł 500 tys.zł – 5 mln zł
Średnia 500 tys.zł – 5 mln zł 2 mln zł 20 mln zł
Duża 500 tys.zł – 5 mln zł 10 mln zł – 100 mln zł

*Nic nie stoi na przeszkodzie, by uzyskać wsparcie przy większych kosztach inwestycji.

 1. Kryteria jakościowe

By skorzystać ze zwolnienia podatkowego, dana inwestycja musi spełnić kryteria jakościowe doty-czące zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Maksymalna liczba punktów, którą inwestycja może otrzymać wynosi 10 pkt. Natomiast by uzyskać wsparcie wystarczy otrzymać od 4 do 6 pkt w zależności od lokalizacji tj.

4 pkt dla województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurski;

5 pkt dla województw: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz podregiony: ciechanowsko- płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni;

6 pkt dla województw: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, Warszawa i podregion warszawski za-chodni.

Kryteria punktowe dla poszczególnych województw:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY

Przemysł

Nowoczesne usługi

 
1 pkt Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko
1 pkt Zlokalizowanie inwestycji w 1 z 139 średnich i powiecie o najwyższym stopniu bezrobocia Zlokalizowanie inwestycji w 1 z 139 średnich i powiecie o najwyższym stopniu bezrobocia

Przemysł

Nowoczesne usługi

 
1 pkt Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowychwykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
1 pkt Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej
1 pkt Tworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy Tworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Przemysł

Nowoczesne usługi

1 pkt

Inwestycja z branży strategicznej:

 • żywność wysokiej jakości- środki transportu
 • profesjonalne urządzenia elek-tryczne i elektroniczne
 • lotniczo-kosmiczna- produkty hi-gieniczne, leki i wyroby medyczne
  • maszynowy
 • odzysk materiałowy surowców i nowoczesnych tworzyw
 • ekobudownictwo
 • usługi specjalistyczne
 • specjalistyczne usługi teleinforma-tyczne

Inwestycja musi wpisywać się też w inteligentną specjalizację danego wo-jewództwa.

Inwestycja z branży strategicznej:

 • żywność wysokiej jakości- środki trans-portu
 • profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • lotniczo-kosmiczna- produkty higienicz-ne, leki i wyroby medyczne
  • maszynowy
 • odzysk materiałowy surowców i nowocze-snych tworzyw
 • ekobudownictwo
 • usługi specjalistyczne
 • specjalistyczne usługi teleinformatyczne Inwestycja musi wpisywać się też w inteli-gentną specjalizację danego województwa.

1 pkt

Wysokie przychody z eksportu

Wysokie przychody z eksportu

Przemysł

Nowoczesne usługi

 
1 pkt Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
1 pkt Status mikro, małej lub średniej firmy Status mikro, małej lub średniej firmy
1 pkt Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
1 pkt Wykorzystanie potencjału zasobów Tworzenie powiązań regionalnych
ludzkich
1 pkt Tworzenie powiązań regionalnych Robotyzacja i automatyzacja procesów
1 pkt Robotyzacja i automatyzacja procesów Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii
1 pkt Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii

Wartość inwestycji- jak obliczyć?

Wartość inwestycji = suma kosztów kwalifikowanych (przy możliwości odliczenia podatku wliczamy ceny netto)

Koszty kwalifikowane = koszty inwestycji + koszty miejsc pracy

W koszty inwestycji wchodzą:

 • zakup gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem, że będą zali – czone do składników majątkowych,
 • rozbudowę lub modernizację środków trwałych,
 • wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how i wiedza techniczna),
 • najem lub dzierżawę gruntów, budynków i budowli, jeśli okres najmu lub dzierżawy trwa co naj-mniej 5 lat (duże przedsiębiorstwo) lub 3 lata (MŚP) od planowanego terminu zakończenia inwe-stycji,
 • leasing finansowy aktywów innych niż grunty, budynki i budowle pod warunkiem zobowiązania się do ich nabycia z dniem upływu najmu lub dzierżawy.

Przez koszty miejsc pracy rozumie się dwuletnie koszty związane z utworzenia miejsc pracy oraz koszty pracownika brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/hand-putting-coin-stacking-with-virtual-trend-graph-table-business-investment-growth-profit-increase-concept-min-scaled.jpg

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Doradców 365?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

Koszty środków trwałych

Zakwalifikowanie jakiś kosztów do środków trwałych wiąże się z wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych oraz zobowiązaniem do utrzymania tych środków przez okres 5 lat (dla dużych przedsiębiorstw) lub 3 lat (dla mikro, małych i średnich przed-siębiorstw. Czas liczony jest od wprowadzenia środków do ewidencji.

Wyjątek stanowi wymiana instalacji i sprzętu, konieczna ze względu na szybki rozwój technolo-giczny.

Nowe i używane środki trwałe

Duży przedsiębiorca może kupować tylko i wyłącznie nowe środki trwałe, pozostali przedsiębiorcy mogą także zakupić środki trwałe używane.

Koszty wartości niematerialnych i prawnych

Do zakwalifikowania kosztów wartości niematerialnych i prawnych niezbędne jest nabycie ich na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą. Ponadto muszą one być wyko-rzystane w zakładzie, na rzecz którego przyznana została pomoc publiczna. Wartości te należy ująć w aktywach zakładu i utrzymywać przez określony czas (3 lub 5 lat). Amortyzacja musi nastąpić w oparciu o przepisy o podatku dochodowym.

Uwaga! Duży przedsiębiorca może kwalifikować tylko 50% wydatków poniesionych na wartości niematerialne i prawne.

Dwuletnie koszty pracy zatrudnienia nowych pracowników

Zatrudnienie nowych pracowników rozumiany jest jako wzrost liczby pracowników w danym za-kładzie, w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania decy-zji o wsparciu.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna. Ponosisz więc jedynie opłaty z korzystania z naszej usługi, a my zapewnia-my profesjonalne podejście i kompleksowe doradztwo. Przygotujemy wszystkie niezbędne doku-menty i złożymy je do odpowiednich organów.

Ile czeka się na decyzje?

Nie dłużej niż 30 dni. W przypadku wydłużenia terminu, dostaniesz o tym informację.

Obowiązki inwestora

 1. UTRZYMANIE INWESTYCJI

Uzyskanie wsparcia obwarowane jest kilkoma warunkami. Po otrzymaniu decyzji:

 • nie można przenieść inwestycji;
 • należy zachować własność kupionych składników majątku środków trwały i wartości niematerial-nych i prawnych;
 • każde nowo utworzone miejsce pracy trzeba zachować, jeżeli przedsiębiorca wlicza 2 letnie kosz-ty pracy do kosztów kwalifikowanych;
 • trzeba kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Utrzymanie inwestycji to okres 3 lat (dla mikro, małych i średnich firm) a 5 lat dla dużych firm.

 1. UMOWA Z OBSZAREM ZARZĄDZAJĄCYM

W terminie 14 dni od otrzymania decyzji należy podpisać umowę z zarządzającym obszarem. W umówię musi znaleźć się zapis określający wynagrodzenia Zarządzającego za gotowość do świad-czenia usług.

 1. TABLICA INFORMUJĄCA O OTRZYMANYM WSPARCIU

Jako inwestor, masz obowiązek oznaczenia miejsca nowej inwestycji tzw. Tablicą informacyjną.

Projekt tablicy otrzymasz od Zarządzającego Obszarem razem z decyzją o przyznaniu wsparcia.

Tablica informacyjna zawiera następujące elementy:

 • nazwa firmy,
 • logo PSI i Zarządzającego,
 • informacja o korzystaniu ze wsparcia.

Gdzie zawiesić tablice?

Tablica informacyjna powinna się znaleźć w widocznym miejscu.

Przez jaki okres czasu musisz mieć tablicę?

W zależności od obowiązywania decyzji może by to kolejno 10, 12 lub 15 lat.

*Pamiętaj, że od Zarządzającego Obszarem otrzymasz jedynie projekt tablicy. Wykonaniem musi-sz zająć się osobiście, od Ciebie zależy z jakiego materiału zostanie wykonana. Jednak z uwagi na okres, jaki ma być wywieszona doradzamy by był to materiał bardzo trwały.

Czy faktycznie inwestorzy otrzymali wsparcie? Czy Polska Strefa Inwestycji ma sens?

Zgodnie ze statystykami w latach 2018-2021 wydano ponad 1 tysiąc decyzji. Wartość przyznanego wsparcia znacznie przekroczyła 50 mld zł. Dzięki temu w przeciągu 3 lat w Polsce powstało ponad 20 tysięcy nowych miejsc pracy.

Polska Strefa Inwestycji to szansa na stworzenie inwestycji, korzystając przy tym z rządowego wsparcia.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Zmiany w rozporządzeniu

23 czerwca 2023 roku Komisja Europejska wprowadziła zmiany do rozporządzenia 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Te zmiany spowodowały nowelizację polskiego rozporządzenia dotyczącego udzielania pomocy publicznej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Nowe wytyczne mające zastosowanie do Decyzji o Wsparciu wydawanych od 1 stycznia 2024 roku to m. in.:

1. Przedłużenie terminu ważności decyzji o wsparciu:

 • do 12 lat – dla nowych inwestycji zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, oraz
 • do 14 lat – dla nowych inwestycji zlokalizowanych w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40%, tj. na obszarach należących do województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz do regionu mazowieckiego regionalnego (za wyjątkiem podregionu siedleckiego).

2. Zakaz wydawania decyzji o wsparciu na inwestycje odtworzeniowe:

Rozporządzenie określa, że: decyzji o wsparciu nie można wydawać na inwestycje odtworzeniowe. W uzasadnieniu projektu podano informację, że inwestycja odtworzeniowa nie jest uznawana za inwestycję początkową. Przykłady takiej działalności obejmują:

 • naprawy,
 • remonty,
 • nakłady niezbędne do odtworzenia majątku,
 • wymianę poszczególnych elementów procesu produkcyjnego bez jego całkowitej zmiany.

3. Zmiana maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy regionalnej.

Dotychczasowe progi decydujące o obliczaniu maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego, zostały zwiększone:

 • do 110 mln euro (ze 100 mln euro), oraz
 • do 55 mln euro (z 50 mln euro).

4. Inwestycja tego samego przedsiębiorcy.

W nowelizacji rozporządzenia pojawiło się nowe pojęcie „taka sama lub podobna działalność”, co oznacza: działalność w tej samej klasie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej. Zgodnie z tym, inwestycje uznaje się za część wcześniej rozpoczętej nowej inwestycji, jeśli są one związane z taką samą lub podobną działalnością i zostały rozpoczęte przez tego samego lub innego przedsiębiorcę z tej samej grupy kapitałowej w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad nową inwestycją w tym samym podregionie (NUTS 3).

5. Warunki rynkowe.

W nowelizacji rozporządzenia dodano definicję nabycia na warunkach rynkowych, co oznacza, że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda transakcja, która wynika z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznawana za spełniającą zasadę ceny rynkowej.

Ma to zastosowanie w odniesieniu do nabycia wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych lub aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

6. Dywersyfikacja procesu produkcji.

Po nowelizacji rozporządzenia warunek przekroczenia przez koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą co najmniej 200% wartości księgowej ponownie wykorzystywanych aktywów przy dywersyfikacji produkcji dotyczy wszystkich przedsiębiorców, a nie włącznie dużych przedsiębiorców.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.