fbpx
 

ŚRODKI NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKIDotacje dla organizacji pozarządowych (NGO's)

Nasz doświadczony doradca przeanalizuje Państwa pomysł na projekt!

Dotacje dla organizacji pozarządowych (NGO’s) są udzielane przez różne instytucje, zarówno publiczne, jak i prywatne, w celu wsparcia działań na rzecz społeczności, kultury, ochrony środowiska czy innych dziedzin. Wsparcie to może być przeznaczone m. in. na realizację projektów edukacyjnych, społecznych, czy ekologicznych.

Według danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, na dotacje dla organizacji pozarządowych z nowej perspektywy finansowej 2021-27 przeznaczono ponad 8 mld euro.

Dotacje mogą być wykorzystywane przez organizacje pozarządowe na różne cele, m.in. na:

 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • Realizację projektów społecznych,
 • Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
Pomagamy dużym i małym NGO’s!

Współpracując z nami zyskujecie Państwo ogrom czasu! Nasi eksperci przeglądają około 120 stron www. dziennie, szukając odpowiednich rozwiązań dotacyjnych.

Oprócz tego, nawiązują stałe współprace z Grantodawcami, zyskując informacje o naborach „z pierwszej ręki”.

W ramach naszych usług nasz Doradca:

 • wskaże Państwu instytucje, które mogą udzielić Państwu finansowania i dane kontaktowe do nich;
 • oceni szanse Państwa projektu na uzyskanie dofinansowania/finansowania;
 • udzieli Państwu wskazówek, na co zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku;
 • udzieli Państwu informacji o najważniejszych wymogach związanych z ubieganiem się o to finansowanie.

Udzielimy także odpowiedzi na wszelkie pytania oraz przedstawimy Państwu ofertę naszej pomocy na dalszym etapie (np. w zakresie pomocy w wypełnieniu wniosku).

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Państwa spokój ducha, bo z nami nie przegapią Państwo szansy na zdobycie dodatkowych środków dla swojej organizacji.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/public-ent-640x427.jpg

Jakie NGO's mogą ubiegać się o dotacje?

Praktycznie każdy podmiot z sektora NGO’s bez względu na wielkość, status prawny, liczbę zatrudnionych osób, może uzyskać dotację na realizację różnorodnych projektów i można dopasować odpowiedni dla niego program. Występują też programy, które preferują określony status Wnioskodawcy, np.: kierowane są do jednej lub kilku ściśle bądź ogólnie określonych typów wnioskodawców, np:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • Koła Gospodyń Wiejskich;
 • organizacje społeczne;
 • związki wyznaniowe (kościoły, parafie, klasztory, domy zakonne);
 • organizacje pozarządowe;
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne;
 • konsorcja naukowo-przemysłowe;
 • ośrodki innowacji;
 • podmioty ekonomii społecznej (PES);
 • wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS;
 • przedsiębiorstwa i instytucje działające w interesie ogólnym;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • zrzeszenia i organizacje turystyczne;
 • placówki kultury;
 • instytucje działające w interesie ogólnym;
 • izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze i inne instytucje okołobiznesowe;
 • związki zawodowe;
 • partnerstwa;
 • partnerzy społeczni;
 • i inni.

Na co udzielane są dotacje dla NGO's?

Lista możliwego przeznaczenia środków z dotacji dla NGO’s jest bardzo długa i różni się w zależności od wybranego programu, najczęściej można ją znaleźć w regulaminie danego konkursu.

Dotacje dla NGO’s można przeznaczyć m. in. na:

 • zakup, budowę lub przebudowę nieruchomości (np. ośrodków);
 • remont nieruchomości;
 • zakup wyposażenia (np. szaf, biurek, regałów);
 • zakup sprzętu IT (np. komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, drukarek, projektorów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych, smartfonów);
 • zakup maszyn, urządzeń (np. linii produkcyjnych, maszyn CNC, linii pakujących, koparek, ładowarek, dronów etc);
 • wydatki na cyfryzację, automatyzację i robotyzację;
 • ekoinwestycje, w tym OZE (np. pompy ciepła, fotowoltaika (PV), magazyny energii, energetyka wiatrowa, energetyka wodna, termomodernizacja);
 • zakup oprogramowania;
 • stworzenie stron www i sklepów internetowych, platform sprzedażowych, e-commerce;
 • zakup książek i pomocy dydaktycznej;
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych produktów, usług lub technologii, twórcze odkrywanie, tworzenie prototypów, testy;
 • aparaturę i sprzęt medyczny;
 • zakup pojazdów (np. osobowych, dostawczych, ciężarowych, kamperów, food trucków, autobusów, etc);
 • opłacenie kosztów szkoleń (np. z marketingu, zarządzania, negocjacji, sprzedaży, kursów (np. zawodowych, prawa jazdy kat. B,C,D,E), studiów podyplomowych (na uczelniach prywatnych i publicznych);
 • opłacenie strategii marketingowej, opłacenie kampanii reklamowych, udziału w targach i wystawach;
 • wsparcie na rozwój eksportu i umiędzynarodowienia działaności;
 • opłacenie kosztów wynagrodzeń personelu;
 • opłacenie kosztów księgowych, prawnych, doradczych, marketingowych;
 • opłacenie ochrony własności intelektualnej (patenty licencje, zastrzeżenia znaków towarowych);
 • wsparcie na ochronę zabytków;
 • i wiele innych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/professions1-640x427.jpg

Na jakie dziedziny udzielane są dotacje dla NGO's?

Katalog dziedzin jest bardzo szeroki, praktycznie każdy podmiot NGO’s może liczyć na dofinansowanie.

Najpopularniejsze są:

 • Wsparcie społeczne: dotacje są często przyznawane na projekty związane z pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej, takie jak wsparcie dla bezdomnych, osób starszych, niepełnosprawnych lub ubogich.
 • Edukacja: NGO’s mogą otrzymywać dotacje na projekty edukacyjne, w tym organizowanie kursów, szkoleń, lekcji, czy programów rozwoju umiejętności dla różnych grup wiekowych.
 • Kultura i sztuka: wsparcie dla działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, takie jak festiwale, wystawy, warsztaty czy działania promujące dziedzictwo kulturowe.
 • Ochrona środowiska: dotacje na projekty związane z ochroną przyrody, promocją zrównoważonego rozwoju, dbaniem o czyste powietrze czy ochroną różnorodności biologicznej.
 • Równość i prawa człowieka: projekty związane z promocją równości płci, walką z dyskryminacją, wsparciem dla migrantów i uchodźców, czy ochroną praw człowieka.
 • Zdrowie: dotacje na projekty związane z promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką zdrowotną, wsparciem psychologicznym i rehabilitacją.
 • Rozwój lokalny: wsparcie dla projektów mających na celu rozwijanie społeczności lokalnych, poprawę infrastruktury czy inicjatywy promujące przedsiębiorczość lokalną.
 • Kształcenie i rozwijanie kompetencji: projekty skierowane na rozwijanie kompetencji zawodowych, umiejętności społecznych czy przedsiębiorczości.
 • Innowacje społeczne: dotacje dla projektów mających na celu rozwijanie innowacji społecznych i rozwiązań na rzecz społeczności lokalnych.

Jakie kwoty można otrzymać?

Istnieją programy, które wspierają trzeci sektor w różnych kwotach.

My prowadzimy poniższą systematykę dotacji dla podmiotów z sektora NGO’s:

 • mikrodotacje –  do 100 tys. zł – niewielkie projekty głównie na programy “miękkie” np. pojedyncze szkolenia dla pracowników;
 • małe dotacje od 100 tys. zł do 1 mln zł;
 • średnie dotacje od 1 mln zł do 5 mln zł;
 • duże dotacje od 5 mln zł do 10 mln zł;
 • bardzo duże dotacje powyżej 10 mln zł.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/startup-money-640x427.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/09/kalendarz-dotacji2-640x427.jpg

Kiedy można aplikować?

Należy na bieżąco śledzić informacje o planowanych konkursach w ogłaszanych z wyprzedzeniem harmonogramach naborów lub pozostawać w kontakcie z instytucjami, które takie konkursy organizują.

Doradcy365 służą pomocą w zakresie wskazania właściwych, aktualnych harmonogramów. Zazwyczaj z wyprzedzeniem około 1 roku dysponujemy wiedzą o planowanych konkursach, choć trzeba zaznaczyć, że Instytucje odpowiedzialne za organizację naborów nierzadko po kilka razy do roku aktualizują terminarze zawarte w harmonogramach.

W niektórych Instytucjach nabory odbywają się kilka razy do roku, a w innych tylko raz do roku lub nawet raz na kilka lat. Zazwyczaj występuje niedługi czas na złożenie wniosków od momentu ogłoszenia naboru do momentu ostatecznego terminu składania wniosków (najczęściej tylko kilka tygodni).

Z praktyki wiemy, że warto po ustaleniu tylko Instytucji, która może udzielać wsparcia na projekt, nie czekając na formalne ogłoszenie konkursu gromadzić dane i wstępnie przygotowywać wniosek i biznes plan czy inne wymagane dokumenty (w oparciu o ostatni formularz jaki obowiązywał w danym konkursie). Często jest to jedyna skuteczna metoda, aby zdążyć złożyć wniosek wystarczająco solidny jakościowo, aby miał szanse na uzyskanie dofinansowania.

Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski należy składać do Instytucji organizujących dane konkursy (nabory wniosków), a do najpopularniejszych należą:

 • Urzędy Marszałkowskie lub podległe im agendy;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii;
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • Narodowe Centrum Kultury;
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • Wspólne sekretariaty w programach ponadnarodowych (np. współpracy transgranicznej);
 • Agencje Rozwoju Regionalnego oraz Regionalne Instytucje Finansujące;
 • Duże przedsiębiorstwa (organizujące nabory dotacji dla NGO’s);
 • Stowarzyszenia i Fundacje (będące dysponentami środków i funduszy pomocowych);
 • Operatorzy dotacji wyłonieniu w konkursach.

Ile rocznie jest organizowanych konkursów dla firm?

W skali kraju biorąc pod uwagę wszystkie możliwe instytucje, które wspierają pośrednio lub bezpośrednio NGO’s można liczyć nawet na ponad 1000 różnych konkursów rocznie. W skali regionalnej województwa  może być ich kilkadziesiąt.

Biorąc pod uwagę tylko statystyki z ostatnich lat prezentowane w rządowym Portalu Funduszy Europejskich wśród aktualnych, planowanych i zakończony naborów opublikowano dotychczas 10.137 (!) ogłoszeń o naborach w tym:

 • 1733 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Aktywizacja społeczna i zwalczanie ubóstwa;
 • 1693 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii:  Nauka i edukacja;
 • 1439 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Rynek pracy i osoby bezrobotne;
 • 774 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Usługi publiczne;
 • 722 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Ochrona zdrowia;
 • 652 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu;
 • 646 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Badania i rozwój;
 • 573 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii:  Energetyka;
 • 500 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Transport;
 • 361 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii Kultura i dziedzictwo;
 • 329 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Ochrona środowiska;
 • 264 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii: Turystyka;
 • 201 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Otoczenie biznesu;
 • 129 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof;
 • 73 ogłoszenia naborów wniosków z kategorii Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa;
 • 48 ogłoszeń naborów wniosków z kategorii: Informatyzacja i e-społeczeństwo.

Warto dodatkowo podkreślić, iż Portal Fundusze Europejskie nie uwzględnia żadnych naborów ze środków krajowych, lokalnych czy prywatnych (fundacji i firm). W rezultacie faktyczna liczba przeprowadzanych naborów jest znacznie większa. 

W jakiej formie należy składać wnioski?

W obecnej perspektywie najczęstszą formą jest składanie wniosków z pomocą specjalnych programów informatycznych tj. Generatorów Wniosków, które zostały opracowane na zlecenie Instytucji Zarządzających funduszami. Można też nadal spotkać się z obowiązkiem złożenia wniosku w formie emailowej lub papierowej.

Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. W zależności od rodzaju inwestycji oraz Instytucji oceniającej mogą to być np.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/11/closeup-applicant-completing-application-form-min-640x427.jpg
 • pismo przewodnie;
 • biznes plan lub studium wykonalności;
 • wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny)/program funkcjonalno-użytkowy;
 • analiza ekonomiczno-finansowa;
 • oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu;
 • kopia porozumienia bądź umowy o partnerstwie;
 • oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT);
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • dokumentacja dotycząca analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000;
 • analiza oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem zasady „nie czyń znaczącej szkody” (zasady DNSH);
 • zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000;
 • deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;
 • dokumentacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (w tym potwierdzenie poinformowania społeczeństwa o wszczęciu postępowania);
 • opinia właściwego organu administracji (regionalnego dyrektora ochrony środowiska, tj. RDOŚ) oraz opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli została wydana);
 • postanowienie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, w przypadku których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • potwierdzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych (dotyczy wyłącznie przedsięwzięć, w przypadku których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
 • decyzja o warunkach zabudowy/decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy/robót budowlanych;
 • dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wyciąg z projektu budowlanego/wyciąg z dokumentacji wymaganej do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele realizacji projektu;
 • specyfikacja techniczna sprzętu;
 • mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt;
 • oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z wiarygodnym dokumentem poświadczającym posiadanie zabezpieczonego wkładu własnego;
 • dokument statutowy określający status prawny Wnioskodawcy – dotyczy również Partnera/Uczestnika;
 • oświadczenia Partnera/Uczestnika;
 • informacja o udzielonej pomocy publicznej;
 • kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie trzech lat podatkowych;
 • kalkulator pomocy publicznej dla instalacji OZE;
 • formularz badania występowania pomocy publicznej;
 • analizę dotyczącą statusu/wielkości podmiotu Wnioskodawcy;
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy;
 • sprawozdania finansowe;
 • oświadczenia dotyczące nie przeniesienia projektu;
 • oświadczenie dotyczące typu beneficjenta;
 • oświadczenie dotyczące konieczności przestrzegania zasad niedyskryminacji;
 • oświadczenie dotyczące odporności infrastruktury na zmiany klimatu;
 • decyzje wynikające z analizy oddziaływania na środowisko;
 • pełnomocnictwa/upoważnienia;
 • certyfikaty zgodności np. z normą ISO 14001;
 • inne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/04/businessman-holding-hour-glass-signifies-importance-being-time-min-640x427.jpg

Jak długo trwa załatwienie formalności?

Procedura jest zróżnicowana, w zależności od Instytucji, do której są adresowane wnioski o dofinansowanie.

Najszybsze znane nam przypadku to niespełna 2 tygodnie od momentu złożenia wniosku do momentu podpisania umowy o dotację i wypłaty środków na konto Wnioskodawcy (dotyczyło to dotacji na szkolenia pracowników).

Najczęściej czas rozpatrywania wniosków wynosi od 5 do 9 miesięcy, choć zdarzają się zdarzają się również instytucje, w których czas rozpatrzenia wniosków jest dłuższy np. w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakie są wymogi w przypadku dotacji dla NGO's?

Istnieje wiele zróżnicowanych zasad i wymogów towarzyszących ubieganiu się o dotacje. W skrócie, najistotniejsze jest spełnienie tzw. kryteriów kwalifikowalności oraz zdobycie jak największej liczby punktów.

Przy ocenie wniosków z sektora NGO’s występują różne specyficzne zasady punktacji dotyczące np. efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, innowacyjności, pozytywnego wpływu na polityki horyzontalne (w tym DNSH, równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji), zgodności projektu z Kartą Praw Podstawowych, współpracy z jednostkami naukowymi etc.

Szczegółowe wymogi, jakie należy spełnić w danym konkursie znajdują się w regulaminie oraz , w tym zwłaszcza w dokumencie ”Kryteria wyboru projektów”.

Jakie inne wsparcie mogą otrzymać NGO's?

Istnieje wiele form wspierania NGO’s do najpopularniejszych oprócz dotacji należą:

 • preferencyjne pożyczki bez prowizji, na okres nawet 10 lat z możliwością karencji;
 • subwencje;
 • ulgi i zwolnienia podatkowe;
 • usługi doradcze i szkoleniowe.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/12/business-people-team-sitting-around-meeting-table-and-assembling-wooden-jigsaw-puzzle-pieces-unity-cooperation-ideas-concept-min-640x427.jpg

Jak Doradcy365 mogą wspierać NGO's?

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Cię
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat dotacji dla NGO's

Czy to prawda, że dana NGO’s może tylko raz skorzystać z dotacji?

Nie. Istnieje możliwość wielokrotnego korzystania z różnych dofinansowań. Ograniczenie dotyczy natomiast możliwości skorzystania z danej dotacji na ten sam wydatek tylko raz, aby uniknąć zasady podwójnego dotowania.

Czy trzeba mieć wkład własny/gotówkę?

To zależy od programu. Są takie, które w 100% finansują projekt i istnieje możliwości uzyskania tych środków z góry, z których dokonuje się zaplanowanych (opisanych we wniosku) zakupów. Są też takie, które wypłacają zaliczkę od 20% do 50% dotacji, reszta musi być pokryta ze środków własnych. Bywają też takie programy, w których konieczne jest poniesienie najpierw całości wydatków z własnych środków NGO’s (ew. z pożyczek, kredytów), a dopiero po ich dokonaniu następuje wypłata dotacji (refundacja wydatków). Szczegółowe zasady opisane są każdorazowo w dokumentacji konkursowej, np. w regulaminie konkursu i we wzorze umowy o dofinansowanie.

Kiedy jest wypłacane wsparcie? Czy z góry czy jako refundacja?

Jak powyżej, to każdorazowo zależy od konkretnego programu. Niektóre oferują pełne finansowanie z góry na zaplanowane zakupy, podczas gdy inne udzielają zaliczki w wysokości od 20% do 50% dotacji, a jeszcze inne wypłacają środki na zasadzie refundacji wydatków. Dokładne terminy finansowania są zawsze szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej.

Czy to prawda, że wielkość dotacji z funduszy UE jest uzależniona od dotychczasowej skali działalności danej fundacji czy stowarzyszenia?

Rzeczywiście, w wielu programach badane jest, w jakiej skali była dotychczasowa działalność i zazwyczaj maksymalna wartość wnioskowanego projektu nie powinna przekraczać rocznych przychodów danego NGO’s z poprzedniego roku.

Czy dotacje są zwrotne?

Co do zasady dotacje są bezzwrotne, jeśli Wnioskodawca spełni założone warunki, np. zrealizuje zaplanowaną inwestycję, poniesie wydatki zgodnie z zaplanowanymi we wniosku harmonogramem etc.

Czy w przypadku wniosków NGO's zawsze musi być coś innowacyjnego?

Nie, choć w przypadku projektów NGO’s innowacyjność jest często spotykanym kryterium oceny wniosków.

Gdzie NGO's mogą szukać informacji o środkach pomocowych?

Istnieje wiele instytucji, które posiadają wiedzę nt. dostępnych środków pomocowych dla NGO’s. Najpopularniejsze są Urzędy Marszałkowskie oraz krajowe instytucje pośredniczące, np. PARP, NCBIR, NFOŚiGW.

Oczywiście przedstawiciele NGO’s mogą skorzystać też z fachowych porad ekspertów marki Doradcy365, którzy bez trudu mogą wskazać różne przysługujące danej organizacji dotacje czy preferencyjne formy finansowania.

Czy dotacje z UE dla NGO's wymagają biznesplanu?

Najczęściej tak – biznesplanu lub dokumentu zawierającego zbliżony zakres informacji, w tym prognozy ekonomiczno-finansowe na okres realizacji projektu i jego trwałości.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe. Napisz w temacie „Dotacje dla organizacji pozarządowych (NGO's)”.

2 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKZapoznaj się

z informacjami, które otrzymasz od nas e-mailowo.

4 KROKWyślij nam informację o swojej organizacji oraz krótką charakterystykę planowanego przedsięwzięcia.

Pozwoli nam ona na ocenę sytuacji i Twoich potrzeb.

5 KROKPorozmawiaj z ekspertem

Ustal z naszym indywidualnym ekspertem wszelkie istotne dla Twojej organizacji aspekty np. priorytety inwestycyjne, planowane kierunki rozwoju i produkty finansowe którymi jesteś zainteresowany (dotacje, preferencyjne pożyczki itp.).

6 KROKGotowe!

Podczas konsultacji nasz Ekspert przedstawi Ci możliwe rozwiązania i przedstawi ofertę dalszej współpracy.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
ŚWIETNE WIEŚCI NA TEMAT NASZEJ OBSŁUGI

Referencje

Nasi eksperci mieli przyjemność wykonywać wnioski/biznes plany/ analizy finansowe i inne usługi z zakresu dotacji dla dużych i mniejszych podmiotów.
Przykłady projektów zrealizowanych z udziałem naszych ekspertów:
Wnioskodawca Projekt Całkowita wartość projektu
Fundacja Filmowa SE-MA-FOR Kompleksowe przygotowanie wniosku, biznesplanu i analiz finansowych oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Unowocześnienie procesu produkcji filmowej poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia” 368 992,88 zł
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa Prowincja Wrocławska Kompleksowe przygotowanie wniosku oraz rozliczenie dofinansowania dla projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci w Wierzbicach” 2 913 067,48 zł

Nasze usługi z kategorii dotacje/subwencje

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone