fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEFundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Startup Booster Poland – Smart UP

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 „Startup Booster Poland – Smart UP”.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji FENG.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojej firmy.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

W skrócie

Konkurs dotacyjny
"Startup Booster Poland – Smart UP"

„Startup Booster Poland – Smart UP” to bezzwrotna dotacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.28 Priorytetu II. „Środowisko sprzyjające innowacjom” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Dla kogo: dofinansowanie będzie udzielane podmiotom działającym na rzecz innowacyjności, realizującym programy akceleracji i prowadzącym działalność na terytorium Polski, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego oraz posiadającym doświadczenie w realizacji działań o charakterze akceleracyjnym, w szczególności instytucjom otoczenia biznesu działającym na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, w tym:

 • centrom transferu technologii,
 • centrom innowacji,
 • inkubatorom technologicznym,
 • akademickim inkubatorom przedsiębiorczości,
 • parkom technologicznym.

Beneficjentami końcowymi działania będą startupy.

Cel dofinansowania i typy projektów: celem działania jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (startupów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym, w celu przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstw.

W ramach działania realizowane będą programy:

 • Tech Impact, oraz
 • Startups Exchange.

Tech Impact oferuje program akceleracyjny dotyczący tzw. rozwiązań impactowych (powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 ONZ). Program uwzględni podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy nt. najnowszych trendów technologicznych w zakresie rozwiązań impactowych wśród inwestorów (m.in. funduszy PFR Ventures).

Startups Exchange polega na objęciu polskich startupów zainteresowanych ekspansją na dany rynek programem przygotowującym je do wyjazdu oraz programem na danym rynku, gdzie poznają potencjalnych kontrahentów, inwestorów, poznają kulturę biznesową, mogą planować założenie oddziału firmy, realizują warsztaty z zakresu, który chcą dopracować (element akceleracji w wybranym zakresie), itp.

Maksymalne dofinansowanie:

 • do 80% kwalifikowanych wydatków operacyjnych akceleratorów, oraz
 • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kategorii „koszty grantów”.

Minimalna kwota dofinansowania: w poprzednim naborze nie mniej niż 10 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: w poprzednim naborze maksymalnie 18 mln zł.

Budżet programu: całkowity budżet działania wynosi 80 900 000 EUR (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset tysięcy euro).

Budżety poszczególnych naborów wniosków: kwota przeznaczona na dofinansowanie w programie Tech Impact to 85 mln zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych), a w programie Startups Exchange to 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

Na co: dofinansowanie otrzymają projekty, w ramach których za pośrednictwem akceleratorów realizowane będą programy akceleracji dla startupów. Za programy akceleracji uznaje się profesjonalne działania realizowane na rzecz startupów prowadzące do rozwoju produktów startupów lub przyspieszające ich rozwój.

Wsparcie dla startupów stanowić będzie pomoc de minimis i przekazywane będzie w formule projektu grantowego.

Akceleratory będą mogły przeznaczyć dofinansowanie na:

 • koszty operacyjne, oraz
 • koszty grantów udzielanych startupom.

Koszty operacyjne akceleratora obejmują koszty działań operatorów związanych z zarządzaniem programami, w szczególności dotyczące pozyskania startupów do programów oraz kompleksowej obsługi programów, w tym m. in. pokrycie kosztów:

 • członkostwa akceleratorów w międzynarodowych sieciach,
 • zaangażowania ekspertów i mentorów,
 • udziału partnerów międzynarodowych,
 • wynagrodzenia personelu projektu,
 • oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych.

W zależności od rodzaju programu akceleracyjnego startupy otrzymają granty z przeznaczeniem na:

 • mentoring,
 • match-making z korporacjami (w tym średnie spółki),
 • wsparcie w skalowaniu działalności na arenie międzynarodowej,
 • wsparcie soft-landingowe dla startupów spoza Polski,
 • budowanie gotowości inwestycyjnej (zaangażowanie podmiotów VC).

Termin naboru wniosków o dofinansowanie:

Rozpoczęcie naboru wniosków w programie Tech Impact zaplanowane jest na lipiec 2024 r., a w programie Startups Exchange na październik 2024 r.

Wnioski można będzie składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków LSI PARP.

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Twoją firmę
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania na temat konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP”.

Ile czasu trwa ocena wniosków w konkursie „Startup Booster Poland – Smart UP”?

Zgodnie z regulaminem PARP oceni projekty Akceleratorów złożone w naborze w terminie maksymalnie 100 dni od zakończenia naboru.

Chciałbym skorzystać z grantu jako startup - kiedy będzie taka możliwość?

Ogłoszenie naborów do programów akceleracyjnych odbędzie się po wyłonieniu operatorów.

Rozpoczęcie naboru wniosków Akceleratorów w programie Tech Impact zaplanowane jest na lipiec 2024 r., a w programie Startups Exchange na październik 2024 r.

Jakie wydatki mogą być sfinansowane w ramach kategorii "koszty operacyjne Akceleratora"?

W ramach kategorii kosztów wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem mogą być „koszty operacyjne Akceleratora” obejmujące kategorie kosztów:

 • koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu”, która dotyczy wynagrodzeń członków zespołu wdrażającego projekt grantowy, członków zespołu realizującego program akceleracji oraz ekspertów oceniających startupy biorące udział w naborze do programu akceleracji wraz z pozapłacowymi kosztami pracy; możliwe jest zaangażowanie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia;
 • koszty bezpośrednich wynagrodzeń osób niestanowiących personelu projektu”, tj. członków zespołu wdrażającego projekt grantowy, członków zespołu realizującego program akceleracji oraz ekspertów oceniających startupy biorące udział w naborze do programu akceleracji niestanowiących personelu projektu, zaangażowanych na podstawie umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
 • koszty bezpośrednich działań informacyjno-promocyjnych”, która dotyczy:
  • kosztów organizacji wydarzeń mających na celu pozyskanie aplikacji startupów; kosztów organizacji Demo Days;
  • kosztów realizacji innych działań informacyjno-promocyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów projektu;
 • koszty pośrednie” w wysokości 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu, tj. wyliczane w relacji do kategorii „koszty bezpośrednich wynagrodzeń personelu projektu”.
W jakim terminie należy zreazliować projekt?

Rozpoczęcie realizacji programu akceleracji nie może zostać zaplanowane później niż na dzień 30 stycznia 2025 r.

Zakończenie programu akceleracji, obejmującego co najmniej 5 rund, nie może zostać zaplanowane później, niż na dzień 31 października 2027 r., a wnioskowany okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 31 grudnia 2027 r.

Realizacja projektu może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko.

Czy projekty mogą być realizowane w partnerstwie?

W ramach naboru nie przewiduje się projektów partnerskich w rozumieniu art. 39 ustawy wdrożeniowej.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane firmy, którą reprezentujesz. Napisz w temacie "Startup Booster Poland – Smart UP".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą Twojej firmy w zakresie pozyskania dotacji z konkursu "Startup Booster Poland – Smart UP".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone