fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEStrategie rozwoju gmin

Jest to najistotniejszy dokument rozwoju na poziomie lokalnym, który wyznacza kluczowe kierunki działań oraz określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru przy założeniu partycypacji społecznej.

Podstawę prawną dla wspomnianego dokumentu stanowią ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strategia rozwoju gminy powinna być dokumentem spójnym z programami, polityką oraz wszystkimi dokumentami strategicznymi obowiązującymi w gminie, a także na wyższych szczeblach.

Dokument strategii stanowi również podstawę do opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Gminny program rewitalizacji

Rewitalizacja to długofalowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania ukierunkowane na społeczność lokalną, gospodarkę i przestrzeń. Narzędziem jest właśnie Gminny Program Rewitalizacji, opracowywany na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r.

Wiele gmin posiada obecnie programy rewitalizacji sporządzone na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. Niektóre jednostki samorządowe prowadziły działania rewitalizacyjne w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji. Jednakże na podstawie ustawy o rewitalizacji obecnie obowiązujące programy rewitalizacji, inne niż gminne programy rewitalizacji, mogą obowiązywać jedynie do 31 grudnia 2023 r.

Co istotne, wsparcie w ramach perspektywy UE na lata 2021-2027 będzie udzielane wyłącznie na przedsięwzięcia rewitalizacyjne wynikające z obowiązujących gminnych programów rewitalizacji.

Lista dokumentów, które opracowujemy:

 • Strategie Rozwoju Gminy – kompleksowa usługa, w tym z konsultacjami społecznymi, ooś, opiniowaniem przez zarząd województwa, ewaluacją ex ante
 • Gminne Programy Rewitalizacji – jw. 
 • Raporty z ewaluacji ex-ante
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Programy Ochrony Środowiska
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
 • Strategia Rozwoju Elektromobilności
 • Projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło
 • Studia wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/8.jpg

Nasze HITY

W ramach usługi zajmiemy się opracowaniem strategii rozwoju gminy zgodnej z wymaganiami ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej podstawę do opracowania i wdrażania projektów współfinansowanych m.in. ze środków zewnętrznych, w tym z UE.

Najważniejsze cechy:

 • Zgodność z przepisami prawa: dokument jest zgodny z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o ochronie środowiska oraz uwzględnia wymagania ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
 • Konsultacje społeczne: proces tworzenia strategii obejmuje konsultacje z mieszkańcami, lokalnymi partnerami oraz sąsiednimi gminami, co zwiększa jej akceptację i skuteczność.
 • Analiza SWOT: kompleksowa analiza mocnych i słabych stron gminy, a także szans i zagrożeń, pozwala na trafne określenie celów strategicznych.
 • Ewaluacja ex-ante: obiektywna ocena planowanych działań przed ich wdrożeniem zapewnia wysoką jakość dokumentu.
 • Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (sooś): Gwarantuje, że strategia uwzględnia wpływ na środowisko i jest zgodna z wymogami ochrony obszarów Natura 2000.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Jeśli nie wiesz, po prostu zadzwoń lub napisz e-mail - nasi konsultanci chętnie podpowiedzą najlepsze rozwiązanie.

Z dniem 13 listopada 2020 r. zniknęła dowolność w tworzeniu dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw wprowadzono konkretne wymogi dotyczące trzech kwestii: zakresu strategii, trybu konsultacji społecznych oraz opiniowania projektu strategii.

Niebawem opracowanie strategii rozwoju dla gminy będzie obligatoryjne, a dokument ma przejąć funkcję studiów uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Co więcej, aby pozyskać dofinansowanie (lub uzyskać dodatkowe punkty przy ocenie wniosku) w ramach regionalnego programu operacyjnego w perspektywie UE 2021-2027 konieczne jest wpisanie przedsięwzięcia do strategii rozwoju gminy.

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Punkt wyjścia przy opracowywaniu dokumentu Strategii stanowi Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej danej jednostki. Obejmuje ona wiele kwestii, w tym w szczególności:

 • sytuację demograficzną,
 • edukację,
 • pomoc społeczną,
 • kulturę, sport i turystykę,
 • ochronę zdrowia,
 • działalność organizacji pozarządowych,
 • bezrobocie i lokalny rynek pracy,
 • rolnictwo,
 • położenie geograficzne i administracyjne,
 • środowisko naturalne,
 • infrastruktura techniczna (w tym drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, gospodarka odpadami, itp.).

Analiza kwot

Diagnoza nie może zawierać jedynie tzw. „suchych faktów”, ale powinna przedstawiać wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych analiz w poszczególnych sferach. Umożliwia to analiza SWOT, która stanowi określenie:

 • mocnych stron, czyli uwarunkowań wewnętrznych gminy, będących jej atutem, zaletą;
 • słabych stron, czyli uwarunkowań wewnętrznych będących jej wadą, problemem;
 • szans, czyli uwarunkowań zewnętrznych, które można wykorzystać do rozwoju gminy;
 • zagrożeń, czyli uwarunkowań zewnętrznych, które mogą blokować jej rozwój.

Cele strategiczne i operacyjne

Zgodnie z art. 10e, ust. 3, pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, strategia określa w szczególności cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Oznacza to, że założone cele powinny być spójne z zakresem opracowanej na wcześniejszym etapie Diagnozy. 

Cele strategiczne mają charakter długofalowy, wskazują generalny kierunek rozwoju.
Pozwalają odpowiedzieć na pytanie – CO JAKO GMINA CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Sformułowanie celów należy oprzeć na zasadzie SMART, co oznacza, że muszą być:

 • Specific – jasne i czytelne;
 • Measurable – mierzalne;
 • Achievable – osiągalne,
 • Relevant – istotne,
 • Time-bound – określone w czasie.

Po określeniu celów strategicznych należy przejść do następnego etapu, czyli wyznaczenia celów operacyjnych. 

Cele operacyjne dotyczą średniego horyzontu czasowego i pozwalają na realizację celów strategicznych.

Pozwalają odpowiedzieć na pytanie – JAK CHCEMY TO OSIĄGNĄĆ?

ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ OCZEKIWANE REZULTATY

Art. 10e ust.3 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje, że strategia określa w szczególności – kierunki działań podejmowanych do osiągnięcia celów strategicznych i oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, a także wskaźniki ich osiągnięcia.

Kolejnym etapem jest zatem określenie kierunków działań, które służą realizacji założonych celów. Są to rodzaje planowanych przedsięwzięć określone w sposób w miarę ogólny, a jeśli to możliwe – w formie konkretnych zadań. Zapobiegnie to szybkiej dezaktualizacji Strategii.

Jakie działania mogą zatem znaleźć się w Strategii? Są to na przykład:

 • Zwiększenie oferty kulturalnej,
 • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami,
 • Modernizacja istniejących dróg gminnych,
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Następnie dla wszystkich kierunków działań należy wskazać oczekiwane rezultaty, które stanowią wszelkie przewidywane i nie dające się przewidzieć skutki realizacji działań. Wskazują, w jakim stopniu gmina przybliża się do wykonania założonych celów.

Rezultaty muszą być mierzalne i weryfikowalne. Dlatego powinno się dla nich określić wskaźniki, które są liczbowym przedstawieniem rozpatrywanego rezultatu.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej

Wymiar przestrzenny Strategii realizowany jest przede wszystkim poprzez obligatoryjne opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

Model obrazuje kierunki rozwoju przestrzennego gminy, wskazuje obszary istotne z punktu widzenia jej rozwoju, a także rodzaje powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami oraz ukazuje schematyczne rozmieszczenie zaplanowanych kierunków działań.

Opracowywany jest w szczególności na podstawie dokumentów planistycznych na poziomie gminy, ale również na szczeblu regionalnym. Pozwala to zachować jego spójność wewnętrzną, jak i zewnętrzną.

Ustawodawca nie narzucił treści oraz formy modelu, ponieważ jego konstrukcja uzależniona jest od specyfiki danej jednostki terytorialnej, jak na przykład ukształtowanie terenu, dotychczasowe użytkowanie przestrzeni, występujące zasoby naturalne, obszary cenne przyrodniczo oraz powiązania komunikacyjne, a także zdiagnozowane na wcześniejszych etapach problemy, potrzeby i potencjał konkretnej jednostki samorządowej. Najczęściej składa się z części opisowej oraz graficznej.

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie

Harmonijny ład przestrzenny to jeden z celów polityki przestrzennej całego kraju, dlatego istotne jest, żeby w Strategii znalazły się także ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, na co wskazuje również ustawa o samorządzie gminnym. 

Powinny one wskazywać przewidywane i pożądane działania zmierzające do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w sposób jak najbardziej uporządkowany. Ich zakres ustalany jest indywidualnie, w zależności od charakteru danej gminy, wizji jej rozwoju czy aktualności dokumentów planistycznych. Największą uwagę należy poświęcić kwestiom takim, jak:

 • zasady kształtowania osadnictwa, obszarów usług, stref aktywności gospodarczej oraz produkcji rolnej, przestrzeni rekreacyjnej;
 • zasady kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, a także krajobrazu;
 • warunki i zasady rozwoju infrastruktury technicznej;
 • obszary funkcjonalne.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-40.jpg

Obszary strategicznej interwencji

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) to obszary, które ze względu na występowanie określonych czynników znajdują się w sytuacji kryzysowej bądź odwrotnie posiadają potencjał rozwojowy. W związku z tym wymagają podjęcia określonych działań, które mają na celu zniwelowanie występującego problemu lub też wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału.

Identyfikacja OSI odbywa się na poziomie krajowym – na podstawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, regionalnym – w oparciu o strategię wojewódzką oraz fakultatywnie na poziomie lokalnym.

 Pierwszym zadaniem jest sprawdzenie, na terenie którego OSI znajduje się dana gmina, a następnym – czy dla tego obszaru zaplanowano jakieś działania, a jeśli tak, to jakie.

System realizacji strategii

System realizacji strategii jest elementem obligatoryjnym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. W procesie tym istotne jest w szczególności wyznaczenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację strategii, ustalenie zasad współpracy, określenie wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz wskazanie sposobu przeprowadzenia monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji strategii.

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację strategii są przede wszystkim wójt (burmistrz/prezydent), rada gminy (miasta), urząd gminy (miasta) oraz podległe mu jednostki. Podejmują oni działania zgodnie z zasadą „trójkąta współpracy”, czyli działają również z sektorem społecznym i biznesowym.

W strategii obowiązkowo należy sporządzić wytyczne odnośnie do dokumentów wykonawczych, czyli obowiązkowych oraz fakultatywnych programów i planów obowiązujących w gminie.

Ramy finansowe i źródła finansowania

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ostatnim obligatoryjnym elementem Strategii jest określenie szacunkowych ram finansowych i źródeł finansowania. Jest to niezbędny punkt pozwalający ocenić możliwości realizacji strategii.

W dokumencie należy wskazać wielkości środków finansowych zaplanowanych na realizację strategii wraz z potencjalnymi źródłami finansowymi. Wymagane jest określenie skali wydatków i możliwości pozyskania środków na ich pokrycie.

Co istotne, ramy finansowe wskazane dla konkretnych celów strategicznych i operacyjnych mają charakter prognostyczny i są zależne od szeregu zmiennych, jak na przykład sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie.

konsultacje społeczne

Proces opracowania Strategii powinien być prowadzony w oparciu o zasadę partnerstwa i partycypacji społecznej – na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z jej zapisami Projekt strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom społecznym, w szczególności z:

 • mieszkańcami gminy,
 • sąsiednimi gminami i ich związkami,
 • lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
 • właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Okres konsultacji społecznych wynosi minimum 35 dni od dnia ogłoszenia konsultacji.

Elementem obowiązkowym jest przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego przede wszystkim ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz publikacja sprawozdania co najmniej na stronie internetowej gminy. Czas na przygotowanie sprawozdania nie może być dłuższy niż 30 dni.

Opiniowanie przez zarząd województwa

Projekt strategii rozwoju gminy jest opiniowany przez właściwy zarząd województwa w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

Zarząd województwa wydaje opinię w terminie 30 dni od otrzymania projektu strategii rozwoju gminy. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie uznaje się, że strategia rozwoju gminy jest spójna w zakresie polityki przestrzennej ze strategią rozwoju województwa.

Ewaluacja ex ante

Ewaluacja stanowi obiektywną ocenę realizacji strategii na wszystkich jej etapach, począwszy od planowania aż do zakończenia jej obowiązywania. Pierwszym typem ewaluacji jest ewaluacja ex-ante, która podejmowana jest przed uchwaleniem strategii. Jej zadaniem jest ocena:

 • trafności celów strategicznych i planowanych działań względem zidentyfikowanych problemów,
 • przewidywanej skuteczności działań na rzecz realizacji celów,
 • przewidywanej efektywności sumy zasobów przeznaczonych na realizację działań,
 • spójności wewnętrznej i zewnętrznej założonych celów.

Ewaluacja ex-ante w odróżnieniu do pozostałych typów ewaluacji jest obligatoryjna

Procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Projekt strategii rozwoju gminy jest jednym z dokumentów, które obowiązkowo podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (dalej: sooś), o ile wyznacza ramy dla późniejszej realizacji projektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Opinię o zasadności przeprowadzenia oceny oraz o jej zakresie wydaje co do zasady regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w terminie 30 dni od otrzymania pisma.

Gmina może wnioskować o odstąpienie od przeprowadzenia sooś, jeśli wykaże, że realizacja postanowień strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Jednak, jeśli gmina nie uzyska zgody na odstąpienie, konieczne jest sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko, a następnie skonsultowanie projektu strategii wraz z prognozą z mieszkańcami gminy oraz organami biorącymi udział w uzgadnianiu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie.

Opracowana w ten sposób Strategia rozwoju gminy będzie stanowić plan rozwoju lokalnego, a jednocześnie pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na najważniejsze inwestycje i działania służące rozwojowi jednostki samorządowej.

Nasi eksperci pracowali przy opracowywaniu dokumentów m. in. dla poniższych podmiotów:

 • Miasto Inowrocław,
 • Miasto Ustka,
 • Gmina i Miasto Lwówek Śląski,
 • Gmina i Miasto Żuromin,
 • Gmina Kościelec,
 • Gmina Sztutowo,
 • Gmina Miłki,
 • Gmina Kobyla Góra,
 • Gmina Staroźreby,
 • Gmina Podegrodzie,
 • Gmina Rutki,
 • Gmina Przykona,
 • i wiele innych.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/12/closeup-hands-passing-contract-unrecognizable-businessman-min-scaled.jpg
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Projekt-bez-tytulu-28-e1678119914166.jpg
ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone