fbpx
 

ZROBIMY TO DLA CIEBIEKonkurs dotacyjny w ramach interwencji WPR dla rolników
''Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu''

Możemy zaoferować Ci usługę dopasowaną do Twoich potrzeb. Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji.

Zobacz jakie to korzystne.

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, doboru odpowiedniej argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji z interwencji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Szczegóły naszych rozwiązań oraz cenę usługi poznasz na poniższej stronie.

Współpracując z nami zyskujesz ogrom czasu i pewność!

Przede wszystkim zaoszczędzimy Twój czas potrzebny na zdobycie wiedzy i informacji jak prawidłowo skorzystać z dotacji dla rolników, którzy chcą zrealizować inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu.

Jednak największą zaletą współpracy z nami jest Twój spokój ducha, bo z nami nie stracisz szansy na zdobycie dodatkowych środków dla Twojej firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapoznaj się z informacjami na tej stronie lub pozostaw swoje dane kontaktowe a my Ci je wyślemy e-mailem.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kiedy my prowadzimy Twoje sprawy, Ty możesz skupić się na realizacji ważnych celów Twojego gospodarstwa.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-1280x854.jpg

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, pisanie wniosków dotacyjnych, biznesplanów i kontakt z administracją naborów – jest dla nas codziennością. Wnioski przygotowujemy szybko, bezbłędnie, przy minimum formalności z Twojej strony. Nasza usługa pozyskania dotacji jeśli będziesz sobie tego życzyć – może być kompleksowa – jesteśmy wówczas z Tobą począwszy od przygotowania wniosku, po zgromadzenie całej dokumentacji, aż po uzyskanie i prawidłowe rozliczenie dofinansowania. Naszym celem nadrzędnym jest zdjęcie z Ciebie możliwie jak największej ilości zadań w ramach pozyskiwania wsparcia finansowego.

Gwarancja rzetelności

Dajemy Państwu 100% gwarancję poprawności merytorycznej świadczonych przez nas usług, zarówno w kontekście konsultacji dotacji, jak i procesu ich pozyskania. Naszym celem biznesowym jest prawidłowość oraz skuteczność składanych przez nas wniosków, w równym stopniu zależy nam na sprawnym i bezbłędnym prowadzeniu spraw naszych Klientów.

Jak zacząć?

Skontaktuj się z nami – jak wolisz – telefonicznie lub e-mailowo albo zamów usługę bezpośrednio w naszym e-sklepie.

W skrócie

Interwencja
"Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu"

„Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” to interwencja realizowana w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dla kogo:

O dofinansowanie w ramach interwencji mogą ubiegać się rolnicy lub grupy rolników (co najmniej 3).

Wsparcie może zostać przyznane rolnikowi, który jest posiadaczem gospodarstwa o powierzchni UR nie większej niż 300 ha.

Pomoc przyznaje się, jeżeli rolnik prowadzi w gospodarstwie działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej i działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo-badawczych.

W przypadku gdy o pomoc ubiega się grupa rolników, pomoc przyznaje się, jeżeli każdy z rolników jest posiadaczem gospodarstwa spełniającego wyżej określone warunki.

Cel dofinansowania i typy projektów:

Celem interwencji jest ochrona zasobów naturalnych oraz klimatu poprzez wsparcie inwestycyjne. Ułatwi to gospodarstwom rolnym spełnianie warunków technicznych pozwalających na ograniczenie presji rolnictwa na środowisko naturalne.

Wsparcie otrzymają inwestycje mające na celu m.in. ograniczenie zużycia środków ochrony roślin lub nawozów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych, amoniaku i odorów, zwiększenie sekwestracji oraz bioróżnorodności gleby przez właściwe użytkowanie gruntami, adaptację do zmian klimatu, w tym poprawę gospodarowania wodą w gospodarstwie.

Forma wsparcia:

 • refundacja części kosztów kwalifikowalnych operacji (np. maszyn, urządzeń),
 • standardowe koszty jednostkowe (np. w przypadku budowli do przechowywania nawozów naturalnych).

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji (grupa rolników),
 • do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji lub do 65% ustalonych kosztów jednostkowych (rolnik).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 20 tys. zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Maksymalna kwota dofinansowania: limit pomocy na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo w okresie realizacji PS WPR wynosi 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: czwarty kwartał 2024 r.

Na co:

Wspierane będą operacje mające na celu ograniczenie presji produkcji rolnej na zasoby środowiska naturalnego lub klimat albo pozwalających przystosować się do zmian klimatu. Pomoc będzie przyznawana na inwestycje materialne lub niematerialne zmierzające do:

 • ograniczenia zużycia środków ochrony roślin,
 • poprawy efektywności wykorzystania nawozów,
 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych i odorów,
 • poprawy gospodarowania wodą,
 • zwiększenia sekwestracji węgla lub bioróżnorodności gleby lub
 • adaptacji do zmian klimatu oraz ograniczenia oddziaływania niekorzystnych warunków pogodowych.

Wsparcie uzyskają inwestycje, które dotyczą:

 • budowy nowych:
  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych;
 • przebudowy lub zakupu zbiorników lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych;
 • budowy lub przebudowy innych budowli wykorzystywanych w produkcji rolniczej;
 • zakupu maszyn lub urządzeń;
 • budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej lub wyposażenia wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Pełny wykaz rodzajów inwestycji objętych wsparciem stanowi Załącznik 1 do „Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

Do inwestycji niematerialnych (wartości niematerialnych i prawnych) zalicza się w szczególności:

 • autorskie prawa majątkowe i pokrewne,
 • licencje,
 • prawa do znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych,
 • know–how.

Nabyciu programów komputerowych towarzyszy przeniesienie autorskich praw majątkowych (umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych) do takich programów lub udzielenie licencji (umowa licencyjna) na korzystanie z tych programów. Oprogramowanie, z nabyciem którego nie łączy się uzyskanie licencji lub autorskich praw do programu, nie jest zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, nawet gdy będzie wykorzystywane w okresie związania celem.

Kryteria wyboru mogą obejmować m.in.:

 • skalę lub rodzaj produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym,
 • zastosowanie rozwiązań cyfrowych,
 • operacje realizowane przez grupę rolników, tj. wspólnego użytkowania zakupionych nowych maszyn i urządzeń (umowa zawarta pomiędzy co najmniej trzema rolnikami będącymi osobami fizycznymi),
 • poprawę efektywności wykorzystania nawozów,
 • zmniejszenie zużycia lub poprawę efektywności wykorzystania środków ochrony roślin,
 • poprawę gospodarowania wodą,
 • poprawę sekwestracji węgla lub bioróżnorodności gleby,
 • położenie gospodarstwa na obszarze Natura 2000.

Kluczowe wymagania:

 • inwestycja musi być uzasadniona wielkością produkcji prowadzonej w gospodarstwie, adekwatna do panujących w nim warunków gospodarowania oraz racjonalna pod względem kosztów;
 • inwestycje w zakresie gospodarowania wodą muszą być zgodne z przepisami ustawy Prawo wodne;
 • inwestycje nie mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000;
 • wsparcie na operacje wspólne może zostać przyznane wyłącznie na nowe maszyny lub urządzenia,
 • ukończenie szkolenie z zakresu „Zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi takimi jak woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.
Wykaz rodzajów inwestycji kwalifikujących się do dofinansowania

 

Poz.

Rodzaj inwestycji

Inwestycje związane z produkcją zwierzęcą

1.

Elektroniczne stacje paszowe (automatyczne stacje żywieniowe)

2.

Wozy paszowe rozdrabniająco-mieszające z systemem ważącym

3.

Beczkowozy z poidłami do pojenia zwierząt w chowie pastwiskowym. Uwaga: Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń

4.

Budowa lub zakup i instalacja bram pastwiskowych stałych oraz elektryzatorów sieciowych lub akumulatorowych.

Uwaga: Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń

5.

Zamknięte zbiorniki betonowe na gnojowicę

6.

Zamknięte zbiorniki betonowe na gnojówkę

7.

Zamknięte zbiorniki metalowe na gnojowicę

8.

Zamknięte zbiorniki metalowe na gnojówkę

9.

Zamknięte zbiorniki z tworzywa sztucznego na płynne nawozy naturalne

10.

Elastyczne zbiorniki z tworzywa sztucznego na płynne nawozy naturalne

11.

Przykrycie z pływających elementów z tworzyw sztucznych dla zbiorników na gnojowicę

12.

Przykrycie z pływających elementów z tworzyw sztucznych dla zbiorników na gnojówkę

13.

Dach z elastycznego tworzywa nad zbiornikiem na gnojowicę

14.

Dach z elastycznego tworzywa nad zbiornikiem na gnojówkę

15.

Stalowy dach dla zbiorników żelbetowych i metalowych na gnojowicę

16.

Separator ślimakowy gnojowicy

17.

Pompy, mieszadła i miksery gnojowicy do zbiorników zamkniętych

18.

Płyty obornikowe

19.

Zadaszenie płyty obornikowej

20.

Nieprzepuszczalna tkanina techniczna do przykrycia pryzmy obornika

21.

Składowisko z podłożem denitryfikacyjnym do przechowywania obornika

22.

Płyty do przechowywania pasz, silosy przejazdowe

23.

Urządzenia do optymalizacji warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich.

Uwaga: Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń

24.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynkach inwentarskich sterowany automatycznie z zastosowaniem filtrów powietrza.

Uwaga: Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń

25.

Systemy oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich. Uwaga: Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń

26.

System kontroli i sterowania parametrami mikroklimatu w budynkach inwentarskich wraz z filtrami powietrza.

Uwaga: Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń

Programy komputerowe, aplikacje, urządzenia wspierające i optymalizujące proces podejmowania decyzji produkcyjnych

27.

Programy komputerowe do bilansowania dawek pokarmowych i żywienia zwierząt gospodarskich.

Uwaga: Nie wspiera się w zakresie chowu lub hodowli bydła lub świń

28.

Programy do tworzenia map aplikacyjnych nawożenia i oprysku

29.

Programy wspomagające sporządzanie planów nawożenia

30.

Komputery pokładowe i oprzyrządowanie do sterowania precyzyjną dawką nawozów, nasion, środków ochrony roślin (do rozsiewaczy nawozów, rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych, siewników, opryskiwaczy)

31.

Systemy mapowania plonu

32.

Drony do monitorowania stanu upraw

33.

Urządzenia do zaopatrzenia roślin w azot (ręczne i mobilne)

34.

Rolnicze stacje meteo wraz z czujnikami pomiarowymi

35.

Systemy jazdy równoległej i automatycznego prowadzenia ciągnika lub maszyny

Maszyny do stosowania nawozów mineralnych

36.

Rozsiewacze nawozów mineralnych spełniające europejską normę EN-13739

37.

Rozsiewacze nawozów z automatycznym systemem kontroli i sterowania ilością wysiewanego nawozu

38.

Rozsiewacze z automatyczną kontrolą oraz sterowaniem szerokością i symetrycznością rozsiewu nawozu (rozsiewacze radarowe)

39.

Dwutarczowe rozsiewacze nawozów sterujące precyzyjną dawką nawozów mineralnych proporcjonalnie do prędkości jazdy

40.

Dwutarczowe rozsiewacze nawozów z kontrolowanym promieniem rozrzutu

41.

Urządzenia rozsiewu granicznego nawozów mineralnych

42.

Rozsiewacze przystosowane do zmiennej aplikacji nawozów mineralnych z wykorzystaniem cyfrowych map pola i sygnału GPS

43.

Zestawy testowe do pomiaru równomierności rozsiewu nawozów mineralnych

44.

Rozsiewacze wapna nawozowego

45.

Rozsiewacze pneumatyczne

46.

Narzędzia uprawowe z nawożeniem wgłębnym

47.

Dozowniki do fertygacji lub chemigacji

48.

Agregaty uprawowo-siewne z nawożeniem wgłębnym

49.

Siewniki punktowe z nawożeniem wgłębnym

Maszyny i urządzenia do stosowania nawozów naturalnych, kompostu, produktów pofermentacyjnych

50.

Aplikatory gnojowicy typu węże wleczone,

 • płozy wleczone,

 • aplikator doglebowy szczelinowy (tarczowy),

 • aplikator doglebowy kultywatorowy lub talerzowy,

 • aplikator zębowy

51.

Wozy asenizacyjne z aplikatorami wskazanymi w poz. 50

52.

Rozrzutniki obornika z dynamicznym systemem kontroli dawki

53.

Rozrzutniki obornika z systemem elektronicznej regulacji prędkości przenośnika w zależności od zmian prędkości jazdy

54.

Aeratory do produkcji kompostu z obornika i masy organicznej

Maszyny i urządzenia do ochrony roślin

55.

Opryskiwacze zaliczane do klasy 75% redukcji znoszenia

56.

Opryskiwacze polowe z belką PSP, w tym rzędowe

57.

Sadownicze opryskiwacze recyrkulacyjne z odzyskiwaniem cieczy użytkowej (tunelowe, kolektorowe, reflektorowe)

58.

Opryskiwacze polowe z systemami zapobiegającymi nakładaniu środków ochrony roślin (nakładki) i ich nierównomiernemu nanoszeniu na łukowych odcinkach

59.

Opryskiwacze sadownicze wielogardzielowe z kierowanym strumieniem powietrza

60.

Opryskiwacze sensorowe do selektywnego opryskiwania upraw sadowniczych i polowych

61.

Opryskiwacze sadownicze z asymetryczną regulacją wydajności strumienia powietrza zdalnie z miejsca operatora

62.

Opryskiwacze z głowicami dwuczynnikowymi

63.

Opryskiwacze rzędowe, pasowe i osłonowe stosowane w uprawach polowych, warzywniczych, szkółkarskich lub plantacjach owoców miękkich

64.

Zaprawiarki do nasion i bulw

65.

Chwastowniki, aeratory polowe i łąkowe

66.

Pielniki do upraw międzyrzędowych, w tym z doglebowymi aplikatorami nawozów, mikroelementów lub biopreparatów

67.

Pielniki boczne do sadów

68.

Pielniki termiczno-płomieniowe (termopielniki)

69.

Urządzenia do mechanicznego niszczenia szkodników w uprawach

70.

Maszyny do elektrycznego odchwaszczania (pielenia) i desykacji upraw

Budowle i urządzenia do poprawy gospodarowania wodą

71.

Zamknięte naziemne zbiorniki do retencji wody

72.

Podziemne zbiorniki do retencji wody

73.

Instalacje do pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej

74.

System odzysku wody z mycia urządzeń udojowych

75.

Systemy lub urządzenia do ponownego wykorzystania, filtrowania lub uzdatniania wody

Maszyny do uprawy gleby i siewu

76.

Narzędzia i maszyny do głębokiej uprawy bezorkowej

77.

Agregat do siewu bezpośredniego (bezorkowa uprawa gleby), w tym do siewu w mulcz

78.

Brony talerzowe do wymieszania obornika z glebą

79.

Wał posiewny

80.

Siewniki do poplonu i trawy

81.

Mulczery (rozdrabniacze polowe) przygotowujące mulcz ze słomy oraz poplonów

82.

Maszyny do ściółkowania gleby w polowych uprawach ogrodniczych

83.

Rozdrabniacze łęcin

Maszyny i urządzenia do uprawy, pielęgnacji i zbioru biomasy z trwałych użytków zielonych

84.

Pługi łąkowe

85.

Glebogryzarki stosowane do uprawy trwałych użytków zielonych

86.

Wały i włóki łąkowe

87.

Kosiarki

88.

Maszyny do obróbki skoszonej zielonki

89.

Prasy zbierające zwijające wykorzystywane do zbioru z trwałych użytków zielonych

90.

Prasy zbierające wielkogabarytowe wykorzystywane do zbioru z trwałych użytków zielonych

91.

Prasoowijarki do zbioru z trwałych użytków zielonych

92.

Owijarki wykorzystywane do zbioru z trwałych użytków zielonych

93.

Prasy silosujące do zakiszania siana w rękawach foliowych

94.

Sieczkarnie ciągnikowe z zespołem podbierającym

95.

Adapter podbierający do sieczkarni samobieżnych

96.

Adapter-kosiarka do sieczkarni samobieżnych

97.

Przyczepy zbierające (samozaładowcze) do zbioru podsuszonej zielonki wyposażone w noże docinające

98.

Przyczepy zbierające z kosiarką bębnową (ścianacze zielonek)

99.

Platformy do bel (przyczepy platformowe) do zwózki bel siana i zielonek

100.

Przyczepy objętościowe do zwózki zielonek z trwałych użytków zielonych

101.

Maszyny i narzędzia do ugniatania oraz formowania zielonki w silosie lub na pryzmie

Inne

102.

Maszyny i urządzenia do pielęgnacji zadrzewień i zakrzewień śródpolnych

103.

Sadownicze rozdrabniacze gałęzi

104.

Systemy siatek przeciw gradowych

105.

Stanowiska bioremediatycyjne do pozostałości środków ochrony roślin

106.

Stanowiska do napełniania i mycia opryskiwaczy wyposażone w instalację do zbierania popłuczyn

107.

Stanowiska do oczyszczania wody z zanieczyszczeń chemicznych

108.

Stanowiska do dehydratacji płynnych pozostałości środków ochrony roślin

109.

Budowa sztucznych osłon zapobiegających znoszeniu cieczy opryskowej poza strefę opryskiwania

110.

Sprzęt do mycia budynków inwentarskich, hal produkcyjnych oraz urządzeń, maszyn rolniczych i pojazdów rolniczych

ZWRÓĆ SIĘ DO NAS

Jesteśmy po to, aby odciążyć Cię
od biurokratycznych procedur

Mamy wyspecjalizowaną drużynę, która weźmie na siebie sprawdzenie czy kwalifikujesz się do programu, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie Cię przez cały proces… Wszystko po to, abyś mógł szybciej cieszyć się uzyskaną dotacją i skupić się na ważnych celach, które chcesz zrealizować.
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png
FAQ

Najczęściej zadawane pytania
na temat interwencji
"Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

Ile czasu trwa przygotowanie wniosku do konkursu „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”?

Czas przygotowania jest zależny w dużym stopniu od szybkości odpowiedzi Klienta na nasze pytania i wypełnienia ankiety prekwalifikacyjnej – zazwyczaj przygotowanie całego kompletu dokumentów wynosi ok 1-2 tygodni.

Jakie są kryteria dotyczące rozwiązań cyfrowych?

Punkty za to kryterium będą przyznawane, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, która dotyczy rozwiązań cyfrowych do wspomagania planowania nawożenia, precyzyjnej ochrony roślin, innych prac polowych lub zarządzania zasobami gospodarstwa.

Punkty będą przyznawane w sytuacji, gdy rozwiązania cyfrowe są elementem kompleksowej operacji i są niezbędne do prawidłowej obsługi zakupionych w ramach operacji maszyn lub urządzeń oraz jeżeli operacja obejmuje co najmniej jedną inwestycję wymienioną w poz. 1, 24–35, 37–40, 42–43, 52–53 lub 60 tabeli dotyczącej wspieranych rodzajów inwestycji.

Czy operacje realizowane przez grupę rolników są dodatkowo premiowane?

Tak, w przypadku realizowania operacji przez grupę rolników przyznaje się dodatkowe punkty.

Czego dotyczy kryterium "poprawa efektywności wykorzystania nawozów"?

Kryterium to dotyczy inwestycji, które przyczyniają się do poprawy efektywności wykorzystania nawozów mineralnych, organicznych lub naturalnych lub produktów pofermentacyjnych. Takie inwestycje otrzymają dodatkowe punkty, pod warunkiem, że operacja obejmuje co najmniej jedną inwestycję wymienioną w poz. 36–54 tabeli dotyczącej wspieranych rodzajów inwestycji.

Co się stanie w przypadku gdy operacja spełnia oba kryteria: zmniejszenie zużycia oraz poprawa efektywności wykorzystania środków ochrony roślin? Czy dostanę punkty za oba?

W przypadku gdy operacja dotyczy inwestycji dotyczącej zakupu maszyn lub urządzeń do niechemicznej lub chemicznej ochrony roślin oraz obejmuje realizację co najmniej jednej inwestycji wymienionej tabeli dotyczącej wspieranych rodzajów inwestycji w poz. 55-70, wówczas punkty przyznaje się, biorąc pod uwagę tylko tę inwestycję wchodzącą w skład tej operacji, która otrzymała największą liczbę punktów.

Czy mogę otrzymać dofinansowanie, jeśli moje gospodarstwo leży na obszarze Natura 2000?

Jak najbardziej, należy jednak pamiętać, że inwestycje nie mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Jeżeli operacja jest realizowana w gospodarstwie, w skład którego wchodzą UR położone na obszarze Natura 2000 przynaje się dodatkowe punkty. W przypadku operacji realizowanej przez grupę rolników, aby otrzymać punkty, każdy z rolników należący do grupy rolników powinien spełniać to kryterium.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.
KROK PO KROKU

Jak wygląda proces
współpracy z nami?

1 KROKSkontaktuj się z nami

podaj nam e-mailowo lub telefonicznie Twoje dane kontaktowe i dane dotyczące prowadzonego gospodarstwa. Napisz w temacie "Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu".

2 KROKZapoznaj się z naszą ofertą i złóż zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą e-maila lub w naszym e-sklepie na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

3 KROKOpłać zamówienie

Tradycyjnie – za pomocą faktury proforma, bądź bezpiecznie poprzez e-sklep na naszej stronie internetowej (dzięki czemu znacząco przyspieszysz realizację zamówienia).

4 KROKRozpoczynamy realizację merytoryczną!

Zapoznaj się z informacjami uzyskanymi od nas emailowo i startujemy z obsługą w zakresie pozyskania dotacji z interwencji "Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu".
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone