fbpx
 

ZROBIMY TO ZA CIEBIEProgram czyste powietrze

oferujemy kompleksową pomoc od A do Z

Program "Czyste Powietrze" - co to takiego?

Program Czyste Powietrze ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Służyć ma do tego właśnie wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, która znacznie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia zanieczyszczeń.

Budżet programu

Na program przeznaczone zostały środki w wysokości aż 103 miliardy złotych.

Dotacja może wynieść od 30 000 zł do nawet 69 000 zł. Szczegóły poniżej.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Formy dofinansowania

Wyróżnia się trzy formy dofinansowania:

 1. dotacja;
 2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.
 3. Progi dotacji;
 4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (narazie jeszcze nie uruchomione)

Terminy składania wniosków

Nabór wniosków jest ciągły aż do roku 2027.

Do kogo skierowany jest program?

Program tak naprawdę kierowany jest do wszystkich właścicieli czy też współwłaścicieli budynków jednorodzinnych bądź też lokali, które zostały w budynkach jednorodzinnych wydzielone i posiadają własną księgę wieczystą.

Dofinansowanie można otrzymać na 3 różnych poziomach. Wyróżnia się: beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, podwyższonego poziomu dofinansowania i najwyższego poziomu dofinansowania.

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania

Za Beneficjentów w tym programie uważa się osoby fizyczne na warunkach wskazanych w sekcji „do kogo skierowany jest program?”, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Jeżeli ktoś uzyskuje dochód z różnych źródeł, dochody sumuje się, ale suma ich nie może przekroczyć 100 000 zł.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

1) demontaż  nieefektywnego źródła ciepła i zakup oraz montaż nowej pompy ciepła. Dodatkowo uwzględnia się również:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okiem, drzwi zewnętrznych, drzwi;
 • dokumentacja dot. Zakresu powyżej np. Audyt energetyczny

Kwoty dotacji:

 • 25 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 30 000 zł – z mikroinstalacją fotowoltaiczną

2) demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a także:

 • zakup i montaż innego źródła niż wymienione w opcji 1;
 • zakup i montaż kotłowni gazowej;
 • demontaż i zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegra budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram;
 • dokumentacja taka jak. Audyt energetyczny czy dokumentacja projektowa.

Kwoty dotacji:

 • 20 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 25 000 zł- z mikroinstalacją fotowoltaiczną

3) przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe a obejmuje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram..;
 • wykonanie dokumentacji np. audyt energetyczny.

Kwota dotacji

 • 10 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania

Za Beneficjentów w tym programie uważa się osoby fizyczne na warunkach wskazanych w sekcji „do kogo skierowany jest program?”, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku natomiast prowadzenia działalności, roczny dochód nie może przekroczyć 30 krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

1) Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów grzewczych;
 • demontaż i zakup nowej instalacji centralnego ogrzewania;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram;
 • dokumentacja np. audyt energetyczny.

Kwoty dotacji:

 • 32 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • 37 000 zł-  z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

2) przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe a obejmuje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram..;
 • wykonanie dokumentacji np. audyt energetyczny.

Kwota dotacji

 • 15 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania

Za Beneficjentów w tym programie uważa się osoby fizyczne na warunkach wskazanych w sekcji „do kogo skierowany jest program?”, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • lub ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył 20 krotności minimalnego wynagrodzenia.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

1) demontaż  nieefektywnego źródła ciepła i zakup oraz montaż nowej pompy ciepła. Dodatkowo uwzględnia się również:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji ogrzewania;
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okiem, drzwi zewnętrznych, drzwi;
 • dokumentacja dot. Zakresu powyżej np. audyt energetyczny

Kwoty dotacji:

 • 60 000 zł – bez mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • 69 000 zł – z mikroinstalacją fotowoltaiczną

2) przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe a obejmuje:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram..;
 • wykonanie dokumentacji np. audyt energetyczny.

Kwota dotacji

 • 30 000 zł.
ROZWIJAMY SIĘ Z NASZYMI KLIENTAMI

Dlaczego akurat MY?

D O Ś W I A D C Z E N I E

od 20 lat z sukcesami pomagamy ludziom zdobyć ich upragnione dotacje i dofinansowania

T E R M I N O W O Ś Ć

Działamy szybko i sprawnie, doskonale wiemy jak cenny jest czas

S K U T E C Z N O Ś Ć

Osiągamy zamierzone efekty, bo sukces klienta jest i naszym sukcesem

I N D Y W I D U A L N O Ś Ć

Nasze usługi są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta

Mówimy prostym językiem
o skomplikowanych sprawach

Maksymalne dotacje

W poniższej tabeli przedstawiona została maksymalna kwota dotacji kosztów kwalifikowanych, jaką można otrzymać w zależności od podjęcia czynności czyli np. W zależności czy zdecydujesz się na  kupno kocioła gazowego czy tez ogrzewania elektrycznego.

NAZWA KOSZTU PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

– ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ

30 TYŚ. ZŁ

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

– ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ

37 TYŚ. ZŁ

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

– ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ

69 TYŚ. ZŁ

Maksymalna kwota dotacji (zł)
Kotłownia gazowa 6 750 11 250 13 500
Kocioł na pellet drzewny 6 000 12 000 18 000
Kocioł na pellet drzewny  o podwyższonym standardzie 9 000 12 000 18 000
Ogrzewanie elektryczne 3 000 6 000 9 000
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 10 000 15 000 18 000
Pompa ciepła powietrza/woda 9 000 18 000 27 000
Pompa ciepła powietrze/woda po podwyższonej klasie efektywności energetycznej 13 500 18 000 27 000
Pompa ciepła typu powietrze 3 000 6 000 9 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 20 250 27 000 40 500
Kocioł gazowy kondensacyjny 4 500 9 000 13 500
Kocioł olejowy kondensacyjny 4 500 9 000 13 500
Kocioł zgazowujący drewno 6 000 12 000 18 000
Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 4 500 9 000 13 500
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 5 000 10 000 15 000
Mikroinstalcja fotowoltaiczną 5 000 5 000 9 000

Kredyt Czyste Powietrze

Nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego ruszył już w lipcu 2021 roku. Nabór jest ciągły i otwarty, także śmiało można składać wnioski.

Warunki, jakie trzeba spełnić:

 1. By złożyć taki wniosek, należy mieć już rozpoczęte przedsięwzięcie o których mowa powyżej, do 6 miesięcy przed samym złożeniem wniosku w przypadku wniosków składanych w wfośigw. W przypadku banków: od daty złożenia wniosku;
 2. Okres realizacji w przypadku wfośigw wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku banków: 18 miesięcy.
 3. Rozliczenie wniosku: w przypadku wfośigw maksymalnie w trzech częściach, bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia;
 4. Korekta wniosku: w przypadku wfośigw jest to możliwe, w przypadku banku nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku.

Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bank musi wypłacić beneficjentowi kredyt z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”. 95% musi być pokryciem kosztów kwalifikowanych. Kredyt musi zostać wykorzystany przez Beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.

Banki a wojewódzkie fundusze:

Na lata 2021-2022 banki mają limit środków wynoszący 1,5 mld zł. W ramach tych środków przekazywać będą wfośigw wnioski o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

Gwarancja Czyste Powietrze

Możliwe jest objęcie kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którymi dysponuje BGK. Dzięki temu, banki są w stanie zaproponować kredyt na o wiele korzystniejszych warunkach.  M.in.:

 1. Wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt i odpowiednie zapisy w umówię kredytowej,
 2. Gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie banku udzielającego kredyt ma zdolność kredytową,
 3. Gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu,
 4. Brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy.

Program Czyste Powietrza a Termomodernizacyjna ulga podatkowa

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?       

 • podatnikom, których dochody są opodatkowane zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób
  fizycznych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (art. 26h tej ustawy);
 • opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11 tej ustawy).

W przypadku uzyskiwania korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej:

 • odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie ze środków publicznych, a jedynie ta ich część która nie została dofinansowana;
 • -w przypadku gdy, po wcześniejszym dokonaniu odliczeń wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej, beneficjent otrzymał zwrot odliczonych wydatków w formie dotacji, jest zobowiązany zgodnie z przepisami podatkowymi doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

O czym należy pamiętać?

Program Czyste Powietrze Ulga termomodernizacyjna
Dotację można uzyskać na wiele lokali mieszkalnych, dla których prowadzona jest osobna księga. Należy tylko trzymać się limitów Tylko jedno odliczenie do 53 tyś na podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomosci
Obowiązuje limit dotacji niezależnie od liczby współwłaścicieli Z odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli
Dopuszczalne faktury VAT i rachunki imienne Jedynie Faktury VAT
Wydatki mogą być ponoszone:

w ramach Części 1) i Części 2) Programu:

–  do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie w formie dotacji,

–  do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu

w ramach Części 3) Programu:

– do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w
formie dotacji”

Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2019/04/img-experience.png

Q&A by Doradcy365

1. Jak długo rozpatrywany jest wniosek?

Wnioski rozpatrywane są w terminie 90 dnia od daty złożenia wniosku.

2. Czy współmałżonek, który nie jest właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek?

Nie może, ponieważ  nie jest właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości.

3. Czy wnioski można składać w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu Czyste Powietrze?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, więc tak.

4. Kiedy mogę rozpocząć realizację przedsięwzięcia?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić od dnia złożenia wniosku (z wyłączeniem dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być wykonane wcześniej przed dniem złożenia wniosku).

5. Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie zadania już zakończonego?

Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala na uzyskanie dofinansowania na zadania już zakończone. Zakończenie przedsięwzięcia to dzień wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac, oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie.

6. Czy mogę dokonać korekty wniosku?

Tak, jest to możliwe.

Masz więcej pytań, a nie znalazłeś/aś odpowiedzi w artykule powyżej? Napisz do Nas.

Dopełnimy wszystkich formalności za Ciebie. Złożymy odpowiedni wniosek i zadbamy o cały proces od momentu złożenia wniosku aż po uzyskanie dotacji.

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś. Zapraszamy do kontaktu.

Doradztwo od ponad 20 lat
w dziedzinie pozyskiwania dofinansowań, subwencji, ulg i umorzeń

Od 20 lat konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze, aby móc coraz bardziej kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych Klientów, głównie z sektora biznesu.

Skuteczność

Sumaryczny wskaźnik naszej skuteczności mierzony ilością pozytywnych decyzji wydanych w sprawach, którymi się zajmowaliśmy wynosi 92

Terminowość

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Wiarygodność

Dzięki doskonale dopracowanym standardom obsługi klientów 9/10 spraw, które realizujemy kończymy w zaplanowanych terminach.

Pokrewne usługi

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone