fbpx
 

„Energia Plus”, czyli preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i potrzebujeszcz dodatkowego wsparcia, by móc się rozwijać, ograniczając przy tym negatywny wpływ na środowisko – ten program jest dla Ciebie. NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w ramach „Energia Plus”. Program polega na udzieleniu pożyczki od 0,5 mln zł do 300 mln zł (do 85% kosztów kwalifikowanych) na preferencyjnych warunkach.

Preferencyjne warunki, czyli jakie?

 • WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
 • pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł.

Inne parametry kredytowania

 • kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł (do 85% ,
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat,
 • przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych.

Kto może się starać o dofinansowanie

Program „Energia Plus” kierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jakie przedsięwzięcia objęte są dofinansowaniem w ramach programu

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
 • Przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.
 • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • a) energię ze źródeł odnawialnych,
  • b) ciepło odpadowe,
  • c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 • Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Termin składania wniosków

Wnioski moża składać  już od 1.04.2022 r. do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

W jaki sposób można złożyć wniosek

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Po założeniu konta w GWD, aby utworzyć wniosek należy wybrać „Nowy wniosek o dofinansowanie”, następnie: ”Wniosek ze środków krajowych”, dalej: Dziedzina – Programy międzydziedzinowe, Program priorytetowy – 4.4. Energia Plus (2022)”.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku

 • Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków, jeżeli dokumenty nie są podpisywane zgodnie z reprezentacją.
 • Pozwolenie zintegrowane lub inne wymagane zezwolenia w tym pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów.
 • Uproszczony schemat technologiczny.
 • Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 • Sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku (o ile dotyczy).
 • Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku.
 • Statut albo umowa spółki.
 • Udokumentowanie źródeł finansowania (w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania).
 • Studium Wykonalności opracowane wg instrukcji umieszczonej w pomocy kontekstowej Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) oraz zgodnie z „Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW”.
 • W przypadku ubiegania się o:
  • a) pomoc de minimis – informacje na formularzu stanowiącym odpowiedni załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 1543),
  • b) pomoc inną niż de minimis – informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr poz. 238).

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, by skorzystać programu, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci na każdym etapie starania się o dofinansowanie. Przygotujemy niezbędne analizy, oswoimy formalności, odpowiemy na każdą Twoją wątpliwość.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone