fbpx
 

Nowe zmiany w planowanej ustawie o Ochronie Sygnalistów

18 lutego 2022by Martyna Skulska

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem traktujących o zmianie w ustawie o Ochronie Sygnalistów. Przedstawimy, jakich artykułów dokładnie dotyczą zmiany, czy zmiany te zostały uwzględnione, a może któryś przepis na dobre został usunięty?  Na zielono zostały zaznaczone artykuły, które mimo interwencji nie zostaną zmodyfikowane. Na czerwono zaś, te których modyfikacja została zaakceptowana i wkrótce nastąpią zmiany.

Art. 2 pkt 10 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

„osobie powiązanej ze zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego”

Wyjaśnienia:

Uwagi zgłoszone do tego artykułu odnosiły się do terminu osoby powiązanej ze zgłaszającym. Wg wnoszących uwagi termin ten jest niejasny i mało zrozumiały, a artykuły z reguły powinny być klarowne i nie rodzić wątpliwości, bądź też rodzić ich jak najmniej.

Niestety uwagi te nie zostały uwzględnione, wobec tego przepis nie zostanie zmieniony. Celowe jest pozostawienie definicji w takim kształcie, gdyż przyczynia się on do indywidualizacji każdego przypadku.

Art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego”

Wyjaśnienia:

Przepis ten został usunięty z uwagi na to, że Dyrektywa nie wskazuje, że. Przypadku gdy naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie następuje jedynie w interesie zgłaszającego, wówczas wyłączone jest jej stosowanie. Dlatego też, z uwagi na niezrozumiałe umieszczenie przepisu, został on całkowicie usunięty.

Art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

„Obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników”

Niestety uwagi dotyczące tego przepisu zostały tylko częściowo uwzględnione. Proponowano zmienić ten artykuł z uwagi na 3 powody. Proponowano, by wskazać,  że obowiązek tworzenia systemu zgłoszeń wewnętrznych nie obejmuje gmin liczących do 10 000 mieszkańców oraz umożliwić tworzenie wspólnych dla wielu gmin kanałów dokonywania zgłoszeń.

Uwaga ta nie została uwzględniona z uwagi na fakt, że żaden z organów władzy publicznie nie powinien być wyłączny ze stosowania przepisów wdrażających dyrektywę, ponieważ jednym z jej celów jest podniesienie jakości życia publicznego i zapewnienie przejrzystości działania organów władzy publicznej na każdym poziomie zarządzania. Organy gminy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników są zwolnione z obowiązku ustanawiania kanałów wewnętrznych.

Natomiast, jeśli chodzi o wspólne kanały zgłoszeń, to projekt będzie zmodyfikowany w kierunku umożliwienia utworzenia i obsługi wspólnego kanały wewnętrznego przez kilka gmin.

Art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

„Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności: niezależny organizacyjnie podmiot, upoważniony do podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej; rolę tę może pełnić podmiot, o którym mowa w pkt 1″

Proponowano by zamiast określenia „niezależny organizacyjnie podmiot” użyć zwrotu „bezstronna osoba” czy też „bezstronny wydział”. Zmiana nazewnictwa pomoże administracji publicznej szerzej wykorzystać własne i zasoby i będzie budziła mniej wątpliwości interpretacyjnych. Zmiana ta zostanie uwzględniona.

Art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

„Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów”

Należy szerzej określić do jakich podmiotów publicznych kierowany jest przepis powyższy. Uwaga ta została uwzględniona i wkrótce nastąpi zmiana. Przez organ publiczny rozumieć się będzie m.in. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego a przepis powyższy zostanie usunięty.

Art. 56-60 ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Art. 56:

 Kto utrudnia dokonanie zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 57:

Kto wbrew przepisowi art. 10 podejmuje działania odwetowe wobec osoby, która dokonała zgłoszenia lub ujawnienia publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 58:

Kto wbrew przepisom art. 30 lub art. 43 narusza obowiązek zachowania poufności tożsamości osoby, która dokonała zgłoszenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 59:

 Kto dokonał zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 60:

 Kto wbrew przepisom ustawy nie ustanowił wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych albo ustanowiona przez niego procedura narusza art. 29 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Z uwagi na zbyt krótki termin wprowadzenia przepisów zaproponowano, by karalność została zmniejszona, gdyż przepisy te wydają się być w obecnej sytuacji zbyt surowe. Uwaga została uwzględniona, a przepisy zostaną zmodyfikowane.

SKUTKI REGULACJI:

W projekcie ustawy w skutkach regulacji nie zostały wymienione źródła finansowaniabni wysokości środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie ustawi. Nie wskazano również konkretnych wydatków, jakie będą musiały ponieść samorządy by wprowadzić i spełnić wymagania projektowane w ustawie.

W związku z powyższym postanowiono, że OSR zostanie zmodyfikowane.

Na chwilę obecną to wszystkie uwagi do projektu. Będziemy na bieżąco monitorować temat i informować wszelkich zmianach.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

 

 

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone