fbpx
 

PRAWO ENERGETYCZNE I USTAWA OZE- Co się zmieni w 2022 roku? Nadchodzi duża nowelizacja

12 listopada 2021by Martyna Skulska

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji 2 czerwca 2021r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo energetyczne i ustawy OZE. Zmianie ulegnie model rozliczeń prosumentów, ale nie tylko.

By dowiedzieć się więcej o dużych planowanych zmianach w tym zakresie zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Cel zmian nadchodzących w 2022 roku

Celem wprowadzonej nowelizacji jest przede wszystkim usprawnienie polskiej energetyki i rozpoczęcie jej stopniowej digitalizacji. Przepisy mają za zadanie zaktywizować także konsumentów na rynku energii.

Pakiet zimowy- czym jest? o co chodzi?

Jest to nazwa potoczna nowych regulacji prawnych w zakresie energetyki. Celem regulacji jest czysta energetyka dla wszystkich Europejczyków.

W ocenie przedstawicieli Komisji Europejskiej Pakiet Zimowy był zbiorem propozycji, które

„stwarzają większy popyt rynkowy na nowe technologie. Budują też odpowiednie warunki dla inwestorów, zwiększają prawa konsumentów, zapewniają lepsze funkcjonowanie rynków energetycznych i pomogą nam w osiągnięciu naszych celów klimatycznych”.

Inteligentne liczniki

Przepisy zakładają, że w ciągu najbliższych siedmiu lat u co najmniej 80 proc. odbiorców w Polsce zainstalowane zostaną inteligentne liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii. Dzięki temu odbiorcy będą rozliczani za energię według rzeczywistego jej zużycia, a nie według prognoz.Dane i informacje pozyskane z liczników będą gromadzone w Centralnym Systemie Informacji Rynku Energii (CSIRE). Za ich przetwarzanie i zarządzanie systemem odpowiedzialny będzie Operator Informacji Rynku Energii (OIRE): funkcję tę będzie pełnić operator systemu przesyłowego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Natomiast rolą Prezesa URE będzie zatwierdzenie zasad współpracy OIRE z użytkownikami systemu.

Prosument, czyli kto? Nowe pojęcie w nowelizacji ustawy

Prosument – to konsument będący jednocześnie zaangażowany w proces tworzenia i promowania produktu marki. Słowo to pochodzi od połączenia wyrazów

„producent” i” konsument”. Używane często w odniesieniu do fotowoltaiki. Szczegółową definicję „prosumenta” określa specjalna ustawa o OZE. To osoba, która wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji. Jednocześnie może ją także magazynować i przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej.   Trzeba   jednak   wyraźnie

zaznaczyć, że w takim przypadku jednak przekazywanie energii nie może być przeważającą częścią działalności gospodarczej. Może się jednak zdarzyć, że prosument w ogóle nie będzie przedsiębiorcą.

Wszyscy prosumenci, których instalacja wyprodukowała energię elektryczną po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się w systemie opustów. Z obecnego projektu ustawy wynika, że po tym terminie ten model zostanie usunięty i zastąpiony modelem, w którym wyprodukowana energia będzie sprzedawana.Obecnie, tzw. sprzedawca zobowiązany dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:

 • większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 • nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Po wejściu w życie projektowanych przepisów sprzedawca zobowiązany kupi energię elektryczną wytworzoną przez prosumenta w mikroinstalacji po raz pierwszy po 31 grudnia 2021 r. i wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej – chyba że zakupu dokona sprzedawca lub agregator wybrany przez prosumenta.

Cena zakupu energii elektrycznej, po której sprzedawca zobowiązany zakupi nadwyżkę energii, wyniesie 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne.

Rozliczenie energii pobranej i oddanej

Wprowadzona i pobrana z sieci energia elektryczna będą rozliczane oddzielnie. Umożliwi to planowana instalacja liczników i systemu zdalnego odczytu u odbiorców końcowych.

Umowa z ceną dynamiczną

W projektowanej ustawie znalazło się pojęcie tzw. umowy z ceną dynamiczną. Jest to umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta między sprzedawcą energi a jej odbiorcą końcowym. Odzwierciedla wahania cen na rynkach transakcji natychmiastowych, w tym na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w odstępach równych okresowi rozliczania niezbilansowania.

Zagwarantowanie takiej przejrzystości cen rynkowych będzie możliwe tylko w przypadku posiadania licznika ze zdalnym odczytem.

Odpowiedź odbioru- co to takiego?

Odpowiedź odbioru jest to zmiana poboru energii przed odbiorców końcowych w stosunku do bieżącego poboru w odpowiedzi na sygnały rynkowe, tj. w odpowiedzi na zmienne w czasie ceny energii elektrycznej lub zachęty finansowe, bądź w następstwie przyjęcia oferty odbiorcy końcowego, która została złożona indywidualnie lub w ramach agregacji, dotyczącej sprzedaży zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania po cenie obowiązującej na rynku energii elektrycznej.

Odbiorca aktywny

Odbiorcom końcowym powinna być zapewniona możliwość uczestniczenia oraz czerpania korzyści z ich bezpośredniego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej, w szczególności przez dostosowywanie swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe. W zamian za to dostosowanie, odbiorcy aktywnemu należy umożliwić korzystanie z niższych cen energii lub otrzymywanie innych zachęt finansowych.

Agregator i agregacja- o co chodzi?

Agregacja jest to działalność polegająca na sumowaniu wielkości mocy oraz energii elektrycznej oferowanej przez odbiorców, wytwórców lub posiadaczy magazynów energii elektrycznej, z uwzględnieniem zdolności technicznych sieci, do której są przyłączeni, w celu sprzedaży energii elektrycznej lub obrotu energią, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności na rynkach energii elektrycznej.

Agregator to podmiot zajmujący się agregacją. Agregatorami będą przedsiębiorstwa obrotu – sprzedawcy energii elektrycznej. W ustawie przewidziano również rolę tzw. niezależnego agregatora, czyli agregatora, który nie jest powiązany ze sprzedawcą odbiorcy, z którym odbiorca zawarł umowę o świadczenie usług agregacji.

Agregacja umożliwi wszystkim grupom odbiorców, tj. przemysłowym, komercyjnym oraz gospodarstwom domowym, dostęp do rynku energii elektrycznej, na którym będą mogły oferować swoją elastyczność oraz energię, którą wytwarzają w wysłanym zakresie. W projektowanej ustawie umożliwiano korzystanie z usług agregacji na podstawie umowy o świadczenie usług agregacji zawartej pomiędzy odbiorcą końcowym, wytwórcą lub posiadaczem magazynu energii elektrycznej a agregatorem.

Umowa o świadczenie usług agregacji

Zawarcie takiej umowy ma się odbywać niezależnie od zawartem z przedsiębiorstwem energetycznym umowy sprzedaży energii elektrycznej i bez zgody przedsiębiorstwa elektrycznego.

Obywatelskie społeczności energetyczne

Członkowie obywatelskich społeczności energetycznych będą mogli korzystać z energii w przystępniejszej cenie w odróżnieniu od tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych, których głównym celem działania jest dążenia do osiągnięcia zysku.

Obywatelska społeczność energetyczna może wykonywać swoją działalność w formie:

 • spółki z o.;
 • spółki osobowej z wyłączeniem spółki partnerskiej;
 • spółdzielni
 • stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego. Będą one podlegać obowiązkowej rejestracji.
Przedmiot działalności obywatelskiej społeczności energetycznej
 • wytwarzanie;
 • dystrybucja;
 • agregacja;
 • obrót;
 • magazynowanie energii elektrycznej;
 • świadczenie usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych swoim członkom;
 • realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności
Zmiana sprzedawcy energii

Po wdrożeniu w Polsce CSIRE (Centralnego Systemu Informacji Rynku Energi) zmieni się model realizacji procesów tj. zgłoszenia zmiany sprzedawcy nie będą już wysyłane do operatora systemu dystrybucyjnego

i operatora systemu przesyłowego oraz nie będą przez nich weryfikowane. Będą one wysyłane przez sprzedawcę, w imieniu odbiorcy, do systemu CSIRE i tam nastąpi automatyczna weryfikacja zgłoszenia, na podstawie zgromadzonych w CSIRE informacji. Rola operatorów w zakresie zmiany sprzedawcy ograniczy się w tym modelu jedynie do dostarczania do CSIRE różnych informacji rynku energii, na podstawie których ten proces będzie realizowany.

*Zmiany te są proponowanymi, ich finalny kształt może ulec zmianie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.