fbpx
 

Dolnośląskie – Kompleksowa obsługa pożyczki z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu „Pożyczki na Rozwój”

SKU: DUS294

0,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania pożyczki inwestycyjnej lub obrotowej w ramach programu „Pożyczki na Rozwój”.
 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu;
 • Wypełnimy Twój wniosek o pożyczkę;
 • Przygotujemy lub/i pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez instytucję finansującą;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z poprawnym złożeniem dokumentów do instytucji finansującej;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pożyczkę i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby instytucji finansującej;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

WARIANT 1 

1.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

2% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

2,5% od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości od wartości przyznanego wsparcia – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Kto może się starać o pożyczkę z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju?

O pożyczkę w ramach tego programu mogą starać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy* z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzący działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 1 stycznia 2020 r., zmagający się ze skutkami wywołanymi epidemią Covid 19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją, a w szczególności działający w branżach istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia.

* W rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Jakie kwoty można otrzymać i jakie są warunki?
Pożyczki obrotowe:

Cel finansowania: na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe.

Kwota wsparcia: do 500 tys. zł.

Oprocentowanie: pożyczka dostępna jest na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,39%.

Okres spłaty: do 3 lub 5 lat:

 • 36 miesięcy dla pożyczek do 300 tys. zł,
 • 60 miesięcy dla pożyczek od 300 do 500 tys. zł.

Sposób spłaty: raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące z możliwością 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie: pożyczka wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdej PI będzie co najmniej weksel in blanco.

Lista kwalifikujących się kodów PKD:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych)
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, 
 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), 
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych, lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PO, 
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),  
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi, 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, 
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, 
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania). 
Pożyczki inwestycyjne:

Cel finansowania: na wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Kwota wsparcia: od 1 mln zł do 3 mln zł.

Okres spłaty: maksymalnie do 7 lat (84 miesiące).

Sposób spłaty: raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące z możliwością 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Wkład własny: MŚP muszą zapewnić wkład własny w wysokości stanowiącej co najmniej 10% wartości brutto finansowanego przedsięwzięcia.

Zabezpieczenie: pożyczka wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdej PI będzie co najmniej weksel in blanco.

Lista kwalifikujących się kodów PKD:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych)
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.B – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości, lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PI,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej, lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania).
Jak złożyć wniosek o pożyczkę i jakie są terminy?

Wsparcie dostępne jest na terenie województwa dolnośląskiego.

Wnioski o pożyczkę składane są u regionalnych pośredników finansowych Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Przyjmowanie wniosków o pożyczkę oraz świadczenie szkoleń i doradztwa odbywa się do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu „Pożyczki na Rozwój”.

Informacje dodatkowe

Wariant płatności

WARIANT 1, WARIANT 2, WARIANT 3

Może spodoba się również…

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone