fbpx
 

Podkarpackie STANDARD – pozyskanie dotacji FEPK w ramach Działania 1.3 „Wsparcie MŚP – dotacja”

SKU: DUS287

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji w ramach Działania 1.3 „Wsparcie MŚP – dotacja” programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dotacji w ramach Działania 1.3 „Wsparcie MŚP – dotacja” programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o Działaniu 1.3 „Wsparcie MŚP – dotacja”

Celem działania jest wybór projektów przyczyniających się do realizacji Celu Szczegółowego: wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

W ramach działania realizowane są typy projektów:

 1. Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP.
 2. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.
 3. Wsparcie MŚP w wejściu na rynki zagraniczne.
 4. Internacjonalizacja MŚP.
Harmonogram programu

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków w aplikacji WOD2021 w następujących terminach:

 • Projekty „Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” – od 1 marca 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r.
 • Projekty „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” – od 1 września 2024 r. do 30 września 2024 r.
 • Projekty „Internacjonalizacja MŚP” – od 31 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r.
Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach typu „Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z ww. działalności. Projekty muszą wpisywać się w przynajmniej jeden z obszarów wsparcia regionalnej inteligentnej specjalizacji województwa podkarpackiego ujęty w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.

Dofinansowanie w ramach typu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” otrzymają wyłącznie projekty realizowane na przygranicznym obszarze funkcjonalnym na zewnętrznej granicy UE realizowane przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie ww. obszaru przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujących przychody z ww. działalności.

Wsparcie w ramach typu „Internacjonalizacja MŚP” jest skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujących przychody z ww. działalności. Dofinansowaniu podlegać będą projekty obejmujące kompleksowe działania mające na celu wsparcie MŚP w wejściu na co najmniej jeden nowy rynek zagraniczny. Przedmiotem projektu w typ poddziałaniu nie może być działalność handlowa (handel wyrobami lub usługami obcymi).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach poszczególnych poddziałań będzie można przeznaczyć na:

 • Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP.

Wsparcie w zakresie wdrożenia badań mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług oraz wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych (w tym rozwiązań z zakresu GOZ czy Przemysłu 4.0).

Projekty muszą być wynikiem przeprowadzonych wcześniej i właściwie udokumentowanych prac badawczo – rozwojowych.

Istnieje możliwość wsparcia usług doradczych jako elementu kompleksowego projektu.

 • Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Wsparcie MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych w tym m. in. inwestycje produkcyjne, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozbudowie zakładów, dywersyfikacji produktów/usług, zmianie sposobu produkcji/świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP tak na rynku regionalnym jak i krajowym czy międzynarodowym.

 • Internacjonalizacja MŚP.

Wspierane będą projekty obejmujące kompleksowe działania mające na celu wsparcie przedsiębiorcy w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Projekty związane będą z dostosowaniem m.in. procesów/produktów/usług/systemu dystrybucji do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Możliwy będzie udział w różnego rodzaju wydarzeniach (targach, imprezach wystawienniczych) jako dodatkowy element projektu ściśle związany z realizacją strategii internacjonalizacji, a także możliwość wsparcia doradztwa jako elementu projektu.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Wysokość dofinansowania, w zależności od typu projektów, wynosi:

 • Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP.

Wsparcie w ramach projektu jest udzielane w formie dotacji warunkowej.

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi, zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

 • do 70% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • do 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 800 tys. zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to aż 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie usług doradczych wynosi 100 000 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość dofinansowania dla usług doradczych uzależniona jest od dostępnego limitu pomocy de minimis wynikającego z art. 3 Rozporządzenia 1407/2013.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie robót budowlanych nie może przekroczyć 40% sumy pozostałych wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych.

 • Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi, zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

 • do 70% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • do 60% w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych), a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to aż 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych).

 • Internacjonalizacja MŚP.

Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • do 50% w ramach pomocy de minimis,
 • do 50% w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (RPI):
  • do 50% pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP,
  • do 50% pomocy na udział MŚP w targach.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych), a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Budżet naboru wynosi:

 • dla projektów „Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP” – 46 867 826 zł (słownie: cztercieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem złotych osiemset dwadzieścia sześć złotych);
 • dla projektów „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji” – 51 177 329 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych);
 • dla projektów „Internacjonalizacja MŚP” – 8 671 000 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone