fbpx
 

Polska Wschodnia PREMIUM – pozyskanie i rozliczenie dotacji FEPW w ramach Działania 5.1 „Zrównoważona turystyka”

SKU: DUS280

3 999,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania w ramach Działania 5.1 „Zrównoważona turystyka”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1 

7.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

2% od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,08% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 2 

3.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

3%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,125% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

4%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,25% przyznanej dotacji miesięcznie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania z konkursu „Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ” realizowanego w ramach Działania 5.1 „Zrównoważona turystyka” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Zrównoważona turystyka”:

Działanie 5.1 „Zrównoważona turystyka” ma na celu wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Działanie to obejmuje tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych (łączących podmioty z min. 2 województw PW+), na bazie walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, a przede wszystkim lokalnych społeczności w korytarzu szlaków.

W ramach działania realizowane będą kompleksowe projekty obejmujące:

 • modernizację lub budowę obiektów lub przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego, przy czym preferowane będzie wykorzystanie istniejących obiektów, a nowa infrastruktura będzie wspierana tylko w uzasadnionych przypadkach;
 • modernizację lub budowę infrastruktury ułatwiającej dostęp do ww. miejsc, w tym:
  • o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami;
  • o system oznakowania;
  • o zagospodarowanie terenu z poszanowaniem standardów ochrony zieleni, w tym w szczególności drzew;
  • o uporządkowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych (ukierunkowanie ruchu turystycznego) wraz z doprowadzeniem do dróg publicznych;
 • działania z zakresu digitalizacji oferty szlaku i przystosowania do działania w warunkach kryzysu (resillience);
 • przygotowanie spójnej Strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego oraz działań niezbędnych do jej wdrożenia we współpracy z partnerami projektu;
 • stworzenie narzędzi do współpracy w ramach wdrożenia produktu turystycznego i jego utrzymania; działania informacyjne, konsultacyjne, promocyjne oraz edukacyjne w zakresie wykorzystania produktu turystycznego.
Harmonogram programu

Nabór wniosków potrwa od 16 września do 5 listopada 2024 r. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora wniosków w LSI PARP.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się przede wszystkim JST z terenu Polski Wschodniej.

Projekty będą realizowane przy zaangażowaniu regionalnych i lokalnych partnerów w formie partnerstw w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Beneficjentami projektów – partnerami wiodącym będą województwa PW+ odpowiedzialne za koordynację przygotowania, realizację i rozliczenie projektu.

W tworzenie produktu turystycznego, obok jednostek samorządu terytorialnego, mogą być zaangażowane podmioty takie jak:

 • zarządzający gospodarką wodną,
 • zarządzający gospodarką leśną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • podmioty ekonomii społecznej.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na:

 • przygotowanie dokumentacji, zakup nieruchomości, roboty budowalne, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do
  przygotowania produktu turystycznego, określonego w Koncepcji produktu turystycznego (docelowo Strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego);
 • porządkowanie wewnętrznych układów komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych (ukierunkowanie ruchu turystycznego) wraz z
  doprowadzeniem do dróg publicznych, pod warunkiem, że stanowią one integralną część większego projektu, nie są dominującym elementem projektu, a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych operacji;
 • działania informacyjne i promocyjne produktu turystycznego;
 • sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu.

Co ważne, nie będzie dozwolone budowanie nowych dróg lub parkingów w miastach, a w odniesieniu do istniejących – zwiększanie ich przepustowości, ani w żaden inny sposób przyczynianie się do zwiększenia ruchu samochodowego.

Dodatkowe kryteria

Beneficjenci Działania będą musieli obligatoryjnie posiadać:

 1. Koncepcję produktu turystycznego – jako podstawy oceny zasadności wsparcia FEPW dla utworzenia danego produktu turystycznego, oraz
 2. Umowy o partnerstwie, w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, zawarte z podmiotami realizującymi projekt.

Założenia Koncepcji produktu turystycznego, zostaną potwierdzone listami intencyjnymi/ porozumieniami o wspólnej realizacji, podpisanymi przez partnera wiodącego i kluczowe podmioty tworzące dany produkt turystyczny, zgodnie z jego charakterem. Listy/ porozumienia te określą wzajemne zobowiązania stron, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy zadań do realizacji. W przypadku partnerów projektu, wystarczającym jest zawarcie umowy o partnerstwie.

Z uwagi na złożoność projektów i wielopoziomowy układ relacji między partnerami, zostaną zawarte także umowy wykonawcze doprecyzowujące prawa i obowiązki partnerów, określone w umowie o partnerstwie:

 • pomiędzy partnerem wiodącym a województwami-partnerami – określające zakres i zasady koordynacji międzywojewódzkiej;
 • pomiędzy danym województwem a każdym podmiotem-partnerem z jego terytorium (odrębnie dla każdego podmiotu) – określające zasady wykonywania ww.
  koordynacji w danym województwie.

Ponadto:

 • realizowane projekty będą musiały angażować społeczności lokalne (w tym grupy defaworyzowane), partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe;
 • projekty będą uwzględniały synergie z rozwojem zielonych i cyfrowych umiejętności w ramach EFS+, aby zapewnić rozwój potencjału ludzkiego w zakresie zarządzania wspieranymi obiektami;
 • projekty będą zgodne z celami rozwojowymi dla turystyki, opisanymi w strategiach rozwoju województw PW+.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną podane po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

Budżet naboru wynosi 630 mln zł (słownie: sześćset trzydzieści milionów złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone