fbpx
 

Polska Wschodnia STANDARD – pozyskanie dotacji FEPW w ramach 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”

SKU: DUS222

2 200,00 + VAT

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji w ramach Działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji na etapie wnioskowania;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu, do momentu uzyskania dotacji.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Łączna cena za powyższą obsługę wynosi 2.200 zł + VAT za przygotowanie wniosku i doradztwo w ramach Etapu I oraz 4.000 zł + VAT – za przygotowanie wniosku i doradztwo w ramach II Etapu oraz premia za sukces w wysokości 4% netto + VAT przyznanej dotacji w ramach II Etapu.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dotacji w ramach Działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów” programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o Działaniu FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów:

Celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowe programy inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej.

Interwencje w ramach działania mają na celu dalsze zakorzenianie i rozwój ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej oraz wspieranie pod rozpoznawalną już marką Platform startowych osób, które chcą założyć firmę w Polsce Wschodniej oraz rozwijać jej działalność na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wsparcie ma charakter etapowy i składa się z trzech komponentów:

 • Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego;
 • Komponent II Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu:
  • Komponent II a;
  • Komponent II b.
Harmonogram programu

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora wniosków PARP. Nabory wniosków odbywają się cyklicznie w podziale na rudy aplikacyjne (zarówno dla Etapu I jak i II).

Najbliższy nabór zaplanowano na czerwiec-sierpień 2024 r., a kolejny na październik-grudzień 2024 r.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Działanie w ramach komponentu I jest kierowane do startupów, natomiast w komponencie II a do mikro i małych przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i kwalifikują się do otrzymania wsparcia na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 • zakończyli program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych, a zakończenie programu inkubacji nastąpiło nie wcześniej niż 24 miesiące przed 21 sierpnia 2023 r.;
 • posiadają Raport z inkubacji ważny na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie zawarły umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW 2014-2020.

Wsparcie mogą otrzymać przedsiębiorcy wyłącznie z Polski Wschodniej, tj. z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego – z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (tj.: m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Po zakończeniu komponentu II a przedsięwzięcia o potencjale w kluczowych obszarach dla makroregionu, wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.) będą mogły pozyskać dodatkowe wsparcie na rozwój swojego biznesu założonego w ramach programu Platform startowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie z programu obejmuje:

W ramach komponentu I:

 • usługi podstawowe (m.in. dostęp do stanowiska pracy, usługi księgowe, prawne) – świadczone przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji;
 • usługi specjalistyczne wynikające z zapotrzebowania startupu i niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu (np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze, marketingowe), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego, testów i opracowania MVP;
 • opiekę menagera inkubacji, która umożliwi startupowi dopracowanie produktu/usługi i weryfikację rynkową modelu biznesowego tak, by możliwe było wejście na rynek z pierwszą sprzedażą produktu/usługi (wsparcie organizacyjne, itp.).

W ramach komponentu II a i II b: wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, w szczególności:

 • wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem;
 • zakup usług (m.in. informatycznych, technicznych, doradczych) związanych z rozwijaniem modelu biznesowego;
 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, know-how);
 • koszty działań marketingowych, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej (m.in. udział w targach).
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie w ramach komponentu I może pokrywać do 100% kosztów usług doradczych, przy czym wartość świadczonych usług dla startupu, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych, ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Wsparcie w ramach komponentu II a może pokrywać do 85% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 600 tys. zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).)

Wsparcie w ramach komponentu II b dla projektów o kluczowym potencjale, wymagających zaangażowania dodatkowych środków dla dynamicznego wzrostu, może pokrywać do 85% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych).

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, jako pomoc publiczna zgodna z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 – Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.

Łączny budżet na wsparcie finansowego w ramach Priorytetu I na działanie 1.1 w latach 2021-2027 zaplanowano w wysokości 117 mln zł (słownie: sto siedemnaście milionów złotych). Na najbliższe nabory przeznaczono 60 mln zł.

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone