fbpx
 

PREMIUM Kurs „Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych”

SKU: DUS390

1 399,00 + VAT

PREMIUM Kurs „Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych”
 • W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną zrealizowane zagadnienia obejmujące zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne umiejętności związane z ekspertyzą w zakresie projektów grantowych dotyczących projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, senioralnych, sportowych, prozdrowotnych, na rzecz grup defaworyzowanych, projektów rozwoju społeczności lokalnych etc.
 • Uczestnicy będą mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat procedur aplikacyjnych, strategii pozyskiwania środków finansowych oraz skutecznego zarządzania projektami, zapewniającymi sukces realizowanych projektów.
 • Szkolenie będzie integrować elementy analizy case studies oraz warsztatów praktycznych.
 • Dodatkowo osoba szkolona będzie mieć możliwość zapoznania się z rzeczywistymi przypadkami i realnymi projektami, które uzyskały wsparcie.
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w procesie wyszukiwania i doboru programu pomocowego oraz pozna praktyczne aspekty na etapie rozliczania i realizacji projektów.
Kurs Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych to kompleksowe szkolenie w tematyce pozyskiwania środków finansowych oraz efektywnego zarządzania projektami przygotowujące do skutecznego wyszukiwania i pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Opis

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie dotacji unijnych;
 • Dedykowany w szczególności osobom, które chcą zacząć pozyskiwać granty dla swoich organizacji lub robić to w bardziej usystematyzowany i przemyślany sposób. Polecany organizacjom pozarządowym, m. in.: fundacjom, stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich;
 • Kurs merytoryczny z warsztatami praktycznymi uwzględniający najnowsze zmiany i przepisy;
 • Szkolenie umożliwi poznanie elementów najczęściej pojawiających się w formularzach wniosków;
 • W trakcie szkolenia omawiane będą fragmenty realnych wniosków z różnych konkursów, w szczególności pod kątem prawidłowych i błędnych sformułowań;
 • Szczegółowo omówione zostaną poszczególne elementy wniosków o dofinansowanie;
 • Duży nacisk będzie także położony na planowanie samego procesu przygotowania się do sporządzenia wniosku;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 14 godzinach zajęć online, podczas których zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania dofinansowań w projektach edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, senioralnych, sportowych, prozdrowotnych, na rzecz grup defaworyzowanych, projektach rozwoju społeczności lokalnych etc.
 • Kurs pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wyszukiwania programów dotacyjnych, trafnej oceny szans projektu, poprawnego sporządzania dokumentacji aplikacyjnej (wniosków, biznesplanów) oraz prawidłowego kwalifikowania wydatków i poprawnego prowadzenia projektów.
Ramowy program:
 1. Informacje wprowadzające i misyjność organizacji:
  • Potrzeba dywersyfikacji źródeł finansowania.
  • Dotacje i granty jako źródła finansowania działań organizacji.
  • Znaczenie klarownej misji dla efektywnego pozyskiwania środków.
  • Rola statutu podczas procesu wnioskowania.
 2. Zanim rozpoczniemy pisanie wniosku:
  • Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania (środki publiczne i prywatne, w tym fundacje korporacyjne i bankowe).
  • Analiza ogłoszeń konkursowych i regulaminów – na co zwrócić uwagę w doborze konkursu grantowego?
  • Nasz pomysł na projekt vs. cele grantodawcy.
  • Pozyskiwanie partnerów (instytucjonalnych, społecznych, innych) i budowanie zasobów organizacyjnych.
 3. Metoda projektowa i język projektowy:
  • Definicja projektu i znaczenie języka projektowego.
  • Diagnoza problemu oraz analiza potrzeb i ich opis, który będzie wartościowym uzasadnieniem projektu.
  • Szerszy kontekst i rola diagnozy społecznej w tworzeniu projektów.
  • Określanie celów projektu – jak formułować mierzalne cele?
  • Logika projektu: działania – produkty – rezultaty – wskaźniki.
 4. Kosztorys projektu:
  • Rodzaje wydatków w projekcie.
  • Okres kwalifikowalności kosztów.
  • Jak zapewnić wkład do projektu?
 5. Przygotowanie i realizacja wniosku:
  • Aspekty formalne, merytoryczne, techniczne.
  • Pozostałe elementy wniosku (promocja, zasady dostępności, inne).
  • System oceny wniosków, jak zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.
  • Negocjacje, ewentualne poprawki, podpisanie umowy.
  • Realizacja projektu i sprawozdawczość.
  • Prowadzenie dokumentacji projektowej.
 6. Informacje uzupełniające:
  • Najczęściej popełniane błędy.
  • Zarządzanie projektem społecznym finansowanym ze środków zewnętrznych.
  • Przykładowe formularze wniosków wraz z omówieniem.
  • Inne możliwości rozwoju organizacji.
Najbliższe terminy

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • marzec 2024 – rekrutacja trwa!
 • kwiecień 2024 – rekrutacja trwa!
 • maj 2024 – rekrutacja trwa!
 • czerwiec 2024 – rekrutacja trwa!

Zajęcia odbywają się w wybrane dni tygodnia w godzinach od 9:00 do 14:00.

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Cena za całość kursu netto: 1399 zł/os. + VAT. (Cena w przeliczeniu na 1 godzinę szkolenia wynosi 100 zł + VAT).

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany. 

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych

Idea kursu

Głównym celem tego kursu jest jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego planowania, realizacji i oceny projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, senioralnych, sportowych, prozdrowotnych, na rzecz grup defaworyzowanych, projektów rozwoju społeczności lokalnych etc., które wymagają finansowego wsparcia ze źródeł zewnętrznych.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia wymaganych umiejętności do prawidłowego wyszukiwania i pozyskiwania dofinansowania oraz prowadzenia projektów społecznych.

Dla kogo?

Kurs ten dedykowany jest w szczególności osobom, które chcą zacząć pozyskiwać granty dla swoich organizacji lub robić to w bardziej usystematyzowany i przemyślany sposób. Polecany jest w szczególności organizacjom pozarządowym, m. in.: fundacjom, stowarzyszeniom, kołom gospodyń wiejskich.

Szkolenie NIE jest dedykowane dla osób, które posiadają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych dla NGO.

Program
Kurs Ekspert ds. pozyskiwania dofinansowania w zakresie projektów społecznych obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Informacje wprowadzające i misyjność organizacji.
 • Proces aplikowania.
 • Metoda projektowa i język projektowy.
 • Kosztorys projektu.
 • Przygotowanie wniosku.
 • Umowa o dofinansowanie i realizacja projektu.
 • Informacje uzupełniające.
Co zyskasz?

Uczestnictwo w kursie umożliwi:

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy: Kurs umożliwi pogłębienie wiedzy na temat projektów grantowych w obszarze projektów społecznych, co pozwoli lepiej zrozumieć proces aplikacyjny, budżetowanie projektów, zarządzanie nimi oraz ich promocję.
 2. Rozwój praktycznych umiejętności: Uczestnictwo w zajęciach praktycznych pozwoli na zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego przygotowania wniosku aplikacyjnego, tworzenia budżetów projektów, planowania działań promocyjnych oraz zarządzania projektem od początku do końca.
 3. Zwiększenie efektywności w pozyskiwaniu funduszy: Kurs wyposaży uczestników w narzędzia i strategie niezbędne do skutecznego pozyskiwania funduszy na projekty społeczne, co przyczyni się do zwiększenia szans na uzyskanie wsparcia finansowego.
 4. Zdobycie umiejętności oceny skuteczności projektów społecznych: Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą w stanie ocenić skuteczność projektów społecznych oraz dostosować strategie działania w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Prowadzący

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Pani-Ewa2-min.jpg

Pani Ewa

Manager projektów prospołecznych, absolwentka prawa z wieloletnim doświadczeniem współpracy z III sektorem. Od 2010 r. współtworzy, koordynuje i wspiera w pozyskiwaniu finansowania projektów realizowanych na rzecz m.in. uchodźców, osób pozbawionych wolności, osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci i młodzieży.

W 2019 r. nominowana do tytułu Prawnika Pro Bono w konkursie organizowanym przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennik „Rzeczpospolita”. Autorka publikacji pokonferencyjnych dot. funkcjonowania sektora non-profit. W latach 2014-2022 r. wspierała realizację projektów w sektorze publicznym oraz biznesowym.

Certyfikowany manager Institute of Leadership and Management. Posiada certyfikat potwierdzający umiejętność zarządzania projektami zgodnie z metodyką PM2 Komisji Europejskiej. Twórca „Pracowni Projektów Prospołecznych”. W 2023 r. uzyskała akredytację potwierdzającą posiadanie umiejętności praktycznych z zakresu pozyskiwania i rozliczania dotacji z perspektywy budżetowej UE 2021-2027.

Opinie uczestników naszych kursów

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

WarszawaLeszek Krawczyk

Właściciel firmy konsultingowej

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Górażdże Cement S.AMałgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W dniach 11-29 września 2023 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027 plus szkolenie praktyczne online w firmie DORADCY365”.

Szkolenie pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowane było ściśle pod poziom wiedzy i zaawansowania osób w nim biorących udział. Uzyskałam wiele szczegółowych i wyczerpujących informacji, których nie znalazłabym w załączonych instrukcjach, czy odpowiedziach do danej aplikacji.

Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwolił mi na poznanie meandrów wniosków zarówno aplikacyjnych jak i rozliczeniowych. Miałam możliwość nauczenia się analizy finansowej wniosku, co pozwoli mi na samodzielne tworzenie biznes planu.

Dziękuję Wszystkim wykładowcom za zaangażowanie oraz chęć podzielenia się ogromną wiedzą wynikającą z ich wieloletniej praktyki.

Dzięki DORADCOM365 oraz ich wsparciu mogę samodzielnie rozpocząć pisanie wniosków w ramach projektów unijnych.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości czy zapisać się na szkolenie, niech rozwieje swoje wątpliwości. Naprawdę warto!

Synteza OZE Sp. k. J. Kręblasz, A. Łukasik, LublinRenata Lauer

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs doradcy projektów unijnych organizowany przez Doradcy 365 jest rewelacyjny, potężna dawka wiedzy przekazana w dostępny sposób przez doświadczonych prowadzących. Potrzebujesz ogarnąć dotacje dla swoich potrzeb typu: ocieplenie domu, wymiana pieca, fotowoltaika, założenie działalności gospodarczej, rozszerzenie i dofinansowanie dotacjami już prowadzonej działalności, uzyskasz informacje jak to poprowadzić samodzielnie lub z pomocą zespołu Doradcy 365. Jeśli szukasz źródła dodatkowych dochodów dzięki szkoleniom i współpracy z doświadczonym zespołem Doradcy 365 to odpowiednia droga dla rozwoju twojej kariery zawodowej. Pomagają nawet w uzyskaniu dofinansowania do kursów, więc nie czekaj i sprawdź informacje.

osoba prywatna, Lwówek ŚląskiPiotr Kędziora

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Dziękuję za możliwość uczestniczenia w tak dobrze przygotowanym szkoleniu. Wiedza jaką zaprezentowano myślę, że na początek kariery w zupełności wystarczy. Ponadto sam kontakt z prowadzącymi jest na duży plus oraz chęć pomocy z Państwa strony sprawił, że z przyjemnością będę się w przyszłości kontaktował i współpracował.

K.J.D. CONSULTING, LublinKamil Dąbrowski

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

W maju 2023 r. ukończyłam, trwające niemal cały miesiąc, szkolenie e-learningowe, którego główną prowadzącą była Pani Olga Pasztaleniec. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i otwartości Pani Olgi czas szkolenia był intensywny i ciekawy.
Dziękuję i pozdrawiam Wszystkich Wykładowców.

Eko-Lab Consulting Sp. z o.o., RadomskoMałgorzata Bogacka

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Szkolenie bardzo dobrze zorganizowane, ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej. Kadra prowadząca wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania, atmosfera przyjazna, bardzo dziękuję za szkolenie.

Jolanta Iwańcio

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Świeżo po kursie mogę powiedzieć, że to dokładnie to czego oczekiwałem 🙂 Wyczerpująco pod względem tematów, zajęcia z praktykami w branży, było miło, dzięki!

osoba prywatna, WarszawaPiotr Andrzejczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Z wielką przyjemnością polecam kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” organizowany przez firmę Doradcy 365. Fenomenalnie kompetentni i zaangażowani trenerzy przekazali nam kompendium wiedzy dotyczące samego pisania wniosków, rozliczania a także ogrom wiedzy teoretycznej. Brałem już udział w podobnym kursie, jednak dopiero teraz uzyskałem wiedzę i umiejętności dające możliwość skutecznej, samodzielnej pracy.
Gorąco polecam.

osoba prywatna, CzerskTomasz Bernady

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Kurs „Doradca ds. projektów unijnych w latach 2021-2027” + szkolenie praktyczne online w firmie Doradcy365” spełnił moje oczekiwania. Wiedza została przekazana w sposób zwięzły, zrozumiały.

Był bardzo merytoryczny i wyczerpujący. Prowadzący prowadzili zajęcia z pełnym zaangażowaniem i chęcią pomocy, odpowiadali na zadawane pytania i dzielili się własnym doświadczeniem. Polecam każdemu, kto chce rozpocząć prace w zakresie tematyki dotacji.

Dziękuję

Izabela Kozyra-Szymczak, GołuchówIzabela Kozyra-Szymczak

PREMIUM Kurs „Doradca ds. projektów unijnych”

Zdecydowanie rekomenduję szkolenia z zakresu dotacji prowadzone przez firmę DORADCY365. Prowadzący posiadają duże doświadczenie i obszerną wiedzę, którą w sposób profesjonalny i przystępny przekazują uczestnikom.

Należy zwrócić również uwagę na profesjonalizm szkoleń po stronie Firmy a także na stworzenie bardzo przyjaznej dla kursantów atmosfery.

Umiejętności teoretyczne, praktyczne zdobyte na szkoleniu będą przydatne zarówno w dalszym toku edukacji, jak i będą stanowić cenny atut zwiększający szanse w pracy związanej z dotacjami.

Mam nadzieję na dalszą współpracę.

Górażdże Cement S.A.Małgorzata Gozdek

Inżynier Specjalista ds. Kontroli Budżetu i Dokumentacji
Zespół Projektowy
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Projekt-bez-nazwy-11.png

RATY 0%

W obliczu potencjalnych wyzwań finansowych, z jakimi mogą się Państwo spotkać, nasza firma pragnie zaoferować wsparcie poprzez udostępnienie opcji rozłożenia płatności za świadczone usługi na dogodne i nieoprocentowane raty. Rozumiemy, że stabilność ekonomiczna jest fundamentem spokoju ducha naszych klientów, dlatego proponujemy rozwiązanie, które umożliwia elastyczne zarządzanie budżetem bez konieczności angażowania instytucji bankowych.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.