fbpx
 

Premium Kurs „ESG w praktyce”

SKU: ESG004

8 750,00 + VAT

Premium Kurs „ESG w praktyce”
 • W trakcie szkolenia praktycznego online zostaną przeanalizowane rzeczywiste przypadki wdrożenia ESG w różnych branżach i organizacjach. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić konkretne sytuacje biznesowe, w których wdrożenie ESG przyniosło pozytywne efekty.
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą solidne podstawy do przygotowania strategii wdrożenia ESG dla swojej firmy z praktycznym zastosowaniem wybranych narzędzi.
 • Dodatkowo zrealizowane zostaną liczne studia przypadków i praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają najlepsze praktyki w zakresie strategii ESG, przeanalizują projekty, które uzyskały dofinansowanie oraz przećwiczą zdobyte umiejętności.
Kurs „ESG w praktyce” to kompleksowe szkolenie, którego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ESG, umożliwiających efektywne wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w Twojej firmie.

Opis

 • Kurs z ekspertami i praktykami w zakresie ESG;
 • Dedykowany w szczególności osobom odpowiedzialnym za strategię i zarządzanie, finanse i inwestycje, ryzyko i zgodność, operacje i łańcuch dostaw, a także komunikację i marketing w firmie. Polecane jest m. in. przedsiębiorcom i właścicielom firm, studentom i absolwentom kierunków ekonomicznych, biznesowych i prawniczych, jak również osobom zainteresowanym tematyką ESG. Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów doświadczenia;
 • Program szkolenia skupia się na na rozwinięciu kompleksowych umiejętności i głębokiej wiedzy z zakresu ESG;
 • Kurs „ESG w praktyce” to kompleksowy program edukacyjny, który łączy wiedzę merytoryczną z praktycznymi warsztatami, uwzględniając specyfikę różnych branż, aktualne przepisy i trendy w ESG, a także omawiający gotowe narzędzia i wzory dokumentów;
 • Szkolenie kompleksowo omawia zagadnienia ESG w teorii i praktyce, oferując warsztaty, case studies, narzędzia i wzory dokumentów, a także możliwość bieżącego konsultowania omawianych zagadnień z ekspertami;
 • Uczestnikom przekażemy także gotowe wzorcowe dokumenty i procedury związane z polityką i strategią ESG, planem wdrażania ESG, zarządzaniem ryzykiem, pomiarem i raportowaniem wyników ESG, oceną dostawców oraz wzory umów z klientami uwzględniające aspekty ESG;
 • Dodatkowo udostępnimy nagrania z filmami instruktażowymi – opracowywanymi przez naszych ekspertów – z praktycznymi aspektami wdrażania strategii ESG;
 • W cenie materiały szkoleniowe;
 • Imienne certyfikaty dla każdego uczestnika po zakończeniu kursu;
 • Osoba szkolona uczestniczyć będzie w 30 godzinach zajęć online, podczas których zdobędzie teoretyczną wiedzę na temat ESG z zakresu środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego, odbędzie praktyczne warsztaty, gdzie przećwiczy wybrane elementy wdrażania strategii ESG w różnych sytuacjach, przeanalizuje case studies, czyli przykłady wdrożeń ESG w różnych branżach, a także będzie pracować z gotowymi narzędziami i wzorami dokumentów, które ułatwią jej wdrażanie strategii ESG w swojej firmie.
 • Kurs zakłada pełną integrację teorii z praktyką, umożliwiając uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy, ale także skuteczne wdrożenie praktyk ESG w przedsiębiorstwach.
Ramowy program:
Moduł 1: Wprowadzenie do ESG
 • Definicja ESG i jego znaczenie:
  • Szczegółowa analiza trzech filarów ESG: Środowisko, Społeczna odpowiedzialność, Ład korporacyjny.
  • Prezentacja kluczowych wskaźników (KPI) dla każdego filaru.
  • Wpływ ESG na różne sektory gospodarki.
 • Historia i ewolucja ESG:
  • Powstanie i rozwój koncepcji ESG.
  • Kluczowe wydarzenia i regulacje wpływające na ESG.
  • Rola ESG w zrównoważonym rozwoju.
 • Kluczowe trendy i wyzwania w ESG:
  • Omówienie trendów kształtujących przyszłość ESG.
  • Identyfikacja kluczowych wyzwań w implementacji ESG.
  • Prezentacja dobrych praktyk w odpowiedzi na wyzwania ESG.
 • Podwójna istotność – praktyczny warsztat identyfikacji kluczowych aspektów.
Moduł 2: Wymagania formalno-prawne
 • Obowiązki raportowe:
  • EU Taxonomy,
  • NFRD,
  • CSRD,
  • SFDR.
  • Case studies – analiza przykładowych raportów.
 • ESG w podatkach i księgowości:
  • Podatki w agendzie ESG.
  • Transparentność podatkowa.
  • Tax governance
  • Zielone podatki i opłaty środowiskowe.
  • CBAM.
  • Raportowanie schematów podatkowych (MDR – Mandatory Disclosure Rules).
  • Czy korzystanie z ulg podatkowych jest zgodne z koncepcją ESG?
Moduł 3: Środowisko
 • Zmiana klimatu i emisje gazów cieplarnianych:
  • Naukowe podstawy zmiany klimatu.
  • Skutki zmiany klimatu dla biznesu i społeczeństwa.
  • Cele klimatyczne, SBTi, regulacje Unijne.
  • Emisja CO2 i strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Warsztat praktyczny – obliczanie śladu węglowego i inne narzędzia pomiaru emisji.
 • Gospodarka wodna i zużycie energii:
  • Zarządzanie zasobami wodnymi w biznesie.
  • Efektywność energetyczna i technologie oszczędzania energii.
  • Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie w biznesie.
  • Case studies – najlepsze praktyki w gospodarce wodnej i zużyciu energii.
 • Ochrona różnorodności biologicznej:
  • Znaczenie bioróżnorodności dla biznesu i środowiska.
  • Wpływ działalności biznesowej na bioróżnorodność.
  • Strategie ochrony bioróżnorodności w biznesie.
  • Przykłady projektów ochrony bioróżnorodności.
 • Zużycie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym:
  • Minimalizacja i segregacja odpadów w biznesie.
  • Recykling i odzysk surowców, gospodarka cyrkularna.
  • Nowoczesne technologie w zarządzaniu odpadami.
  • Case studies – najlepsze praktyki w zarządzaniu odpadami.
 • Warsztat praktyczny – wpływ działalności firmy na elementy środowiska.
Moduł 4: Społeczna odpowiedzialność
 • Prawa człowieka i warunki pracy:
  • Międzynarodowe standardy praw człowieka.
  • Zasady godnej pracy i przeciwdziałania dyskryminacji.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Zaangażowanie pracowników i dialog społeczny.
 • Różnorodność i integracja:
  • Korzyści z budowania różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy.
  • Polityka równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji.
  • Zarządzanie różnorodnością i programy integracyjne.
  • Case studies – najlepsze praktyki w zakresie różnorodności i integracji.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo:
  • Promocja zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
  • Ocena i kontrola ryzyka zawodowego.
  • Programy profilaktyczne i edukacyjne.
  • Case studies – najlepsze praktyki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.
 • Rozwój społeczności:
  • Inicjatywy społeczne i charytatywne firm.
  • Współpraca z lokalnymi społecznościami.
  • Wolontariat pracowniczy.
 • Warsztat praktyczny – identyfikacja i sposoby zarządzania interesariuszami w oparciu o standardy AA1000.
Moduł 5: Ład korporacyjny
 • Cel wprowadzenia ładu korporacyjnego
 • Przejrzystość i sprawozdawczość:
  • Standardy raportowania ESG (GRI, SASB, TCFD).
  • Komunikacja ESG z interesariuszami.
  • Zintegrowane raportowanie.
  • Case studies – najlepsze praktyki w zakresie przejrzystości i sprawozdawczości.
 • Antykorupcja i etyka:
  • Polityka antykorupcyjna i przeciwdziałania nadużyciom.
  • Kodeks etyki biznesu.
  • Kultura uczciwości i odpowiedzialności.
  • Case studies – najlepsze praktyki w zakresie antykorupcji i etyki.
 • Struktura zarządu:
  • Rola zarządu w nadzorze nad ESG.
  • Komitety ESG i ich funkcje.
  • Dobór i wynagradzanie członków zarządu.
  • Case studies – najlepsze praktyki w zakresie struktury zarządu.
 • Warsztat praktyczny – określanie celu oraz istotnych zagadnień w kontekście przedsiębiorstwa uczestnika.
Moduł 6: Praktyczne zastosowanie ESG
 • Korzyści z wdrażania strategii ESG:
  • Korzyści dla firmy (np. wzrost wartości, poprawa reputacji, redukcja ryzyka).
  • Korzyści dla interesariuszy (np. społeczności, inwestorów, pracowników).
  • Case studies – różnorodne strategie firm uwzględniających ESG.
 • Integracja ESG z strategią biznesową:
  • Mapowanie ryzyka i szans ESG.
  • Ustalanie celów ESG i ich wdrażanie.
  • Monitorowanie i ocena wyników ESG.
  • Case studies – różnorodne praktyki integracji ESG ze strategią biznesową.
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem ESG:
  • Identyfikacja i analiza ryzyka ESG.
  • Opracowanie planów zarządzania ryzykiem.
  • Monitorowanie i kontrola ryzyka ESG.
  • Case studies – ocena i zarządzanie ryzykiem ESG w przedsiębiorstwach z różnych sektorów.
 • Pomiar i raportowanie wyników ESG:
  • Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) ESG.
  • Systemy pomiaru i raportowania ESG.
  • Weryfikacja i zapewnienie jakości danych ESG.
  • Case studies – pomiar i raportowanie wyników ESG.
 • Komunikacja ESG:
  • Edukacja i komunikacja wewnątrz organizacji.
  • Komunikowanie strategii i wyników ESG do interesariuszy.
  • Komunikacja zewnętrzna. Czym jest greenwashing i jak uniknąć posądzenia o “zielone kłamstwo”?
  • Angażowanie interesariuszy w proces ESG.
  • Budowanie reputacji firmy w zakresie ESG.
  • Case studies – najlepsze praktyki w zakresie komunikacji ESG.
Moduł 7: Finansowanie ESG
 • Dotacje ze środków krajowych i unijnych.
 • Zielone obligacje i pożyczki.
 • Finansowanie niekomercyjne.
 • Case studies – przykłady projektów, które uzyskały dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z wdrożeniem ESG.
Moduł 8: Podsumowanie, sesja Q&A, egzamin
 • Podsumowanie:
  • Przypomnienie kluczowych definicji i koncepcji ESG.
  • Podsumowanie najważniejszych trendów i wyzwań w ESG.
  • Podsumowanie najlepszych praktyk wdrażania ESG.
 • Sesja Q&A:
  • Odpowiedzi na pytania uczestników zadane podczas kursu lub w trakcie dyskusji.
 • Egzamin:
  • Test wiedzy z zakresu ESG.
Najbliższe terminy

Kurs realizowany jest w okresach miesięcznych. Poniżej najbliższe edycje:

 • marzec 2024 – rekrutacja zakończona
 • kwiecień 2024 – rekrutacja zakończona
 • maj 2024 – rekrutacja trwa!
 • czerwiec 2024 – rekrutacja trwa!

Zajęcia odbywają się w trybie online w wybrane dni tygodnia w godzinach 9:00 – 14:00 z przerwą od 11:30 do 12:00.

Łącznie 35 godzin dydaktycznych. Całość kursu zostanie zrealizowana w okresie 2-3 tygodni.

Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Cena za całość kursu netto: 8750 zł/os. + VAT . (Cena w przeliczeniu na 1 godzinę szkolenia wynosi 250 zł + VAT).

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany. 

Istnieje możliwość realizacji tego kursu dedykowanego dla konkretnego projektu lub podmiotu – w takim przypadku jest również możliwość wcześniejszej krótkiej rozmowy z ekspertem prowadzącym celem rozwiania wątpliwości dotyczących usługi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta na podane numery telefonów lub poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@doradcy365.pl – przy większej liczbie zgłoszeń możliwość udzielenia rabatu.

ESG w praktyce

Idea kursu

Idea kursu „ESG w praktyce” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do efektywnego wdrażania strategii ESG w swojej firmie.

Kurs łączy teoretyczną wiedzę z praktycznymi ćwiczeniami, case studies i pracą z ekspertami, aby zapewnić uczestnikom wszechstronne przygotowanie do wdrażania ESG.

Kurs opiera się na kształtowaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze ESG.

Kurs omawia fundamentalne koncepcje i cele ESG oraz wyjaśnia rolę ESG w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Program skupia się na praktycznych aspektach implementacji strategii ESG w rzeczywistych warunkach biznesowych. Poprzez interaktywne warsztaty oraz studia przypadków, uczestnicy zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę na temat ESG, ale również rozwiną umiejętności niezbędne do skutecznego wprowadzania tych zasad w przedsiębiorstwach.

Uczestnicy zdobędą konkretną wiedzę i doświadczenie, które umożliwią im efektywne wprowadzenie założeń ESG w swojej codziennej pracy.

Szkolenie uwzględnia dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak nowe regulacje prawne, technologiczne innowacje czy trendy rynkowe, i pomaga przedsiębiorcom dostosować się do tych zmian.

Idea kursu obejmuje również zintegrowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktycznym doświadczeniem, co pozwoli uczestnikom skutecznie stosować zasady ESG w różnych kontekstach biznesowych.

Kurs umożliwia indywidualne dostosowanie do różnych poziomów doświadczenia uczestników, od osób odpowiedzialnych za codzienne zarządzanie procesami, po tych, którzy podejmują strategiczne decyzje na szczeblu zarządzania.

W rezultacie, kurs ma na celu wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wdrożenia ESG, co przyczynia się do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju firmy.

Ukończenie tego kursu daje gwarancję zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy potrzebnej do efektywnego planowania, i doskonalenia praktyk ESG oraz skutecznego wdrażania tych rozwiązań w różnorodnych środowiskach biznesowych.

Dla kogo?

Kurs „ESG w praktyce” jest dostosowany do różnych odbiorców, zapewniając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w obszarze ESG w zróżnicowanych środowiskach zawodowych. Kurs jest dedykowany w szczególności osobom odpowiedzialnym za:

 • Strategię i zarządzanie:
  • Prezesi i członkowie zarządów,
  • Dyrektorzy strategii,
  • Dyrektorzy ds. zrównoważonego rozwoju,
  • Kierownicy ds. ESG;
 • Finanse i inwestycje:
  • Dyrektorzy finansowi,
  • Analitycy finansowi,
  • Inwestorzy,
  • Zarządzający funduszami;
 • Ryzyko i zgodność:
  • Dyrektorzy ds. ryzyka,
  • Kierownicy ds. zgodności,
  • Prawnicy,
  • Audytorzy;
 • Operacje i łańcuch dostaw:
  • Dyrektorzy operacyjni,
  • Kierownicy ds. łańcucha dostaw,
  • Inżynierowie,
  • Specjaliści ds. zakupów;
 • Komunikacja i marketing:
  • Dyrektorzy ds. komunikacji,
  • Kierownicy ds. marketingu,
  • Rzecznicy prasowi,
  • Specjaliści ds. CSR.

Dodatkowo, kurs jest polecany:

 • Przedsiębiorcom i właścicielom firm,
 • Studentom i absolwentom kierunków ekonomicznych, biznesowych i prawniczych,
 • Osobom zainteresowanym tematyką szkolenia, chcący, zdobyć kompetencje niezbędne do zarządania zmianami oraz integracją ESG ze strategią firmy.
Kurs ESG w praktyce obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Definicja ESG i jego znaczenie.
 • Historia i ewolucja ESG.
 • Kluczowe trendy i wyzwania w ESG.
 • Korzyści z wdrażania strategii ESG.
 • Zmiana klimatu i emisje gazów cieplarnianych.
 • Gospodarka wodna i zużycie energii.
 • Ochrona różnorodności biologicznej.
 • Zarządzanie odpadami.
 • Prawa człowieka i warunki pracy.
 • Różnorodność i integracja.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Rozwój społeczności.
 • Cel wprowadzenia ładu korporacyjnego.
 • Przejrzystość i sprawozdawczość.
 • Antykorupcja i etyka.
 • Struktura zarządu.
 • Integracja ESG z strategią biznesową.
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem ESG.
 • Pomiar i raportowanie wyników ESG.
 • Komunikacja ESG.
 • Obowiązki raportowe.
 • ESG w podatkach i księgowości.
 • Dotacje ze środków krajowych i unijnych.
 • Zielone obligacje i pożyczki.
 • Finansowanie niekomercyjne.

Kurs dostarcza praktycznych narzędzi i wiedzy niezbędnych do efektywnego wdrażania strategii ESG w firmie. Uczestnicy kursu nauczą się m.in. oceniać ryzyko ESG, mierzyć i raportować wyniki ESG, komunikować się w zakresie ESG z interesariuszami oraz wyszukiwać źródeł finansowania i zarządzać projektami związanymi z ESG.

Ponadto w formie studiów przypadków oraz praktycznych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Różnorodne strategie firm uwzględniających ESG. (CS)
 • Podwójna istotność – warsztat identyfikacji kluczowych aspektów. (W)
 • Obliczanie śladu węglowego i inne narzędzia pomiaru emisji. (W)
 • Najlepsze praktyki w gospodarce wodnej i zużyciu energii. (CS)
 • Najlepsze praktyki w zarządzaniu odpadami. (CS)
 • Wpływ działalności firmy na elementy środowiska. (W)
 • Najlepsze praktyki w zakresie różnorodności i integracji. (CS)
 • Najlepsze praktyki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. (CS)
 • Identyfikacja i sposoby zarządzania interesariuszami w oparciu o standardy AA1000. (W)
 • Najlepsze praktyki w zakresie przejrzystości i sprawozdawczości. (CS)
 • Najlepsze praktyki w zakresie antykorupcji i etyki. (CS)
 • Najlepsze praktyki w zakresie struktury zarządu. (CS)
 • Określanie celu oraz istotnych zagadnień w kontekście przedsiębiorstwa uczestnika. (W)
 • Różnorodne praktyki integracji ESG ze strategią biznesową. (CS)
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem ESG w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. (CS)
 • Pomiar i raportowanie wyników ESG. (CS)
 • Najlepsze praktyki w zakresie komunikacji ESG. (CS)
 • Analiza przykładowych raportów. (CS)
 • Przykłady projektów, które uzyskały dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z wdrożeniem ESG. (CS)
Co zyskasz?
Poprzez realizację warsztatów z zakresu ESG opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

1. Rozumienia istoty ESG:

 • Poznasz definicję ESG, jego znaczenie i cele.
 • Nauczysz się interpretować i stosować kryteria ESG w codziennej działalności firmy.

2. Wdrażania strategii ESG:

 • Zdobędziesz umiejętności identyfikacji i oceny kluczowych aspektów ESG dla Twojej firmy.
 • Nauczysz się opracowywać i wdrażać strategię ESG zgodną z celami i wartościami firmy.

3. Zarządzania ryzykiem ESG:

 • Poznasz metody identyfikacji i analizy kluczowych ryzyk ESG.
 • Nauczysz się opracowywać plany postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka ESG.

4. Pomiaru i raportowania wyników ESG:

 • Poznasz odpowiednie wskaźniki ESG do pomiaru postępów.
 • Nauczysz się sporządzać raporty ESG zgodne z międzynarodowymi standardami.

5. Komunikacji ESG:

 • Nauczysz się skutecznie przekazywać informacje o strategii ESG do interesariuszy.
 • Poznasz sposoby budowania pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

6. Wyszukiwania finansowania oraz arządzania projektami z zakresu ESG:

 • Zdobędziesz umiejętności planowania, realizacji i monitorowania projektów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.
 • Nauczysz się oceniać efektywność projektów z zakresu ESG.

7. Oceny dostawców:

 • Poznasz kryteria ESG do oceny dostawców.
 • Nauczysz się nawiązywać współpracę z dostawcami w zakresie ESG.

8. Tworzenia umów z klientami uwzględniających aspekty ESG:

 • Nauczysz się negocjować umowy, które uwzględniają cele i wartości ESG firmy.
 • Poznasz sposoby dołączania klauzul ESG do umów.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami. Otrzymasz również materiały edukacyjne i narzędzia do samodzielnego zastosowania.

Udział w warsztatach to doskonała okazja do:
 • Zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego wdrażania ESG w firmie.
 • Nawiązania kontaktów z innymi osobami zaangażowanymi w ESG.
 • Wzmocnienia pozycji firmy na rynku i budowania pozytywnego wizerunku.
Dodatkowo:
 • Potwierdzenie umiejętności egzaminem końcowym:
  • Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem końcowym dostarcza dodatkowego potwierdzenia zdobytej wiedzy.
 • Podnoszenie kwalifikacji:
  • Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zwiększa atrakcyjność zawodową uczestników w sektorze ESG.
 • Certyfikat ukończenia kursu:
  • Otrzymanie certyfikatu ukończenia kursu może stanowić dowód nowych umiejętności i kompetencji w zakresie ESG.

Zespół nadzorujący

W zależności od dostępnych terminów kurs w zakresie merytorycznym mogą nadzorować następujące osoby:

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.