fbpx
 

PREMIUM – pozyskanie grantu w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd

SKU: DUS160

4 999,00 + VAT

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku o przyznanie grantu wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia grantu.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Państwu jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia projektu;
 • Wypełnimy Państwa wniosek o przyznanie grantu;
 • Przygotujemy lub pomożemy Państwu zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Państwu pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Państwu pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o przyznanie grantu i udzielimy Państwu pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dofinansowania;
 • Udzielimy Państwu pomocy w rozliczeniu projektu;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Państwu na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dofinansowania;
 • Pomożemy Państwu wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Państwu w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Podana cena jest ceną minimalną za usługę – finalny koszt zostanie wyliczony podczas składania zamówienia – prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie grantu, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem grantu w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”:

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego (JST), które wynikają z „Diagnozy cyberbezpieczeństwa” przeprowadzonej przez CPPC we współpracy z NASK-PIB w poprzednich latach.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie.

Harmonogram programu

Przyjmowanie wniosków trwa do 13 października 2023 r. do godziny 16:00.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną w systemie informatycznym LSI dostępnym na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” będzie realizowany na terenie całej Polski i zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe (gminy, powiaty i województwa – łącznie 2 807 JST).

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja projektu, poprzez wsparcie grantowe dla JST, przyczyni się do:

 • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
 • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
 • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
 • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
 • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

NASK-PIB opublikowało poradnik, w którym przedstawione zostały propozycje poszczególnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i związanych z podnoszeniem kompetencji pracowników, które JST powinny rozważyć podczas planowania swoich działań i zakupów. Wydatki podzielono na trzy grupy:

 • Wydatki w obszarze organizacyjnym, m. in.:
  • Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI);
  • Audyt SZBI, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re)certyfikacja SZBI na zgodność z normami;
  • Wprowadzenie lub aktualizacja Polityk Bezpieczeństwa Informacji (PBI), analiza ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), opracowanie procedur: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych itp.
 • Wydatki w obszarze kompetencyjnym, m. in.:
  • Podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST;
  • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  • Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa;
  • Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcje personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.
 • Wydatki w obszarze technicznym, m. in.:
  • Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta;
  • Zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa (skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie) oraz innych narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań;
  • Zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania;
  • Zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa;
  • Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC, ang. Security Operations Centre), także jako element Centrum Usług Wspólnych;
  • Zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do usług rozpoznawania zagrożeń w cyberprzestrzeni – CTI (ang. Cyber Threat Intelligence), dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz innych usług integracyjnych dotyczących obszaru cyberbezpieczeństwa.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Dofinansowanie zostanie przyznane JST w formie grantu, a jego wysokość będzie następująca:

 • gminy otrzymają od 200 000 zł do 850 000 zł;
 • powiaty i samorządy wojewódzkie otrzymają do 850 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania jest wskazana dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego w dokumentacji konkursowej.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Alokacja środków na granty w konkursie “Cyberbezpieczny Samorząd” wynosi 1 762 235 453,00 zł (słownie: miliard siedemset sześćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy zł).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone