fbpx
 

PREMIUM Pozyskanie i rozliczenie dotacji z programu „Moje Ciepło”

SKU: DUS137

799,00 + VAT

Oferujemy kompleksową pomoc od A do Z w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji w programie „Moje Ciepło”.

 • Sprawdzimy czy kwalifikujesz się do programu i jakiej wysokości dofinansowanie możesz uzyskać;
 • Doradzimy i konkretne wskażemy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić, aby móc skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy wniosek dotacyjny oraz pomożemy Ci w zgromadzeniu wszystkich wymaganych załączników;
 • Zapewnimy Ci dokładne instrukcje oraz wsparcie w poprawnej wysyłce dokumentów;
 • Będziemy monitorowali proces oceny wniosku i pomożemy w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci w rozliczeniu dotacji;
 • Udzielimy Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu i zapewnimy pomoc techniczną i merytoryczną.
 • W cenie konsultacja z ekspertem;
 • Usługa świadczona w 100% online;
 • Krótkie terminy realizacji – usługa zostanie zrealizowana w terminie 5 -7 dni roboczych, od daty otrzymania od Ciebie wszystkich koniecznych danych i dokumentów.

Cena za powyższą usługę wynosi 799 zł netto + VAT oraz premia za sukces w wysokości 3% pozyskanej dotacji (płatna wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku).

Opis

Program „Moje Ciepło” ma na celu wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych ma przyczynić się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Dla kogo?

Program kierowany jest do wszystkich właścicieli i współwłaścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

W jakiej wysokości i jakie dofinansowanie można uzyskać?

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniających najwyższe normy. Dofinansowanie może objąć pompę ciepła zamontowaną nie później niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku.

Współfinansowaniu podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

WAŻNE! W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Warunki udzielenia dofinansowania

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

 • maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w 2022 roku,
 • maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) – dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu.
Załączniki do wniosku

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć, m.in.:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzję o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy;
 • charakterystykę energetyczną budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej (w dokumencie tym źródłem ogrzewania musi być pompa ciepła i tym samym wskaźnik EP powinien być wyliczony dla wszystkich urządzeń grzewczych, w tym dla pompy ciepła);
 • protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;
 • fakturę lub równorzędny dokument księgowy (należy przedstawić potwierdzenie płatności (KP, DW, potwierdzenie przelewu), które będzie można jednoznacznie powiązać z fakturą lub przedstawić oświadczenie wnioskodawcy/wystawcy faktury);
 • potwierdzenie dokonania płatności;
 • kartę produktu i etykietę energetyczną zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy;
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy (należy przedstawić Kartę Dużej Rodziny wystawioną na Wnioskodawcę);
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy;
 • inny dokument (m.in. niezbędną dokumentację geologiczną dla gruntowej pompy ciepła) – jeśli dotyczy.
Terminy

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków, jednak ze względu na termin rozpatrywania i pulę pieniędzy, zachęcamy do zrobienia tego jak najszybciej.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
ford
logo warszawa
inferm
logo miasto otwock
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
mind
logo uni rol krak
logo medical inventi
logo eisa
logo cpbii
logo lp piła
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.