fbpx
 

PREMIUM Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny

SKU: CEL004

4 450,00 + VAT

PREMIUM Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny
 • W trakcie szkolenia online zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne oraz warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych.
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu prawa celnego i akcyzowego oraz przygotują się do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z zagranicą.
 • Kurs uwzględniający nowe, aktualne w 2024 roku, przepisy.
PREMIUM Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny to kompleksowe szkolenie w tematyce celnej. Jego ukończenie zapewni zdobycie wszechstronnej wiedzy dotyczącej prawa celnego i akcyzowego oraz pozwoli na rozpoczęcie samodzielnego wykonywania obsługi celnej.

Opis

Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny

Idea kursu

Celem szkolenia jest kompleksowe zebranie, powtórzenie i zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego oraz przygotowanie do prowadzenia obsługi celnej w podmiotach wykonujących obrót towarowy z zagranicą.

Wiedza przekazana na naszym Kursie obejmuje aktualne w 2024 roku przepisy i pozwala na samodzielne wykonywanie obsługi celnej, jest również przydatna do współpracy z agencjami celnymi.

 

Dla kogo?

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, w szczególności do:

 • Osób, które przygotowują się do pracy w charakterze Agenta Celnego.
 • Osób zainteresowanych zmianą dotychczasowego profilu zawodowego oraz osób chcących uzupełnić wiedzę w zakresie spraw celnych i uzyskać wpis na listę Agentów celnych.
 • Osób zajmujących się sprawami celnymi w podmiotach gospodarczych m.in. agencje celne, importerzy, eksporterzy, biura rachunkowe i księgowe.
 • Specjalistów z zakresu handlu międzynarodowego oraz logistyki, przewoźników, spedytorów.
 • Osób posiadających wpis na listę Agentów celnych  chcących powtórzyć, uzupełnić oraz zaktualizować wiedzę merytoryczną w zakresie spraw celnych.
Program
KURS CELNY – AGENT CELNY obejmuje poniższe zagadnienia:
 • Organy celne w polsce oraz regulacje prawne dot. obrotu towarowego z zagranicą.
 • Procedury celne i czynności przed organami celnymi.
 • Elementy kalkulacyjne, warunki dostawy, zwolnienia celne oraz pakiet e-commerce.
 • Klasyfikacja towarowa.
 • Status celny i pochodzenie towarów.
 • Ograniczenia pozaekonomiczne.
 • Ułatwienia celne.
 • Podatek akcyzowy.
Ponadto w formie ćwiczeń prarktycznych oraz aktywnych warsztatów przeprowadzone zostaną:
 • Zgłaszanie przesyłek w ramach e-commerce.
 • Deklarowanie wartości celnej towarów – różne rodzaje transportu.
 • Zwolnienie z cła i podatku towarów powracających.
 • Zgłaszanie przesyłek w ramach e-commerce.
 • Deklarowanie wartości celnej towarów – różne rodzaje transportu.
 • Zwolnienie z cła i podatku towarów powracających.
 • Potwierdzanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów.
 • Potwierdzanie preferencyjnego pochodzenia towarów.
 • Identyfikacja ograniczeń pozaekonomicznych w praktyce.
 • Reakcja na powstałe zagrożenia.
 • Dobór optymalnych ułatwień celnych.
 • Rozpoznawanie ryzyka celnego.
 • Reakcja na ryzyka celne.
 • Warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych w procedurze tranzytu.
 • Warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych w procedurze wywozu.
 • Warsztaty z wypełniania zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu i innych procedurach specjalnych przywozowych.
Co zyskasz?
 • Poprzez realizację kursu i ćwiczeń praktycznych opartych na doświadczeniu prowadzących zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji obowiązków związanych z obsługą celną.
 • Dla osób, które pracują w charakterze specjalisty ds. celnych – kurs daje znakomite możliwości zebrania, podsumowania i powtórzenia wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego – bardzo przydatne dla osób, które zawodowo zajmują się sprawami celnymi i podatkowymi.
 • Dla osób planujących wykonywanie zawodu Agenta Celnego – udział w Kursie daje możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków związanych z obsługą celną i obrotem towarowym z zagranicą.
 • Dla osób z doświadczeniem w obsłudze celnej – udział w Kursie daje możliwość zebrania, powtórzenia i zaktualizowania wiedzy z zakresu prawa celnego i akcyzowego.
Po ukończonym szkoleniu Uczestnicy zdobędą:
 • kompleksową wiedzę w zakresie prawa celnego oraz zasad dokonywania międzynarodowego obrotu towarami z zagranicą;
 • wiedzę z zakresu preferencyjnego pochodzenia towarów;
 • wiedzę z zakresu zasad klasyfikacji taryfowej według kodów CN i zapoznają się z systemem ISZTAR 4;
 • wiedzę dotyczącą rodzajów stawek celnych i zasad ich stosowania;
 • umiejętności ustalenia w prawidłowej wartości celnej towaru;
 • zapoznają się z rodzajami oraz zasadami wypełniania formularzy stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym.
Zawodowy Kurs Celny – Agent Celny przygotowuje do pracy jako Agent Celny* zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 80 ust. 1 ustawy Prawo Celne.
Długość szkolenia

10 dni, 80 godzin dydaktycznych w formie 2-dniowych weekendowych spotkań online po 8 godzin dydaktycznych.

Ramowy program

PRZEDMIOT 1 (2 GODZINY DYDAKTYCZNE) – ORGANY CELNE W POLSCE ORAZ REGULACJE PRAWNE DOT. OBROTU TOWAROWEGO Z ZAGRANICĄ

I Akty prawne regulujące obrót towarowy z zagranicą:

 • Konwencje i inne akty prawa międzynarodowego.
 • Unijny Kodeks Celny, Rozporządzenie Wykonawcze i Delegowane do Unijnego Kodeksu Celnego, pozostałe akty prawne UE.
 • Przepisy krajowe min. Prawo Celne, VAT, Akcyza.

II Organy celne w Polsce:

 • Struktura organizacyjna.
 • Zadania organów.

PRZEDMIOT 2 (6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – PROCEDURY CELNE I CZYNNOŚCI PRZED ORGANAMI CELNYMI

I Procedury celne:

 • Objęcie towarów procedurą celną.
 • Standardowe i uproszczone zgłoszenie celne.
 • Wprowadzanie towaru na obszar celny UE i deklaracja skrócona.
 • Składowanie.
 • Tranzyt.
 • Dopuszczenie do obrotu.
 • Procedury specjalne: Szczególne przeznaczenie, Odprawa czasowa, Uszlachetnianie czynne.
 • Procedura wywozu.
 • Powrotny wywóz.
 • Uszlachetnianie bierne.
 • Potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza obszar celny UE i dowody alternatywne.

II Udział zgłaszającego w czynnościach oraz postępowaniach celnych i podatkowych prowadzonych przez organ celny:

 • Przedstawianie towaru.
 • Kontrola celna.
 • Przedstawicielstwo celne.
 • Składanie korekt zgłoszeń celnych, inne wnioski.
 • Udział w postępowaniach celnych.

III Ćwiczenia:

 • Optymalny dobór procedur celnych.
 • Optymalny dobór rodzaju przedstawicielstwa.
 • Składanie odwołań od decyzji, zastrzeżeń do protokołów z kontroli.

PRZEDMIOT 3 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – ELEMENTY KALKULACYJNE, WARUNKI DOSTAWY, ZWOLNIENIA CELNE ORAZ PAKIET E-COMMERCE

I Wartość celna towarów + INCOTERMS 2010 i 2020:

 • Wartość celna towaru a warunki dostawy.
 • Metoda wartości transakcyjnej.
 • Inne metody ustalania wartości celnej towarów.
 • Podstawa podatku VAT w imporcie.

II Pakiet e-commerce:

 • Podatek VAT w handlu elektronicznym.
 • Pojęcie sprzedaży na odległość.
 • Czynności w ramach e-commerce.

III Zwolnienia celne:

 • Towary powracające.
 • Zwolnienia na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 1186/2019.

IV Ćwiczenia:

 • Zgłaszanie przesyłek w ramach e-commerce.
 • Deklarowanie wartości celnej towarów – różne rodzaje transportu.
 • Zwolnienie z cła i podatku towarów powracających.

PRZEDMIOT 4 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – KLASYFIKACJA TOWAROWA

I Klasyfikacja towarowa:

 • Klasyfikacja taryfowa towarów.
 • Struktura i treść TARIC.
 • Funkcjonalność systemu ISZTAR 4.
 • Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury scalonej.
 • Stawki celne i zasady ich stosowania.
 • Wiążąca informacja taryfowa (WIT).

II Studia przypadków: wybrane przykłady z wszystkich sekcji.

III Ćwiczenia: wybrane przykłady z wszystkich sekcji.

PRZEDMIOT 5 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – STATUS CELNY I POCHODZENIE TOWARÓW

I Status celny:

 • Towary unijne, nieunijne.
 • Potwierdzenie statusu celnego towarów – dokumentacja.

II Niepreferencyjne pochodzenie:

 • Podstawy prawne.
 • Ustalanie pochodzenia.
 • Dokumentowanie pochodzenia.

III Preferencyjne pochodzenie:

 • Podstawy prawne.
 • Umowy o wolnym handlu (FTA).
 • Ogólny system preferencji taryfowych (GSP).
 • Deklaracje dostawców.

IV Ćwiczenia – wybrane przykłady potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

V Ćwiczenia – wybrane przykłady potwierdzania preferencyjnego pochodzenia towarów.

PRZEDMIOT 6 (4 GODZINY DYDAKTYCZNE) – OGRANICZENIA POZAEKONOMICZNE

I Ograniczenia pozaekonomiczne:

 • Obrót towarami podwójnego zastosowania:
  • Klasyfikacja towarów i przyporządkowanie numerów kontrolnych.
  • Rodzaje zezwoleń i zakres ich stosowania.
  • Zakaz reeksportu.
  • Powiadomienie organu monitorującego o planowanym imporcie.
 • Własność intelektualna.
 • Bezpieczeństwo produktu.
 • Substancje niebezpieczne.
 • Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt CITES.
 • Pozostałe ograniczenia.
 • Instytucje kontrolne.

II Ćwiczenia:

 • Identyfikacja ograniczeń pozaekonomicznych w praktyce.
 • Reakcja na powstałe zagrożenia.

PRZEDMIOT 7 (4 GODZINY DYDAKTYCZNE) – UŁATWIENIA CELNE

I Ułatwienia celne:

 • Procedury uproszczone:
  • Rodzaje.
  • Kryteria do spełnienia.
  • Korzyści.
 • AEO:
  • Rodzaje.
  • Kryteria do spełnienia.
  • Korzyści.
 • Zabezpieczenia generalne w tym zwolnienia i z obniżoną kwotą.
 • Uproszczony tryb potwierdzania pochodzenia towarów.
 • Pozostałe:
  • Rodzaje.
  • Omówienie.
 • Audyt celny i procedury zabezpieczające przed powstaniem zagrożeń.

PRZEDMIOT 8 (8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM CELNYM W PRAKTYCE

I Ryzyka celne – katalog:

 • Fiskalne (cło i podatek akcyzowy):
  • Klasyfikacja towarowa.
  • Pochodzenie towarów.
  • Wartość towarów.
  • Wyroby tytoniowe.
  • Wyroby energetyczne.
  • Wyroby alkoholowe.
 • Ryzyka niefiskalne:
  • Ochrona rynku i przedsiębiorców.
  • Ochrona środowiska.
  • Ochrona ludzi i zwierząt.
  • Bezpieczeństwo i ochrona UE.
 • Inne:
  • Przestępstwa i wykroczenia – Kodeks Karny Skarbowy.
  • Przestępstwa – Kodeks Karny.
  • Kontrola drogowa.
  • SENT.

II Podstawy zarządzania ryzykiem celnym:

 • Sporządzanie zgłoszeń celnych przywozowych:
  • Rodzaje ryzyka.
  • Procedury zabezpieczające przez ryzykiem.
  • Reakcja na ryzyko.
 • Sporządzanie zgłoszeń celnych wywozowych:
  • Rodzaje ryzyka.
  • Procedury zabezpieczające przez ryzykiem.
  • Reakcja na ryzyko.
 • Model zarządzania ryzykiem:
  • Podejście do ryzyka.
  • Ocena informacji.
  • Analiza.
  • Reakcja na ryzyko.
  • Monitoring.

III Ćwiczenia:

 • Dobór optymalnych ułatwień celnych.
 • Rozpoznawanie ryzyka celnego.
 • Reakcja na ryzyka celne.

PRZEDMIOT 9 (16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ CELNYCH I DEKLARACJI SKRÓCONYCH

I Warsztaty z wypełniania w praktyce zgłoszeń celnych w procedurze tranzytu

 • Omówienie instrukcji wypełniania zgłoszeń.
 • Wypełnianie dokumentów T1 – ćwiczenia.
 • Wypełnianie dokumentów T2 – ćwiczenia.
 • Wypełnianie dokumentów T2L, T2LF – ćwiczenia.

II. Warsztaty z wypełniania w praktyce zgłoszeń celnych w procedurze wywozu

 • Omówienie instrukcji wypełniania zgłoszeń.
 • Wypełnianie zgłoszeń w systemie AES.
 • Obsługa komunikatów systemowych.
 • Pozostałe czynności w systemie AES i poza AES.

III. Warsztaty z wypełniania w praktyce zgłoszeń celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu i innych procedurach specjalnych przywozowych

 • Omówienie instrukcji wypełniania zgłoszeń.
 • Wypełnianie zgłoszeń w systemie AIS.
 • Obsługa komunikatów systemowych.
 • Pozostałe czynności w systemie AIS i poza AIS.

PRZEDMIOT 10 (16 GODZIN DYDAKTYCZNYCH) – PODATEK AKCYZOWY

I Podatek akcyzowy w przywozie i wywozie

 • Wyroby akcyzowe i towary objęte podatkiem akcyzowym.
 • Obrót towarami akcyzowymi w procedurze zawieszonej akcyzy i poza procedurą zawieszonej akcyzy.
 • Składy podatkowe.
 • Import wyrobów akcyzowych.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania towarów podatkiem akcyzowym i właściwe stawki podatku akcyzowego.
 • Samochody osobowe a podatek akcyzowy.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem VAT w imporcie z uwzględnieniem podatku akcyzowego.
 • Studia przypadków i ćwiczenia.
*Wpis na listę Agentów Celnych – informacja:

Przedmioty ujęte w Kursie Celnym – Agent Celny wchodzą w zakres wiedzy i umiejętności określonych w § 4 ust. 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych.

Tym samym nasz Kurs Celny – Agent Celny pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności, potrzebne do pracy w zawodzie Agenta Celnego.

Udział w Kursie nie jest jednak wystarczający do dokonania wpisu na listę Agentów Celnych, konieczne jest spełnienie określonych wymagań prawnych.

Informacje dotyczące wymagań dostępne są tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/uprawnienia-zawodowe/chce-zalatwic-sprawy-zwiazane-z-uprawnieniami-zawodowymi/proc_1298-wpis-agenta-celnego.

Najbliższe terminy
 • maj 2024 – rozpoczęcie zajęć 7.05.2024 r. – rekrutacja trwa!
 • wrzesień 2024 – rekrutacja trwa!
Rekrutacja trwa!

Istnieje możliwość ubiegania się o 80%-100% dofinansowania, informacji o możliwej pomocy z naszej strony w tym zakresie udziela nasze Biuro Obsługi Klienta.

Cena za całość kursu netto: 4450 zł/os. + VAT. (Cena w przeliczeniu na 1 godzinę zegarową szkolenia wynosi 74,17 zł + VAT).

W przypadku dofinansowania projektu ze środków publicznych podatek VAT nie będzie naliczany. 

Zespół prowadzący

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/03/Pc2-scaled.jpg

Piotr Czerkawski

Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, certyfikowany trener II stopnia.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, w których uczestniczyło ponad 3000 osób oraz dla administracji publicznej, w których uczestniczyło ponad 2000 funkcjonariuszy celnych, pracowników administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunkach Audyt. Trener wykładowca w ramach KAS (Krajowa Administracja Skarbowa).

Uczestnik zespołów zadaniowych w ramach tworzenia systematyki obszarów oraz metod reakcji na ryzyka oraz współtwórca instrukcji analitycznej dla Służby Celnej – w ramach struktur Ministerstwa Finansów.

Czynny analityk z piętnastoletnim doświadczeniem: w tym naczelnik wydziału zarządzania ryzykiem w Izbie Celnej we Wrocławiu, kierownik referatu analizy ryzyka i międzynarodowej wymiany informacji w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Autor publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem celnym, stosowania w praktyce metod heurystycznych.

Przedsiębiorca, brał udział w procesach szkoleniowo-doradczych przygotowujących firmy do ubiegania się o ułatwienia celne w ramach Unijnego Kodeksu Celnego, jak również w fazie po uzyskaniu pozwoleń w tym zakresie.

Firmy i organizacje uczestniczące w szkoleniach m.in.:

 • 3M POLAND Wrocław,
 • AGENCJA CELNA COMPLEX SAD Gdynia,
 • AGENCJA CELNA RUSAK BUSINESS SERVICES Warszawa,
 • AGENCJA CELNA INSAD Wrocław,
 • AC Porath Gdynia, A.HARTRODT POLSKA sp. z o.o.,
 • AKROPOL ALCATEL LUCENT POLAND sp. z o.o.,
 • ALSTOM POWER, AMTRA sp. z o.o.,
 • ARAJ – Kąty Wrocławskie,
 • AVON OPERATIONS POLSKA sp. z o.o.,
 • BEOGIQ sp. z o.o.,
 • BORYSZEW SOCHACZEW,
 • CODOMEX spółka jawna,
 • CORNING CABLE SYSTEMS sp. z o.o.,
 • DONAKO S.A. Wrocław,
 • DOLINA LOTNICZA RZESZÓW,
 • ELEKTRONICS,
 • EQUUS S.A.,
 • EURO-COMFORT sp. z o.o. Leszno,
 • EUROIMMUN Polska sp. z o.o.,
 • FAMAK, FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.,
 • GATES POLSKA sp. z o.o., JAS – FBG S.A,
 • LIVINGSTON INTERNATIONAL,
 • LOGWIN AIR + OCEAN POLAND sp. z o.o.,
 • MEDI.COM sp. z o.o.,
 • MOSTVA sp. z o.o.,
 • MULTIVAC sp. z o.o.,
 • NG2 S.A. (CCC),
 • PANALPINA Polska sp. z o.o.,
 • PCC ROKITA S.A.,
 • PLIVA – Kraków,
 • POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.,
 • POLPHARMA,
 • PRIME LOGISTICS,
 • PROBENA – POLSKA ,
 • PROCTER & GAMBLE,
 • REDAN S.A, RTP Polska  sp. z o.o.,
 • SINBUD sp. z o.o.,
 • SPEDYCJE.pl – portal internetowy,
 • TOYA S.A., TOYOTA,
 • TW METALS POLSKA sp. z o.o.,
 • UNILEVER POLSKA sp. z o.o.,
 • US PHARMACIA – Wrocław,
 • VECTOR GLOBAL LOGISTICS sp. z o.o. – Gdynia,
 • VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA sp. z o.o.,
 • VOLVO POLSKA,
 • WABCO POLSKA sp. z o.o.,
 • ZACHEM – Bydgoszcz,
 • ZANAM LEGMET sp. z o.o.
 • administracja publiczna:
 • funkcjonariusze celni,
 • pracownicy administracji skarbowej oraz resortu Ministerstwa Finansów.

Tomasz Sętkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracuje w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC. Jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obrotu towarowego z zagranicą oraz podatku akcyzowego.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2024/02/Pan-Tomasz.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.