fbpx
 

Śląskie PREMIUM – pozyskanie i rozliczenie dotacji FESL w ramach Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

SKU: DUS169

3 999,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji w ramach konkursu „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

7.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

2% od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,08% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 2 

3.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

3%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,125% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

4%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,25% przyznanej dotacji miesięcznie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji w ramach konkursu „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”:

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Projekty realizowane w ramach powyższego celu szczegółowego muszą być zgodne z obszarami istniejących Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz zaktualizowanych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania.

Wsparcie obejmie projekty:

 • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej;
 • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach;
 • Wdrożenie wyników prac B+R.
Harmonogram programu

Nabór dla projektów dotyczących infrastruktury i prac B+R trwa od 25 stycznia do 18 kwietnia 2024 r.

Nabór dla projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R zaplanowano na grudzień 2024 r. – styczeń 2025 r.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa, a także partnerstwa przedsiębiorstw lub partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.

Jednostki naukowe, uczelnie i instytuty badawcze muszą stanowić organizację badawczą i upowszechniającą wiedzę zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia 651/2014.

Przedsiębiorstwo musi spełnić następujące warunki:

 • być zarejestrowane w województwie śląskim,
 • wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego,
 • realizować nowatorskie projekty o potencjale komercjalizacji.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach aktualnego naboru można przeznaczyć na:

 • prace badawczo-rozwojowe, w tym badania przemysłowe i prace rozwojowe,
 • inwestycje w infrastrukturę B+R.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • w ramach projektów dot. infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach:
  • środki trwałe/dostawy;
  • wartości niematerialne i prawne;
  • roboty budowlane;
  • nieruchomości;
  • koszty wsparcia uczestników projektu.
 • w ramach projektów dot. prac B+R w przedsiębiorstwach:
  • personel projektu w ramach prac B+R;
  • amortyzacja sprzętu i aparatury w ramach prac B+R;
  • amortyzacja budynków w ramach prac B+R;
  • usługi zewnętrzne związane z pracami B+R;
  • dostawy (inne niż środki trwałe);
  • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych;
  • koszty wsparcia uczestników projektu;
  • koszty pośrednie.
Dodatkowe kryteria
 • w ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które są zgodne z RIS (energetyka, medycyna, technologie informacyjno – komunikacyjne, przemysły wschodzące, zielona gospodarka);
 • projekt może dotyczyć tylko jednego typu inwestycji początkowej;
 • w ramach I typu projektu:
  • wymagane jest wykazanie, że przedsięwzięcie ma charakter inwestycji początkowej*;
  • wymagane jest przedstawienie planu badań tj. planu prac B+R;
 • w ramach II typu projektu:
  • przedsięwzięcie musi obejmować etap eksperymentalnych prac rozwojowych;
  • realizacja prac eksperymentalno-rozwojowych musi umożliwiać komercjalizację wyników prac B+R;
  • dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do skomercjalizowania wyników projektu w okresie do roku od daty zakończenia realizacji projektu.

* Wsparcie obejmuje cztery typy inwestycji początkowej:

 • zasadnicza zmiana procesu produkcji,
 • dywersyfikacja istniejącego zakładu,
 • utworzenie nowego zakładu,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych, a intensywność wsparcia dla infrastruktury B+R wynosi do 50% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą muszą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Jest to wartość obowiązująca do etapu podpisania umowy włącznie.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi aż 33 000 000 euro (słownie: trzydzieści trzy miliony euro).

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 366 349 750 zł, z alokacją:

 • dla I typu projektów 106 219 750 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
 • dla II typu projektów alokacja wynosi 260 130 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone