fbpx
 

Śląskie PREMIUM – pozyskanie i rozliczenie dotacji FESL w ramach Działania 2.1 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej”

SKU: DUS345

3 999,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania w ramach Działania 2.1 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej”.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1 

7.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

2% od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,08% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 2 

3.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

3%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,125% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

4%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,25% przyznanej dotacji miesięcznie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji w ramach Działania 2.1 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej” programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej”:

Celem Działania 2.1 „Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej” jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Działanie obejmie projekty dotyczące:

 1. Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych;
 2. Działań edukacyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej.
Harmonogram programu

Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowano:

 • dla OSI o znaczeniu krajowym Subregion Centralny – maj-sierpień 2024 r.,
 • dla OSI o znaczeniu krajowym Subregion Południowy – maj-sierpień 2024 r.,
 • dla OSI o znaczeniu krajowym Subregion Północny – maj-wrzesień 2024 r.

Zaplanowano także tryb LGD, w którym nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych – planowany termin to październik-grudzień 2024 r.

Wnioski o dofinansowanie będą składane za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • instytucje nauki i edukacji,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • partnerzy społeczni,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, oraz
 • służby publiczne

z województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przypadku projektów typu 1: głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych; głęboka modernizacja rozumiana jako modernizacja budynku wynikająca z optymalnego wariantu zawartego w audycie energetycznym.

W ramach inwestycji w budynku, gdzie przeprowadzana jest modernizacja energetyczna wynikająca z audytu energetycznego, możliwe będzie uzyskanie wsparcia na:

 • instalację urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii wraz z magazynem energii;
 • wymianę/modernizację źródeł ciepła lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej – zgodnie z
  hierarchią wymiany źródeł ciepła;
 • wymianę/modernizację instalacji CO i CWU;
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne (w tym systemy zarządzania oświetleniem obiektu);
 • przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • innowacyjne systemy do monitorowania i zużycia energii oraz inteligentne rozwiązania ograniczające
  zużycie energii.

Dopuszczone jest także finansowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązań na rzecz GOZ, których zakres nie musi wynikać z audytu (przy czym obowiązuje limit 15% kosztów kwalifikowanych).

W przypadku projektów typu 2: działania edukacyjno-informacyjne, doradcze, podnoszące świadomość i wiedzę w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz zmierzające do zwiększenia świadomości i poziomu akceptacji społecznej dla polityki neutralności klimatycznej UE, w tym działania wspierające wykonanie zapisów uchwały antysmogowej, zarówno w ramach projektu modernizacji budynku jak też jako samodzielny projekt.

Możliwa będzie również realizacja przedsięwzięć z partnerami mającymi siedzibę poza województwem śląskim.

Kluczowe wymagania i preferencje
 • przewiduje się wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji o znaczeniu krajowym, wskazanych w
  Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, w szczególności dla:

  • miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Bytom, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze, Zawiercie;
  • obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją, tj. Koniecpol, Irządze, Rajcza, Ujsoły;
 • możliwe będzie wsparcie dla przedsięwzięć odpowiadających potrzebom lokalnym w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania;
 • dofinansowanie uzyskają budynki użyteczności publicznej, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne oraz jednostki zarządzane przez jst, a także budynki użyteczności publicznej nie związane z administracją rządową oraz budynki należące do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego;
 • realizacja inwestycji musi odbywać się na obszarze objętym Programem Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego;
 • realizacja inwestycji musi nastąpić na terenie gminy, której wskaźnik dochodów podatkowych (wskaźnik Gg) jest niższy od uśrednionej wartości dla województwa;
 • brak wsparcia dla projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej zwiększających efektywność energetyczną poniżej 30% liczonej dla każdego budynku w ramach projektu (nie dotyczy budynków zabytkowych);
 • projekty dotyczące wymiany źródła ciepła muszą być połączone z głęboką i kompleksową modernizacją energetyczną danego budynku;
 • wprzypadku wymiany źródła ciepła należy przestrzegać poniższej hierarchii źródeł;
 • zakres i zasadność modernizacji energetycznej w projekcie musi wynikać z audytu energetycznego sporządzonego wg wzoru zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze;
 • dla budynków zabytkowych (objętych ochroną konserwatora zabytków), zakres wsparcia powinien wynikać z audytu energetycznego uzgodnionego z właściwym konserwatorem zabytków;
 • w projekcie należy uwzględnić działania edukacyjne i świadomościowe;
 • działanie musi być realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych.

Preferowane będą projekty:

 • kompleksowe, obejmujące również instalację urządzeń OZE;
 • zakładające podłączenie do sieci ciepłowniczej;
 • zwiększające w jak największym stopniu efektywność energetyczną;
 • o jak największej efektywności kosztowej w powiązaniu z efektami oszczędnościowymi oraz redukcją gazów cieplarnianych;
 • uwzględniające działania edukacyjne i świadomościowe;
 • realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym projekty ESCO;
 • realizujące zielone zamówienia publiczne;
 • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska;
 • z zastosowaniem rozwiązań w zakresie obiegu cyrkularnego, jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu;
 • z wykorzystaniem dobrych praktyk wynikających z projektów realizowanych w programach Interreg, LIFE+, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa związanych z transformacją energetyczną, szczególnie realizowanych w regionach transgranicznych Czech (Kraj Morawskośląski) i Słowacji (Kraj Żyliński);
 • realizowane na Obszarach Strategicznej Interwencji, wskazanych w Strategii Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, w szczególności OSI Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza oraz OSI Obszary cenne przyrodniczo;
 • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o intensywności wsparcia zostaną podane po opublikowaniu regulaminu konkursu.

Łączny budżet nadchodzących naborów to ponad 107 515 000 zł (słownie: sto siedem milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone