fbpx
 

Śląskie PREMIUM – pozyskanie i rozliczenie dotacji FESL w ramach Działania 2.6 „Odnawialne źródła energii”

SKU: DUS348

3 999,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania w ramach Działania 2.6 „Odnawialne źródła energii” programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;
 • Przygotujemy wnioski sprawozdawcze i wnioski o wypłatę dotacji;
 • Pomożemy Ci wywiązać się z obowiązków dotyczących informacji i promocji w projekcie;
 • Pomożemy Ci w razie kontroli projektu;
 • Przygotujemy niezbędne dane na etapie ewaluacji projektu po jego zakończeniu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności:

WARIANT 1 

7.999 zł  + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

3% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

2% od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,08% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 2 

3.999 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

3%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,125% przyznanej dotacji miesięcznie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

4%  od wartości przyznanej dotacji – za pomoc na etapie zakupów w projekcie i w prawidłowym jego rozliczeniu – płatne w ratach miesięcznych przez okres rozliczania projektu np. przy 2-letnim okresie realizacji 1/24 z 2% tj. 0,25% przyznanej dotacji miesięcznie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem i rozliczeniem dotacji w ramach Działania 2.6 „Odnawialne źródła energii” programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Odnawialne źródła energii”:

Celem Działania 2.6 „Odnawialne źródła energii” jest wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju.

W ramach działania wspierane będą projekty obejmujące:

 • Magazyny energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejącej instalacji OZE (projekty inne niż parasolowe i grantowe).
 • Magazyny energii elektrycznej i cieplnej, na potrzeby istniejącej instalacji OZE (projekty parasolowe i grantowe).
Harmonogram programu

Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie LGD zaplanowano na październik-grudzień 2024 r. Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych.

Wnioski o dofinansowanie będą składane za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 • wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne;
 • instytucje kultury i sportu;
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – wymagany jest kontrakt z NFZ dla świadczeń w budynku, w którym realizowany jest projekt;
 • uzdrowiska – funkcjonujące w publicznym systemie opieki zdrowotnej (wymagany jest kontrakt z NFZ lub z innym publicznym płatnikiem dla świadczeń w budynku, którego dotyczy projekt);
 • uczelnie – tylko publiczne;
 • organizacje badawcze – tylko publiczne;
 • jednostki naukowe – tylko publiczne;
 • instytucje rynku pracy – tylko publiczne.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmie:

 • zakup i montaż magazynów i niezbędnej infrastruktury służącej do magazynowania (na potrzeby danej instalacji OZE) energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł opartych na energii:
  • wiatru (np. turbiny wiatrowe);
  • promieniowania słonecznego (np. panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne);
  • aerotermalnej (np. powietrzne pompy ciepła);
  • geotermalnej (np. ciepłownie geotermalne);
  • hydrotermalnej (np. pompy ciepła);
  • hydroenergii (np. elektrownia wodna);
  • pochodzącej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów;
 • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące korzyści z zastosowania OZE, magazynowania energii oraz promocji alternatywnych źródeł energii, jak również podnoszenia świadomości i wiedzy w zakresie wykorzystania OZE (wyłącznie jako uzupełniająca część projektu);
 • projekty dotyczące energetyki rozproszonej i prosumenckiej, w tym:
  • projekty prosumentów zbiorowych i wirtualnych, projekty grantowe i projekty parasolowe;
 • projekty realizowane przez społeczności energetyczne w tym: klastry energii i spółdzielnie energetyczne (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii);
 • projekty realizowane w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania, odpowiadające potrzebom lokalnym; wnioskodawca musi się wpisywać w katalog typów beneficjentów.
 • projekty realizowane w formie projektów hybrydowych oraz projektów partnerskich.
Kluczowe wymagania i preferencje
 • wsparcie przeznaczone jest na rozbudowę istniejących instalacji do produkcji energii i ciepła z OZE o magazyny energii działające na potrzeby istniejącego źródła;
 • musi występować zgodność z limitem dla mocy instalacji OZE, dla której jest planowany magazyn:
  • energia elektryczna:
   • wiatr: nie więcej niż 5 MWe,
   • biomasa: nie więcej niż 5 MWe,
   • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWe,
   • woda: nie więcej niż 5 MWe,
   • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWe;
  • energia cieplna:
   • biomasa: nie więcej niż 5 MWth,
   • promieniowanie słoneczne: nie więcej niż 0,5 MWth,
   • geotermia: nie więcej niż 2 MWth,
   • biogaz: nie więcej niż 0,5 MWth;
  • limit dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu;
  • limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych i projektów grantowych;
 • w zakresie energetyki wodnej:
  • współfinansowane będą tylko projekty na już istniejących budowlach piętrzących, niemające negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej;
  • projekty muszą być zgodne z obowiązującymi Planami Gospodarowania Wodami w Dorzeczach;
  • projekty nie mogą mieć negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej;
 • wspierane inwestycje nie mogą:
  • powodować nieosiągnięcia dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód,
  • pogarszać stanu lub potencjału jednolitych części wód,
  • mieć znaczącego wpływu na cele ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000;
 • projekty powinny cechować się odpowiednią efektywnością kosztową w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych;
 • projekt jest zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych.

Preferowane będą projekty:

 • realizujące zielone zamówienia publiczne;
 • z zastosowaniem rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego, jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu;
 • wykorzystujące dobre praktyki wynikające z projektów realizowanych w programach Interreg, LIFE+, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa związanych z transformacją energetyczną, szczególnie realizowanych w regionach transgranicznych Czech (Kraj Morawsko – Śląski) i Słowacji (Kraj Żyliński);
 • realizowane na Obszarach Strategicznej Interwencji, wskazanych w Strategii Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, w szczególności OSI Gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza oraz OSI Obszary cenne przyrodniczo;
 • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Ostateczny poziom dofinansowania zostanie ustalony w regulaminie wyboru projektów.

Szczegółowe informacje o intensywności wsparcia zostaną podane po opublikowaniu regulaminu konkursu.

Budżet naboru to 1 825 390 zł (słownie: milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone