fbpx
 

Śląskie STANDARD – pozyskanie dotacji FESL w ramach Działania 10.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji”

SKU: DUS370

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji w ramach Działania 10.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji” programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dotacji w ramach Działania 10.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji” programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji”:

Celem Działania 10.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem badań podstawowych) nakierowanych na proces transformacji.

Projekty realizowane w ramach powyższego celu szczegółowego muszą być zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).

Harmonogram programu

Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 12 września 2024 r.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Dofinansowanie jest skierowane do przedsiębiorstw, a także konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego (wyłączenie: m. Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski).

Prace B+R mogą być realizowane przez:

 • samodzielne przedsiębiorstwa, w szczególności:
  • MŚP,
  • duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki;
 • spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa;
 • konsorcja*:
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
  • przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni),
  • przedsiębiorstw i instytutów badawczych,
  • przemysłowe.

* Konsorcjantami mogą być podmioty spoza regionu oraz kraju.

W ramach działania zakłada się wsparcie dla projektów, których beneficjentem lub liderem konsorcjum/porozumienia jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą prace badawcze na rzecz transformacji, których wyniki będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do:

 • zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • zmniejszania zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstaniu,
 • zwiększenia reużycia produktów, recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami, oraz
 • ograniczające zużycie energii w procesach produkcyjnych.

W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno – rozwojowe nakierowane na proces transformacji, realizacja których powinna prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować.

Dodatkowo można uzyskać wsparcie na:

 • cyfryzację procesów badawczych w firmie,
 • podniesienie kompetencji pracowników, oraz
 • uzyskanie ochrony własności intelektualnej na rezultaty będące wynikiem prac B+R.

Beneficjent powinien zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w kolejnych dwóch latach od chwili podpisania umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach Instytucja Pośrednicząca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu.

W przypadku finansowania projektu realizowanego w konsorcjum przez partnera spełniającego definicję „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” (art. 2 pkt. 83 Rozporządzenia 651/2014) w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej – maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 100% (w tym przypadku finansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa).

W zakresie dotyczącym działalności gospodarczej intensywność udzielanej pomocy publicznej będzie zgodna z podstawą udzielania pomocy. Informacja o poziomie wsparcia będzie każdorazowo wskazywana dla danego naboru w regulaminie wyboru projektów.

Kluczowe wymagania
 • zgodność zakresu przedsięwzięcia z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT);
 • projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno–rozwojowe, realizacja których powinna z założenia prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować
 • realizacja projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie w kolejnych dwóch latach od podpisania umowy o dofinansowanie – w przypadku projektu obejmującego wyłącznie prace B+R,
 • realizacja projektu ujętego we wniosku o dofinansowanie w kolejnych trzech latach od podpisania umowy o dofinansowanie – w przypadku projektu obejmującego prace B+R z wdrożeniem,
 • preferencje mogą uzyskać:
  • zielone branże i rozwiązania,
  • projekty wnioskodawców posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R oraz posiadanie działu B+R, a także posiadanie własnych patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych,
  • przedsięwzięcia związane z dywersyfikacją podmiotu z branży górniczej/okołogórniczej,
  • partnerstwa przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi,
  • przedsięwzięcia, w których występuje wdrożenie wyników prac B+R w ramach projektu,
  • projekty, w których nastąpi utworzenie miejsc pracy,
  • projekty uwzględniające rozwiązania z obszaru CSR.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych, a dla inwestycji wdrożeniowej do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 mln zł (słownie: milion złotych) – w przypadku MŚP oraz 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) – w przypadku dużych przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 15 mln euro.

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone