fbpx
 

Śląskie STANDARD – pozyskanie dotacji FESL w ramach Działania 10.7 „Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe”

SKU: DUS376

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji w ramach Działania 10.7 „Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe” programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dotacji w ramach Działania 10.6 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii” programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe”:

Celem Działania 10.7 „Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe” jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie.

W ramach działania wsparcie obejmie przedsięwzięcia dotyczące niwelowania skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko, poprawę wskaźników różnorodności biologicznej na terenach wykorzystanych w celach środowiskowych.

Harmonogram programu

Najbliższe nabory zaplanowano:

 • od 31 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.,
 • od 30 kwietnia do 28 czerwca 2024 r. – tryb wyboru: ZIT Subregionu Centralnego, ZIT Subregionu Południowego, ZIT Subregionu Zachodniego, OSI Centralny, OSI Południowy, OSI Zachodni.
Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Dofinansowanie skierowane jest do:

 • podmiotów administracji publicznej,
 • przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstw realizujących cele publiczne,
 • Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
 • organizacje społecznych i związków wyznaniowych,
 • służb publicznych,
 • instytucji nauki i edukacji

realizujących przedsięwzięcie zlokalizowane w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim i sosnowieckim) wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko skoncentrowane na działaniach związanych z m.in.:

 • remediacją,
 • rekultywacją,
 • naturalną sukcesją umożliwiającą włączenie terenów do ekosystemów,
 • likwidacją deformacji powierzchni terenu,
 • regeneracją, w tym m.in. usuwaniem roślinności inwazyjnej,
 • renaturyzacją terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych,
 • usuwaniem zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, w tym odpadów wydobywczych (np. hałd).

Wsparciem objęta zostanie również niezbędna infrastruktura bezpośrednio związana z ww. procesami, a także zielona i błękitna infrastruktura.

Ze względu na złożoność procesu dekontaminacji/regeneracji terenów poprzemysłowych (w tym tzw. „bomb ekologicznych”) możliwe będzie współfinansowanie, jako element projektu, prac przygotowawczych na rzecz tych procesów m.in.:

 • analiz jakościowych gleb, wody, powietrza,
 • analiz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wraz z analizami wpływu na środowisko,
 • planów remediacji i neutralizacji odpadów, planów przeznaczenia i zagospodarowania terenu,
 • konsultacji i wycen.

Dopuszczone są również inwestycje mające na celu wykorzystanie odpadów wydobywczych poprzez odzysk surowców, powtórne ich wykorzystanie w procesach produkcyjnych czy zagospodarowanie produktów ubocznych tego procesu.

W przypadku projektu dopuszcza się sfinansowanie działań wynikających z mocy prawa dla usunięcia lub naprawy innych cech lub elementów szkodliwych dla ludzi i środowiska (np. odpadów, niewypałów, substancji promieniotwórczych, jakie nie mieszczą się w prawnym pojęciu remediacji), w tym monitorowania skażeń.

Przywrócenie potencjału zdegradowanych terenów oraz zwiększenie spójności terytorialnej terenów oraz zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych zdewastowanych, zdegradowanych (przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych) możliwe będzie poprzez ich adaptację na cele środowiskowe oraz uzupełniająco na cele gospodarcze i społeczne (jako niedominujący element projektu).

Dodatkowe kryteria
 • inwestycje muszą uwzględniać zasadę „zanieczyszczający płaci” oraz regulacje dotyczące odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.

Preferowane będą projekty:

 • realizowane na obszarach gmin górniczych/pogórnicznych (OSI górnicze);
 • których celem jest publiczne udostępnienie zrekultywowanego terenu;
 • realizujące zielone zamówienia publiczne w oparciu o opracowane przez KE wspólne kryteria możliwe do stosowania w państwach członkowskich Unii;
 • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew [Standardy Ochrony Drzew – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
 • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
 • we wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe będą musiały zostać zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego, jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu;
 • możliwa będzie realizacja przedsięwzięć polegających na wymianie doświadczeń i wiedzy, zwłaszcza z innymi regionami w transformacji jako kontynuacja inicjatywy Coal Regions in Transition;
 • dopuszcza się realizację projektów na terenie Małopolski Zachodniej, które dadzą efekt synergii z przedsięwzięciami realizowanymi w podregionach górniczych w województwie śląskim;
 • w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje się wsparcie komplementarnych przedsięwzięć, przede wszystkim z partnerami z kraju Morawsko-Śląskiego oraz realizowane z takich inicjatyw komisyjnych jak Horyzont Europa, Program LIFE, Fundusz Innowacyjny, Fundusz Modernizacyjny;
 • wspierane będą również inwestycje przyczyniające się do realizacji Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%.

Łączny budżet nadchodzących naborów wyniesie 264 775 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone