fbpx
 

Śląskie STANDARD – pozyskanie dotacji FESL w ramach Działania 2.14 „Ochrona przyrody i bioróżnorodność”

SKU: DUS355

2 750,00

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji w ramach Działania 2.14 „Ochrona przyrody i bioróżnorodność” programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu wnioskowania o dotację.

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Do wyboru oferujemy 3 warianty płatności :

 

WARIANT 1 

5.500 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

4% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 2 

2.750 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA  – płatne po podpisaniu umowy.

6% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

lub

WARIANT 3 

0 zł + VAT za wszystkie czynności w etapie WNIOSKOWANIA – płatne po podpisaniu umowy.

9% od wartości przyznanej premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania wariantem 3 prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu umówienia e-konsultacji z ekspertem mającej na celu wstępne określenie szans projektu i stopnia przygotowania Państwa firmy do jego realizacji.

Wariant 3 dostępny jest pod warunkiem posiadania wysokiego stopnia innowacyjności i zagwarantowanych źródeł prefinansowania.

Gwarancja (w każdym z wariantów). W sytuacji gdy przygotowany wniosek nie uzyska dofinansowania w ramach danego naboru wniosków dokonamy wspólnie z Klientem weryfikacji możliwości modyfikacji jego zapisów, możliwości wyeliminowania przyczyn dla których nie uzyskał dofinansowania i będziemy dążyć do jego złożenia w kolejnym możliwym terminie naboru aż do osiągnięcia skutku w postaci przyznania dotacji na dany projekt – bez dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy.

 • Opis
 • Informacje dodatkowe

Opis

Zapewnimy pomoc dotyczącą przygotowania się do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, doboru odpowiedniej  argumentacji oraz zajmiemy się pozyskaniem dotacji w ramach Działania 2.14 „Ochrona przyrody i bioróżnorodność” programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

 

Szanowni Państwo,

Z racji naszego 20-letniego doświadczenia w pozyskiwaniu różnorodnych dofinansowań, zwieńczonego uzyskaniem ponad 3.000 różnych dotacji dla naszych Klientów, na kwotę ponad 4 miliardów złotych – doskonale zdajemy sobie sprawę, iż przygotowanie dobrego i zasługującego na dofinansowanie projektu jest zajęciem złożonym i czasochłonnym.

Niestety na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów. W tak krótkim czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym zewnętrznych promes bankowych oraz audytu energetycznego oraz  innych istotnych dokumentów, od których zależy w przyszłości sukces projektu.

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych świadomych Klientów uruchomiliśmy specjalną możliwość współpracy z nami przy projektach o charakterze inwestycyjnym i badawczo – rozwojowym umożliwiając rzetelne, bezstresowe, a co najważniejsze perfekcyjne przygotowanie całego procesu – po to, aby w końcowym etapie – w ciągu owych 30 dni od ogłoszenia naboru – komfortowo dla Państwa i dla nas wprowadzić wszystkie niezbędne dane i załączniki do generatora wniosków i dysponować obszernych kompletem wiarygodnych działań i dokumentów, które nie będą uznane za gołosłowne.

Zrealizowanie w pełni opisanych przez nas w ramach niniejszej usługi działań, wzbogaconych oczywiście o wiedzę i porady naszych doświadczonych ekspertów – gwarantuje bardzo wysoką ocenę Państwa projektu i tym samym przybliży projekt do uzyskania najwyższego możliwego dofinansowania.

Informacje wstępne o konkursie „Ochrona przyrody i bioróżnorodność”:

Celem Działania 2.14 „Ochrona przyrody i bioróżnorodność” jest wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

Działanie obejmie projekty:

 1. Ochrona i regeneracja obszarów chronionych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.
 2. Ochrona różnorodności biologicznej wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologiczne.
Harmonogram programu

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 31 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

Kolejny nabór, w trybie wyboru LGD, planowany jest na październik-grudzień 2024 r. Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia odpowiednich dokumentów strategicznych.

Wnioski o dofinansowanie będą składane za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi wniosków.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty administracji publicznej,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • partnerstwa,
 • przedsiębiorstwa.

z województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach projektów typu 1 obejmie ochronę i regenerację obszarów chronionych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.

W ramach działania przewiduje się zabiegi ochronne in-situ oraz/lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, m.in..:

 • introdukcja/reintrodukcja,
 • przesadzenie/przesiedlenie,
 • wspomaganie rozmnażania na stanowiskach dotychczasowych,
 • wyznaczanie i ochrona korytarzy migracyjnych w ramach ochrony,
 • działania mechaniczne/ chemiczne/ biologiczne oraz mieszane, umożliwiające wyeliminowanie, kontrolę lub odizolowanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO).

Wsparciem mogą być objęte wszystkie formy ochrony przyrody, za wyjątkiem parków narodowych.

Jako element projektu dopuszcza się finansowanie przedsięwzięć dotyczących opracowania dokumentów planistycznych z uwzględnieniem obszarów chronionych, inwentaryzacji przyrodniczych, a także innych opracowań np. planów zadań ochronnych, z wyłączeniem obszarów Natura 2000, dla których możliwa jest wyłącznie aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, które dotychczas uwzględniały zakres planów zadań ochronnych dla fragmentów obszarów Natura 2000.

Nie otrzymają dofinansowania przedsięwzięcia, które nie przyczyniają się do ochrony, odnowy oraz zrównoważonego użytkowania obszarów chronionych, m.in. parkingi, drogi dojazdowe.

Kampania informacyjno-edukacyjna zwiększająca poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa stanowi obligatoryjny element projektu.

Wsparcie w ramach projektów typu 2 obejmie ochronę różnorodności biologicznej wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.

Wsparcie skierowane będzie na działania mające na celu tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich priorytetowo w oparciu o gatunki rodzime, m.in.:

 • banki genowe,
 • rewaloryzacja parków miejskich,
 • ogrody botaniczne,
 • ekoparki,
 • ogrody społeczne,
 • ogólnodostępna zieleń miejska.

Dla miast do 20 tys. mieszkańców (z wyłączeniem stolic powiatów z przedziałów 15-20 tys. mieszkańców oraz projektów strategicznych) możliwe będzie wsparcie (wyłączne jako uzupełniający element projektu) na przedsięwzięcia służące rozwojowi zielonej i błękitnej infrastruktury w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony różnorodności biologicznej na terenach miejskich i pozamiejskich.

Kampania informacyjno-edukacyjna zwiększająca poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa stanowi obligatoryjny element projektu.

Kluczowe wymagania i preferencje
 • w przypadku inwestycji polegającej na ochronie in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody realizowanych równocześnie na obszarach Natura 2000 pokrywających się z przedmiotowymi terenami parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody, konieczne jest wykazanie, iż brak jest planowanej/realizowanej interwencji z FEnIKS oraz konieczne jest uzyskanie zgody organu nadzorującego ten obszar;
 • nie ma możliwości wsparcia dla działań na obszarach Natura 2000 niepokrywających się z terenami parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody;
 • działania realizowane na obszarach Natura 2000 pokrywających się z parkiem krajobrazowym lub rezerwatem przyrody są ograniczone terytorialnie do jednego województwa;
 • nie ma możliwości wsparcia dla działań realizowanych na obszarze parków narodowych;
 • wsparcie projektów infrastrukturalnych niezwiązanych z bezpośrednią ochroną gatunków i siedlisk wyniesie maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych projektu;
 • przewiduje się wsparcie dla obszarów strategicznej interwencji o znaczeniu krajowym, wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego;
 • działanie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych;
 • projekt musi być zgodny z zasadą deinstytucjonalizacji.

Preferowane warunki wsparcia:

 • premiowane będą projekty:
  • z wykorzystaniem dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, w szczególności standardów ochrony drzew [Standardy Ochrony Drzew – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • realizujące zielone zamówienia publiczne;
  • mające istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych określanych w rozporządzeniu (UE) 2020/852;
  • realizujące założenia Nowego Europejskiego Bauhausu;
  • powiązane z utrzymaniem transgranicznych korytarzy ekologicznych;
 • we wszystkich projektach, w których będzie to zasadne i możliwe będą musiały zostać zastosowane rozwiązania w zakresie obiegu cyrkularnego, jak również elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu;
 • możliwe będzie wsparcie lub preferencje w obszarze ochrony, regeneracji i zrównoważonego wykorzystania obszarów chronionych dla przedsięwzięć odpowiadających potrzebom lokalnym w uzgodnieniu z Lokalnymi Grupami Działania.
Ile można otrzymać dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet trwającego naboru wynosi 62 807 915,93 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 93/100).

 

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Informacje dodatkowe

Wybierz wariant

WARIANT 1, WARIANT 2

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone