fbpx
 

STANDARD – pozyskanie dotacji w ramach Działania: 13.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw w woj. łódzkim

SKU: DUS099

1 499,00 + VAT

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji w ramach Osi priorytetowej XIII: REACT-EU dla Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku, biznesplanu oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania w ramach dotacji z RPO, w tym:

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji;
 • Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie i biznesplan;
 • Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Cena za powyższą usługę wynosi: Opłata wstępna: 1.499 zł + VAT (za sporządzenie wniosku, biznes planu i załączników formalnych (w tym wszelkich pism do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy)) + premia za sukces w wysokości 4% netto + VAT wartości przyznanej dotacji (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy).

Prosimy o zgłaszanie się do nas odpowiednio wcześniej, z uwagi na ograniczoną liczbę Klientów, których możemy przyjąć do procesowania. Kładziemy nacisk na staranne, rzetelne i profesjonalne opracowanie dokumentacji dotacyjnej, stąd potrzebujemy czasu, aby należycie przygotować wniosek.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Opis

Kto może się starać o dofinansowanie z RPO?

O dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na wsparcie podmiotów z sektora MŚP w zakresie inwestycji polegającej na zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19 poprzez działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 i zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys. Interwencja będzie ukierunkowana na działania inwestycyjne, w tym związane z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw).

Dofinansowanie może być przyznane, jeśli spełnione są niżej wymienione warunki:

 • Wnioskodawca, musi posiadać co najmniej od 1 stycznia 2019 r. siedzibę lub oddział (bądź – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) na terenie województwa łódzkiego;
 • Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, który odczuł negatywne skutki epidemii COVID-19 poprzez spadek przychodów ogółem w przedsiębiorstwie na poziomie min. 15 %, zgodnie z przedstawioną zasadą: przez spadek przychodów ogółem należy rozumieć zmniejszenie przychodów ogółem w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019, w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa łódzkiego, a planowana we wniosku o dofinansowanie data zakończenia realizacji projektu nie może przekroczyć terminu 30 września 2023 r.
Jaką kwotę i na co można otrzymać środki finansowe z RPO?

Dofinansowanie przeznaczone jest na cele inwestycyjne MŚP w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych) ukierunkowane na trwałą odbudowę i zwiększenie odporności gospodarczej przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy poprzez działania przyczyniające się do podniesienia jego konkurencyjności.

Trwała odbudowa przedsiębiorstwa wg Regulaminu konkursu oznacza odbudowę pozycji rynkowej i jej wzmocnienie względem konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Zwiększenie odporności wg Regulaminu konkursu oznacza przystosowanie przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w sytuacji nałożenia przez organy administracji publicznej restrykcji w zakresie środków bezpieczeństwa lub ostrożności, w sytuacji zakłóceń rynkowych wpływających na przerwy w dostawach lub zmniejszenia popytu na oferowane produkty lub usługi wskutek nakładanych administracyjnie obostrzeń lub kryzysu gospodarczego.

W celu umożliwienia rozwoju potencjału MŚP planuje się m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego otrzymają pomoc finansową na wdrożenie produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w szczególności na:

 • zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze
 • zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych.

WAŻNE! Nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu informatycznego.

Wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli będą kwalifikowalne do wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

 • Minimalna kwota dofinansowania projektu nie została określona.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 zł.
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie została określona.
 • Maksymalny poziom dofinansowania pomocy udzielanej wnioskodawcy wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (dotyczy działań z zakresu transformacji cyfrowej).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 24 444 142,62 zł.

Kto obsługuje konkurs w ramach RPO?

Instytucją organizującą niniejszy konkurs jest:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Jak i kiedy złożyć wniosek do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy?

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej.

Wnioski można składać od 7 września 2022 r. godz. 8.00 do 28 września 2022 r. godz. 16.00.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2022 r.

WAŻNE! W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Weryfikacja następuje na podstawie numeru NIP Wnioskodawcy.

Po więcej informacji o tym produkcie zapraszamy do naszego eksperta

Pana Rafał Czerkawskiego

Pan Rafał posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków dotacyjnych. W tym czasie uczestniczył w realizacji – przygotowaniu i rozliczaniu ponad 2.500 projektów dotacyjnych (inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, szkoleniowych, infrastrukturalnych, doradczych i społecznych), na łączną kwotę przekraczającą 1 mld zł.

Ekspert w zakresie pozyskiwania dofinansowań dla przedsiębiorstw – zarówno na rozpoczęcie prowadzenia działalności, jak i jej rozwój, ze źródeł krajowych, jak i UE. Pozyskiwał dotacje w ramach Lokalnych Grup Działania, Regionalnych Programów Operacyjnych, PARP, NCBiR, NFOŚ, WFOŚ i innych.

W ramach kompleksowego doradztwa pomaga w skonstruowaniu pomysłu na projekt, przygotowuje wszelką niezbędna dokumentację oraz koordynuje współpracę ze wszystkimi uczestnikami procesu (np. Uczelniami), kontaktuje się z Instytucjami oraz rozlicza projekty i pomaga w trakcie kontroli.

W kilku podmiotach pełni także funkcję Project Managera, wykorzystując swoje kompetencje i autorskie rozwiązania – wspomagał efektywnie prowadzić procesy inwestycyjne i biznesowe.

Swoje doświadczenie związane z tematyką dotacji przekłada również na realizację szkoleń i kursów w tym zakresie.

W przeszłości Pan Rafał obsługiwał takie jednostki jak:
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2023/12/01a-scaled.jpg
 • PricewaterhouseCoopers w Warszawie;
 • Ernst & Young Sp. z o.o. w Warszawie;
 • KMPG w Warszawie;
 • Delloite w Warszawie;
 • Narodowy Bank Polski;
 • VOTUM S.A. we Wrocławiu;
 • IBF Polska Sp. z o.o. w Bolesławcu;
 • Hotel Pałac Jugowice w Jugowicach;
 • Hotel Biały Kamień w Świeradowie Zdroju;
 • Restauracja PANDA SUSHI we Wrocławiu;
 • Drukarnia Kozioł i Wspólnicy w Lubartowie;
 • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście,
 • VOLVO POLSKA S.A.,
 • SANTANDER BANK S.A.;
 • VIESSMANN POLSKA;
 • PINUS OKNA w Skarbimierzu;
 • NERLI GRUPPEN w Pisarzowicach;
 • ŚNIEŻKA S.A. w Świebodzicach;
 • AET spółka jawna w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Cargill Polska Sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich;
 • DIORA ŚWIDNICA S.A.;
 • PTS „TRANSBUD – WROCŁAW” Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo WIELOBRANŻOWE CENTROSTAL WROCŁAW S.A.;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
 • Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Nasławice;
 • WRATISLAVIA POLMOS WROCŁAW S.A.;
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, w Jeleniej Górze, w Wałbrzychu;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie;
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu;
 • Zakłady Chemiczne „Złotniki” S.A. we Wrocławiu;
 • Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu,
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku;
 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Sp. z o.o. we Wrocławiu;
 • Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa we Wrocławiu;
 • Strzeblowskie Kopanie Surowców Mineralnych w Sobótce.

SZYBKI KONTAKTZadzwoń teraz lub wypełnij formularz

Poniedziałek – Piątek (08:00 – 17:00)

SZYBKI KONTAKTZapytaj o możliwość uzyskania dotacji

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone