fbpx
 

Projektowane zmiany w sprawie pomocy dla przedsiębiorstw w związku ze wzrostem cen energii

26 października 2022by Martyna Skulska

Ceny energii w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Zapoznaj się z istotnymi projektowanymi zmianami i dowiedz się, jaką pomoc mogą uzyskać przedsiębiorcy w tym zakresie w przyszłości. Jednocześnie informujemy, że Doradcy365 uruchamiają usługę doradztwa w zakresie wyżej wskazanej ustawy. Poprowadzimy Twoją sprawę od A do Z. Załatwimy wszystkie formalności.

1. Ustawa o środka nadzwyczajnych

Projektowana ustawa o środkach nadzwyczajnych ma na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa określa m.in. cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, zasady oraz tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych, szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej, zasady i tryb wprowadzenia czasowego obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz.

Przez odbiorcę uprawnionego/ końcowego rozumie się odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej magazynowania lub zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacja skroplonego gazu ziemnego. Odbiorcą uprawnionymi jest np. MŚP w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Założenia projektu:

1. Zamrożenie cen energii elektrycznej w maksymalnej wysokości 785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych;

2. Zamrożenie cen energii elektrycznej nastąpi w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;

3. Warunkiem stosowania tzw. ceny maksymalnej energii jest złożenie oświadczenie w terminie do 30 listopada 2022 r.

Doradcy365 pomagają w wypełnianiu oświadczeń. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Nami.

Zgodnie z art. 5 wyżej wskazanej ustawy, oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych musi zawierać:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków, pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego,

 • wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej,

 • określenie szacowanej części energii elektrycznej,

 • numer punktu poboru energii,

 • datę zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo

energetyczne, albo umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

Oświadczenie należy złożyć papierowo lub elektronicznie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego odpowiedniego oświadczenia

= brak możliwości stosowania ceny maksymalnej.

*Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2. Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024

Grupa odbiorców, do których kierowana jest ustawa nie została jeszcze określona. Nie mniej jednak, z nieoficjalnej informacji wynika, że będzie dotyczyć ona sektorów i podsektorów szczególnie odczuwających skutki kryzysu. Ustawa ta umożliwia określonym grupom przedsiębiorców uzyskania dofinansowania z uwagi na zagrożenie prowadzonej działalności przez dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia działalności związanych z podwyżkami gazu czy energii.

Ustawa jest programem rządowym, określającym:

 • przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach danego programu;

 • formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy;

 • sposób obliczania wysokości pomocy;

 • maksymalną kwotę pomocy;

 • zakres wniosku o udzielenie pomocy;

 • termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy;

 • zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy.

By otrzymać pomoc, należy złożyć stosowny wniosek. Składając wniosek, przedsiębiorca wyraża zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełniania przez niego warunki do jej otrzymania oraz prawidłowości rozliczenia się przez niego z udzielonej pomocy.

Przedsiębiorca do wniosku zobowiązany jest załączyć oświadczenie o prawdziwości danych w nim zawartych.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Realizacja programu rządowego spoczywa na ministerstwie właściwym do spraw gospodarki. Rada Ministrów ma obowiązek określić również operatora programu, którego ścisłe obowiązki będzie określała umowa między nim a ministrem właściwym. Rada Ministrów określi także wysokość oraz źródła finansowania oraz wysokość środków na jego realizacje.

Umowa o udzielenie pomocy

Umowa o udzielenie pomocy zawarta przez operatora programu, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, z przedsiębiorcą określi:

– przeznaczenie pomocy,

– jej wysokość,

– warunki udzielenia pomocy,

– termin i sposób jej rozliczenia (w tym zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu pomocy w przypadku gdy pomoc przyznana zostałaby w wysokości wyższej niż należna),

– tryb kontroli.

W ustawie określono także zasady zwrotu pomocy przyznanej nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna. Do czasu wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w programie rządowym, przyjętym na podstawie przedmiotowej ustawy, z rynkiem wewnętrznym pomoc nie będzie wypłacana.

Ustawa wprowadza także rozwiązania umożliwiające wprowadzanie na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego okresie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023. Uregulowania te, we wskazanym okresie, wyłączają stosowanie zakazów wprowadzania na rynek oraz wykorzystywania w celach grzewczych węgla brunatnego oraz przepisów sankcyjnych, o charakterze karnym czy administracyjnym, za złamanie zakazów w tym zakresie. Wprowadza się również przepisy o charakterze przejściowym w zakresie postępowań odnoszące się do czasowo zdepenalizowanych czynów zabronionych, a także wymierzonych grzywien w drodze mandatów i wyroków. Przedmiotowe przepisy przewidują również procedurę zwrotu uiszczonych kar grzywny za czasowo zdekryminalizowane czyny związane ze stosowaniem przez osoby fizyczne węgla brunatnego w celach grzewczych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Interesuje Cię któraś z powyższych ustaw? Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku bądź napisaniu oświadczenia? Skontaktuj się z Nami już dziś. Pomożemy.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone