fbpx
 

Regulamin Klubu Inwestora w serwisie Doradcy365.pl

Regulamin Klubu Inwestorów:

 1. Organizatorem „Klubu Inwestorów” jest firma Doradcy 365 Sp. z o.o.
 2. Klub nie jest klubem inwestora w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późniejszymi zmianami.
 3. Przystąpienie do „Klubu Inwestora”, wypełnienie dokumentów oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Swoje uczestnictwo można anulować w dowolnym momencie poprzez poinformowanie w drodze emailowej biuro@doradcy365.pl lub pisemnej firmę Doradcy 365 Sp. z o.o., 53-135 Wrocław ul. Januszowicka 5
 5. Uczestnikami mogą zostać tylko osoby pełnoletnie.
 6. Prawa i obowiązki Organizatora:
  1. Organizuje regularne spotkania pomiędzy Inwestorami, Managerami oraz Pomysłodawcami w celu zawarcia potencjalnych inwestycji biznesowych.
  2. Musi starannie organizować spotkania między inwestorami, managerami a pomysłodawcami, dbając o profesjonalizm i efektywność tych wydarzeń.
  3. Musi zachować poufność w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych podczas organizacji spotkań, chyba że uzyska zgodę stron na ich ujawnienie.
  4. Powinien działać w sposób bezstronny i neutralny, nie faworyzując żadnej ze stron.
  5. Nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty finansowe, szkody lub inne konsekwencje wynikające bezpośrednio lub pośrednio z inwestycji dokonanych przez uczestników “Klubu Inwestora”.
  6. Nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszane pomysły na biznes, jeżeli naruszają one interesy osób trzecich lub w jakikolwiek sposób łamią przepisy prawa.
  7. Ma prawo do promowania swoich usług i korzystania z referencji od zadowolonych klientów w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  8. Może odwołać ustalone spotkanie z podaniem przyczyny.
  9. Może wykluczyć członka “Klubu Inwestora” za naruszenie postanowień regulaminu lub działanie na szkodę Klubu.
 7. Prawa i obowiązki Inwestora:
  1. Przestrzeganie klauzuli o poufności.
  2. Każdy inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje inwestycyjne oraz ryzyko związane z nimi.
  3. Ma prawo do szczegółowych informacji na temat pomysłu, w tym modelu biznesowego, planu finansowego, strategii rynkowej, konkurencji i zespołu zarządzającego.
 8. Prawa i obowiązki Pomysłodawcy:
  1. Przestrzeganie klauzuli o poufności.
  2. Pomysłodawca oświadcza, że jest autorem zgłaszanego pomysłu na biznes, oraz że nie narusza on praw osób trzecich.
  3. Powinien przedstawiać dokładnie informacje o rynku, produkcie i potencjalnych zagrożeniach.
 9. Prawa i obowiązki Managera:
  1. Przestrzeganie klauzuli o poufności.
  2. Manager oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie pozwalające na wspieranie realizacji projektów Pomysłodawców i Inwestorów z należytą starannością i efektywnością.
  3. Powinien przedstawiać dokładnie informacje o swoim doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach.
 10. Członkowie Klubu Inwestora są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Wszelkie potencjalne naruszenia ustalonych zasad powinny być zgłaszane niezwłocznie do Organizatora.
 12. Transakcje zawierane przez Pomysłodawców, Managerów i Inwestorów za pośrednictwem “Klubu Inwestora” obarczone są ryzykiem finansowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie biznesu, czy jakiekolwiek straty finansowe Pomysłodawców, Managerów i Inwestorów.
 13. Informacja dotycząca opłat pobieranych od uczestników “Klubu Inwestora” oraz lista dodatkowych usług, które mogą być świadczone na rzecz uczestników wraz z ich cennikiem znajdują się na stronie www.doradcy365.pl.
 14. Udział w „Klubie Inwestora” jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
 15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Aktualny regulamin zawsze znajduje się na stronie www.doradcy365.pl.

Ponadto informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest firma Doradcy 365 Sp. z o.o.  z siedzibą w: Januszowicka 5, 53-135 Wrocław. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. W razie pytań, można się kontaktować e-mailem: biuro@doradcy365.pl.
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i bieżącemu prowadzeniu „Klubu Inwestora”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w „Klubie Inwestora”.
 5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane podstawowe: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) numer telefonu.
 6. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z Organizatorem dostępnym pod adresem e-mail: biuro@doradcy365.pl.
 7. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail: biuro@doradcy365.pl.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. Uczestnik zezwala na wykorzystanie udostępnionych danych w celu efektywnego działania „Klubu Inwestora” i skutecznej realizacji jego zamierzeń.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone