fbpx
 

REJESTR TRUSTÓW – CRBR wszystko, co musisz wiedzieć

23 lutego 2022by Martyna Skulska
Czym jest rejestr CRBR?

CRBR to inaczej Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, za którego prowadzenie odpowiedzialny jest Minister Finansów. W rejestrze gromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych tj. Osobach fizycznych, które sprawują kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego.

Rejestr CRBR jest jawny, ma ostać formy elektronicznej, a informacje są aktualizowane i udostępniane w nim nieodpłatnie.

Cel rejestru CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został stworzony celem przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma za zadanie ułatwić identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności podmiotów gospodarczych.

Trust jako beneficjent rzeczywisty

Jak już zostało wspomniane beneficjent rzeczywisty to osoba, która sprawuje kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności czy to prawnych, czy też faktycznych, umożliwiających wywieranie wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub inną osobę, w imieniu której nawiązywane są stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna w tym właśnie w przypadku trustu:

 • założyciela,
 • powiernika,
 • nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
 • beneficjenta lub – w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
 • inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
 • inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwsze–piąte;
Obowiązek zgłoszenia do CRBR a Trusty

Trusty, których powiernicy bądź też osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze, albo też nabywają nieruchomość mają obowiązek zgłoszenia do CRBR.

Sankcje za brak zgłoszenia do CRBR

Niedopełnienie obowiązku w postaci zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego w terminie 7 dni od dokonania wpisu do KRS a także w przypadku zmiany danych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany, oraz podanie w CRBR danych niezgodnych ze stanem faktycznym, skutkować może nałożeniem sankcji w postaci kary pieniężnej w wysokości nawet 1 mln zł!

Jakie informacje należy zgłosić do CRBR?

Do rejestru CRBR należy zgłosić dwie grupy danych:

1) dane spółki, której zgłoszenie dotyczy:

 • nazwa;
 • forma prawna;
 • siedziba;
 • numer KRS;
 • numer NIP

2) dane beneficjenta rzeczywistego

 • imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • obywatelstwo;
 • państwo zamieszkania;
 • wielkość i charakter udziału bądź uprawnienie przez niego posiadanego.
Kto ma obowiązek zgłosić beneficjenta rzeczywistego do rejestru CRBR?

Zgłoszenia dokonuje  zawsze tylko i wyłącznie osoba, która posiada uprawnienie do reprezentacji.

O trustach słów kilka…
Czym tak właściwie jest Trust?

Trust to nic innego, jak umowa występująca pomiędzy donatorem (osobą, które chce na określony cel przekazać swój majątek bądź jego część), a osobą zarządzającą jego majątkiem, czyli trustem.

Trust zawierany jest na podstawie umowy trustu, w której donator przekazuje majątek a trustem zobowiązuje się nim zarządzać z korzyściami dla donatora.

Trust jako nowa działalność regulowana

Dnia 31 października 2021 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę AML. Do ustawy został wprowadzony obowiązek spełnienia określony wymogów, a także uzyskania wpisu do właściwego rejestru m.in. dla prowadzących działalność na rzecz spółek i trustów, która polega na:

 • tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej; o pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej;
 • działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.
Kto jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru działalności na rzecz trustów?

Z obowiązku zwolnieni są:

 • adwokaci;
 • radcy prawni;
 • spółki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych i  art. 4a ustawy z dnia 26 maja- Prawo o adwokaturze
Kiedy upływa termin na dokonanie przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru?

Działalności na rzecz spółek lub trustów, który prowadził taką działalność przed dniem 31.10.2021 r., tj. przed dniem wejścia w życie rozdziału 11a ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.)

Termin na dokonanie wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów przez przed-siębiorcę, który prowadził taką działalność przed dniem 31.10.2021 r. upływa 30.04.2022 r.,  tj. 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy.

Opłata

Wpis do rejestru na rzecz trustów podlega opłacie skarbowej w kwocie 616 zł, płatne w chwili składania wniosku.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone