fbpx
 

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, MIESZKANIE W POLSCE, CZYLI FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WYNAJĘCIEM ALBO UŻYCZENIEM POKOJU, MIESZKANIA LUB DOMU

17 marca 2022by Maria Górna

MIESZKANIE W POLSCE, CZYLI FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z WYNAJĘCIEM ALBO UŻYCZENIEM POKOJU, MIESZKANIA LUB DOMU

Jedną z podstawowych kwestii dotyczących uchodźców z Ukrainy jest zapewnienie im stałego, spokojnego miejsca pobytu – pokoju, mieszkania, domu nadającego się do zamieszkania. Jest to niezbędne minimum, które pozwoli tym ludziom normalnie funkcjonować w naszym kraju i ustabilizuje ich sytuację życiową. Część Ukraińców, których nie stać na wynajem mieszkania, znajduje schronienie w prywatnych kwaterach u rodzin lub w przygotowanych przez gminy miejscach noclegowych. Jest też grupa uchodźców, która posiada oszczędności lub dochody i ma możliwość wynajęcia pokoju, mieszkania czy domu. Prawdopodobnie niektórzy spośród nich zdecydują się zostać w Polsce już na stałe. Podpowiadamy jak załatwić najważniejsze formalności dotyczące wynajęcia lokalu mieszkalnego lub użyczenia go uchodźcom.

Rodzaje najmu

Przepisy prawa polskiego przewidują cztery możliwe rodzaje najmu:

 • najem tradycyjny,
 • najem okazjonalny,
 • najem instytucjonalny bez dojścia do własności,
 • najem instytucjonalny z dojściem do własności.

Trzy pierwsze rodzaje są powszechnie wykorzystywane, a czwarty rodzaj – najem instytucjonalny z dojściem do własności jest mniej powszechny i stosowany przede wszystkim w różnych programach pomocowych, dotyczących inicjatyw mieszkaniowych (np. program Mieszkanie Plus). Najkorzystniejszym wariantem dla najemcy (lokatora) jest z pewnością najem tradycyjny, ponieważ zabezpiecza on najemcę przed swobodnym podnoszeniem czynszu przez wynajmującego (właściciela mieszkania) oraz zapewnia mu prawo do pomieszczenia tymczasowego po eksmisji i gwarancję mieszkania socjalnego (w niektórych przypadkach). Pozostałe dwa warianty – najem okazjonalny (tylko dla osób wynajmujących prywatnie) i najem instytucjonalny bez dojścia do własności (wynajmującym może być tylko przedsiębiorca) są dobrym rozwiązaniem dla wynajmującego. Głównymi zaletami jest swobodna możliwość podnoszenia czynszu według ustalonych klauzul oraz uproszczona procedura eksmisyjna (wynajmujący nie ma obowiązku czekania na przydział pomieszczenia tymczasowego czy mieszkania socjalnego najemcy). Wynajmujący, który prowadzi najem okazjonalny musi również zgłosić umowę fiskusowi, w przeciwnym razie zasady najmu będą takie, jak przy najmie tradycyjnym.

Wynajem krótkoterminowy i wynajem długoterminowy

Wynajem krótkoterminowy jest udostępnieniem pokoju, mieszkania, domu w systemie hotelowym tzn. cena podawana jest za dobę użytkowania lokalu. W związku z tym wynajem krótkoterminowy może trwać kilka dni lub kilka tygodni, najczęściej nie przekracza jednak miesiąca. Natomiast wynajem długoterminowy polega na udostępnieniu lokalu mieszkalnego na okres najczęściej 1 roku (w przypadku uczniów/studentów – 9-10 miesięcy) lub dłuższy. Większość z przybywających do nas uchodźców, planujących wynajem mieszkania, prawdopodobnie zdecyduje się na wynajem długoterminowy, którego warunki są korzystniejsze, a cena ustalana z góry za miesiąc, a nie jak w przypadku wynajmu krótkotrwałego za dobę.

Wynajem na czas określony i wynajem na czas nieokreślony

Wynajem na czas określony polega na określeniu dokładnych ram czasowych (od kiedy – do kiedy) trwania wynajęcia lokalu mieszkalnego, a ewentualne wypowiedzenie umowy najmu przed czasem może nastąpić tylko w sytuacjach przewidzianych w przepisach lub wskazanych w umowie najmu. Jeżeli przed zakończeniem umowy najmu na czas określony nie zostanie podpisany odpowiedni aneks przedłużający umowę, wówczas przedłużenie najmu następuję na czas nieoznaczony. Wynajem na czas nieoznaczony (nieokreślony) nie przewiduje terminu zakończenia umowy najmu i w związku z tym wiąże się on z obowiązkiem wypowiedzenia najmu najpóźniej 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Z czego powinna się składać umowa najmu lokalu mieszkalnego?

Umowy lokalowe powinno się zawsze formułować zgodnie z obowiązującym na danym terytorium prawem. W polskim prawie zasady najmu lokali mieszkalnych kształtuje przede wszystkim ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733). W związku z tym zapisy zawarte w umowie najmu muszą być zgodne z tą ustawą, ponieważ w innym przypadku nie będą one ważne. Prawidłowo skonstruowana umowa najmu powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • dane wynajmującego i najemcy,
 • informacje dotyczące przedmiotu najmu,
 • czas, na jaki zostaje zawarta,
 • informacje dotyczące czynszu i innych opłat (media, Internet itp.),
 • termin zapłaty czynszu i sposób płatności,
 • wysokość pobranej kaucji,
 • pozostałe prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy,
 • warunki wypowiedzenia umowy z okresem wypowiedzenia,
 • dane kontaktowe stron,
 • podpisy wynajmującego i najemcy.

Jeżeli lokal mieszkaniowy ma być wynajmowany przez obcokrajowca, który nie posługuje się biegle językiem polskim, obowiązkiem wynajmującego jest przetłumaczenie umowy najmu na język dobrze znany cudzoziemcowi. W przypadku uchodźców z Ukrainy jest to kwestia bardzo ważna, gdyż część z nich nie posługuje się językiem polskim biegle, dzięki przetłumaczonej umowie osoby te będą dokładnie rozumiały warunki najmu i poczują się bezpiecznie. W przeciwnym wypadku, w razie zaistnienia wątpliwości co do znaczenia poszczególnych zapisów umowy, trudno będzie ustalić, jaki był zgodny zamiar obu stron, co jest kluczowe dla interpretacji treści kontraktu. Niemniej, w przypadku spisania umowy w formie dwujęzycznej dobrą praktyką jest ujęcie wprost w jej treści, która wersja językowa jest uznawana przez strony za wiodącą oraz jakie jest prawo właściwe dla wykonywania umowy – nie ma przeszkód, aby w obu przypadkach był to język polski i prawo polskie.

Oprócz samej umowy warto sporządzić również protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, który będzie zawierał dokładne informacje dotyczące stanu technicznego mieszkania.

Co to jest protokół zdawczo-odbiorczy lokalu?

Jest to dokument potwierdzający stan nieruchomości na dany moment. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera informacje o tym, co znajduje się w danym lokalu i w jakim jest stanie. Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w protokole to:

 • stany i numery liczników wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i gazu,
 • stan instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz liczba włączników i gniazdek,
 • metraż mieszkania i każdego pokoju z osobna,
 • stan ścian i podłóg (rysy, pęknięcia itp.),
 • sprawność wentylacji,
 • wszystkie meble oraz ich stan, ewentualne zniszczenia,
 • sprzęty AGD i RTV oraz stan każdego z nich (czas użytkowania),
 • wyposażenie dodatkowe (naczynia, miotły, dywany itp.),
 • ilość przekazanych kluczy, pilotów oraz ich przeznaczenie.

Do protokołu można dołączyć również zdjęcia, które będą dokumentować ewentualne usterki i inne miejsca. Protokół zdawczo-naprawczy jest bardzo przydatnym dokumentem zwłaszcza przy rozliczaniu kaucji i warto zadbać o sporządzenie go, by uniknąć problematycznych sytuacji i nieporozumień z wynajmującym.

WAŻNE! Najemca powinien mieć możliwość obejrzenia mieszkania, sprzętów i ich stanu technicznego oraz możliwość zweryfikowania liczników przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Co to jest kaucja?

Kaucja to dodatkowa opłata uiszczana przy zawieraniu umowy najmu, która ma zabezpieczyć wynajmującego w przypadku zaistnienia szkód i zniszczeń w lokalu. Może być też wykorzystana na pokrycie strat wynikłych z umowy lub ewentualnych dopłat za media (przy zakończeniu umowy). Kwestie związane z pobieraniem i zwrotem regulują art. 6, art. 19a i 19f ustawy o ochronie lokatorów. Maksymalna wysokość kaucji jest zależna od rodzaju zawieranej umowy, jednak nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal. Natomiast w przypadku najmu okazjonalnego lub instytucjonalnego kaucja nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu. Właściciel może zwiększyć wysokość opłat zarówno kaucji, jak i czynszu przy przedłużeniu umowy najmu. Właściciel lokalu powinien zwrócić kaucję w całości lub częściowo (po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu) najpóźniej w terminie miesiąca od opróżnienia mieszkania.

Zdarza się, że wynajmujący może zrezygnować z pobierania kaucji, jeśli najemca wykupi ubezpieczenie najemcy tzw. OC najemcy, które pokrywa wszystkie szkody dokonane przez najemcę. Obejmuje ono zarówno zniszczenie ruchomości (sprzęty AGD i RTV, meble itp.) jak i przedmiotów trwale złączonych z przedmiotem najmu (tj. ściany, armatura sanitarna, zabudowa kuchenna itp.).

Opłaty lokalowe – czynsz i opłaty eksploatacyjne

Ogłoszenia dotyczące wynajmu mieszkania często kuszą nas atrakcyjnymi cenami, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że cena zawarta w tytule ogłoszenia, może być tylko wysokością czynszu należnego wynajmującemu i trzeba do niej jeszcze doliczyć tzw. opłaty eksploatacyjne. Najczęściej informacje o dodatkowych opłatach pojawiają się gdzieś w tekście ogłoszenia, jednak ich kwota nie jest podana – po pierwsze po to, żeby nie zniechęcać potencjalnych kupców, a po drugie – trudno jest oszacować zużycie wody, prądu i innych mediów. Czynsz jest opłatą za wynajem mieszkania uiszczaną na rzecz najemcy przez wynajmującego, czyli jest tzw. zarobkiem wynajmującego (przychodem). Opłaty eksploatacyjne to inne dodatkowe koszty związane z wynajmem mieszkania, takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie, śmieci, a także czynsz administracyjny (odprowadzany do spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej). Niektórzy do opłat dodatkowych zaliczają również opłaty za Internet, telewizję, czy telefon.

Wysokość opłat eksploatacyjnych zależy od zużycia mediów i nie jest zależna od wynajmującego, dlatego nie może ona być dokładnie skonkretyzowana w umowie najmu. Według przepisów ustawy o ochronie lokatorów do ich pokrycia zobowiązany jest najemca. Warto jednak pamiętać o tym, żeby w umowie najmu jasno określić sposób rozliczania opłat za media. Istnieje kilka możliwości rozliczania opłat eksploatacyjnych:

 1. Najemca samodzielnie opłaca wszystkie opłaty eksploatacyjne.
 2. Wynajmujący opłaca rachunki, a następnie rozlicza się z najemcą.
 3. Wynajmujący pobiera zaliczki na poczet opłat dodatkowych.

Przed podpisaniem umowy najmu warto więc ustalić najdogodniejszą metodę rozliczania się zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy. Dzięki temu możemy uniknąć wielu nieporozumień.

Prawa i obowiązki wynajmującego
WYNAJMUJĄCY
PRAWA: OBOWIĄZKI:
prawo do pobierania kaucji;

prawo do sprawdzenia tożsamości potencjalnego lokatora oraz uzyskania informacji na temat jego zatrudnienia i dochodów;

prawo do zastawu na ruchomościach wniesionych do lokalu, jako zabezpieczenia, jeżeli lokator nie uregulował płatności;

prawo do przywrócenia zmian poczynionych przez najemcę lub zatrzymania ulepszeń w zamian za zapłatę sumy odpowiadającej ich wartości;

prawo do udzielenia lub  nieudzielenia zgody na podnajem i użyczenie nieruchomości.

okazania dokumentu potwierdzającego prawo własności do lokalu lub inny tytuł umożliwiający wynajmowanie;

wydanie lokalu w stanie adekwatnym do umówionego użytkowania;

utrzymanie lokalu w takim stanie przez cały czas trwania umowy;

zapewnienie sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem;

okazywanie stanu liczników oraz rachunków za media, a także ważnych przeglądów i kontroli poszczególnych instalacji.

Prawa i obowiązki najemcy
NAJEMCA
PRAWA: OBOWIĄZKI:
prawo do obniżenia czynszu lub wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli lokal mieszkaniowy posiada wady, które uniemożliwiają korzystanie z niego;

prawo do żądania napraw w określonym terminie.

płacenie czynszu w terminie i w kwocie ustalonej z wynajmującym;

używanie lokalu w sposób ustalony w umowie;

utrzymywanie lokalu w dobrym stanie technicznym i techniczno-sanitarnym, dbanie o porządek.

Podatki od wynajmu mieszkania – kogo dotyczą?

Podatek od najmu pokoju, mieszkania lub domu dotyczy wynajmującego, to on jest zobowiązany do rozliczenia się z fiskusem. Jeśli wynajmującym jest osoba fizyczna (prywatna), wówczas ma ona możliwość zdecydowania się na jedną z dwóch form opodatkowania – ryczałtem lub na zasadach ogólnych (do 2022 r.). Przepisy Polskiego Ładu wprowadzają zmianę w tej materii, wedle której osoba prywatna od 2023 roku będzie miała możliwość rozliczania podatków tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli wynajem mieszkań odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to wtedy również można rozliczyć się z fiskusem w dwojaki sposób – albo na zasadach ogólnych (stawki 17% i 32%, w zależności od dochodu), albo podatkiem liniowym.

Osoby prywatne często wybierają formę rozliczania się ryczałtem, ze względu na brak dodatkowych obowiązków. Natomiast osoby, dla których wynajem mieszkań, domów czy pokoi jest formą działalności gospodarczej muszą zdecydować, która forma opodatkowania będzie dla nich korzystniejsza.

WAŻNE! Najemca nie musi odprowadzać żadnych podatków z tytułu wynajmowania pokoju, mieszkania czy też domu.

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego i polega na tym, że użyczający zapewnia biorącemu możliwość bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego przez czas określony lub nieokreślony. Umowa ta zobowiązuje biorącego do zwrotu pokoju, mieszkania, domu w stanie niepogorszonym. Oznacza to, że biorący musi dokonywać na własny koszt drobnych napraw w celu utrzymania standardu powierzonego lokalu. Biorący nie ponosi jednak odpowiedzialności za normalne zużywanie się rzeczy w tym lokalu. Najważniejsze informacje jakie powinny się znaleźć w pisemnej umowie użyczenia lokalu to:

 • imię i nazwisko oraz adres zarówno użyczającego, jak i biorącego;
 • przedmiot użyczenia (pokój, mieszkanie, dom), ewentualne informacje o nim;
 • czas na jaki zawierana jest umowa;
 • obowiązki użyczającego i biorącego w użyczenie.

WAŻNE! Jeżeli umowa użyczenie została zawarta z osobą spokrewnioną z I lub II grupy podatkowej, wówczas ta osoba nie jest objęta podatkiem dochodowym. Jednak osoba biorąca, która nie jest nie jest spokrewniona, będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od tzw. nieodpłatnego świadczenia.

Adres zamieszkania a adres zameldowania

Czym różni się adres zamieszkania od adresu zameldowania? Pierwszą różnicą jest to, że miejsce zamieszkania to rzeczywiste miejsce pobytu (definicja miejsca zamieszkania została ustalona przez przepisy Kodeksu cywilnego), natomiast miejsce zameldowania jest terminem związanym z prawem administracyjnym i służy przede wszystkim ewidencjonowaniu ludności. Druga różnica polega na tym, że w polskim prawie istnieje tzw. obowiązek meldunkowy. W związku z tym każdy obywatel polski musi być zameldowany, a także każdy obywatel UE musi się zameldować, jeśli przebywa na terenie naszego kraju dłużej niż 3 miesiące. Cudzoziemcy spoza UE podlegają obowiązkowi meldunkowemu, jeżeli przebywają na terenie RP dłużej niż 30 dni.

WAŻNE! Adres zameldowania nie musi być tożsamy z adresem zamieszkania.

Meldunek na pobyt czasowy a meldunek na pobyt stały dla uchodźców z Ukrainy

Aby osoba uciekając przed wojną mogła starać się o meldunek, musi spełnić podstawowy warunek, jakim jest uzyskanie numeru PESEL. Numer PESEL zostanie jej nadany po złożeniu stosownego wniosku w urzędzie miasta lub gminy. W prawie polskim wyróżniamy 2 rodzaje meldunku: na pobyt czasowy i na pobyt stały. Meldunek czasowy (tymczasowy) oznacza przebywanie w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące, bez zamiaru pozostania na stałe.

Dokumenty potrzebne do zameldowania się:

 • wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego” lub „Zgłoszenie pobytu stałego”;
 • dokument tożsamości;
 • oryginalne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu.

Za wydanie zaświadczenia dotyczącego meldunku uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

UWAGA! W przypadku dzieci również wypełnia się osobne zgłoszenie.

Zanim podpiszesz umowę, czyli ważne kwestie nieformalne

Zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy najmu, zadaj sobie lub osobie wynajmującej następujące pytania:

 1. Czy wynajmujący jest właścicielem mieszkania lub ma pełnomocnictwo właściciela do zawierania umowy najmu?
 2. Jaką sumę mogę przeznaczyć na wynajem?
 3. Jakie będą warunki płatności?
 4. Czy umowa najmu została dobrze sporządzona i czy nie ma w niej niedozwolonych zapisów?
 5. Czy umowa najmu została sporządzona w dwóch językach (w przypadku wynajmu przez obcokrajowca)?
 6. Kto płaci za remonty i naprawy w mieszkaniu (rodzaje napraw, remontów)?
 7. Jaki jest termin wypowiedzenia umowy?
 8. Czy rachunki za media są uregulowane na dzień podpisania umowy? Jeśli nie, jak proporcjonalnie wyliczyć, ile powinieneś zapłacić?
 9. Czy wynajmujący sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy?
 10. Jak wygląda środowisko, w którym chcesz zamieszkać? (Porozmawiaj z potencjalnymi sąsiadami, żeby upewnić się, że to właściwe dla Ciebie miejsce).
 11. Czy jest możliwość wprowadzenia zmian w mieszkaniu?
 12. Czy musisz mieć własne meble i sprzęt AGD i RTV do mieszkania?
 13. Czy w wynajmowanym mieszkaniu jest możliwość przyjmowania gości, nocowania rodziny, trzymania zwierząt?
 14. Czy lokalizacja jest dobrze skomunikowana, czy w pobliżu znajdują się sklep, apteka, przychodnia, przedszkole, szkoła?

PAMIĘTAJ! Przed podpisaniem umowy nie jesteś zobowiązany do płacenia żadnych pieniędzy (zaliczek, rezerwacji itp.)! Nigdy nie dawaj wynajmującemu żadnych pieniędzy bez pokwitowania! Właściciel może uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłaty kaucji.

Strony z ogłoszeniami o najmie lokali mieszkaniowych:

https://www.olx.pl/nieruchomosci/mieszkania/wynajem/

https://www.otodom.pl/pl/oferty/wynajem/mieszkanie/cala-polska

https://www.domiporta.pl/mieszkanie/wynajme

https://gratka.pl/nieruchomosci/mieszkania/wynajem

https://www.morizon.pl/do-wynajecia/mieszkania/

Nie bój się! Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu!
Ty pomagasz innym, my pomagamy Tobie!

Eksperci marki Doradcy365 kompleksowo wspomagają cudzoziemców w załatwieniu wszelkich formalności.

Dla uchodźców z Ukrainy oferujemy 25% rabatu na wszelkie usługi związane z legalizacją pobytu, zatrudnienia i sprawami socjalno-bytowymi. Aby skorzystać z rabatu, przy składaniu zamówienia w e-sklepie należy użyć kodu rabatowego o treści: SVOBODA.

Z chęcią udzielimy Państwu pomocy – zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez: e-mail – biuro@doradcy365.pl, formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www. lub telefonicznie – 500 181 151 (pozostałe nr telefonu znajdują się na naszej stronie www.).

 

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Сейм ухвалив законопроект про допомогу громадянам України. Ви дізнаєтеся, що входить в закон, прочитавши статтю нижче.

Законність перебування для громадян України

Закон визначає правила легалізації перебування громадян України, які в’їхали до Польщі у зв’язку з війною, що ведеться на території цієї країни. Спеціальний закон гарантує законність перебування громадян України, а також їх подружжя, яке не має українського громадянства, але прибуло з України у зв’язку з бойовими діями.

Якщо громадянин України в’їхав на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року і бажає залишитися на території Польщі, його перебування вважається законним безстроково. Однак через 9 місяців біженці, перебування яких визнано законним, мають право подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки.

Що гарантує спеціальний закон?

PESEL, медична допомога та інші виплати

Відповідно до спеціального закону, біженці зможуть отримати номер PESEL та встановити т. зв Довірений профіль і влаштуватися на роботу або отримати доступ до безкоштовного медичного обслуговування. Учні та студенти зможуть продовжити навчання у польських закладах. Біженці також зможуть отримати фінансову допомогу. Вони отримають 300 злотих на особу, а також виплати на харчування та проживання.

Робота для громадян України в Польщі

Громадянин України має право працювати в Польщі протягом періоду перебування, коли його перебування на території Республіки Польща вважається законним, і коли він є громадянином України, який на законних підставах перебуває на території Республіки Польща.

!  Роботодавець зобов’язаний протягом 7 днів з дня початку роботи громадянином України повідомити про це повітове управління праці .

ЗАКОН СТОСУЄТЬСЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. У зв’язку з тим, що ті, хто втікає із зон бойових дій, є не лише громадянами України, необхідно було б врегулювати й правове становище такої групи біженців, які втікають з України!

ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ: ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ, ЯКІ ВТІКАЮТЬ ІЗ ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ, ОТРИМАЮТЬ:
 • МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ;
 • БЕЗКОШТОВНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ;
 • ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ 300 ЗЛ НА ОСОБУ;
 • ВИПЛАТИ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ;
 • НОМЕР PESEL;
 • МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ДОВІРЕНОГО ПРОФІЛЮ;
 • МОЖЛИВІСТЬ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ В ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ ТА УНІВЕРСИТЕТАХ.

Якщо у вас виникли запитання, просимо звертатися.

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone