fbpx
 

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY, PRACA W POLSCE

29 marca 2022by Maria Górna

PRACA W POLSCE

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy

Stosunek pracy – to więź prawna łącząca pracownika z pracodawcą. Praca może być świadczona na podstawie umowy o pracę. Nawiązanie stosunku pracy oznacza, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem, a pracodawca obowiązany jest do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za wykonaną pracę. (Kodeks pracy, art. 22 §1).

Pracodawca – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

Pracownik – osoba fizyczna wykonująca na rzecz pracodawcy konkretny rodzaj pracy na podstawie, zawartej z pracodawcą, umowy o pracę.

Wynagrodzenie zasadnicze/Płaca zasadnicza – główna składowa pensji pracownika (do wynagrodzenia nie wlicza się premii, nadgodzin, nagród itp.) za wykonaną pracę na rzecz pracodawcy. Wynagrodzenie powinno być godziwe, odpowiadające nakładowi pracy i czasu w wykonanie obowiązków pracowniczych. Przy zatrudnieniu na pełen etat, w pełnym wymiarze godzinowym, wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku. W roku 2022 płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363 zł netto.

WAŻNE! Praca wykonywana na rzecz pracodawcy zawsze powinna być odpłatna, a pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia!

Płaca brutto – to pensja przed odliczeniem podatków i  potrąceniem składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracownika. Wynagrodzenie brutto jest określane w umowie o pracę. Płaca brutto potocznie określana jest jako pieniądze „na papierze” (zapisane w umowie o pracę).

Płaca netto – potocznie określana jako pieniądze wypłacane „na rękę”. Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi na konto bankowe z tytułu wykonywanej pracy po odliczeniu składek, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń.

Premia – składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi po spełnieniu określonych kryteriów. Zasady i warunki premiowania mogą być ustalone w umowie o pracę lub w odrębnym regulaminie: wynagradzania lub premiowania.

Wymiar czasu pracy wg przepisów Kodeksu pracy maksymalny wymiar czasu pracy to 8 godzin dziennie, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Suma godzin pracy w ciągu tygodnia wynosi więc 40 godzin – jest to tzw. podstawowa liczba godzin.

PAMIĘTAJ! Każde święto wypadające w inny dzień niż niedziela, obniża sumę wymiaru pracy o 8 godzin, jednak nie zmniejsza to wynagrodzenia miesięcznego!

WAŻNE!

Święta w Polsce wypadające w dni robocze w 2022 roku (dni wolne od pracy):

 • 18 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny;
 • 3 maja (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja;
 • 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało;
 • 15 sierpnia (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
 • 1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada (piątek) – Święto Niepodległości;
 • 26 grudnia (poniedziałek) – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Godziny nadliczbowe („nadgodziny”) – dodatkowy czas przepracowany poza normalnym wymiarem godzin pracy, za który przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia, a jeśli nadgodziny są świadczone w nocy, w niedzielę lub święta albo w dzień wolny udzielony za pracę w niedzielę lub święta – w wysokości 100%.

Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika. Pracownik może w tym czasie otrzymać wynagrodzenie lub go nie otrzymać. W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów urlopu: wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, urlop na dziecko, szkoleniowy, bezpłatny. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12, a po upływie roku jest to 20 dni (jeżeli wcześniej nie wykorzystał żadnego dnia urlopu). Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

 • jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat – 20 dni urlopu;
 • jeśli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat – 26 dni urlopu.

Rozwiązanie umowy o pracę – istnieje kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę, czyli zakończenia pracy. W Polsce wyróżniamy następujące możliwości rozwiązania umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron;
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem – przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia – przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 • z upływem czasu, na który była zawarta.

Świadectwo pracy – to bardzo ważny dokument, który pracodawca przekazuje pracownikowi niezwłocznie po wygaśnięciu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy. Dokument ten wydawany jest maksymalnie do ostatniego dnia trwania umowy. Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia i jest niezbędne, aby m.in.:

 • otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • podjąć pracę w innym zakładzie pracy;
 • określić wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego lub nagród jubileuszowych;
 • ustalić staż ubezpieczeniowy podatnika – w ZUS;
 • otrzymać prawo do zasiłku dla bezrobotnych;
 • starać się o emeryturę.

Składki na ubezpieczenie społeczne – to określona część wynagrodzenia potrącana na obowiązkowe ubezpieczenie pracowników i pracodawców (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne), które ma zapewnić bezpieczeństwo socjalne osobom, które nie mogą utrzymać się z własnej pracy, z powodu choroby, kalectwa, starości, ciąży itp.

ZUS – ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – jednostka sektora finansów publicznych, która realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Ubezpieczenie pracownicze/Ubezpieczenie grupowe – to dodatkowe, nieobowiązkowe ubezpieczenie, które zabezpiecza bliskich osoby zatrudnionej, na wypadek jej śmierci. W ramach tego ubezpieczenia pracownik może także skorzystać z szeregu świadczeń w przypadku choroby, wypadku czy niezdolności do pracy.

Praca tymczasowa – praca wykonywana na rzecz jednego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy w przeciągu 36 kolejnych miesięcy od rozpoczęcia pracy tymczasowej (art. 20 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych).

 1. Formy zatrudnienia w Polsce

W Polsce wyróżniamy 2 rodzaje zatrudnienia zależne od zaistnienia stosunku pracy lub niezaistnienia tegoż stosunku:

 1. A) Zatrudnienie pracownicze – ma miejsce w przypadku: zawarcia umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, zawarcia spółdzielczej umowy o pracę i regulowane jest przepisami Kodeksu pracy.
 2. B) Zatrudnienie niepracownicze – nie jest regulowane przez Kodeks pracy, najczęściej są to stosunki cywilnoprawne regulowane na podstawie Kodeksu cywilnego.

Formami zatrudnienia niepracowniczego są m.in.:

 • Umowa zlecenie – zawiązywana jest w celu wykonania zadań określonych w zleceniu, na warunkach i w okresie czasu sprecyzowanych w umowie;
 • Umowa o świadczenie usług – tworzona jest w oparciu o przepisy dotyczące umowy zlecenia. Jest zawierana pomiędzy dwoma równorzędnymi i niezależnymi podmiotami i nie przewiduje ona wyznaczenia miejsca i czasu pracy zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie podlega także kierownictwu zleceniodawcy.
 • Umowa o dzieło – na podstawie tej umowy przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego w umowie dzieła, natomiast zlecający do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretne rezultaty.
 • Umowa agencyjna – to taka, w której przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów, na rzecz dającego zlecenie albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Zleceniodawca natomiast jest obowiązany do zapłacenia umówionego wynagrodzenia agentowi.
 • Umowa B2B (business-to-business) – to umowa zawierana między dwoma firmami, ma charakter współpracy na równych zasadach. Może być zawierana niezależnie od wielkości podmiotów gospodarczych (np. między jednoosobową firmą a dużym przedsiębiorstwem). W związku z tym dana firma nie może wymagać pełnienia obowiązków służbowych w danym miejscu i czasie.
 1. Zezwolenie na pracę, czy jest mi potrzebne?

Zgodnie z najnowszymi przepisami, wprowadzonymi specustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdy obywatel Ukrainy, którego pobyt uznawany jest za legalny i który posiada nr PESEL, jeśli został nadany, będzie mógł podjąć pracę na terenie RP bez zezwolenia. W przypadku zatrudnienia takiej osoby, pracodawca ma obowiązek powiadomić powiatowy urząd pracy, właściwy dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego pracę, w ciągu 14 dni od zatrudnienia obywatela Ukrainy.

 1. Pracownik – uchodźcy z Ukrainy
 2. A) Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terenie RP jest uznawany za legalny (w ramach wprowadzonej specustawy) i który posiada nr PESEL, jeśli został nadany, może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania lub właściwym ze względu na chęć podjęcia pracy w danym miejscu. W tym celu osoba taka musi udać się do urzędu pracy i odbyć rozmowę z doradcą klienta (doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy), która pozwoli ustalić sytuację i potrzeby indywidualne każdej zgłaszającej się osoby. Doradca zapyta m.in. o kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to, jaka praca wydaje się być interesująca i w jakim wymiarze czasowym. Na spotkanie z doradcą można zabrać dokumenty dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (świadectwa, dyplomy, dokument dotyczące ukończonych kursów, nadanych uprawnień itp. oraz świadectwa pracy), jeśli posiadasz. Możesz też skontaktować się z danym urzędem pracy telefonicznie lub zadzwonić na tzw. Zieloną Linię, pod numer – 19524.

Jaka pomoc jest świadczona w urzędach pracy?

 • Pośrednictwo pracy – istnieje możliwość sprawdzania Centralnej Bazy Ofert Pracy (oferty.praca.gov.pl) samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu, który wyszuka dopasowane do Ciebie oferty pracy.
 • Informacje o możliwościach uzyskania innej pomocy.
 • Informacje o zasadach zatrudniania cudzoziemców.
 • Poradnictwo zawodowe.
 • Wsparcie w wyborze odpowiedniego zawodu lub zmianie kwalifikacji, a także wsparcie w podjęciu pracy i zaplanowaniu swojej kariery zawodowej.

Jakie korzyści płyną z zarejestrowania się w urzędzie pracy?

 • Możliwość starania się o zasiłek dla bezrobotnych.
 • Możliwość korzystania ze szkoleń zawodowych.
 • Możliwość otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Możliwość refundacji zatrudnienia.
 • Zwrot kosztów przejazdu do i z pracy.
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ulotce skierowanej do obywateli Ukrainy:

– w języku ukraińskim https://olesnica.praca.gov.pl/documents/1717811/4768147/ulotka%20j.ukrainski.pdf/ebbe8cce-aa68-430f-878e-1b8272354385?t=1646145550025

– w języku polskim https://olesnica.praca.gov.pl/documents/1717811/4768147/ulotka%20j.polski.pdf/f026d326-3d5f-40f1-adc4-12dfabe4baac?t=1646145544696

 1. B) Poszukiwanie pracy na własną rękę

1) CV – Curriculum vitae

To najważniejszy element, który ułatwi znalezienie wymarzonej pracy. Oryginalne CV możesz stworzyć samodzielnie, chociaż zajmie Ci to pewnie więcej czasu niż gdybyś skorzystał z kreatora CV lub gotowych wzorów, które są dostępne do pobrania w Internecie. Zastanów się, o jakie stanowisko zamierzasz się starać i umieść te informacje, które będą ważne dla przyszłego pracodawcy i sprawią, że Twoje CV będzie zachęcało do zatrudnienia właśnie Ciebie. Jeżeli nie jesteś pewien, czy tekst Twojego CV jest poprawny pod względem gramatycznym, językowym, ortograficznym – poproś o pomoc kogoś, kto dobrze zna język polski. Do swojego życiorysu zawodowego możesz też dołączyć list motywacyjny, w którym wyjaśnisz, dlaczego zależy Ci na pracy, o którą się starasz i jakie są argumenty przemawiające za Twoją kandydaturą na dane stanowisko.

2) Gdzie możesz szukać pracy?

Najprostszym sposobem poszukiwania pracy jest przeglądanie ofert pracy zamieszczonych na portalach internetowych, takich jak np.:

Można też skorzystać z usług agencji pracy – pośrednictwa zatrudnienia. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza, jeśli planujesz wyjazd za granicę Polski w celach zarobkowych. Agencje pracy zajmują się pośredniczeniem zarówno na rynku pracy w Polsce, jak i  zagranicą. Czasami etaty zagraniczne, proponowane przez agencje pracy, łączą się z dodatkowymi korzyściami, takimi jak – zorganizowanie przejazdu do miejsca docelowego, gwarancja zakwaterowania (za dodatkową opłatą), tłumaczenie dokumentów związanych z zatrudnieniem itp.

C)Własna działalność gospodarcza

W Polsce istnieje kilka możliwości prowadzenia własnej firmy. Jedną z możliwości jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, która nie wymaga rejestrowania firmy w CEIDG (w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), aczkolwiek należy spełnić dwa warunki, aby założenie takiej firmy na próbę było możliwe. Pierwszy – osoba fizyczna zakładająca taką działalność nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat). Drugi – przychód należny z tytułu prowadzonej działalności nierejestrowej nie może przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (brutto) w każdym miesiącu. W 2022 roku jest to kwota 1505 złotych miesięcznie, jeśli kwota ta zostanie przekroczona, wówczas należy zarejestrować firmę.

Osoby przybywające z Ukrainy mogą też założyć w Polsce własną działalność gospodarczą rejestrowaną na takich samych warunkach jak Polacy. Spośród wielu form działalności gospodarczej ewidencjonowanej najpopularniejszą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Proces rejestracji takiej firmy jest całkowicie bezpłatny, wystarczy tylko wypełnić wniosek CEIDG-1 (do pobrania: https://pliki.biznes.gov.pl/20211117/pliki/CEIDG-1_v6.6.pdf) i złożyć go w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić osobiście albo w formie elektronicznej.

Istnieje również możliwość otrzymania dofinansowania z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym do starania się o to dofinansowanie jest rejestracja w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jako bezrobotny i złożenie w odpowiednim terminie wniosku o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z załącznikami.

Więcej informacji na temat zakładania działalności gospodarczej możesz znaleźć na stronie internetowej www.doradcy365.pl

 1. D) Niezbędne dokumenty – podpisanie umowy o pracę

W zależności od rodzaju zatrudnienia i formy umowy jaką będziesz zawierał z przyszłym pracodawcą potrzebne Ci będą różne dokumenty. Największą ilość dokumentów generuje zawieranie umowy o pracę. Są one potrzebne przede wszystkim do regulowania kwestii związanych z zatrudnieniem pracownika i wypłacania mu wynagrodzenia (sprawami tymi zajmuje się dział kadr i płac). Do najważniejszych dokumentów, które będziesz musiał okazać przed podpisaniem umowy o pracę należą:

 • kwestionariusz osobowy lub CV osoby ubiegającej się o pracę;
 • poprzednie świadectwa pracy;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
 • dokumentacja przebytych kursów i szkoleń;
 • inne uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy;
 • orzeczenie lekarskie o odbytym badaniu wstępnym (skierowanie na badanie otrzymasz od przyszłego pracodawcy).

Kiedy już przyszły pracodawca podejmie decyzję o zatrudnieniu Cię, wówczas będziesz musiał wypełnić i/lub podpisać jeszcze kilka ważnych formularzy, które trafią do działu kadr i płac. Wśród tych dokumentów będą między innymi:

 • umowa o pracę;
 • dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia;
 • kwestionariusz osobowy pracownika;
 • PIT-2/ wniosek o wycofanie PIT-2 – dokument dotyczący pobierania zaliczek na podatek dochodowy;
 • dyspozycja przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy;
 • zaświadczenie o odbytym kursie BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy);
 • formularz zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego członków rodziny;
 • oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień rodzicielskich;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami

i inne formularze w zależności od miejsca i rodzaju pracy.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie jesteś czegoś pewny lub nie rozumiesz, czego dotyczą wypełniane dokumenty, ZAWSZE PYTAJ! Nigdy nie podpisuj umów, dokumentów lub innych formularzy, jeżeli nie wiesz, czego one dotyczą i do czego Cię zobowiązują!

 1. E) Prawa i obowiązki pracownika

Nawiązując stosunek pracy jesteś zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków sumiennie i rzetelnie, z zachowaniem norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalonego porządku pracy. Kodeks pracy przewiduje również ochronę twoich praw jako pracownika.

PRAWA PRACOWNIKA

 • prawo do godziwego wynagrodzenia;
 • równe prawa z tytułu wykonywania tych samych obowiązków, w tym równe wynagrodzenie za tę samą pracę;
 • prawo do urlopu i wypoczynku;
 • prawo do godności – czyli zakaz dyskryminacji ze względu na: płeć, wiek, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, niepełnosprawność;
 • prawo do bezpiecznego wykonywania obowiązków służbowych;
 • prawo do organizowania się – masz prawo do tworzenia i wstępowania w organizacje pracownicze;
 • prawo do odszkodowania w przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów związanych z równym traktowaniem i mobbingu;
 • prawo do wynagrodzenia w przypadku odwołania ze stanowiska (w okresie wypowiedzenia przysługuje Ci wynagrodzenie);
 • prawo do powrotu do pracy po urlopie bezpłatnym;
 • prawo do przerwy w pracy wliczonej w czas pracy – co najmniej 15 minut, jeśli wykonujesz pracę w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie;
 • prawo do powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego;
 • prawo do urlopu rodzicielskiego – 32-34 tygodnie.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 • przestrzeganie regulaminu zakładu pracy;
 • staranne i sumienne wykonywanie pracy;
 • przestrzeganie czasu pracy, zgłaszanie i usprawiedliwianie nieobecności;
 • przestrzeganie zasad BHP i ppoż (przepisów przeciwpożarowych);
 • dbanie o dobro zakładu pracy;
 • zachowanie tajemnic określonych w umowie i prawie;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 1. Pracodawca
 2. A) Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Najprostszym sposobem legalizacji zatrudnienia jest tzw. procedura oświadczeniowa, dzięki której nie trzeba przeprowadzać tzw. testu rynku pracy (weryfikacji potrzeb kadrowych pracodawcy możliwych do zaspokojenia przez lokalny rynek). Procedura oświadczeniowa polega na sporządzeniu i złożeniu oświadczenia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. Do sporządzenia takiego oświadczenia, pracodawcy są potrzebne następujące informacje:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • dane cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić;
 • informacje dotyczące pracy powierzonej cudzoziemcowi (stanowisko, nazwa i kod zawodu, symbol PKD, miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia brutto, okres wykonywania pracy).

Do oświadczenia, które należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy w ciągu maksymalnie 14 dni od rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca, należy dołączyć również dokumenty tj. ważny dowód osobisty lub inny dokument podróży potwierdzający tożsamość cudzoziemca, kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu tożsamości lub podróży oraz dowód wpłaty w wysokości 30 zł za wpis do ewidencji oświadczeń.

W celu rejestracji oświadczenia należy osobiście udać się do właściwego urzędu pracy lub (co jest preferowane w okresie pandemii) dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej poprzez stronę rządową – www.praca.gov.pl.

Powiatowy urząd pracy ma obowiązek, w ciągu 7 dni od złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń lub powiadomienia o odmowie dokonania wpisu. Aby wpis został dokonany, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec musi być obywatelem państwa określonego w rozporządzeniu o wyłączeniach podmiotowych lub o zawodowych (te państwa to: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Armenia oraz Ukraina);
 • cudzoziemiec nie będzie wykonywał pracy sezonowej;
 • wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa od wysokości wynagrodzenia innych pracowników, wykonujących pracę na podobnym stanowisku lub podobny rodzaj pracy.

W przypadku otrzymania odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji, podmiot zatrudniający może się odwołać od decyzji, za pośrednictwem starosty, do ministra właściwego ds. pracy. Czas na takie odwołanie – to maksymalnie 14 dni, od daty otrzymania decyzji odmownej.

WAŻNE! Pracodawca, który uzyska wpis oświadczenia do ewidencji, musi poinformować PUP (powiatowy urząd pracy) o podjęciu lub nie podjęciu przez cudzoziemca pracy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia przez obcokrajowca pracy lub w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w oświadczeniu.

UWAGA! Jeżeli podczas zatrudnienia dojdzie do zmiany warunków pracy zawartych w oświadczeniu, wówczas pracodawca powinien wystąpić o nowe oświadczenie.

Według aktualizacji ustawy o cudzoziemcach okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wynosi maksymalnie 24 miesiące. Obcokrajowiec chcący podjąć pracę w Polsce na podstawie oświadczenia, nie może być zatrudniony do prac sezonowych w takich sektorach gospodarki jak: rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo.

 1. B) Prawa i obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy chroni nie tylko pracownika, ale także pracodawcę, dlatego reguluje kwestie związane z prawami, jakie przysługują pracodawcy oraz obowiązkami, które nakłada na niego prawo.

PRAWA PRACODAWCY

 • rozliczanie pracowników z efektów pracy i egzekwowanie wykonywania obowiązków pracowniczych;
 • egzekwowanie wypełniania obowiązków pracowniczych;
 • polecenia pracownikowi wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensowania pracy nadliczbowej czasem wolnym;
 • nakładanie kar porządkowych;
 • przyznawanie nagród i wyróżnień;
 • w określonych okolicznościach odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego;
 • udzielenie urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika;
 • wprowadzenie szczególnego nadzoru nad teren zakładu pracy;
 • kontrola służbowej poczty elektronicznej pracowników;
 • przyznawanie dodatkowych świadczeń na potrzeby podnoszenia kwalifikacji;
 • w granicach prawa pracy, potrącanie z wynagrodzenia pracownika określonych sum.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 • zaznajamianie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich uprawnieniami;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 • terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń;
 • umożliwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników w miarę posiadanych środków;
 • stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;
 • prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika;
 • przeciwdziałanie mobbingowi;
 • wpływ na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
 • informowanie pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy.

Nadzór nad warunkami pracy sprawuje zarówno pracodawca, jak i organy go nadzorujące, do których należą m.in. instytucje takie jak.:

 • Państwowa Inspekcja Pracy;
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna;
 • Urząd Dozoru Technicznego;
 • Państwowa Straż Pożarna;
 • i inne, w zależności od rodzaju wykonywanej w przedsiębiorstwie pracy.

Pracodawca ma więc obowiązek dbania o warunki pracy oraz o odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji pracowników i ich danych – ustawa o RODO, a także realizowanie dyrektywy unijnej o ochronie praw sygnalistów. Więcej informacji na temat realizowania obowiązku ustawy o RODO, a także dyrektywy o sygnalistach możesz znaleźć na naszej stronie internetowej: www.doradcy365.pl.

Eksperci marki Doradcy365 kompleksowo wspomagają cudzoziemców w załatwieniu wszelkich formalności.

Dla uchodźców z Ukrainy oferujemy 25% rabatu na wszelkie usługi związane z legalizacją pobytu, zatrudnienia i sprawami socjalno-bytowymi. Aby skorzystać z rabatu, przy składaniu zamówienia w e-sklepie należy użyć kodu rabatowego o treści: SVOBODA.

Z chęcią udzielimy Państwu pomocy – zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez: e-mail – biuro@doradcy365.pl, formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www. lub telefonicznie – 500 181 151 (pozostałe nr telefonu znajdują się na naszej stronie www.).

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/03/fabric-waving-flag-ukraine-min-640x410.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone