fbpx
 

Zmiany w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

2 sierpnia 2023by Monika Stankiewicz

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 17 lipca 2023 r. Uchwałą nr 14/2023 wprowadziła następujące zmiany do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Uzupełniono definicję dostosowanego samochodu osobowego w taki sposób, że techniczne dostosowanie samochodu osobowego może umożliwiać jednoczesną podróż więcej, niż jednej osobie korzystającej z wózka inwalidzkiego.

Zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu. Wysokość środków finansowych PFRON na realizację programu będzie ustalana corocznie w planie finansowym PFRON.

Program będzie realizowany bezterminowo. Decyzję o zakończeniu programu podejmie Rada Nadzorcza PFRON.

Kolejne nabory zaczynać się będą od godziny 10:00 pierwszego dnia naboru, a nie o północy, jak to miało miejsce w pierwszej turze naboru.

Beneficjentami programu nie mogą być osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Wprowadzono nowe zasady rozpatrywania wniosków polegające na tym że:

po upływie terminu składania wniosków w danej turze naboru wniosków, w każdym oddziale PFRON tworzy się listę rankingową złożonych wniosków, ułożoną według sumy liczby punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.

Kryteria punktowe są następujące:

  1. osoby niepełnosprawne w wieku do 65 roku życia – 1 punkt;
  2. osoby niepełnosprawne w wieku od 4 roku życia – 1 punkt;
  3. we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej dwie osoby niepełnosprawne spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywni zawodowo. W takim przypadku złożą one oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą liczbę punktów wnioski z taką samą liczbą punktów szereguje się na liście rankingowej według kolejności złożenia wniosków.

Dofinansowanie przyznawane jest, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, według kolejności z listy rankingowej do wyczerpania puli środków będącej w dyspozycji danego oddziału PFRON.

Wprowadzone zmiany w programie wpływają na kształt wniosku o dofinansowanie, który jest składany w systemie informatycznym SOW,

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) i należy dodać wymagane załączniki jakimi są:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności;
  2. Zaświadczenie lekarskie;
  3. Prawo jazdy kat. B (jeśli dotyczy);
  4. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
  5. Oświadczam, że nie jestem umieszczona/umieszczony w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
  6. Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nie przebywałam/przebywałem na urlopie bezpłatnym lub prowadzę działalność gospodarczą, co najmniej przez sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nie zawieszałam/zawieszałem działalności gospodarczej. Oświadczenie opcjonalne – złożenie oświadczenia nie jest wymagane w celu złożenia wniosku. Oświadczenie widoczne jedynie dla osób których wiek na dzień składania wniosku to 65 lat lub więcej];
  7. Oświadczam, że liczba osób niepełnosprawnych spełniających warunki udziału w programie we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi….;

Wnioskodawca aby skutecznie złożyć wniosek w formie elektronicznej musi dysponować kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym oraz przygotować odwzorowane cyfrowo powyższe dokumenty oraz znać przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

Kto może je uzyskać?

Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Uwzględniane jest również orzeczenie o którym mowa w art. 5 pkt.1, 1a albo art. 62 ust.2 pkt. 1 albo ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakupiony samochód ze środków PFRON nie może go zbyć w przeciągu 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

Ile możesz otrzymać?

Jeśli będziesz wnioskował o dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną jako kierowca, możesz uzyskać nawet 80% dofinansowania przy kwocie zakupu do 150 000zł co stanowi 120 000zł, udział środków własnych to 30 000zł.

Jeśli natomiast wnioskować będziesz o dofinansowanie samochodu dostosowanego do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, kwota dofinansowania wynosi nawet 85% przy wartości auta do 130 000zł co stanowi 110500 zł, udział środków własnych wynosi 19500zł.

Program będzie realizowany bezterminowo. Decyzję o zakończeniu programu podejmie Rada Nadzorcza PFRON.

Masz pytania dotyczącego tego artykułu? Zapraszamy do kontaktu

źródło: www.pfron.org.pl

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone