fbpx
 

Zmiany w ramach Nowego Ładu- co czeka od 1 stycznia 2022r. przedsiębiorców i nie tylko?

13 października 2021by Martyna Skulska

Sejm uchwalił 1 października 2021 r. ustawę regulującą podatkową część programu Nowy Ład. Co czeka przedsiębiorców? Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa listę najważniejszych zmian podatkowych. Przepisy te mają wejść w życie już 1 stycznia 2022r.

VAT
 1. Pierwszą zmianą jest wprowadzenie tzw. Grup VAT. Podmioty wchodzące w skład takiej grupy będę stawały się jednym podatnikiem dla celów VAT.

Kto może utworzyć takie grupy VAT?

 • Podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

Finansowo tzn. Wystąpić musi tu chociażby jeden podmiot, który posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub w tej części kapitału zakładowego pozostałych podmiotów.

Ekonomicznie tzn. Taki sam charakter działalności członków grupy bądź uzupełnienie się nawzajem czy współzależność prowadzonych działalności.

Organizacyjnie tzn. Prawnie lub faktycznie, pośrednio lub bezpośrednio podmioty należącej do jednej Grupy VAT znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub organizują swoje działania całkowicie lub cześciowo w porozumieniu.

Powiązania te muszą istnieć w trakcie zawiązywania grupy VAT i trwać nieprzerwanie przez okres na jaki została ta grupa powołana do życia.

 • Podmioty muszą posiadać siedzibę na terytorium RP. Ci, którzy tego wymogu nie spełnia będą mogli utworzyć grupę VAT, ale w zakresie, w jakim prowadzą dzialalność korzystając z oddziału położonego na terytorium RP.

Nie jest wymagane posiadanie statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT, by taką Grupę VAT utworzyć.

Można przynależeć tylko do jednej grupy VAT.

Zabronione jest by jedna grupa VAT była członkiem innej grupy.

Nie można wprowadzać żadnych zmian w ilości podmiotów grupy VAT- rozszerzać bądź pomniejszać jej składu.

Jak utworzyć grupę VAT?

 1. Należy zawrzeć umowę na Grupę VAT;
 2. Następnie wymagane jest wskazanie przedstawiciela, reprezentującego Grupę VAT;
 3. Ostatni już krok to zgłoszenie/rejestracja do urzędu skarbowego i umowa.

Czas trwania grupy VAT

Może być on krótszy niż 3 lata, natomiast okres ten będzie można przedłużyć. W celu przedłużenia należy zawrzeć nową umowę, podlegającą ogłoszeniu do właściwej grupy VAT naczelnika urzędu skarbowego na 30 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy.

 1. Opodatkowanie transakcji finansowych

Podatnicy będą mogli wybrać formę opodatkowania transakcji finansowych. Będą mieli kilka opcji do wyboru:

 • Zarządzanie funduszami;
 • Transakcje, w tym pośrednictwo dotyczące obrotu walutami, banknotami i monetami używanymi jako środek płatniczy;
 • Udzielanie kredytu lub pożyczki pieniężnej i pośrednictwo w usługach kredytowych lub pożyczkowych oraz zarządzanie kredytem lub pożyczką pieniężną przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
 • Poręczenie, gwarancja i wszelkie inne zabezpieczenia związane z transakcjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz pośrednictwo w takich usługach i zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez wierzyciela lub pożyczkodawcę;
 • Usługi wpłaty gotówki, prowadzenie rachunków gotówkowych, wszelkiego rodzaju transakcje płatnicze, przekazy pieniężne, długi, czeki i weksle oraz pośrednictwo  związane z tego typu usługami;
 • Usługi, w tym  pośrednictwo obejmujące udziały w spółkach lub innych podmiotach, które  posiadają osobowość prawną;
 • Usługi w zakresie instrumentów finansowych oraz świadczenie pośrednictwa w tym zakresie.

Przy czym, wybierające opodatkowanie nie będzie można zrezygnować ze zwolnienia tylko do wybranych rodzajów usług. Opodatkowane będą wszystkie świadczone przez przedsiębiorcę usługi.

Rezygnacja ze zwolnienia oznacza zobowiązanie wyborem opodatkowania przez okres dwóch lat.

Podsumowując zatem, początek 2022 roku pozwoli na decyzje podatnikom, czy chcą opodatkować swoje usługi finansowe świadczone na rzecz podatników VAT, czy też nie. Ich wybór będzie wiążący na okres 2 lat.

 1. Instytucja Porozumienia Inwestycyjnego

Wraz z nadchodzącym rokiem 2022 do życia powołane zostanie tzw. Porozumienie Inwestycyjne celem zarządzania ryzykiem podatkowym.

Obecnie inwestorzy muszą pozyskać kilka rodzajów interpretacji podatkowych u różnych organów. PI pozwoli na uzyskanie tych wszystkich informacji za jednym razem tj.

 • oceny, że transferowana transakcja kontrolowana jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
 • Klasyfikacji i rodzaju wyrobu akcyzowego lub klasyfikacji samochodu osobowego;
 • Opisu i klasyfikacji towaru lub usługi oraz właściwej stawki podatku, czy też interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Kogo Porozumienie Inwestycyjne dotyczy?

Każdego inwestora, planującego inwestycje na terytorium RP o wartości większej niż 100 mln zł (a od 2025 r. więcej niż 50 mln zł).

 1. Tzw. Szybki zwrot VAT

Dla podatników bezgotówkowych zwrot VAT miałby nastąpić w terminie 15 dni.

Natomiast warunkiem jest m.in. to aby kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nie przekraczała 3 tyś. zł.

PIT i składka zdrowotna
 1. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych

(Co oznacza płatność większego o 7.75 % podatku).

 1. Nowa skala podatkowa:
  • 17% do 120 tyś. zł;
  • 32% powyżej 120 tyś. zł.
 1. Podwyżka albo obowiązek płacenia składki zdrowotnej dla:
  • członków zarządu na uchwale (9% więcej
  • przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT (do 9%)
  • przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT (1/3 stawki ryczałtu, nawet +5,66%).
 1. Zmiana kwoty stałej wolnej od podatku

Kwota ta zostanie podniesiona o 30 tyś. zł. (nie dotyczy  podatku liniowego 19%).

 1. 12% zamiast 15% ryczałtu PIT dla informatyków
 2. Możliwość dla pracowników odliczenia od dochodu kwoty, której wysokość będzie uzależnione od poziomu uroczych przychodów (degresywna ulga PIT).
 3. Zmiany w opodatkowaniach służbowych samochodów.
 4. Opodatkowanie ryczałtem dochodów z najmu mieszkań.
 5. ograniczenia w kosztach PIT dla przedsiębiorców.
 6. Od 1 stycznia 2023r. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych.
 7. Zmiany w przepisach exit tax.
Ulgi dla przedsiębiorców

Wraz z nowym Polskim Ładem wprowadzone zostaną ulgi na wsparcie innowacji. W tym temacie zapraszamy na naszego bloga, ponieważ już parę artykułów na ten temat się tam pojawiło.

Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na:

 • Ulgę na robotyzacje

Ulga ta wzorowana ma być na uldze B+R. Odliczeniu podlegać będą:

  • 50% kosztów kwalifikowanych;
  • Koszty nabycia robotów przemysłowych, maszyn czy urządzeń;
  • Oprogramowania;
  • Koszty szkoleń.
  • Zmiany w ulgach B+R i IP Box

Polski Ład wprowadzi możliwość odliczenia ulgi B+R od podstawy opodatkowania IP Box, a odliczenie wynosić od roku 2022 będzie aż 200% a nie jak obecnie, 100%.

Zwiększy się także wysokość odpisu od kosztów kwalifikowanych ulgi B+R dla centra badawczo- rozwojowych, będzie to 200%.

Pracodawca będzie mógł również pomniejszych miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników o wartość niewykorzystanej części B+R. Ale tylko w sytuacji poniesienie przez niego straty lub uzyskania dochodów niepozwalających na pełne odliczenie ulgi.

Przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box. Natomiast od stycznia 2022 r. będą oni mogli korzystać z nich równocześnie, w ramach tego samego procesu produkcyjnego.

 

 • Ulgę na innowacyjnych pracowników

Ulga ta ma umożliwić dodatkowe odliczenie wydatków na pracowników zaangażowanych w praw B+R do 150%.

 • Ulgę konsolidacyjną

Firmy potrzebują impulsu, aby szybko przeprowadzić procesy konsolidacyjne i zwiększać przewagi konkurencyjnej na rynkach.

Dlatego powstanie ulga na konsolidacje firm, która:

  • będzie adresowana do podatników, którzy chcą np. ratować firmę w kiepskiej kondycji finansowej poprzez jej przejęcie;
  • będzie działała podobnie jak ulga B+R;
  • wydatki związane z przejęciem innej spółki, które są kosztem uzyskania przychodu, będą też odliczane od dochodu;
  • dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na nabycie udziałów w spółce kapitałowej (na obsługę prawną, wycenę, sporządzenie planów połączenia, audyt, podatki, itp.).
  • Ulgę Venture Capital

W ramach restartu gospodarki Ministerstwo Finansów proponuje również preferencje podatkowe dla inwestowania w start-upy za pośrednictwem funduszy Venture Capital. W ramach tego rozwiązania, inwestor już na wejściu odliczy część kwoty inwestycji od swojego dochodu.

 • Ulgę IPO

W ramach przyjętej strategii wprowadzone zostaną podatkowe zachęty dla podmiotów wchodzących na giełdę i inwestujących w giełdowych debiutantów.

1.Ulga dla emitenta, która umożliwi:

 • uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);
 • odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).
 • Ulgę na ekspansję

To ulga adresowana do firm, które zdecydują się na rozwój swojej działalności i znalezienie nowych rynków zbytu. Dotyczy wydatków poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży produktów (uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Dzięki proponowanej uldze wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi i to aż do kwoty 1 mln zł.

CIT
 1. Estoński CIT”- Od 1 stycznia 2022r. Planowane jest poszerzenie grupy przedsiębiorców w tym zakresie.
 2. W celu ograniczenia zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów spółek na terytorium kraju obcego, zostanie wprowadzona nowa definicja miejsca zarządu.
 3. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych. Ten obowiązek natomiast nie wejdzie w 2022r., a dopiero w 2023r.
 4. Zmiany w katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Pozostaną tylko dwa dotychczasowe warunki:

 • ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury,
 • osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej
Zmiany w nieruchomościach

Podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego będą mogli przez kolejny rok, tj. do końca 2022 r. amortyzować budynki i lokale mieszkalne – nabyte lub wybudowane do końca 2021 r.

Jak wynika z zapisów projektu, właściciele mieszkań i lokali zarabiających na wynajmie nie będą beneficjentami największych korzyści Polskiego Ładu, ponieważ w przyszłym roku będą musieli rozliczać się ryczałtem.

Zapisy przedstawione w projekcie Polskiego Ładu wskazują, że od przyszłego roku rozliczenie wynajmu i dzierżawy będzie możliwe tylko poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, co w konsekwencji uniemożliwi skorzystanie z radykalnie podwyższonej kwoty wolnej od podatku.

Ceny transferowe

Co zmieni się w zakresie cen transferowych? Wraz z wejściem w życie nowego ładu nastąpi  chociażby likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych.

System poboru WHT

Od 1 stycznia 2022r. ma również wejść w życie nowelizacja podatku u źródła, która odpowie na potrzeby i postulaty zgłaszane przez podatników.

Spółki holdingowe

Plan Nowego Ładu zakłada możliwość zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidend, które spóła holdingów otrzyma od innych spółek zależnych oraz zwolnienie w pełni z CIT zysków, które uzyskała w drodze zbycia akcji czy udziałów w spółkach zależnych.

Aby spółka holdingowa mogła z takiego zwolnienia skorzystać, musi posiadać conajmniej 10% udziałów w spółce zależnej, przez okres minimalny 1 roku.

Wskaźnik EBITDA

Wraz z Nowym Ładem ma zostać wprowadzony również nowy wskaźnik, służący wyliczaniu maksymalnej kwoty wysokości kosztów finansowania dłużnego.

Samochód leasingowany

Wykup leasingowanego samochodu do celów prywatnych zostanie wliczony jako przychód działalności gospodarczej i opodatkowany.

Projekt Nowego Ładu jest bardzo obszernym dokumentem. Liczy ponad 200 stron. Staraliśmy się w tym artykule zawrzeć najważniejsze zmiany, jakie czekają przedsiębiorców.

Zerowy PIT dla rodzin 4+

W ramach Polskiego Ładu wprowadzony zostanie PIT-0 dla rodzin 4+. Dzięki temu zdecydowana większość rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, przestanie płacić PIT.

Projekt Nowego Ładu to kilkaset stron obszernych zmian podatkowych. Staraliśmy się w tym artykule zawrzeć najważniejsze zmiany, jakie czekają nas od 1 stycznie 2022r.

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone