fbpx
 

Zmiany, zmiany, zmiany czyli BDO i Ochrona środowiska w 2022 roku

16 stycznia 2022by Martyna Skulska

Wraz z przyjściem nowego 2022 roku nastąpiło sporo zmian w zakresie BDO oraz Ochrony środowiska. Wobec tego zapraszamy do zapoznania się z artykułem traktującym o najważniejszych zmianach w tym zakresie.

 1. Produkt uboczny a odpady

Zmianie uległa definicja produktu ubocznego. Za przedmiot uboczny uznaj się przedmiot bądź też substancje powstałą w wyniku procesu produkcyjnego, którego celem nie jest ich produkcja. Uznani się produkt uboczny następują po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
 • dalsze wykorzystywanie przedmioty lub substancji jest pewne;
 • przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
 • przedmiot lub substancja spełniają szczegółowe warunki uznania danego przedmiotu lub danej substancji za produkt uboczny, jeżeli zostały one określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6.”;
 • przedmiot lub substancja spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi;

Przedmioty, które nie spełnią bądź przestaną spełniać warunki powyższe są uznawane odpadami.

(Podstawa prawna: art.10, art.13 ust.2 ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw)

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/06/environment-recycle-sign-min-scaled.jpg
 1. Nowa definicja odpadów komunalnych

Wraz z nowelizacją uległa zmianie definicja odpadów komunalnych.

Przez odpady komunalne rozumie się powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są po- dobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane:

 1. a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz
 2. b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są podobne pod względem charakte-ru i składu do odpadów z gospodarstw domowych – przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołów- stwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

Ponadto, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich właściwości.

(Podstawa prawna: Art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych ustaw)

 1. Nowe pojęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz dodany rozdział

Wraz z nowelizacją ustawa otrzymała definicje pojęć odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Dodany został także rozdział w sprawie selektywnej zbiórki odpadów wyżej wymienionych. Jednak rozdział ten wejdzie w życie dopiero  w 2023 roku.

Definicja: przez odpady budowlane i rozbiórkowe rozumie się wszystkie odpady powstałe na skutek robót budowlanych.

Zgodnie z nowych zapisem, odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Obowiązek ten nie dotyczy gospodarstw domowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ani do odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określonych w przepisach.

Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.”;

(Podstawa prawna: Art.3, Art. 101a ustawy z dnia 17 listopada 2021 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw)

 1. Dłuższy okres magazynowania odpadów

Wydłużony został okres magazynowania odpadów z 1 roku do 3 lat!  Zgodnie z ustawą odpady, z wyjątkiem tych które przeznaczone są do składowania, mogą być magazynowane jeżeli konieczność taka wynika z procesów czy to technologicznych czy organizacyjny i nie przekracza okresów uzasadnionych zastosowania tych procesów. Okres ten może wynieść maksymalnie 3 lata.

(Podstawa prawna: art. 25 ust 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach)

 1. Dodany nowy rozdział dot. zapobiegania powstawaniu odpadów

Ustawa wprowadza nowelizację w postaci nowego rozdziału 2a dotyczącego zapobiegania powstawaniu odpadów. Na czym polega takie zapobieganie powstawaniu odpadów? Chociażby na:

 • promowaniu i wspieraniu zrównoważonych modeli produkcyjnych i konsumpcji,
 • zachęcaniu do ponownego używania produktów, recyklingu i ich przetwarzania, z
 • zmniejszeniu powstawania odpadów w związku z produkcjami przemysłowymi.

(Pełny katalog oraz podstawa prawna: Art. 19a ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151)”.

 1. Dotkliwe sankcje w sprawie ewidencji odpadów w BDO

Za nieterminowe prowadzenie ewidencji, niezgodne ze stanem rzeczywistym jej prowadzenie bądź nieprowadzenie w ogóle groziła dotychczas kara grzywna. W świetle obecnego prawa czyn taki zagrożony jest karą od 1000 zł do 1 000 000 zł.

Art. 194 ust 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy- prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach ” Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa w ust. 1, wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł”.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/accountant-office-min-scaled.jpg
 1. Status odpadów

Wraz z nowymi przepisami została wprowadzona lista rodzajów odpadów, które utracą status odpadów. Określone poniżej rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełnia łącznie kilka warunków:

1) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów:

2) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie;

3) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu;

4) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

Przedmiot lub substancja, które utraciły status odpadów, do czasu gdy są po raz pierwszy:

1) używane – w przypadku gdy nie zostały wprowadzone do obrotu lub

2) wprowadzane do obrotu

– powinny spełniać warunki utraty statusu odpadów, o których mowa powyżej.

(Podstawa prawna: Art. 14 i art 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 roku o odpadach)

 1. Poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych

Dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach oznacza to wzrost opłaty produktowej za 2022 r. (czyli tej, którą zapłacą w 2023 r.). Wyższe poziomy recyklingu mogą również przełożyć się na wysokość wynagrodzeń dla organizacji odzysku opakowań. Poniżej przedstawiamy tabele dot. rocznych poziomów recyklingów w poszczególnych latach.

Rodzaje opakowań 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r.
%
opakowania z punktów 4-9 i 12 59 61 63 65 66 67 68 69
tworzywa sztuczne 30 40 45 50 51 52 53 54
aluminium 51 51 51 51 53 55 57 59
metale żelazne 55 60 65 70 72 74 76 78
papier i tektura 66 70 73 75 77 79 81 83
szkło 62 64 67 70 71 72 73 74
drewno 19 21 23 25 26 27 28 29
wielomateriałowe Poziomy recyklingu są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
środki niebezpieczne
inne

*Sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 roku, Poz. 2375

 1. Zakaz wprowadzania do obrotu jednorazowych produktów

Tzw. Dyrektywa Single-Use Plastics (SUP) czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ma na celu popularyzacje i wdrażanie w praktyce biznesowej koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Przepisy te regulują zakaz wprowadzania jednorazowych produktów z sztucznego tworzywa, takich jak:

 • słomki,
 • sztućce,
 • talerze,
 • patyczki higieniczne,
 • opakowania styropianowe,
 • czy mieszadełka do napojów.

Ustawana nakłada szereg obowiązków, w tym również dodatkowe opłaty za wprowadzanie powyżej wskazanych jednorazowych opakowań w firmach. Ustawa jest na etapie pracy legislacyjnej, co oznacza że nie weszła jeszcze w życie. Nie mniej jednak, jeżeli to nastąpi (a nastąpi niedługo) no przyniesie dotkliwe, rygorystyczne i rewolucyjne zmiany dla przedsiębiorców, głównie z branż handlowych i gastronomicznych.

 1. Zmiany w kartach ewidencji odpadów

Wraz z nadejściem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy w zakresie prowadzenia ewidencji.

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu bądź też innego odzysku w przypadku sporządzonej ewidencji trzeba będzie podać dodatkowo:

 •  informacje o utracie statusu odpadów;
 • informacje o produktach i materiałach powstających w wyniku ww. procesów.

! INFORMACJE TE NALEŻY PODAĆ ZARÓWNO NA KEO (karcie ewidencji odpadów) JAK   I KEOK (karcie ewidencji odpadów komunalnych)

Na formularzu w rubryce „przetwarzanie” zostaną dodane nowe rubryki: utrata statusu odpadów i powstałe produkty i materiały.

(Podstawa prawna: Art. 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151)”.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.

A po więcej wiadomości odnośnie samego BDO zapraszamy do naszych artykułów, gdzie obszernie opisywaliśmy to zagadnienie.

https://doradcy365.pl/ochrona-srodowiska/

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.