fbpx
 

Grant rządowy – program wspierania inwestycji 2011-2030 wszystko, co musisz wiedzieć

7 stycznia 2022by Martyna Skulska

W tym artykule dowiesz się czym jest program wspierania inwestycji na lata 2011-2030, ile wsparcia można uzyskać i jakie warunki należy spełnić. Celem pozyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do zapoznania się z naszą podstroną „Granty rządowe”.

Na co uzyskasz grant rządowy?
 • Utworzenie nowych miejsc pracy- maksymalny poziom wsparcia wynosi 12.000,00 zł- 20.000,00 zł na jedno miejsce pracy
 • Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- maksymalny poziom wsparcia wynosi 10-20% kosztów kwalifikowanych inwestycji
Cel programu

Program wspierania inwestycji na lata 2011-2030 ma na celu przede wszystkim:

– utworzenie większej ilości miejsc pracy (tym samym przyczynienie się do zmniejszenia bezrobocia w Polsce);

–  inwestycje w aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z pkt. 1 Uchwały nr 116/2109  Rady Ministrów „Celem ustanowienia Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki przez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem„.

Wysokość wsparcia

Wysokość wsparcia zależy od wielu czynników m.in. od:

 • liczby utworzonych miejsc pracy;
 • maksymalnej wysokości wsparcia dla danej lokalizacji;
 • rezultatu oceny inwestycji
Do kiedy można składać wnioski?

Dotacje przyznawane są do końca 2025 roku, także do tego czasu można składać wnioski. Przyznane środki natomiast będą wypłacone do 2030 roku.

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/12/sitting-human-woman-workplace-paper-min-1-scaled.jpg
Jakie inwestycje objęte są wsparciem?
 • Strategiczna Inwestycja
 • Innowacyjna Inwestycja;
 • Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych;
 • Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych
 • Centra Wysokozaawansowanych Usług
Definicje inwestycji kwalifikujących się do wsparcia

1) Strategiczna- inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 160 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 100

2) Innowacyjna- inwestycja produkcyjna o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 7 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 20, której rezultatem jest innowacja produktowa lub procesowa stanowiąca nowość co najmniej w skali krajowej. Innowacja produktowa lub procesowa to nowy lub udoskonalony produkt lub proces (lub kombinacja obu), który w istotnym stopniu różni się od poprzednich produktów przedsiębiorstwa lub procesów stosowanych dotychczas w przedsiębiorstwie i który został udostępniony przez przedsiębiorstwo potencjalnym użytkownikom lub zastosowany w procesie produkcji przez przedsiębiorstwo; spełnienie kryteriów innowacyjnej inwestycji produktowej lub procesowej oraz nowości na skalę polskiego rynku potwierdza minister właściwy do spraw gospodarki,

3) Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są co najmniej średniozaawansowane procesy (określone w Załączniku nr 1 do Programu), o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1,5 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 250, przy czym dla lokalizacji:

 1. a) w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (122 miasta – delimitacja na podstawie SOR) lub gminach graniczących z tymi miastami, albo
 2. b) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia

wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem

miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa8)

– (dalej „miasta średnie”), progi te wynoszą odpowiednio 300 tys. zł i 50 miejsc pracy, w ramach której realizowane są co najmniej średniozaawansowane procesy,

4)  Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, w ramach której realizowane są wyłącznie zaawansowane lub wysokozaawansowane procesy, o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1,5 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy wynoszącej co najmniej 150, przy czym dla miast średnich progi te wynoszą odpowiednio 300 tys. zł i 50 miejsc pracy,

5) Centra Wysokozaawansowanych Usług – inwestycja w sektorze nowoczesnych usług biznesowych o kosztach inwestycji wynoszących co najmniej 1 mln zł oraz liczbie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem wynoszącej co najmniej 10, w ramach której realizowane są wyłącznie wysokozaawansowane procesy,

Czy można uzyskać większe wsparcie?

Uzyskanie wyższego poziomu wsparcia jest możliwe w sytuacji, w której lokalizacja inwestycji:

 • położona jest na obszarze zagrożony wykluczeniem ( mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze bądź też zmieni graniczącej z gminą, na terenie której położone jest to miasto albo na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, których stopa bezrobocia wynosi min. 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • położona jest w jednym z 5 województw Polski Wschodniej (podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie lub warmińsko-mazurskie).
Tzw. kryteria ilościowe

W związku z pandemią COVID-19 progi ilościowe zostały obniżone. Ma to na celu zachęcie do tworzenia nowych inwestycji. Narazie progi te obowiązują do końca 2021 roku, ale a szansa, że zostaną utrzymane.

Kryteria ilościowe zależą od wielkości inwestycji. Progi zostały określone dla każdego typu przedsiębiorstwa tj. Mikro, małej, średniej, rozwijającej się i dużej firmy. Poniżej tabela z zestawieniem.

Typ inwestycji Mikro

firma

Mała

firma

Średnia

firma

Rozwijająca

się

firma

Duża

firma

Centrum B+R 0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,5 mln zł

10 nowych miejsc pracy

1 mln zł

10 nowych miejsc pracy

Strategiczna 8 mln zł

5 nowych miejsc pracy

16 mln zł

10 nowych miejsc pracy

24 mln zł

15 nowych miejsc pracy

40 mln zł

25 nowych miejsc pracy

80 mln zł

50 nowych miejsc pracy

Innowacyjna 0,5 mln zł

2 nowe miejsca pracy

1 mln zł

4 nowe miejsca pracy

1,5 mln zł

6 nowych miejsc pracy

2,5, mln zł

10 nowych miejsc pracy

5 mln zł

20 nowych miejsc pracy

Centrum Usług Biznesowych 0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,3 mln zł

10 nowych miejsc pracy

0,5 mln zł

50 nowych miejsc pracy

1 mln zł

100 nowych miejsc pracy

Wsparcie tylko na nową inwestycję? Czy możliwa jest reinwestycja?

W istniejącym już zakładzie planowana reinwestycja jak najbardziej może być wsparta w ramach programu wspierania inwestycji. W przypadku przedsiębiorcy, który ubiega się o wsparcie z tytułu koszów inwestycji, wymagana liczba nowych miejsc pracy jest obniżona o połowę w stosunku do tabeli powyższej.

Ważna informacja! W przypadku Centrym Usług Badawczo-Rozwojowych liczba nie może być niższa od 10.

Tzw. Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe w ramach tego programu zostały zmodyfikowane i zrównane z  kryteriami Polskiej Strefy Inwestycji.

Za spełnienie każdego kryterium przyznawany jest 1 pkt. Maksymalnie można otrzymać 10 pkt. Minimalna ilośc punktów zależna jest od lokalizacji inwestycji i tak:

4 punkty – na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem;

5 punktów– na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 35%;

6 punktów– na pozostałym obszarze kraju.

Kryteria jakościowe

wsparcie z tytułu kosztów inwestycji

Wysokie przychody eksportu
Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym
Inwestycje w sektorze strategicznym
Prowadzenie działalności B+R
Utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy
Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Lokalizacja inwestycji na obszarach zagrożonych wykluczeniem
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2022/01/accountant-office-min-scaled.jpg

Kryteria jakościowe

wsparcie z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy

 

 

Wysokie przychody eksportu
Utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu międzynarodowym
Utworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy
Prowadzenie działalności B+R
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy
Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Lokalizacja inwestycji na obszarach zagrożonych wykluczeniem
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 

 

Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

Program nakłada na dużego przedsiębiorcę obowiązek ponoszenia kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki przez okres utrzymania inwestycji.  Koszty wynoszą co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.

Na czym może polegać taka współpraca?
 • sponsorowaniu badań naukowych;
 • zleceniu realizacji programów kształcenia;
 • zleceniu wykonania badań naukowych bądź prac rozwojowych
 • udziale w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
 • finansowaniu udziału studentów i uczniów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. w formie kształcenia dualnego, poprzez stypendia, organizowanie staży lub zatrudnienie;
 • udziale w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 • zakupie patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych;
 • wyposażaniu podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w sprzęt laboratoryjny niezbędny do prowadzenia badań;
 • wyposażaniu szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zadań dydaktycznych lub praktycznych;
 • współorganizowaniu w ramach uczelni i współfinansowaniu studenckich centrów szkoleniowych oferujących specjalistyczne kursy, których celem jest doskonalenie kompetencji, wymaganych w działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.
Możliwość łączenia grantu z ulgą podatkową

Mając na uwadze warunki programu możliwe jest łączenie grantu rządowego uzyskanego z programu z ulgą podatkową w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, co oznacza że inwestycja może skorzystać z dwóch źródeł: zarówno grantu jak i PSI.  Warunki skorzystania z dwóch form wsparcia:

 • Wsparcie w ramach Programu nie przekracza 3 mln zł;
 • Strategiczna inwestycji zakłada koszty inwestycji na poziomie conajmniej 350 mln zł;
 • Innowacyjna Inwestycja zakłada koszty inwestycji na poziomie co najmniej 100 mln zł;
 • W ramach Centrum Usług Biznesowych planuje się utworzenie minimum 500 nowych miejsc pracy;
 • Inwestycja dotyczy utworzenia bądź rozwoju Centrum Usług B+R

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami. Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskać wsparcie z programu wspierania inwestycji. Stwórz swoją wymarzoną inwestycję.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone