fbpx
 

Znamy prawdopodobne warunki jakie mogą obowiązywać w konkursie „Bony na cyfryzację”.

26 lipca 2021by Martyna Skulska

Dotarliśmy do projektu kryteriów wyboru w ramach konkursu POIR 6.2 „Bony Na cyfryzację”.

Z dokumentu wynika, iż brane pod uwagę będą następujące kryteria:

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCY W RAMACH DZIAŁANIA

Za to kryterium można zdobyć 0 lub 1 punkt. Jeśli wnioskodawca uzyska 0 punktów oznacza to,   że nie kwalifikuje się w ogóle do uzyskania dofinansowania w ramach działania „Bony na cyfryzację”.

Warunki:

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (CEiDG lub KRS).

Ocena dokonywana będzie na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie.

2.  PRZEDMIOT PROJEKTU NIE DOTYCZY RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI WYKLUCZONYCH Z MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 punkt. Wymagane jest uzyskanie 1 punktu. Uzyskanie 0 pkt oznacza, że projekt dotyczy rodzajów działalności, które są wykluczone z możliwości uzyskania wsparcia.

Przez działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy finansowej rozumie się działalność związaną z:

 • wytwarzaniem, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • produkcją lub wprowadzaniem do obrotu napojów alkoholowych;
 • produkcją lub wprowadzaniem do obrotu treści pornograficznych;
 • obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami na automatach i grami na automatach o niskich wygranych;
 • produkcją lub wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • rybołówstwem i akwakulturą;
 • produkcją podstawową produktów rolnych;
 • przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
 • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

-kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;

 • wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich;
 • likwidacją i budową elektrowni jądrowych;
 • inwestycją an rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • inwestycją w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
3. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 pkt. Wymagane jest zdobycie 1 pkt by zakwalifikować się do konkursu.

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE.

Przez zasady horyzontalne rozumie się:

•        Zrównoważony rozwój;
 • Równość szans i niedyskryminacje;
 • Równość płci.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli projekt:

 • Jest zgodny z zasadami horyzontalnymi UE;
 • Zapewnia dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami;
 • Ma conajmniej neutralny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Oceny dokonuje się na podstawie oświadczenia i uzasadnienia

WAŻNA UWAGA! Dopuszczalne jest jednokrotne poprawienie lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia tego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.

4. PROJEKT JEST ZGODNY Z ZAKRESEM I CELEM DZIAŁANIA, A CEL PROJEKTU JEST UZASADNIONY I RACJONALNY.

Za to kryterium można zdobyć 0 lub 1 pkt. Uzyskanie 1 punktu oznacza, że projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny oraz będzie realizowany na terytorium RP.

WAŻNA UWAGA! Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnienie wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia tego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu. Natomiast możliwość poprawy czy uzupełnienia nie dotyczy zmiany przedmiotu i celu projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie.

Cel działania:

Sprzyjanie tworzeni warunków skutecznego funkcjonowania MŚP w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych.

Badane jest, czy:
 • Projekt polega na wprowadzenia przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych;
 • Dodatkowo, czy projekt polega na wdrożeniu innowacji produktowej, powiązanej z wdrażana innowacją procesową.

Instrument ten powinien, dzięki wprowadzenia i wykorzystaniu w przedsiębiorstwie technologii cyfrowych powodować zmianę:

 • Sposobu działania;
 • Procesów przedsiębiorstwa;
 • Dotyczącą produkcji;
 • Świadczenia usług;
 • Organizacji;
 • Produktów przedsiębiorstwa.
UZASADNIENIE

W uzasadnieniu wnioskodawca powinien wykazać, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie grupy docelowej i będzie konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.

Realizacja projektu musi znaleźć uzasadnienie z punktu widzenia działalności i rozwoju Wnioskodawcy np. mieć związek z koniecznością dokonania zmian procesów czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca powinien wykazać wpływ projektu na zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego pracowników, klientów czy dostawców.

Projekt musi być także uzasadniony planami rozwojowymi przedsiębiorstwa, zwiększać jego konkurencyjność, usprawnić, zmienić procesy czy prowadzić do wyższej efektywności.

Badaniu podlega także:

 • czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia oraz wdrożenia przez Wnioskodawcę;
 • Zdolność i potencjał.
DOFINANSOWANIE

Dofinansowaniu będą podlegały projekty polegające na realizacji następujących działań

 • zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;

-zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i usług doradczych (w tym

branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Usługi i zakupy powinny być niezbędne do opracowania, wprowadzenia lub wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego w firmie.

Ponadto weryfikacji podlega, to czy miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje przedstawione we wniosku  o dofinansowanie projektu i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.  WYDATKI KWALIFIKOWANE SĄ UZASADNIONE I RACJONALNE ORAZ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI LIMITAMI

Za to kryterium także można zdobyć 0 lub 1 pkt. Zdobycie 1 pkt oznacza, że wydatki są kwalifikowane, uzasadnione, racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami, a ewentualna korekta jest zgoda z zasadami określonymi w regulaminie konkursu.

WAŻNA UWAGA! Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie konkursu.

WYDATKI muszą być:

 • Uzasadnione (potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań);
 • Racjonalne w stosunku do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań i celów projektu oraz celów określonych dla działania.

Wnioskodawca ma obowiązek wykazania w dokumentacji aplikacyjnej konieczności poniesienia każdego wydatku i jego związku z planowanym przedsięwzięciem.

Projekt musi spełniać wymogi działania w zakresie:

 1. wartości kosztów kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania:
 • minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 60 000 zł,
 • minimalnej wartości dofinansowania, tj. 51 000 zł,

z zastrzeżeniem, że zarówno minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych, jak i minimalna wartość dofinansowania dotyczy wydatków w ramach komponentu obligatoryjnego projektu,

 • maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach działania tj. 300 000 zł.

W przypadku, jeśli projekt zakłada realizację komponentu obligatoryjnego oraz fakultatywnego, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach zakupu środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, i/lub usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) i/lub szkoleniowych wynosi 150 000 zł.

 1. maksymalnej dopuszczalnej intensywności wsparcia:
 • do 85% wartości kosztów

Jeśli kwoty wydatków przekraczają ww. limity kryterium uznaje się za niespełnione.

Sprawdzeniu podlega także, czy wydatki są właściwie przyporządkowane do odpowiednich kategorii wydatków oraz czy są rodzajowo zgodne z katalogiem wydatków określonych w Regulaminie Konkursu.

Pomoc de minimis może być udzielona Wnioskodawcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.

6.  WSKAŹNIKI PROJEKTU SĄ OBIEKTYWNIE WERYFIKOWALNE, ODZWIERCIEDLAJĄ ZAŁOŻONE CELE PROEJKTU, ADEKWATNE DO PROJEKTU.

Za to kryterium można otrzymać 0 lub 1 pkt. Uzyskanie 1 pkt oznacza, że wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu.

WAŻNA UWAGA! Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.

Ocenie podlega, czy cele realizacji projektu są wyrażone poprzez zadeklarowane i uzasadnione we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki muszą być tak skonstruowane aby można było stwierdzić:

 • poziom wyjściowy,
 • Poziom w trakcie realizacji projektu,
 • Oraz poziom

Wnioskodawca powinien wskazać:

 • Założenia na podstawie których określił wskaźniki, a te muszą być odzwierciedleniem specyfiki projektu i jego rezultatów. Wskaźniki muszą być realne i adekwatne do założeń i celu
7. PROJEKTY DOTYCZY DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY Z BRANŻY SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTEJ NEGATYWNYMI SKUTKAMI PANDEMII COVID-19.

W tym kryterium można zdobyć 0 lub 1 pkt, przy czym nie wymaga się zdobycia 1 pkt.

 • 0 pkt oznacza, że projekt nie dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19;
 • 1 pkt oznacza, że projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

WAŻNA UWAGA! Dopuszcza się jednokrotne poprawienie lub uzupełnianie wniosku

o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania niniejszego kryterium w trybie określonym w regulaminie konkursu.

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Weryfikacja przeprowadzona zostanie w oparciu o przepisy ustawy oraz w oparciu o działalność Wnioskodawcy oznaczoną wg PKD.

Ile punktów trzeba zdobyć, by zakwalifikować się do konkursu „Bony na cyfryzację”?

Na ocenie można uzyskać 7 pkt. Liczba punktów warunkująca pozytywną ocenę projektu i kwalifikująca do umieszczenia projektu na liście projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia to 6 pkt., przy czym w zakresie każdego z kryteriów merytorycznych wymienionych w pkt 1-6 wymagane jest uzyskanie minimum 1 pkt.

NATOMIAST w sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały rekomendacje do objęcia wsparciem po ocenie merytorycznej, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające.

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE KONKURSU „BONY NA CYFRYZACJĘ”
 • stopnia – Czy wykazany przez Wnioskodawcę spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019 wyniósł:
 • od 30%do40% –0pkt,
 • powyżej 40% – 1 pkt,
 • powyżej 50% – 2 pkt,
 • powyżej 60% – 3 pkt,
 • powyżej 70% – 4 pkt,

Poziom spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) weryfikowany na podstawie deklaracji Wnioskodawcy we wniosku. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę z wyższą wartością pkt w tym kryterium.

 • stopnia – Wskaźnik „Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw”. Kryterium rozstrzygane na podstawie danych GUS z „Rocznika Statystycznego

Województw 2020” – Wydawnictwo GUS. W przypadku zastosowania tego kryterium wyższą pozycję na liście rankingowej otrzyma projekt złożony przez Wnioskodawcę, który posiada siedzibę (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) w województwie z niższą wartością wskaźnika.

 • stopnia – Wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie, w którym siedzibę ma wnioskodawca (na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” stan na koniec miesiąca poprzedzającego okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie konkursu na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”). Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których siedziba Wnioskodawcy (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej) znajduje się w powiecie o wyższej stopie

Przypominamy, że są to projektowane warunki i te ostateczne mogą odbiegać od wyżej przytoczonych.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu.

ZOSTAW DANE KONTAKTOWE

Nasi doradcy wkrótce do Ciebie się odezwą

https://doradcy365.pl/wp-content/uploads/2021/02/smiling-woman-headset-presentation-something-min-scaled.jpg

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
logo miasto otwock
ford
logo rmf
bez tytułu
logo dp
logo trzebińskie centrum kultury
uw olsztyn
pup toruń
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
logo uni rol krak
vicotel
Dane naszej firmyDORADCY 365 Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365

Phone