fbpx
 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

16 listopada 2023by Joanna Pohl
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+). Całkowita wartość projektu to ponad 22 mln zł.
Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz aktywizację zawodową wśród 1 209 osób bezrobotnych. Rezultatem będzie uzyskanie przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji przez minimum 4 osoby oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 295 osób.

Dla kogo wsparcie?

Wsparcie w ramach Działania 7.1 Priorytetu 7. „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku” programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 jest skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu zamieszkałych w powiecie wrocławskim, powiecie m. Wrocław.

W szczególności wsparcie przewidziane jest dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, a także osób młodych w wieku 18-29 lat, zwłaszcza z grupy NEET.

Jakie wsparcie można otrzymać?

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy,
 • staże,
 • szkolenia,
 • prace interwencyjne,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie.

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu prowadzi otwartą/ciągłą rekrutację na następujące formy wsparcia:

 1. STAŻE – to forma nabywania umiejętności zawodowych przez bezrobotnego w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staże są organizowane przez urzędy pracy i mają na celu przygotowanie bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia. Stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Staż to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego i kwalifikacji. Dzięki stażowi stażysta może poznać specyfikę danego zawodu i nauczyć się wykonywania określonych czynności. Staż może również pomóc w znalezieniu zatrudnienia.
 2. SZKOLENIA – to forma nabywania wiedzy i umiejętności zawodowych przez bezrobotnego, która jest finansowana przez urzędy pracy. Aktywizacja ta jest prowadzona w formie kursu, który obejmuje zwykle nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości od 20% do 120% zasiłku dla bezrobotnych.
 3. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – to forma wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy pracy osobom bezrobotnym, które chcą założyć własną firmę. Dotację mogą otrzymać osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy i może ona wynosić sześciokrotność średniego wynagrodzenie w danym roku. Jednorazowe środki muszą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, można dzięki nim zakupić np. różnego rodzaju przedmioty do firmy lub zamówić potrzebne usługi. Aby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności należy we właściwym urzędzie złożyć stosowny wniosek wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami.
 4. WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY – pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego lub skierowanego niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej przez okres 24 miesięcy. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być przyznana w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy należy złożyć w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.
 5. PRACE INTERWENCYJNE – to forma zatrudnienia bezrobotnych przez pracodawcę, które jest częściowo dofinansowane przez urząd pracy. Prace interwencyjne mają na celu umożliwienie bezrobotnym zdobycia doświadczenia zawodowego i kwalifikacji, a także ułatwienie im podjęcia zatrudnienia. Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może otrzymać każda osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.
 6. BONY NA ZASIEDLENIE – to forma wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy pracy osobom bezrobotnym, które podjęły zatrudnienie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bony na zasiedlenie mają na celu ułatwienie osobom bezrobotnym podjęcia zatrudnienia w innym miejscu, a także pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką. Bon na zasiedlenie zostaje przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia.

Projekt „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław” to świetna okazja dla osób, które chciałyby podjąć aktywność zawodową. Projekt oferuje szeroki zakres wsparcia, który może pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Doradcy365 prowadzą wstępną prekwalifikację osób chętnych do udziału w tym projekcie oraz pomagają w pozyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/dotacje-ulgi-i-subwencje/aktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-w-powiecie-wroclawskim-oraz-powiecie-m-wroclaw/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone