fbpx
 

Ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców

17 listopada 2023by Joanna Pohl
Ulgi i zwolnienia podatkowe to preferencje podatkowe, które pozwalają na obniżenie kwoty podatku do zapłaty. Mogą one być odliczane od podstawy opodatkowania, od podatku lub w inny sposób.
Mechanizmy podatkowe

Ulgi podatkowe i zwolnienia mogą być udzielane w formie odliczeń, zwolnień, obniżek lub zmniejszeń.

 • Odliczenia polegają na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o koszty poniesione w związku z działalnością gospodarczą lub inną działalnością, w stosunku do której przepisy przewidują możliwość odliczenia.
 • Zwolnienia polegają na wyłączeniu z podstawy opodatkowania określonych przychodów lub dochodów.
 • Obniżki polegają na zmniejszeniu wysokości podatku należnego o określoną kwotę.
 • Zmniejszenia polegają na pomniejszeniu podstawy opodatkowania lub wysokości podatku należnego o określoną kwotę.

Warto pamiętać, że ulgi i zwolnienia podatkowe mogą być stosowane tylko w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa podatkowego.

W Polsce istnieje wiele różnych ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Do najpopularniejszych należą:

 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)
 • Ulga na prototyp
 • Ulga na innowacyjnych pracowników
 • Ulga IP Box
 • Ulga na robotyzację
 • Ulga na ekspansję
 • Ulga dla twórców
 • Zwolnienie podatkowe w Polskiej Strefie Inwestycji
 • Grant Rządowy
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność B+R.

Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach działalności B+R,
 • koszty materiałów i surowców wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty nabycia usług, materiałów i surowców wykorzystywanych w działalności B+R,
 • koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty uzyskania patentu,
 • koszty amortyzacji środków trwałych i WNiP wykorzystywanych w działalności B+R.
Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to preferencja podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów dotyczących produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzyli nowy produkt, a następnie komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe.

Koszty kwalifikowane to m.in.:

 • koszt nabycia lub wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszt nabycia materiałów i surowców wykorzystanych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu,
 • koszty badań, ekspertyz i certyfikacji,
 • koszty badania cyklu życia produktu,
 • koszt systemu weryfikacji technologii środowiskowych.
Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników to preferencja podatkowa, która pozwala na pomniejszenie zaliczek na PIT z tytułu niewykorzystanej ulgi B+R. Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania.

Koszty kwalifikowane w przypadku ulgi na innowacyjnych pracowników stanowią:

 • wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, oraz
 • wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych.
Ulga IP Box

Ulga IP Box to preferencja podatkowa, która pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) według stawki 5%. Ulga została wprowadzona w 2019 roku w celu zachęcenia do innowacji i wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.

Koszty kwalifikowane to m. in.:

 • koszty osobowe B+R: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia wypłacane pracownikom bezpośrednio zaangażowanym w działalność B+R,
 • materiały i urządzenia B+R: koszty materiałów, urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanych w działalności B+R,
 • usługi B+R zlecane podmiotom zewnętrznym: koszty zlecania usług B+R podmiotom zewnętrznym.
Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup lub leasing robotów przemysłowych. Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną i nabywają fabrycznie nowe roboty przemysłowe oraz określone maszyny i urządzenia związane z robotami przemysłowymi.

Koszty kwalifikowane, które mogą być odliczone w ramach ulgi na robotyzację, stanowią:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów (zakup lub leasing),
 • wydatki na zakup oprogramowania niezbędnego do poprawnego uruchomienia robotów,
 • wydatki na zakup osprzętu niezbędnego do funkcjonowania robotów (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektów końcowych),
 • wydatki na zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • koszty szkoleń pracowników z obsługi nowego sprzętu.
Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję to preferencja podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów, które poniósł przedsiębiorca, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Ulga skierowana jest do przedsiębiorców opodatkowanych:

 • według skali podatkowej (PIT-36),
 • podatkiem liniowym (PIT-36L), lub
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Koszty kwalifikowane, które mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję, stanowią:

 • koszty uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego (w tym: zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika);
 • koszty działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja prasowych broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów);
 • koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych;
 • koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.
Ulga dla twórców

Tzw. ulga dla twórców (autorskie koszty uzyskania przychodu) to preferencja podatkowa, która pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami. Ulga skierowana jest do osób spełniających poniższe warunki:

 • Osiągających przychody z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawami.
 • Będącymi twórcami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Koszty kwalifikowane, które mogą być odliczone w ramach ulgi na dla twórców to koszty związane z tworzeniem utworów, m. in.:

 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;
 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną;
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.
Zwolnienie podatkowe w Polskiej Strefie Inwestycji

Zwolnienie podatkowe w Polskiej Strefie Inwestycji pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Koszty kwalifikowane to:

 • Środki trwałe,
 • Grunty lub prawo użytkowania wieczystego,
 • Leasing finansowy aktywów trwałych,
 • Rozbudowa lub modernizacja środków trwałych,
 • Wartości niematerialne i prawne,
 • Koszty najmu lub dzierżawy,

LUB

 • Dwuletnie koszty pracy.
Grant Rządowy

Grant Rządowy to bezzwrotne dofinansowanie na realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej. Granty przyznawane są w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

Koszty kwalifikowane stanowią:

 • Rzeczowe aktywa trwałe,
 • Wartości niematerialne i prawne,

LUB

 • Dwuletnie koszty pracy,

ORAZ

 • Koszty szkoleń w przypadku dodatkowego grantu.
Korzyści z ulg i zwolnień podatkowych

Korzyści z ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców to m.in.:

 • Obniżenie obciążenia podatkowego

Ulgi i zwolnienia podatkowe pozwalają przedsiębiorcom na obniżenie kwoty podatku do zapłaty. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić pieniądze, które mogą przeznaczyć na rozwój swojej działalności gospodarczej.

 • Zwiększenie płynności finansowej

Obniżenie obciążenia podatkowego może przyczynić się do zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorcy. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie miał więcej pieniędzy na bieżące wydatki, takie jak płace, zakupy towarów lub usług, czy spłata zobowiązań.

 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku

Ulgi i zwolnienia podatkowe mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorcy na rynku. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł zaoferować swoim klientom niższe ceny lub lepszą jakość produktów lub usług.

Konkretne korzyści z ulg i zwolnień podatkowych zależą od rodzaju ulgi lub zwolnienia. Na przykład, ulga na działalność badawczo-rozwojową może pozwolić przedsiębiorcy na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem badań i rozwoju, co może przyczynić się do zwiększenia innowacyjności firmy. Z kolei, ulga na robotyzację może pozwolić przedsiębiorcy na obniżenie kosztów związanych z zakupem lub leasingiem robotów przemysłowych, co może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy.

Podsumowując, ulgi podatkowe to cenne narzędzie, które może pomóc przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych, powinni dokładnie zapoznać się z przepisami podatkowymi i złożyć odpowiedni wniosek do organów podatkowych.

Po więcej informacji zapraszamy na poniższą stronę: https://doradcy365.pl/doradztwo-ksiegowe-i-podatkowe/doradztwo-podatkowe/

Skorzystaj z naszej pomocy już dziś i uzyskaj wsparcie.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu

Nasi Klienci
Zaufali nam

logo lasy państwowe
logo uni przyr wroc
logo warszawa
lot crew
gmina smołdzino
inferm
logo miasto otwock
ford
logo rmf
logo business mind
logo białystok
bez tytułu
logo bytom
gmina grodzisk
gmina puck
sksm
logo dp
logo kopalnia muzeum nowa ruda
logo szpital tarnów
safedent
logo trzebińskie centrum kultury
logo chełmek
uw olsztyn
zachodniopomorski urząd wojewódzki w szczecinie
urząd pracy w gdyni
pup toruń
pup zielona góra
pup konin
logo lp piła
nadleśnictwo krotoszyn
nadleśnictwo lubliniec
nadleśnictwo syców
mind
logo uni rol krak
międzynarodowe centrum muzyki
logo medical inventi
związek banków polskich
logo eisa
logo cpbii
logo powiat strzeliński
logo czysta polska
logo polska wywiadownia gospodarcza
logo bak żywności
logo gfi
logo grupa image
logo epal
logo aet
edp
fitbit
croma
logo rosik
acana
mapa-zdrowia
spectrum
hanse
datart
Bez tytułu (1)
b3tech
logo setka
nerli
wes
ws
polkowicki
pcg
komfort
logo brs
logo nask
logo vorwerck
logo spectrum
logo soning stal
logo philipiak
logo pinus
logo ilc
logo cejs
logo fatro
logo tomgraf
logo zdrojowa hotels
logo marada autotransport
logo desmi
logo EnMS
zo-lesnica
jastech
fallwork
olwita
rpph ziębice
litoral baza nurkowa
górażdże
stowarzyszenie nil
seka
logo great polonia
Właścicielem marki DORADCY365
jest CERES-HOLDING Sp. z o.o.
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 5

Obsługujemy Klientów z całej Polski
Jesteśmy po toaby odciążyć Cię od biurokratycznych procedur
Bądż na bieżąco Zaobserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright DORADCY365.

Phone